NORME din 23 noiembrie 2007 de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 3 decembrie 2007  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 353 din 23 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 3 decembrie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Serviciul de transport public local trebuie să asigure cerințele de deplasare a cetățenilor în interiorul comunei, orașului/municipiului, asociației de dezvoltare intercomunitare sau județului, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 2Modul de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local de persoane are ca obiective:a) asigurarea competiției dintre operatori și deschiderea pieței;b) creșterea calității și eficienței serviciului de transport public local de persoane;c) asigurarea transparenței în ceea ce privește delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane și stabilirea tarifelor;d) creșterea siguranței în exploatare și asigurarea continuității serviciului de transport public local de persoane.  +  Articolul 3(1) Consiliile județene sunt obligate să înființeze, prin hotărâre, autorități județene de transport, prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului, inclusiv în cazul în care acestea au înființat o asociație în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, precum și să înființeze societăți de transport public județean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.(2) Consiliile locale sunt obligate să înființeze, prin hotărâre, un compartiment sau un serviciu specializat de transport local în subordinea primăriei comunei, orașului/municipiului, care reprezintă autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local.(3) Primăria Municipiului București va înființa prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pe aria sa de acoperire administrativ-teritorială, în cadrul aparatului propriu, Autoritatea Metropolitană de Transport București.(4) Autorizarea autorităților de transport se face de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu Regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administrației publice locale atât ca autorități de autorizare, cât și ca operatori de transport rutier.(5) Unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, pentru organizarea în comun a transportului public de persoane.(6) Adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să înființeze, prin hotărâre, un compartiment sau un serviciu prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfășurat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.---------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(7) Compartimentul sau serviciul din cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară reprezintă autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local, desfășurate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.---------Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Capitolul II Servicii de transport public local de persoane  +  Articolul 4Consiliile locale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, au următoarele atribuții cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate sau speciale:a) să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerințelor de transport public local în prezent și pentru o perioadă de minimum 5 ani;b) să stabilească traseele principale și secundare, precum și autogările și stațiile publice aferente acestora;c) să stabilească și să aprobe programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum și capacitățile de transport necesare;d) să stabilească modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local sau județean de persoane, după caz;e) să actualizeze periodic traseele și programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval;f) să organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publică ori privată a localităților;g) să asigure înființarea și funcționarea comisiilor paritare, care formulează propuneri privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele regulate județene în baza rezultatelor atribuirii electronice;h) să aprobe, prin hotărâre, atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate și a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 5Programele de transport trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată și eficientă, într-un mediu concurențial real, a tuturor tipurilor de transport public local de persoane, stimulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare scăzute.  +  Articolul 6(1) Accesul autovehiculelor în stațiile publice este gratuit și nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulație.(2) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulație.(3) Încheierea contractelor între deținătorii de autogară și operatorii de transport rutier privind accesul în autogară nu poate fi condiționată de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită.  +  Secţiunea 1 Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze  +  Articolul 7Programul de transport local prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea administrației publice locale, asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, pentru o perioadă de maximum 6 ani.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 8Autoritățile administrației publice locale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport public local de persoane prin curse regulate licențe de traseu însoțite de caietul de sarcini aferent acestora.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 9În perioada de valabilitate, programul de transport local poate fi actualizat prin hotărâre a consiliului local, a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, astfel:a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;b) prin introducerea de noi trasee;c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;d) prin modificarea orelor din graficele de circulație;e) prin introducerea de stații noi;f) prin eliminarea de stații, la solicitarea operatorului de transport rutier;g) prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 10(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autoritățile administrației publice locale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pe bază de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune delegată.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(2) Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmește de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul administrației publice locale, asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, ca autorități de autorizare, pe baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(3) Autoritățile de autorizare pot decide atribuirea gestiunii pentru un singur traseu sau grupe de trasee distincte, în cazul în care traseele cuprinse în programul de transport nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier.  +  Articolul 11(1) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local sau a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară de dare în administrare ori a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fără licitație, precum și a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitațiilor.---------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(1^1) În cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfășurat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară, licența de traseu se eliberează de către compartimentul sau serviciul specializat, cu avizul consiliului județean.---------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(2) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceștia, dar cel puțin în număr egal cu numărul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.(3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăși valabilitatea programului de transport.(4) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.(5) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.(5^1) În cazul transportului public local de persoane desfășurat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară, modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 7.---------Alin. (5^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(6) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.(7) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:a) stațiile publice, precum și amplasarea acestora;b) numărul și capacitatea autobuzelor;c) intervalul de succedare a curselor;d) ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;e) zilele în care se efectuează transporturile.(8) Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.(9) Modelul caietului de sarcini, aferent licenței de traseu prevăzute la alin. (5^1), este prezentat în anexa nr. 8.---------Alin. (9) al art. 11 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 12În cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritatea administrației publice locale sau, după caz, de asociația de dezvoltare intercomunitară, precum și în contractul de delegare a gestiunii.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 13(1) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, licențele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile.(2) În intervalul prevăzut la alin. (1) autoritatea administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier.---------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 14(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare intercomunitară, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.---------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze  +  Articolul 15Agențiile teritoriale ale Autorității Rutiere Române, denumite în continuare agenții A.R.R., eliberează pentru traseele cuprinse în programele județene de transport public local de persoane prin curse regulate licențe de traseu însoțite de caietul de sarcini, pe baza hotărârii de atribuire emise de consiliul județean.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 16Programul de transport județean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană pentru o perioadă de 3 ani și se corelează cu programele de transport interjudețean, internațional, feroviar sau naval, după caz.  +  Articolul 16^1(1) Programul de transport realizat prin curse regulate între județul Ilfov și municipiul București este considerat județean și va fi preluat pe bază de protocol de către Consiliul Județean Ilfov de la Autoritatea Rutieră Română.(2) Procedura de eliberare a licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport Ilfov se face în conformitate cu prevederile prezentei norme.(3) Eliberarea licențelor de traseu pentru traseele județene dintre județul Ilfov și municipiul București se face de către agenția A.R.R. Ilfov, în baza hotărârii Consiliului Județean Ilfov.---------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 17În perioada de valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate astfel:a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai la inițiativa autorităților administrației publice județene și după aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiția ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;b) prin introducerea de noi trasee, la inițiativa autorității administrației publice județene și după aprobarea prin hotărâre a acesteia;c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea județeană de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia;d) prin modificarea orelor din graficele de circulație de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia;e) prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia;f) prin eliminarea de stații de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea operatorului de transport rutier și după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean;g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire.h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier și numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean.---------Lit. h) a art. 17 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 18(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din județul respectiv, pentru care au obținut licențe de traseu.(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea consiliului județean și a agenției A.R.R.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 19(1) Licențele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean, pe baza propunerilor comisiei paritare, și se emit/se eliberează de către agenția ARR respectivă.---------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul național, pentru fiecare județ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite.---------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(3) Comisia paritară este formată dintr-un reprezentant al consiliului județean și un reprezentant al agenției A.R.R. din județul respectiv.---------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(4) În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea județeană de transport convoacă comisia paritară în maximum 5 zile de la data afișării rezultatelor privind traseele atribuite.---------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(5) Comisia paritară se va întruni la sediul autorității județene de transport.  +  Articolul 20(1) În situația în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare valabilă, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv.(2) În situația în care pentru un traseu s-au depus mai multe solicitări de către mai mulți operatori de transport rutier, aceștia sunt departajați pe bază de punctaj, traseul fiind atribuit solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj.(3) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare și punctajele care se acordă în cazul atribuirii curselor în trafic județean sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8.---------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 21(1) Datele la care au loc ședințele de atribuire se vor stabili după cum urmează:a) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport, în vederea atribuirii noilor programe de transport județene, orășenești sau municipale;b) cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport județean, în vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la ședințele de atribuire prevăzute la lit. a);c) după intrarea în vigoare a programelor de transport județene, se va organiza trimestrial câte o ședință de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport rămase nesolicitate sau neatribuite;d) pentru un traseu cuprins în programele de transport județene la care a renunțat un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenței de traseu a rămas definitivă, se va organiza o ședință de atribuire în termen de 15 zile de la afișarea traseelor respective pe site-ul autorităților județene de transport;e) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport județean, cursele se vor atribui în cadrul unor ședințe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport județean.(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei ședințe va fi făcută publică de către autoritatea județeană de transport, pe site-ul acesteia, precum și prin afișare la sediul acesteia, comunicând în scris agenției A.R.R. din județul respectiv data afișării.(3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afișa pe site-ul autorităților județene de transport, precum și la sediul acestora, cu 20 de zile înainte de data următoarei ședințe de atribuire.(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opțiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programele de transport județene, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi și a 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desfășoară ședința de atribuire respectivă.  +  Articolul 22Opțiunile depuse în format electronic de operatorii de transport rutier vor fi respinse în următoarele cazuri:a) au fost depășite termenele de depunere a opțiunilor;b) operatorul de transport rutier nu deține vehicule suficiente pentru a efectua traseele/cursele pentru care a depus opțiuni;c) operatorul de transport rutier nu deține toate vehiculele înmatriculate în județul respectiv, cu excepția autovehiculelor deținute în leasing;d) operatorul de transport rutier nu deține copii conforme ale licenței de transport, valabile la data depunerii opțiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care a depus opțiuni;e) traseele pentru care s-au depus opțiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule dintre cele nominalizate, din cauza suprapunerii graficelor de circulație aferente, în cazul traseelor județene;f) graficele de circulație aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus opțiuni nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea distanței dintre locul de sosire dintr-o cursă și locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depășește ora de plecare în următoarea cursă.  +  Articolul 23(1) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceștia, dar cel puțin în număr egal cu numărul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.(2) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 8 la Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:a) stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;b) orele de plecare, respectiv de sosire;c) zilele în care se efectuează transporturile.(4) Modelul Caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme.  +  Articolul 24În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă la agenția A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenței de traseu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii comisiei paritare, traseul va fi disponibil la următoarea ședință de atribuire.  +  Articolul 25(1) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăși valabilitatea programului de transport județean.(2) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, în cel mult 15 zile de la data solicitării prevăzute la art. 24. În cazul neprezentării documentelor de plată, traseul va fi disponibil la următoarea ședință de atribuire.(3) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.  +  Articolul 26În cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritățile administrației publice la nivel județean.  +  Articolul 27(1) Renunțarea la licența de traseu se poate face la cererea expresă a operatorului de transport rutier, care va fi depusă la agenția A.R.R. emitentă, precum și la autoritățile administrației publice la nivel județean, cu 60 de zile înainte de data încetării efectuării traseului. După expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licența de traseu la agenția A.R.R. emitentă.(2) Abrogat.---------Alin. (2) al art. 27 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 27 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 27 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 27^1În cazul eliminării unor trasee cuprinse în programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, renunțarea la licență se face numai la cererea expresă a operatorului de transport rutier.---------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 28(1) Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri:a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:(i) când licența de traseu a fost obținută prin furnizarea unor documente care conțineau informații eronate;(ii) când operatorul de transport rutier, deținător al licenței de traseu, a încredințat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;c) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:(i) în cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puțin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulație al licenței de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 18 alin. (2);d) la încetarea activității operatorului de transport rutier;e) la retragerea licenței de transport.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c), retragerea licenței de traseu se face în baza solicitării motivate a administrației publice județene.  +  Articolul 29(1) În cazul retragerii licenței de traseu, operatorul de transport rutier va fi înștiințat de agenția A.R.R. emitentă, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60 de zile de la data înștiințării.(2) După retragerea licenței de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul următoarei ședințe de atribuire prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d).(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pe un traseu, conform art. 27, acesta nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire pentru atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport în vigoare.(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pe un traseu, acesta nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire a traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport în vigoare.  +  Articolul 29^1(1) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pe un traseu, conform art. 17 lit. h), acesta are obligația de a presta activitatea de transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociația de dezvoltare intercomunitară.(2) Prevederile art. 27 și ale art. 29 nu se aplică pentru situațiile prevăzute de dispozițiile art. 17 lit. h) din prezentul ordin.---------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 30(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier agenției A.R.R. emitente, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul de transport public local și județean de persoane prin curse regulate speciale  +  Articolul 31(1) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenței de traseu eliberate de autoritățile administrației publice locale în a căror rază administrativă se află traseul respectiv.(1^1) Licențele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorității administrației publice locale ori județene.---------Alin. (1^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.(2) Transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenței de traseu eliberate de autoritățile administrației publice de la nivel județean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 32Transportul public local și județean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt angajați sau pentru transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.  +  Articolul 33(1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru un serviciu de transport public, local sau județean, după caz, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune la autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii sau la autoritățile administrației publice de la nivel județean, după caz, un dosar care va cuprinde:a) cererea;b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;e) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb;f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.(2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. e) se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se executa pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) graficul de circulație propus este identic pentru toți beneficiarii transportului și este aprobat de toți beneficiarii transportului;b) programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb este identic pentru toți beneficiarii transportului;c) beneficiarii transportului își desfășoară activitatea în același perimetru sau într-un perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte, care justifică necesitatea corelării și optimizării transportului angajaților;d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite transportul angajaților nominalizați de toți beneficiarii transportului.  +  Articolul 34În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ori județene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului public local sau județean de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.  +  Articolul 35(1) Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ori județene, după caz, pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.(2) Stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului local sau județean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate.(3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.(4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexele nr. 1 și 4 la prezentele norme.(5) Licența de traseu este însoțită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.(6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;b) orele de plecare, respectiv de sosire;c) zilele în care se efectuează transporturile;d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.(7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu este prevăzut în anexele nr. 5 și 6 la prezentele norme.(8) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.  +  Articolul 36Compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale sau județene, după caz, vor respinge dosarul depus în vederea obținerii unei licențe de traseu în următoarele condiții:a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenței de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;b) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor beneficiari, cu excepția situației prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a-d, precum și dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.  +  Articolul 37Retragerea licenței de traseu se face de către compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ori județene, după caz, în următoarele cazuri:a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea transportului public local;c) la încetarea activității operatorului de transport rutier;d) la retragerea licenței de transport.  +  Articolul 38În cazul transportului local sau județean de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către serviciile sau compartimentele de transport din comune, orașe și municipii sau de autoritățile județene, după caz.  +  Articolul 39(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică administrației publice locale ori județene, după caz, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi și de transport cu autoturisme în regim de închiriere  +  Articolul 40Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi și de transport cu autoturisme în regim de închiriere este reglementat prin Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, astfel cu a fost modificată și completată prin Legea nr. 265/2007.  +  Secţiunea a 5-a Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie și troleibuze  +  Articolul 41Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie și troleibuze se efectuează de către transportatori autorizați pe baza hotărârii autorităților administrației publice locale de dare în administrare a serviciilor respective.  +  Articolul 42În cazul transportului public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaiul și troleibuzul, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritățile administrației publice locale.  +  Secţiunea a 6-a Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual  +  Articolul 43Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual se efectuează de către transportatori autorizați pe baza autorizației de transport și a copiei conforme a acesteia, eliberate de către autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 44În cazul transportului public local de mărfuri în regim contractual transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritatea administrației publice locale.  +  Secţiunea a 7-a Alte servicii de transport public localServiciul de transport public local de persoane pe cablu  +  Articolul 45Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se efectuează de către transportatori autorizați pe baza programelor de transport întocmite de aceștia, aprobate prin hotărâre a consiliului local sau județean, în a cărui rază de autoritate se găsește stația de plecare.  +  Articolul 46În cazul transportului public local de persoane pe cablu, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii sau de autoritățile administrației publice de la nivel județean, după caz.Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci  +  Articolul 47Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci se efectuează de către transportatori autorizați pe baza autorizației de transport și a copiei conforme a acesteia, eliberate de către autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 48În cazul transportului public local de mărfuri cu tractoare cu remorci, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritățile administrației publice locale.Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare  +  Articolul 49Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se efectuează de către transportatori autorizați pe baza autorizației de transport și a copiei conforme a acesteia, eliberate de către autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 50În cazul transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritățile administrației publice locale.Serviciul de transport public local de persoane și mărfuri pe căile navigabile interioare  +  Articolul 51(1) Serviciul de transport public local de persoane și mărfuri pe căile navigabile interioare poate fi asigurat prin servicii de transport public în sistem concurențial sau prin servicii de transport public subvenționat, în zonele stabilite de lege.(2) Serviciul de transport public local de persoane și mărfuri pe căile navigabile interioare se poate realiza prin servicii de transport prin curse regulate sau prin servicii de transport ocazionale.  +  Articolul 52Serviciul de transport public local de persoane și mărfuri pe căile navigabile interioare prin curse regulate se efectuează pe baza programului de transport public de persoane întocmit de autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii sau de autoritățile administrației publice de la nivel județean, după caz.  +  Articolul 53În cazul transportului public local de persoane și mărfuri pe căile navigabile interioare, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii sau de autoritățile administrației publice de la nivel județean, după caz.  +  Capitolul III Administrarea serviciilor de transport public local  +  Articolul 54Serviciile de transport public local se pot atribui prin:a) gestiune directă, care se realizează prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București sau ale adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară privind atribuirea și darea în administrare a serviciului;b) gestiune delegată, care se realizează prin concesionare de către autoritatea administrației publice locale sau de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în baza unui contract de delegare a gestiunii.---------Art. 54 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 55Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară au față de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați obligațiile prevăzute de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și de contractele de atribuire a gestiunii.---------Art. 55 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 56Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot să acorde operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (stații de întreținere, salubrizare, spații de parcare, capete de traseu etc.).---------Art. 56 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 57Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulație infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.  +  Articolul 58Pe durata contractului de dare în administrare sau de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite. În cazul în care pe același traseu vor opera și alți operatori de transport rutier/transportatori autorizați, fără ca această situație să fi fost prevăzută în contractul inițial, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul să solicite daune-interese de la autoritatea publică locală ori de la asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situația în care acesta operează fără aprobare.---------Art. 58 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 59În conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protecției sociale și ținând seama de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea și dezvoltarea rețelelor de transport public local de persoane, infrastructură și vehicule, prin următoarele mijloace:a) diferență de tarif pentru protecția socială;b) alocație bugetară pentru cheltuieli de capital;c) garanții pentru credite interne și externe.---------Art. 59 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 60În cazul în care autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, acordă subvenții, neprimirea diferenței de tarif și/sau a alocației bugetare stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, în cuantumurile și la termenele prevăzute, dă dreptul operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat să ceară renegocierea unor prevederi ale contractului de delegare a gestiunii, care nu poate fi refuzată de autoritatea publică locală fără un motiv întemeiat.---------Art. 60 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 61Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele (lei/călători x km) stabilite prin hotărâre a consiliului local, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București, respectiv a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, calculate în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.---------Art. 61 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 62În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea autorităților administrației publice locale din comune, orașe și municipii, a autorităților administrației publice de la nivel județean sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii ori pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră.---------Art. 62 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 63În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier va edita, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii, cu autoritățile administrației publice de la nivel județean sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate și speciale și va afișa în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport rutier care trec prin stația respectivă.---------Art. 63 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 64Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, au obligația să informeze operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport deservite de acesta.---------Art. 64 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 65Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, asigură starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în programele de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de călători, semnalizarea rutieră, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.---------Art. 65 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 66Autoritățile administrației publice locale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, și/sau operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, după caz, vor asigura tipărirea, distribuția, precum și vânzarea legitimațiilor de călătorie.---------Art. 66 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 67Abrogat.---------Art. 67 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 68Abrogat.---------Art. 68 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 69Abrogat.---------Art. 69 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Articolul 70Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme de aplicare.---------Art. 70 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011.  +  Anexa nr. 1la norme    Model de imprimat - Format A4 hârtie verde cu fond stema României (față)┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ ││ PRIMĂRIA ................ ││ ││ ││ LICENȚĂ DE TRASEU ││ Seria .... Nr. ... ││ ││ Servicii de transport public local de persoane prin curse ││ ........................................*1) ││ ││ Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport ││ rutier: ││ .................................................................. ││ .................................................................. ││ .................................................................. ││ ││ ││ Valabilă de la data de ......... până la data de ........ ││ ││ Eliberată în baza Licenței de transport seria ..... nr. ........ ││ ││ Emitent: ││ Primăria ................. ││ ││ Data eliberării ............ ││ ││ ││ Semnătura și ștampila ││ ..................... ││ ││ Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport ││ local de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule ││ având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în ││ conformitate cu acesta. ││ ││ ││__________ ││*1) Se va înscrie "regulate" sau "regulate speciale", după caz. ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                              (verso)    Traseul:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                  Seria ......... Nr. ..........  +  Anexa nr. 2la norme
  PRIMĂRIA ....................  Operatorul de transport rutier/ Transportatorul autorizat
                  CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU                     Seria ....... Nr. .......*1)________    *1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.    Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate    A. Denumirea traseului ...........................................
  Linia/Lungimea traseului Nr. destație  Denumirea stației
            
    
    
    
    
    
    
    
    
  Zilele în care circulă   Intervalul de succedarea curselor  Nr. mijloacelor de transport Capacitatea (nr. locuri)  Plecări de la capetele de traseu
  Prima Ultima
        
        
        
      B. Amenajările și dotările autovehiculului ................................    ...........................................................................    ...........................................................................    ...........................................................................
  Operatorul de transport/Transportatorul autorizat, ................................................. (semnătura și ștampila) Primăria ........... (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3la norme                                    (față)
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. Agenția A.R.R. .................  Operatorul de transport rutier ..............................
                     CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU                         Seria ....... Nr. ......*1)_________    *1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.    Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate    A. Denumirea traseului ...............................................
  DUS     ÎNTORS
  Ora de plecare km   Nr. de stație   Denumirea stației   Ora de plecare
  C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn
             
             
             
             
             
             
             
                                                             Emitent,                                  (verso)    B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:1. Zilele în care circulă:2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:3. Amenajările și dotările autovehiculului:4. Numărul de șoferi necesar:    C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Autogara (stația) Nr./Data contractului Valabil până la──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Operatorul de transport rutier, ............................... (semnătura și ștampila) Data emiterii ................ Șeful agenției A.R.R., ....................... (semnătura și ștampila)  
   +  Anexa nr. 4la norme    Model de imprimat - Format A4 hârtie orange cu fond stema României(față)┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ ││ CONSILIUL JUDEȚEAN ................... ││ ││ LICENȚĂ DE TRASEU ││ Seria ..... Nr. ..... ││ ││ Servicii de transport public județean de persoane prin curse ││ regulate speciale ││ ││ ││ Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:││ .........................................................................││ .........................................................................││ .........................................................................││ ││ Valabilă de la data de ............ până la data de ......... ││ ││ Eliberată în baza Licenței de transport seria ..... nr. ..... ││ ││ Emitent: ││ Consiliul județean ............ ││ ││ Data eliberării ............. ││ ││ Semnătura și ștampila ││ ...................... ││ ││ Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport ││ județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat ││ pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul ││ de sarcini anexat și în conformitate cu acesta. ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                 (verso)    Traseul:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                       Seria .......... Nr. ...........  +  Anexa nr. 5la norme
  PRIMĂRIA ............................  Operatorul de transport rutier/ Transportatorul autorizat
                  CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU                      Seria ...... Nr. ........*1)_________    *1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.    Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale    A. Denumirea traseului .............
  DUS     ÎNTORS
  Ora de plecare km   Nr. de stație   Denumirea stației   Ora de plecare
  C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn
             
             
             
             
             
             
             
      B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:    1. Zilele în care circulă: ........................    2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:    3. Amenajările și dotările autovehiculului:    4. Numărul de șoferi necesar:
  Operatorul de transport/Transportatorul autorizat, .................................................. (semnătura și ștampila) Primăria ..................... (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 6la norme                                 (față)
  Consiliul Județean ................... Operatorul de transport rutier ..............................
                        CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU                            Seria ...... Nr. .....*1)________    *1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.    Servicii de transport public județean de persoane prin curse    regulate speciale    A. Denumirea traseului ...................
  DUS     ÎNTORS
  Ora de plecare km   Nr. de stație   Denumirea stației   Ora de plecare
  C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn
             
             
             
             
             
             
             
                                                                 Emitent,                                     (verso)    B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:1. Zilele în care circulă:2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:3. Amenajările și dotările autovehiculului:4. Numărul de șoferi necesar:    C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. crt. Autogara (stația) Nr./Data contractului Valabil până la─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Operatorul de transport rutier, ............................... (semnătura și ștampila) Data emiterii .................... Emitent, ...................... (semnătura și ștampila)  
   +  Anexa nr. 7la norme    Model de imprimat - Format A4 hârtie verde cu fond stema României                                                                     (față)┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌────┐ ROMÂNIA │││ RO │ ││└────┘ ││ ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ............... ││ ││ ││ LICENȚA DE TRASEU ││ ││ Seria .... Nr. ...... ││ ││ Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate ││ ││ Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport ││ rutier: ││ .................................................................. ││ .................................................................. ││ .................................................................. ││ ││ ││ Valabilă de la data de ......... până la data de ........ ││ ││ Eliberată în baza Licenței de transport seria ..... nr. ........ ││ ││ Emitent: ││ Primaria ................. ││ ││ Data eliberării ............ ││ ││ ││ Semnătura și ștampila ││ ..................... ││ ││ Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport ││ local de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule ││ având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în ││ conformitate cu acesta. ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                              (verso)    Traseul:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                  Seria ......... Nr. ..........---------Anexa nr. 7 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1 din același act normativ.  +  Anexa nr. 8 la norme    Asociația de dezvoltare intercomunitară    .....................................    Operatorul de transport rutier    .....................................                     CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU                      Seria .......... nr. ............*)    Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate    A. Denumirea traseului ................................................
  Linia/Lungimeatraseului Nr. destațieDenumirea stației
     
    
    
    
    
    
    
    
    
  Zilele în carecirculă Intervalul de succedarea curselor Nr. mijloacelor de transportCapacitatea (nr. locuri)Plecări de la capetele de traseu
  Prima Ultima
        
        
        
      B. Amenajările și dotările autovehiculului .............................................................................................................................................................................................................................................................................
  Operatorul de transport ......................... (semnătura și ștampila) ......................... Asociația de dezvoltare intercomunitară ................................... (semnătura și ștampila) .......................
  --------*) Se înscriu seria și numărul licenței de traseu.
  ---------Anexa nr. 8 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 182 din 31 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la normeAbrogată.---------Anexa nr. 9 a fost abrogată de art. 4 din ORDINUL nr. 240 din 4 octombrie 2012/ORDINUL nr. 1.614 din 1 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 noiembrie 2012.  +  Anexa nr. 10la normeAbrogată.---------Anexa 10 a fost abrogată de art. 4 din ORDINUL nr. 240 din 4 octombrie 2012/ORDINUL nr. 1.614 din 1 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 noiembrie 2012._________