ORDIN nr. 4.554 din 10 septembrie 2014pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014    În baza prevederilor art. 241 alin. (2) şi ale art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2012,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul diplomei de conversie profesională, prevăzut în anexa nr. 1, şi modelul suplimentului la diplomă, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Suplimentul la diplomă, document ce însoţeşte obligatoriu diploma de conversie profesională, oferă o descriere privind contextul instituţional, statutul programului de conversie profesională absolvit de către titularul diplomei, programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează, precum şi rezultatele obţinute pe parcursul programului de conversie.  +  Articolul 3 (1) Suplimentul la diplomă este redactat bilingv, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională. (2) Completarea celor 8 secţiuni ale suplimentului la diplomă este obligatorie. (3) Normele de completare a suplimentului la diplomă sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Diploma de conversie profesională şi suplimentul la diplomă se gestionează, se completează şi se eliberează de instituţiile de învăţământ superior în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă modelul certificatului de acordare a definitivării în învăţământ, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În baza ordinului ministrului educaţiei naţionale privind validarea anuală a rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ, inspectoratele şcolare eliberează cadrelor didactice care au promovat acest examen certificatul de acordare a definitivării în învăţământ.  +  Articolul 6Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ superior şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 10 septembrie 2014.Nr. 4.554.  +  Anexa 1  +  Anexa 2  +  Anexa 3Norme de completare a suplimentului la diplomă (1) Secţiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naştere, nume (altul decât cel de la naştere, dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al cursantului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului diplomei), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior. (2) Secţiunea 2 "Informaţii privind instituţia de învăţământ superior, domeniul de studii, programul de studii şi programul de conversie profesională", în conformitate cu prevederile art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012, cuprinde: numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care a organizat programul de conversie profesională şi care a eliberat diploma de conversie profesională (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea care a organizat programul de conversie profesională şi examenul de absolvire, domeniul de studii, programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează programul de conversie profesională, denumirea programului de conversie profesională, precum şi limba (limbile) de studiu/examinare. (3) Secţiunea 3 "Informaţii privind nivelul calificării" cuprinde: menţiunea referitoare la nivelul calificării, durata programului de conversie profesională, condiţii de admitere conform prevederilor art. 7 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012. (4) Secţiunea 4 "Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute" cuprinde: forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă); competenţele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012; detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10). (5) Secţiunea 5 "Informaţii suplimentare" prezintă menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la diploma de conversie şi suplimentul la diplomă, care au fost emise. (6) Secţiunea 6 "Informaţii privind drepturile conferite de diploma de conversie profesională" precizează nivelul de învăţământ la care titularul diplomei se poate încadra, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012, şi posibilităţile de continuare a studiilor. (7) Secţiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan, secretar-şef al universităţii, secretar-şef al facultăţii); elemente de siguranţă, numărul şi data eliberării, iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat organizarea programului de conversie. Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.). (8) Secţiunea 8 "Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 4---------