NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008 (*actualizată*)privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală(actualizată până la data de 18 august 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 august 2014 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009; ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 56 din 3 septembrie 2009; ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010; ORDINUL nr. 122 din 18 octombrie 2010; ORDINUL nr. 87 din 15 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 34 din 19 aprilie 2012; ORDINUL nr. 28 din 22 martie 2013; ORDINUL nr. 40 din 17 martie 2014; ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, în cuprinsul normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sintagma "mic producător" se înlocuieşte cu termenul "producător".  +  Capitolul I Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală1. Definiţii  +  Articolul 1Prezentul capitol stabileşte procedura de înregistrare sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă de produse primare de origine animală.  +  Articolul 2În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel: a) înregistrare sanitară veterinară - înscrierea altor unităţi care produc alimente de origine animală decât cele autorizate sanitar veterinar în listele celor cu vânzare directă de produse primare de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului; b) activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală obţinute din producţia primară, care sunt supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar; c) document de înregistrare sanitară veterinară documentul emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării sanitare veterinare; d) producţie primară - producerea, creşterea animalelor domestice sau obţinerea produselor primare, incluzând animalele crescute până la momentul sacrificării, producţia de lapte, precum şi vânătoarea sau pescuitul. Producţia primară cuprinde următoarele activităţi:1. activităţile de la locul de creştere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora către o anumită destinaţie;2. creşterea de animale pentru obţinerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;3. transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la ferma sau la locul obţinerii acestora, cu condiţia să nu modifice natura lor;4. producţia, creşterea şi recoltarea de melci la fermă, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;5. în cazul produselor din peşte şi vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de la locul de obţinere la o altă locaţie, incluzând transportul de la locul de obţinere până la o unitate de procesare;6. mulsul şi depozitarea laptelui crud la nivelul exploataţiei de producţie a laptelui;7. producţia şi colectarea de ouă la ferma proprie, excluzând operaţiunile de ambalare a ouălor;8. pescuitul, manipularea produselor din peşte la bordul vaselor, cu excepţia vaselor-fabrică şi a celor cu răcitoare, şi transportul acestora la prima unitate terestră, inclusiv hală de licitaţie;9. pescuitul, manipularea şi transportul peştelui prins în ape dulci, râuri şi lacuri;10. producţia, creşterea şi recoltarea peştilor în crescătorii piscicole şi transportul acestora către o destinaţie stabilită;11. producţia, creşterea şi recoltarea moluştelor bivalve vii şi transportul acestora la un centru de purificare;12. vânătoarea, uciderea şi eviscerarea vânatului la faţa locului şi transportul acestuia spre o unitate autorizată sanitar veterinar pentru manipularea vânatului sălbatic;13. recoltarea melcilor şi transportul acestora către o unitate de destinaţie;14. toate activităţile legate de extracţia şi păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanţă faţă de locul de păstrare al producătorului, cu excepţia mierii de colectură, şi/sau ambalarea la o unitate de procesare;------------Pct. 14 al lit. d) a art. 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". e) produse primare de origine animală - produsele rezultate din producţia primară, incluzând produsele obţinute din creşterea animalelor, din vânat sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte:1. carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă;2. vânatul în blană sau pene, obţinut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat, cu excepţia cărnii de vânat;3. peştele şi produsele provenite din pescuit, inclusiv moluştele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură, care pot fi prelucrate sumar, răcite, desolzite, cu aripioarele îndepărtate;4. laptele crud;5. ouăle obţinute în ferme proprii, fără activităţile de marcare sau ambalare a acestora;6. mierea de albine extrasă şi alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire sau ambalare a mierii de albine; f) vânzare directă de produse primare de origine animală furnizarea directă de la locul de producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantităţi mici către unităţi de vânzare cu amănuntul din localitate sau/şi dintr-o localitate învecinată, inclusiv depozitarea şi manipularea acestora la locul de obţinere. Vânzarea directă de produse primare de origine animală:(i) include şi furnizarea de către producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional;------------Pct. (i) al lit. f) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.(ii) nu include activităţile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesării ulterioare în unităţile autorizate sanitar veterinar, care se pot desfăşura fără a fi limitate din punctul de vedere al cantităţilor şi al ariei de distribuţie; g) cantităţi mici - următoarele cantităţi de produse primare de origine animală:1. lapte crud - conform cotei de lapte deţinute;2. peşte proaspăt - până la 300 kg/transport pentru peştele capturat în mare şi 50 kg/transport pentru peştele capturat în ape dulci;3. vânat sălbatic în blană sau pene - până la o unitate vânat mare şi 10 unităţi vânat mic din cota de vânătoare alocată;4. producţie anuală de păsări sau lagomorfe - până la 10.000 de capete;------------Pct 4 al lit. g) a art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.5. melci şi moluşte bivalve vii - până la 50 kg/săptămână;6. ouă - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare;------------Pct 6 al lit. g) a art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. h) producător - persoana fizică sau juridică, inclusiv producătorii agricoli crescători de animale, care desfăşoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală.------------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.2. Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală  +  Articolul 3 (1) Producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă trebuie să fie înregistraţi pentru desfăşurarea acestei activităţi conform prevederilor legale în vigoare.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (2) Producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală menţionate la art. 2 lit. e) trebuie să se înregistreze la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (3) Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală se efectuează de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării scrise din partea producătorilor, care trebuie să cuprindă:------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". a) denumirea şi adresa producătorului, atestate prin anexarea copiei documentului de identitate;------------Litera a) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. b) activitatea desfăşurată; c) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării directe; d) locurile de vânzare directă a produselor primare.  +  Articolul 4 (1) Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. (2) Activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi înregistrate într-un registru special de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acestea acordând pentru fiecare producător un număr de înregistrare, precedat de literele "VD", care semnifică "vânzarea directă", precum şi un document de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2. (3) Producătorii înregistraţi sanitar veterinar la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pot să livreze produse primare de origine animală direct de la locul de producere către unităţi de procesare a produselor primare autorizate sanitar veterinar, indiferent de cantitatea de produse primare livrate şi de distanţa la care se află unitatea.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".3. Obligaţiile producătorilor care obţin şi expun la vânzare produse primare de origine animală------------Paragraful 3 din Cap. I a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Articolul 5Producătorii sunt obligaţi să respecte condiţiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.  +  Articolul 6Producători care expun la vânzare produse primare de origine animală obţinute de la animalele din gospodăria proprie trebuie să deţină asupra lor o fişă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia îşi are domiciliul producătorului şi sunt crescute animalele.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Articolul 7Vânzarea produselor primare de origine animală obţinute de producători este permisă în pieţe, târguri, expoziţii, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Articolul 8Producătorii trebuie să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor primare de origine animală în timpul obţinerii şi expunerii la vânzare şi trebuie să informeze direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când constată că produsele obţinute şi destinate vânzării constituie un risc pentru sănătatea publică.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Articolul 9Produsele primare de origine animală obţinute şi expuse la vânzare de către producători trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:------------Partea introductivă a art. 9 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". a) să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase; b) să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistenţei; c) să nu fie contaminate cu diferite impurităţi, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective; d) să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise menţiuni referitoare la producător, denumirea produsului, originea acestuia, data obţinerii, condiţii de păstrare şi, după caz, orice alte date necesare informării consumatorului; e) pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I şi pct. II lit. A, lit. B pct. 1 şi lit. C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------Litera e) a art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.  +  Articolul 10În locurile publice amenajate de autorităţile locale/judeţene, unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecţie alimentară (halate, şorţuri, bonete şi mănuşi curate) şi să deţină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Articolul 11 (1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul sanitar veterinar din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute în legislaţia naţională referitoare la producţia primară şi la vânzarea directă a produselor primare de origine animală, se va întocmi o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008, în care vor fi înscrise toate deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura producătorului.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (2) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală şi transmite, după caz, lunar/trimestrial/semestrial la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată cuprinzând denumirea producătorului şi activităţile înregistrate.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (3) În cazul în care producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală nu respectă condiţiile sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va interzice desfăşurarea activităţilor.------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (4) Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, se realizează numai de producător sau de membrii familiei, rude de gradul I şi II ale acestuia, în baza:------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în care se înscriu aceste activităţi, conform modelului din anexa nr. 2; b) actului de identitate al producătorului sau a actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia; c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului sau a membrilor familiei acestuia; d) fişei de sănătate a animalelor de la care au fost obţinute produsele primare de origine animală, din care să rezulte starea de sănătate a animalelor, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia îşi are domiciliul producătorului şi sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15;------------Litera d) a alin. (4) al art. 11 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". e) certificatului de producător, eliberat de primării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În baza analizei riscului pe care îl pot prezenta produsele primare de origine animală destinate vânzării directe, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot impune măsuri de reducere a cantităţilor de produse primare de origine animală supuse vânzării directe faţă de cele stabilite la art. 2 lit. g) şi pot restricţiona aria de distribuţie a acestora.4. Controale şi măsuri  +  Articolul 12 (1) Toate activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obţinere sau de vânzare directă a acestora, de către medicii veterinari oficiali din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În cazul în care, în urma a două controale consecutive efectuate de către medicii veterinari oficiali din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea de către producători a condiţiilor sanitare veterinare stabilite de legislaţia în vigoare, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate dispune următoarele măsuri:------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 12 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) interzicerea desfăşurării activităţii de vânzare directă a produselor primare de origine animală până la remedierea deficienţelor. (4) Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să informeze direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când acestea au fost corectate.------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (5) În cazul în care unui producător i-a fost interzisă vânzarea directă a produselor primare de origine animală, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va comunica, după caz, această decizie şi altor autorităţi locale.------------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (6) Ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un produs primar de origine animală implică un risc pentru sănătatea publică, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va dispune măsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului şi notificarea situaţiei prin Sistemul rapid de alertă, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.5. Dispoziţii finale  +  Articolul 13Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară a activităţii, tarifele stabilite în anexa nr. 4 se vor achita de către producător la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Articolul 14 (1) Activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. (2) Producătorii au obligaţia să informeze în timpul cel mai scurt direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ori de câte ori se constată că un produs primar de origine animală prezintă un risc pentru sănătatea publică.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (3) Documentele de înregistrare sanitară veterinară eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rămân valabile. (4) Orice modificări ulterioare, solicitate de producător, în documentul de înregistrare sanitară veterinară se efectuează de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară.------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător". (5) Documentele de înregistrare sanitară veterinară care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, de către solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.  +  Articolul 15Este interzisă vânzarea directă de produse primare de origine animală provenite de la producători care nu sunt înregistraţi sanitar veterinar de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".  +  Capitolul II Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală1. Definiţii  +  Articolul 16Prezentul capitol stabileşte procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală şi nonanimală.  +  Articolul 17În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel: a) vânzare cu amănuntul*) - furnizarea de produse alimentare de origine animală şi nonanimală obţinute în unităţi înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor/autorizate sanitar veterinar sau/şi furnizarea restrânsă, localizată şi limitată de produse alimentare de origine animală şi nonanimală obţinute în cantităţi mici în unităţi de vânzare cu amănuntul şi care sunt comercializate către:-----*) Vânzarea cu amănuntul include manipularea şi/sau procesarea alimentelor şi depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distribuţie, operaţiunile de catering, cantinele, restaurantele şi alte operaţiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuţie tip supermarket, pieţe de vânzare angro, unităţi cash carry.1. consumatorul final la locul producerii;2. alte unităţi de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar, pe întreg teritoriul naţional;3. unităţi de alimentaţie publică înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;4. consumatorul final în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, cu excepţia cărnii proaspete de porc;------------Pct. 4 al lit. a) a art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. b) activitatea de vânzare cu amănuntul - valorificarea produselor de origine animală şi nonanimală direct către consumatorul final, precum şi valorificarea numai în cantităţi mici a produselor de origine animală şi nonanimală obţinute în unitate şi destinate comercializării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul; c) înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - înscrierea unităţilor în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului; d) furnizare restrânsă - valorificarea în cantităţi mici a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul; e) furnizare localizată - valorificarea produselor alimentare de origine animală pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea condiţiilor de transport, lanţ frigorific şi trasabilitate; f) furnizare limitată - obţinerea la locul de vânzare a unor categorii restrânse de produse alimentare de origine animală destinate valorificării către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul; g) unităţi de vânzare cu amănuntul - unităţile supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cuprinse în anexa nr. 1, care funcţionează în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 3; h) cantităţi mici - următoarele cantităţi de produse de origine animală şi nonanimală obţinute în unitatea de vânzare cu amănuntul şi care sunt destinate vânzării către alte unităţi cu vânzare cu amănuntul, în scopul vânzării către consumatorul final, şi anume:1. carne tranşată, carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă, cumulate, în cantitate de până la 3.000 kg/săptămână medie anuală;2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;------------Pct. 2 al lit. h) a art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.2^1. lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;------------Pct. 2^1 al lit. h) a art. 17 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.3. produse din pescuit - până la 1.000 kg/săptămână;4. vânat sălbatic - până la 300 kg/lună;5. carne de pasăre, lagomorfe şi produse provenite de la acestea - până la 500 kg/lună;6. ouă de consum - până la 1.000 ouă/lună;7. produse de panificaţie - până la 500 kg/lună;8. legume şi fructe - până la 1.000 kg/lună;2. Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală şi/sau nonanimală  +  Articolul 18 (1) Activităţile din unităţile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se desfăşoară în baza certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea şi în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 3. (2) Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor din unităţile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se efectuează de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (3) Cererea solicitantului se soluţionează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.------------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.  +  Articolul 19 (1) În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar cuprinzând următoarele documente: a) o cerere scrisă în care sunt precizate:(i) denumirea şi adresa unităţii;(ii) activitatea desfăşurată;(iii) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul;(iv) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie;(v) numărul personalului lucrător, cu excepţia stânelor;------------Pct. (v) al lit. a) a alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, cu excepţia stânelor;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.------------Lit. c) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. d) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. e) prin derogare de la prevederile lit. d), în cazul producătorilor agricoli crescători de animale, copia certificatului de producător eliberat de primărie, vizată de asociaţiile profesionale şi/sau de medicul veterinar zonal.------------Lit. e) a alin. (1) al art. 19 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. (2) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, verifică atât documentaţia depusă, cât şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare. (3) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul compartimentului igienă veterinară şi epidemiologie al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc la faţa locului o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008, un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8, cuprinzând concluzia evaluării.------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.  +  Articolul 20 (1) Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Unităţile de vânzare cu amănuntul vor fi înregistrate într-un registru special de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acestea acordând pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele "VA", care semnifică "vânzarea cu amănuntul". (3) În cazul în care, în urma verificării unităţii de către inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare vor fi înscrise deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura operatorului din sectorul alimentar. (4) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor stabilit în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere scrisă, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii.  +  Articolul 21 (1) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează activităţile de vânzare cu amănuntul şi informează, după caz, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va radia din lista celor înregistraţi operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de vânzare cu amănuntul atunci când se constată că aceştia nu respectă condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 22 (1) Produsele de origine animală obţinute în unităţi cu vânzare cu amănuntul, destinate comercializării, trebuie să poarte inscripţionat pe etichetă un dreptunghi care conţine inscripţia "PRODUS ÎN UNITATEA DE TIP ...................", unde se înscrie tipul unităţii conform prevederilor anexei nr. 1, urmat de literele "VA", care semnifică "vânzarea cu amănuntul", indicativul judeţului şi numărul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor al unităţii. (2) Operatorii din sectorul alimentar din unităţile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală şi nonanimală trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la: a) etichetare; b) asigurarea trasabilităţii; c) parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite; d) controlul potabilităţii apei; e) instruirea personalului; f) controlul stării de sănătate; g) eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.);------------Lit. g) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. h) eliminarea deşeurilor;------------Lit. h) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. i) întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor; j) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului şi punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii.------------Lit. j) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.  +  Articolul 23Unităţile care obţin produse tradiţionale şi care sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să funcţioneze în baza autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.3. Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 24 (1) Activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică în scris acest fapt operatorului din sectorul alimentar şi poate dispune următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor constatate; c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare; d) reţinerea oficială a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală.  +  Articolul 25 (1) În cazul suspendării activităţii, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, consemnează în nota de constatare/procesul-verbal de constatare întocmită/întocmit la unitate motivul suspendării activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5. (2) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării către operatorul din sectorul alimentar şi poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar. (3) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale în baza cărora acestea au fost înregistrate. (4) În cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul a căror activitate a fost interzisă, reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform prevederilor legale, după corectarea neconformităţilor. (5) Operatorii din sectorul alimentar trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite, printr-o cerere scrisă, reverificarea unităţii de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficienţele au fost corectate.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care se constată că activităţile cuprinse în anexa nr. 1 se desfăşoară fără respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 6, şi o va comunica structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) Activităţile de vânzare cu amănuntul vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obţinere sau de vânzare de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.4. Dispoziţii finale  +  Articolul 27Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, tarifele stabilite în anexa nr. 4 vor fi achitate de către operatorul din sectorul alimentar la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 28 (1) Activităţile de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală şi nonanimală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. (2) Operatorii din sectorul alimentar sunt obligaţi să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la orice modificare survenită în activităţile desfăşurate. (3) Orice modificări ulterioare solicitate, printr-o cerere scrisă, de operatorul din sectorul alimentar în documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se efectuează de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 29 (1) Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, anterior datei intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rămân valabile. (2) Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, de către solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.  +  Capitolul III Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală1. Definiţii  +  Articolul 30Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală şi procedura de înregistrare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală.  +  Articolul 31În sensul prezentului capitol, următorii termeni se definesc astfel: a) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, ce are atribuţii în domeniile de competenţă ale serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor, căreia i s-au delegat puteri şi competenţe; b) înregistrare pentru siguranţa alimentelor - înscrierea unităţilor care produc alimente de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. 9 de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unităţii; c) activităţi supuse înregistrării pentru siguranţa alimentelor. activităţile de prelucrare şi/sau fabricare a produselor de origine nonanimală, precum şi alte activităţi conexe desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9, care sunt supuse înregistrării şi controlului privind siguranţa alimentelor; d) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor documentul emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării pentru siguranţa alimentelor; e) compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - serviciile publice descentralizate pentru siguranţa alimentelor, subordonate tehnic şi administrativ Direcţiei generale siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării actelor normative care privesc domeniul siguranţei alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv, realizării şi monitorizării controlului activităţii publice pentru siguranţa alimentelor la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; f) proces-verbal de constatare - documentul care se completează cu ocazia controlului privind respectarea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor, efectuat în fiecare unitate din domeniul alimentar; g) reţinere oficială - procedura prin care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine nonanimală, în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; h) punere pe piaţă - deţinerea de alimente în vederea vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alte forme de transfer, gratuit ori nu, precum şi vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer propriu-zise; i) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor alimentare de origine nonanimală - documentul emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; j) control oficial - orice formă de control pe care îl efectuează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul siguranţei alimentelor.2. Înregistrarea pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care procesează, produc, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală  +  Articolul 32 (1) Activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9 se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere, a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul social şi în baza documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 10. (2) Înregistrarea activităţilor din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9 se efectuează de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Documentul prevăzut la alin. (1) poate fi ridicat de reprezentantul legal al unităţii sau de o altă persoană, împuternicită printr-o delegaţie emisă numai pentru acest scop, înregistrată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al unităţii. (4) La ridicarea documentului prevăzut la alin. (1), reprezentantul legal al unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează, ştampilează, datează documentul prevăzut în anexa nr. 10 şi achită tarifele aferente stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 33În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanţii depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul şi o cerere scrisă în care sunt precizate: a) denumirea şi adresa unităţii; b) activitatea desfăşurată; c) tipurile şi cantităţile de produse obţinute ca urmare a procesării; d) numărul de personal lucrător.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.  +  Articolul 34 (1) În vederea eliberării documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi verifică documentaţia şi, la faţa locului, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare. (2) Inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor întocmesc la faţa locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care cuprinde concluzia evaluării. (3) Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, conform modelului cuprins în anexa nr. 10.------------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010. (4) Unităţile prevăzute în anexa nr. 9 sunt înregistrate de compartimentele/serviciile pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, într-un registru special. (5) În cazul în care în urma verificării unităţii efectuate de inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată neîndeplinirea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia specifică, se întocmeşte procesul-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care sunt înscrise deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura reprezentantului legal al unităţii. (6) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită, printr-o cerere scrisă, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii. În cazul în care deficienţele constatate nu sunt remediate în cadrul unităţii, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa de suspendare a activităţii sau de interzicere a acesteia, după caz. (7) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 şi informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia. (8) Unităţile care desfăşoară activităţile din domeniul alimentar, prevăzute în anexa nr. 9, pot fi radiate din lista celor înregistrate pentru siguranţa alimentelor atunci când se constată că nu se respectă condiţiile privind siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare. (9) Transportul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează prin intermediul mijloacelor de transport înregistrate conform documentului prevăzut în anexa nr. 14. (10) În vederea înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, mijloacele de transport al cerealelor şi seminţelor de consum, al produselor de morărit, al pâinii, precum şi al celorlalte produse de brutărie şi produse făinoase trebuie să aibă inscripţionate în lateral şi spate - cu caractere cu o înălţime de minimum 20 cm - următoarele menţiuni: pâine şi produse de panificaţie.--------------Alin. (10) al art. 34 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 56 din 3 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 8 septembrie 2009.3. Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 35 (1) Toate activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranţa alimentelor de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care, la controalele efectuate, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt reprezentantului legal al unităţii şi poate dispune următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) suspendarea activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile; c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile privind siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare; d) reţinerea oficială a produselor alimentare, care se va efectua în baza documentului de sechestru/reţinere oficială, document emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; această măsură este menţinută până la luarea deciziei cu privire la destinaţia produselor alimentare, respectiv ridicarea reţinerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare; e) ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare, care constituie procedura prin care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală reţinute oficial să fie scoase de sub reţinerea oficială, în vederea punerii pe piaţă sau denaturării/distrugerii, în conformitate cu instrucţiunile autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/reţinerii oficiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; f) distrugerea produselor alimentare, conform măsurilor dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. În cazurile în care este necesară dispunerea acestei măsuri, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit documentul de însoţire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. Dovada distrugerii o constituie procesul-verbal de distrugere, document emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (3) În cazul suspendării activităţii, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendării activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5. (4) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării reprezentantului legal al unităţii de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia. (5) Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anulează documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate. (6) În cazul unităţilor prevăzute în anexa nr. 9, a căror activitate a fost interzisă, reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale, dar numai după corectarea neconformităţilor. (7) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor privind siguranţa alimentelor stabilite în legislaţia în vigoare, reprezentanţii legali ai unităţilor implicate în activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să informeze în scris direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate. (8) Reprezentanţii legali ai unităţii trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite, printr-o cerere scrisă, reverificarea acesteia de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate. (9) În cazul în care se constată că activităţile desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 se desfăşoară fără înregistrare pentru siguranţa alimentelor conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să îşi desfăşoare activitatea în domeniul de competenţă pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranţa alimentelor şi notifică pentru aplicarea măsurilor legale Ministerul Justiţiei, respectiv Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, respectiv Garda Financiară şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (10) Unităţile nou-înfiinţate se vor înregistra, conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în termen de 30 de zile de la înfiinţare.  +  Articolul 36Activităţile supuse controlului privind siguranţa alimentelor se derulează pe perioada îndeplinirii condiţiilor pentru siguranţa alimentelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 37Este interzisă procesarea produselor de origine nonanimală de către alte unităţi şi în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 38Reprezentanţii legali ai unităţilor supuse înregistrării sunt obligaţi să notifice imediat direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare survenită în activităţile desfăşurate.  +  Articolul 39Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate de la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de către solicitanţi în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.  +  Articolul 40Documentele de înregistrare pentru siguranţa alimentelor eliberate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor rămân valabile.  +  Articolul 41Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor  +  Capitolul I Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar1. Carne: a) Carmangerie - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. b) Măcelarie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, dezosarea, porţionarea şi/sau tocarea acesteia la cererea consumatorului şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final. c) Centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploataţiei - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare de la nivelul fermei în care se desfăşoară activităţi pentru sacrificarea animalelor provenite numai din ferma proprie şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. d) Centru colectare vânat sălbatic - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, identificarea, sortarea, răcirea vânatului sălbatic provenit direct din fondurile de vânătoare şi livrarea acestuia către unităţi autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de manipulare a vânatului, precum şi vânzarea cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.2. Lapte şi produse din lapte: a) Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate desfăşurării activităţii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă. În această categorie sunt incluse spaţiile şi facilităţile de la nivelul stânelor sau exploataţiilor agricole unde laptele crud provenit de la animalele din exploataţia proprie este prelucrat în brânzeturi şi comercializat direct către consumatorul final în spaţii special amenajate în pieţele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; b) Centru de prelucrare lapte independent - unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.------------Pct. 2 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.3. Peşte şi produse din pescuit: a) Centru de colectare peşte - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit direct din pescuit, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, ambalare, răcire, şi livrarea în cantităţi mici a produselor din pescuit către unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum şi livrarea fără limită cantitativă a peştelui proaspăt provenit direct din pescuit către unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar. b) Ambarcaţiune de pescuit - navă sau ambarcaţiune dotată cu echipamente pentru capturarea şi depozitarea peştelui sălbatic sau de acvacultură pentru o perioadă scurtă de timp, destinat unei unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final, la punctul de debarcare. c) Punct de debarcare - loc cu deschidere la apă, care dispune de facilităţi pentru acostarea ambarcaţiunilor de pescuit în vederea efectuării recepţiei, sortării, răcirii şi depozitării peştelui proaspăt provenit din pescuit, destinat unor unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. d) Magazin de desfacere peşte, pescărie - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea peştelui şi a produselor din pescuit provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau direct din pescuit, precum şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final. e) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, răcirea, depozitarea şi livrarea acestora către o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar sau către alte unităţi de vânzare cu amănuntul.4. Miere şi alte produse din miere: a) Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole - unitate fixă sau mobilă cu dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, extracţia, depozitarea şi livrarea mierii de albine şi a altor produse apicole către unităţi autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. b) Stupină - unitate fixă sau mobilă în care se desfăşoară activităţi în domeniul apiculturii, în special obţinerea mierii de albine şi a altor produse apicole şi livrarea acestora către unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. c) Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole - unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea mierii de albine şi a altor produse apicole provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, prezentarea şi vânzarea acestora consumatorului final.5. Ouă pentru consum:- Centru colectare ouă - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea ouălor de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau către alte unităţi de industrie alimentară ori nealimentară, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.------------Pct. 5 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.  +  Capitolul II Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor1. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor: a) Restaurant, indiferent de specific - local de alimentaţie publică care include spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi specifice pentru recepţia produselor de origine animală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta localului a preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor şi semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie şi a altor produse similare. Această categorie include şi restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc alimente. b) Pizzerie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, şi vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza şi a altor alimente preparate. c) Cantină - unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea de meniuri şi servirea mesei către consumatorul final. d) Laborator de cofetărie şi/sau patiserie - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse de cofetărie/patiserie, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu. e) Cofetărie/Patiserie - unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea de produse de cofetărie/patiserie. f) Pensiune turistică, indiferent de specific - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru obţinerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală, provenite din exploataţia agricolă familială, precum şi din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea şi servirea alimentelor gătite în incinta proprie.------------Litera f) a pct. 1 al Cap. II din anexa 1 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009. g) Magazin alimentar - unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea separată de produse de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate de producător. h) Hipermarket/Supermarket - unitate cu spaţii şi capacităţi de depozitare şi vânzare distincte în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea distinctă şi vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, incluzând activităţi de tip măcelarie sau carmangerie, desfăşurate în spaţii separate înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. În această categorie sunt incluse şi unităţile de tip cash carry, care vând alimente către comercianţii înregistraţi pe bază de cartelă proprie în vederea comercializării directe către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul. i) Unităţi de vânzare prin internet - unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final şi vânzarea numai prin comandă prin internet de alimente de origine animală şi nonanimală ambalate şi/sau preambalate de producător.2. Unităţi care desfăşoară alte activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor: a) Depozit alimentar - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animală şi nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final. b) Catering - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unităţi de vânzare cu amănuntul şi/sau către consumatorul final. c) Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport unitate cu spaţii şi echipamente corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi de curăţare, spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al produselor de origine animală.  +  Anexa 2la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.......................................................................DOCUMENTde înregistrare sanitară veterinară pentruactivităţile din unităţile cu vânzare directăde produse primare de origine animalăNr. .......... din ...............I. Pentru unitatea/producătorul agricol crescător de animale: ..................................., reprezentant legal/proprietar ......................., din localitatea .............., str. ............... nr. ....., sectorul ......., codul poştal ........, judeţul .............., pentru următoarele activităţi:1. ................................ ;2. ................................ ;3. ................................ ;4. ................................ .------------Pct. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009.II. Produsele destinate vânzării directe a produselor primare de origine animală vor fi obţinute în cantitate maximă de: ................ .III. Produsele primare de origine animală vor fi comercializate direct către consumatorul final:1. direct de la locul de obţinere:..........................................................;2. către alte unităţi de vânzare cu amănuntul ...............................................................;3. valorificare cu ocazia pieţelor, târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional ............................/(denumirea şi localizarea acestora)..........;4. livrare către unităţi de procesare autorizate/înregistrate sanitar veterinar ............../(denumirea şi localizarea acestora)..............................IV. Produsele primare provin din ......../(ferme, gospodării proprii, fond de vânătoare, lacuri etc.)...............în număr de ...................., aflate în localitatea .................................... .Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal/proprietarul trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare a condiţiilor intervenite ulterior.Director executiv,..................(semnătura şi ştampila)L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 3la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor...................................................DOCUMENTde înregistrare sanitară veterinară şi pentrusiguranţa alimentelor pentru activităţile dinunităţile de vânzare cu amănuntulNr. .......... din ...............I. Pentru unitatea denumită: ....................., adresa unităţii ..................., reprezentant legal al unităţii ..........................., din localitatea ......................, str. ......................... nr. ..., sectorul ......., codul poştal......., judeţul .............., telefon ............., e-mail ................., pentru obiectivul ............. în care se desfăşoară următoarele activităţi:1. ...........................;2. ...........................;3. .......................... .II. Numărul vehiculelor utilizate în activităţile desfăşurate:- mai puţin de 5.............., între 6 şi 10............., între 11 şi 50.............., peste 50 ............... .III. Sursa de apă utilizată este: din reţeaua publică........................, sursă proprie..................... .IV. Perioada din timpul anului în care se desfăşoară activitatea: ........................................V. Numărul persoanelor angajate în cadrul unităţii: ................................................ .VI. Produsele care vor fi comercializate către alte unităţi cu vânzare cu amănuntul vor fi obţinute în cantitate maximă de .............../săptămână.VII. Produsele vor fi comercializate către consumatorul final prin:1. valorificare la locul de producere:..............................;2. unităţi cu amănuntul în număr de .............., cea mai depărtată aflată la .......... km de locul de producere;3. valorificare prin comandă pe internet: .........................;4. valorificare către unităţi de alimentaţie publică: _...........__.;5. livrare către unităţi de procesare autorizate sanitar veterinar, în număr de: ___.. .VIII. Materiile prime provin din:1. gospodăriile proprii, în număr de .............., aflate în localitatea ..........................;2. unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar ............................;3. gospodăriile proprii şi unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar ............... .Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente orice modificare a condiţiilor din unitate intervenită ulterior.Reprezentantul legal al unităţii, ............../(semnătura, ştampila şi data ridicării documentului)........L.S.*)Director executiv,.....................(semnătura şi ştampila)L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 4Abrogată-------------Anexa 4 a fost abrogată de lit. f) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014.  +  Anexa 5la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor...................................................ORDONANŢĂprivind suspendarea activităţii dinunităţile supuse înregistrării sanitareveterinare şi pentru siguranţa alimentelorNr. .............. din ......................Directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor .............................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor .................... sub nr. .......... din data de ..............., întocmită/întocmit de ................................, inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul ......................., în baza verificării efectuate la unitatea ............................... din ................./(adresa completă)................................................., reprezentant legal al unităţii ..............................................,dispune suspendarea, începând cu data de ............................., până la data de ............., a activităţii de ..............., desfăşurată în baza înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. .......... din data de ........... de către unitatea ....................., reprezentant legal al unităţii ...................... .Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea, printr-o cerere scrisă, a reprezentantului legal al unităţii, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, conform prevederilor legale.Neaplicarea de către operatorul economic a măsurilor prevăzute în nota de constatare/procesul-verbal de constatare la termenul stabilit atrage, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.      Director executiv,      ..................    (semnătura şi stampila)            L.S.*)                                           Reprezentantul legal al unităţii,                                            ..............................                                                (semnătura şi ştampila)                                                          L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 6la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............ORDONANŢĂprivind interzicerea desfăşurării activităţiidin unităţile supuse înregistrării sanitareveterinare şi pentru siguranţa alimentelorNr. .......... din ......................Directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor .............................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sub nr. ............ din data de ..............., întocmit/întocmită de ......................................, inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în baza verificării efectuate la unitatea ..................................., din ................../(adresa completă) ..................... reprezentant legal al unităţii ..................................................................,dispune, începând cu data de ................, interzicerea desfăşurării activităţii de ..........................., desfăşurată în baza înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr.*) ................ din data de ................*) de către unitatea ......................, reprezentant legal al unităţii ........................ .-----*) Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcţionează fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emisă de direcţia sanitară veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.Acordarea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi reluarea activităţii se efectuează la solicitarea, printr-o cerere scrisă, a reprezentantului legal al unităţii, după remedierea deficienţelor şi asigurarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, conform prevederilor legale.Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.    Director executiv,    ..................  (semnătura şi stampila)          L.S.**)                                           Reprezentantul legal al unităţii,                                             ............................                                                (semnătura şi ştampila)-----**) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 7la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......DOCUMENT DE SECHESTRU/REŢINERE OFICIALĂNr. ........... din .................Subsemnatul, .............................................., inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. ............. din data de ......................, întocmită/întocmit la ........................................, dispun sechestrarea/reţinerea oficială pentru produsul (ele): ..........................................., în cantitate de (kg) ................................., pentru o perioadă de (până la data de) .............................................Proprietarul produselor: ....................................................................................Adresa proprietarului: ......................................................................................Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reţinerii oficiale: ...............................................Data şi ora (minute) când s-a dispus măsura: ................................................................Motivul sechestrului/reţinerii oficiale: ....................................................................Nr. sigiliului: .............................................................................................Nr. proces-verbal recoltare probe şi analize solicitate (dacă este cazul): ..................................Rezultatul expertizei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (nr. buletin analiză, dacă este cazul): ................................................................................................................Restricţii impuse: .................................................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.      Inspector al autorităţii       sanitare veterinare şi    pentru siguranţa alimentelor,     .........................   (semnătura şi parafa, după caz)                                                   Luat la cunoştinţă                                            Reprezentantul legal al unităţii,                                                ........................                                                (semnătura şi ştampila )                                                          L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 8la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............PROCES - VERBAL DE CONSTATARENr. ........din ..............Subsemnaţii, ........................................ şi ......................, inspectori ai autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma controlului efectuat la unitatea ................................... situată în ......................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ......, judeţul/(sectorul) ................, cod unic de înregistrare (CUI) ............................, aparţinând ........................ de S.C. .............................., cu sediul social în .................................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul (judeţul) .............................., în prezenţa domnului/doamnei ..... ......................, în calitate de ..................................., am constatat următoarele: ...................................................................................................... .În urma celor constatate şi în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare se aplică următoarele măsuri, recomandări şi termene (se vor specifica prevederile actelor normative care nu au fost respectate): ................................................................................................................. .Prezentul proces-verbal de constatare conţine .................pagini şi a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la .................................................................................... .    Inspectori ai autorităţii     sanitare veterinare şi  pentru siguranţa alimentelor,  ............................  ............................ (semnătura şi parafa, după caz)                                         Reprezentantul legal al unităţii,                                            ..........................                                              (semnătura şi ştampila)                                                        L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 9la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorACTIVITĂŢIsupuse înregistrării şi controluluipentru siguranţa alimentelorI. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor1. Unităţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţi - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor preparaţi sau prevăzută cu spaţii frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelaţi, precum şi alte spaţii de depozitare, livrare a produselor vegetale.2. Unităţi de producţie a piureului de cartofi deshidrataţi unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidrataţi, în vederea obţinerii piureului de cartofi.3. Unităţi de producţie de gustări din cartofi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de gustări şi servirea acestora.4. Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de cartofi crocanţi, precum şi pentru ambalarea şi livrarea acestora.5. Unităţi de producţie pentru fabricarea făinei de cartofi unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii făinei de cartofi, precum şi ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea acesteia.6. Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii sucurilor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi livrării acestora.7. Unităţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii concentratelor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi livrării acestora.8. Unităţi de conservare a fructelor, nucilor sau a legumelor - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, fabricarea conservelor etc.) în vederea conservării fructelor şi legumelor, precum şi cu spaţii, inclusiv spaţii de frig, şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi livrării acestora.9. Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii produselor alimentare, precum şi cu spaţii necesare depozitării şi livrării acestora.10. Unităţi de fabricare a gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor, precum şi pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea acestora.II. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale1. Unităţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapiţă, in, seminţe de dovleac, porumb etc.) - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii de uleiuri şi grăsimi brute, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acestora.2. Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiei prime, în vederea obţinerii, depozitării şi livrării făinei oleaginoase nedegresate.3. Unităţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (ulei de măsline, ulei de soia etc.) - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii produselor finite, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.4. Unităţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetale - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru depozitarea şi prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc.), precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.5. Unităţi pentru fabricarea margarinei - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acesteia.6. Unităţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea separată a materiilor prime de origine vegetală şi animală, în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.7. Unităţi pentru fabricarea grăsimilor de gătit combinate unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, în vederea fabricării grăsimilor de gătit combinate, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.III. Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon1. Unităţi de morărit - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale şi prelucrarea lor în materie primă pentru unităţile de panificaţie (producţie de făină, arpacaş, crupe sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb sau alte cereale), precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.2. Unităţi pentru măcinarea orezului - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obţinerii de orez măcinat, glazurat, semifiert sau producţie de făină de orez, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.3. Unităţi pentru măcinarea legumelor - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, sortarea, prelucrarea şi măcinarea legumelor în vederea obţinerii de făină sau pudră de legume uscate ori fructe comestibile, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.4. Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea prin tratare termică a cerealelor prin expandare, în vederea obţinerii de cereale pentru micul dejun, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.5. Unităţi pentru fabricarea premixurilor - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, omogenizarea făinii în vederea obţinerii de făină în amestec pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau clătite, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.6. Unităţi pentru fabricarea amidonului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (orez, cartofi, porumb, grâu etc.), depozitarea, prelucrarea prin măcinare, germinare, extracţie, purificare, rafinare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de amidon, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.7. Unităţi pentru fabricarea glucozei, siropului de glucoză, maltozei - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (suspensie de amidon), depozitarea, prelucrarea prin hidroliză în vederea obţinerii de sirop de glucoză, zahăr total, dextroză cristalizată anhidră, izosirop, dextroză cristalizată monohidrat, fructoză, maltoză, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.8. Unităţi pentru fabricarea glutenului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extracţie, separare, concentrare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de gluten, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.IV. Activităţi de fabricare a altor produse alimentare1. Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc. - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea făinei şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc., precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.2. Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animală şi vegetală, în vederea fabricării biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate, precum şi cu spaţii de depozitare, păstrare şi livrare corespunzătoare.3. Unităţi pentru fabricarea sau rafinarea zahărului şi a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, arţar şi palmier - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia, în vederea obţinerii, depozitării şi livrării zahărului.4. Unităţi pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (cacao, ciocolată, zahăr, fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.5. Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.6. Unităţi pentru prelucrarea cafelei - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, cu spaţii pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare şi prăjire, în vederea obţinerii de cafea măcinată, cafea solubilă, extracte şi concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare.7. Unităţi pentru prelucrarea ceaiului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, cu spaţii pentru prelucrarea ceaiului şi a frunzelor de plante, ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculeţe), fabricarea infuziilor din plante (mentă, muşeţel, verbină etc.), precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare.8. Unităţi pentru fabricarea condimentelor - unitate specializată cu spaţii pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, cu spaţii şi instalaţii pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, sosurilor picante, condimentelor, maionezei, făinei de muştar, muştarului şi oţetului, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.9. Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriţionale speciale, a laptelui praf pentru sugari, laptelui şi altor alimente pentru copii mici, alimentelor pentru sugari, alimentelor cu conţinut redus de calorii, alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimentelor cu conţinut redus de sodiu, inclusiv sare fără sodiu, alimentelor fără gluten, alimentelor recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi, alimentelor pentru persoanele care suferă de dereglări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet), precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.10. Unităţi pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parte - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea de supe, ciorbe, fabricarea drojdiei de bere, a produselor alimentare îmbogăţite cu oligoelemente, vitamine, proteine, a suplimentelor alimentare şi nutritive, precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.11. Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.12. Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate) - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor confiate/deshidratate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.13. Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru producţia, ambalarea, depozitarea şi livrarea produsului finit.V. Activităţi de fabricare a băuturilor1. Unităţi pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor şi fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.2. Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii de alcool etilic de fermentaţie şi a alcoolurilor neutre, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.3. Unităţi pentru fabricarea vinului - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vinului, a vinului de masă, vinului de calitate produs în anumite regiuni, vinului spumant, vinului din must de struguri concentrat şi vinului slab alcoolizat sau fără alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.4. Unităţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului şi a altor vinuri din fructe, precum şi a băuturilor mixte ce conţin alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.5. Unităţi pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vermutului şi a altor băuturi similare, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.6. Unităţi pentru fabricarea berii - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime şi ingredientelor pentru obţinerea berii, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acesteia, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.7. Mălţăria - secţia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului şi a altor cereale în vederea obţinerii malţului.8. Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice, băuturilor nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.VI. Alte activităţi1. Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, ambalarea şi livrarea produselor alimentare de origine nonanimală.2. Depozit pentru seminţe de consum - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de seminţe de consum.3. Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimală - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de produse proaspete şi/sau preambalate de origine nonanimală, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.4. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimală - unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine nonanimală congelate şi/sau refrigerate ori care necesită temperaturi scăzute de depozitare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.5. Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi/sau prelucrarea produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.6. Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzătoare a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare a acestora pentru unităţile care le utilizează.7. Mijloc de transport produse de origine nonanimală - orice nave, aeronave, mijloace auto etc. înregistrate pentru siguranţa alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine nonanimală să nu îşi modifice caracteristicile pe timpul transportului, caracteristici prevăzute în documentele însoţitoare conform legislaţiei în vigoare.8. Unitate de fabricare a îngheţatei - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia materiei prime de origine animală şi nonanimală, fabricarea şi depozitarea îngheţatei.  +  Anexa 10la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............DOCUMENTde înregistrare pentru siguranţa alimentelorNr........... din...............Pentru unitatea:....................., localitatea .............., cu sediul social în str. ........................ nr. ..........., bl. ......., sc. ........, ap. ...., sectorul ........, codul ........, judeţul ......................, telefon ............., cod unic de înregistrare (CUI) ............................, reprezentantul legal al unităţii ............................., din localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., sectorul .........., codul poştal ........, judeţul ..................., telefon .................., e-mail ..................., pentru punctul de lucru ................................ din localitatea .................., str. ...................... nr. ........., sectorul ...., codul ........, judeţul ............., telefon ............, în care se desfăşoară următoarele activităţi:1. ..............................(Cod CAEN.............);2. ..............................(Cod CAEN.............);3. ..............................(Cod CAEN.............).După eliberarea prezentului document, reprezentantul unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare a condiţiilor din unitate intervenită ulterior emiterii documentului.Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.Reprezentantul legal al unităţii, ........../(numele în clar, semnătura, data ridicării documentului, ştampila unităţii) .............Director executiv,..................(semnătura şi ştampila)L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 11la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......DOCUMENTde ridicare a sechestrului/a reţinerii oficialeNr. ......... din ........Subsemnatul, ........................, inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr. .......... din data de ..............., întocmită/întocmit la ........................., dispun ridicarea sechestrului/reţinerea oficială pentru produsul (ele):................................................................................................................ .Proprietarul produselor: .....................................................................................Adresa proprietarului: .......................................................................................Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/reţinerii oficiale: ................................................Data şi ora (minute) când s-a dispus măsura: .................................................................Motivul reţinerii oficiale: ..................................................................................Cantitatea reţinută: .........................................................................................Nr. sigiliului: ..............................................................................................Rezultatul expertizei privind siguranţa alimentelor (nr. buletin analiză, etc.): .............................Observaţii:..............................................................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.    Inspector al autorităţii     sanitare veterinare şi  pentru siguranţa alimentelor,  ............................. (semnătura şi parafa, după caz)                                                   Luat la cunoştinţă                                            Reprezentantul legal al unităţii,                                              .............................                                                (semnătura şi ştampila)                                                         L.S.*)-----*) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 12la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......DOCUMENTde însoţire a produselor alimentare deorigine nonanimală în vederea distrugeriiSubsemnatul, ............................., inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, însoţeşte transportul următoarelor produse alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii:Produsele: .........................................................................................Lotul: .............................................................................................Motivul reţinerii oficiale: ........................................................................Cantitatea reţinută: ...............................................................................Nr. sigiliului: ....................................................................................Rezultatul expertizei privind siguranţa produselor (nr. buletin analiză, etc.): ....................Proprietarul produselor: ...........................................................................Adresa proprietarului: .............................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.        Inspector al autorităţii         sanitare veterinare şi      pentru siguranţa alimentelor,      ...........................    (semnătura şi parafa, după caz)                                                   Luat la cunoştinţă                                           Reprezentantul legal al unităţii,                                              ..........................                                                (numele şi prenumele,                                                semnătura şi ştampila)                                                         L.S.*)-----* L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 13la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......PROCES - VERBAL DE DISTRUGEREÎncheiat astăzi .............Denumirea unităţii unde se efectuează distrugerea ........, având codul unic de înregistrare .............,adresa punctului de lucru unde se desfăşoară distrugerea ..................................................autorizată cu Autorizaţia nr. .............................................................................Produsul ..................................................................................................Producătorul ..............................................................................................Proprietarul ..............................................................................................Data fabricaţiei ..........................................................................................Lotul .....................................................................................................Cantitatea produsă ........................................................................................Cantitatea sechestrată/reţinută oficial ...................................................................Nr. buletinului de analiză ................................................................................Cauza distrugerii .........................................................................................Modul de distrugere .......................................................................................Observaţii (dacă este cazul) ..............................................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.1. Proprietarul produselor*): ..............................................................................2. Inspectorul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor*): ..........................3. Reprezentantul legal al unităţii unde se efectuează distrugerea*): ......................................-----*)Se va completa cu numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, semnătura.  +  Anexa 14la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............DOCUMENTde înregistrare pentru siguranţa alimentelorprivind mijloacele de transport al produseloralimentare de origine nonanimalăNr. ............. din ...............Mijlocul de transport ........................ seria ........, nr. de înmatriculare, proprietatea ....................., din localitatea ................., str. ...................... nr. ...., sectorul ..........., cod poştal ............., judeţul ........................., telefon ................, e-mail ...............    I. Condiţii de temperatură: II. Condiţii de transport:    1. fără regim termic 1. preambalat/ambalat    2. temperatură de refrigerare 2. vrac    3. temperatură de congelare    4. alt regim termicCapacitatea de transport: ......................................................................Mijlocul de transport se înregistrează pentru transportul ....................................*)-----*) Se vor preciza produsele transportate.După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente orice modificare a condiţiilor de transport intervenită ulterior.Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.Director executiv,...................(semnătura şi ştampila)L.S.**)-----**) L.S. - Loc pentru ştampilă.  +  Anexa 15la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor    (pagina 1)    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...........    Circumscripţia Sanitară Veterinară Zonală ............                                FIŞĂ DE SĂNĂTATE      pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală                        Nr. ..... data .................    Producătorul ...................    Cod numeric personal ...............    Domiciliul ................................................................  .............................................................................  .............................................................................    Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria .....  nr. ....................., eliberat de ....................    Codul exploataţiei ................(verso pagina 1)Obligaţiile producătorilor1. Producătorii care valorifică produse de origine animală obţinute de la animalele din gospodăria proprie vor avea asupra lor prezenta fişă de sănătate, vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia domiciliază. Valorificarea acestor produse este admisă numai în locuri publice (pieţe, târguri, expoziţii, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/ judeţene pe întreg teritoriul naţional).2. Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării acestora şi trebuie să informeze direcţia veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când constată că produsele destinate vânzării prezintă un risc pentru sănătatea umană.3. Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să provină de la animale, păsări sau colonii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase; b) să nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi ori culori străine, cu o consistenţă anormală; c) să nu fie murdărite sau să conţină impurităţi, să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv; d) să fie însoţite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică, referitoare la tipul produsului, originea acestuia, data recoltării, condiţii de păstrare, precum şi orice altă informaţie considerată necesară; e) pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I şi pct. II lit. A, lit. B pct. 1 şi lit. C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală, producătorii vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate, şorţuri, bonete curate) şi vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.    (pagina 2)                 Animale existente în gospodăria producătorului ┌───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ Anul ....... │ Anul ...... │ │ Specia şi categoria ├─────┬─────┬──────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Bovine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care vaci │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care vaci mulgătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Ovine - caprine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care mulgătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Porcine │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Păsări │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ din care ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Familii de albine │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘    Produsele care se valorifică: ............................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................    (pagina 3)                          Starea sănătăţii animalelor ┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐ │ │ │ │Semnătura şi│ │ Examene sanitare veterinare efectuate │ Data │ Rezultatul│ parafa │ │ │ │ │ medicului │ │ │ │ │veterinar de│ │ │ │ │ liberă │ │ │ │ │ practică │ │ │ │ │împuternicit│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │Tuberculinarea bovinelor ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │Controlul serologic pentru bruceloza la │ │ │ │ │bovine/ovine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │Controlul pentru depistarea mastitelor la│ │ │ │ │bovine/ovine ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │Examenul clinic al animalelor, păsărilor │ │ │ │ │şi familiilor de albine din gospodărie ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘    Observaţii şi restricţii sanitare veterinare: ............................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................Medic veterinar oficial,L.S. ...............(semnătura şi parafa)----------Anexa 15 a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.-----