HOTĂRÂRE nr. 769 din 4 septembrie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014    Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) şi alin. (8) şi art. 69 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, valoarea ajutorului financiar specific este în cuantum total de 7.098.000 euro, calculat în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru plafonul total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare, prevăzut în anexa nr. 5."2. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru anul 2014, cererea de solicitare a ajutorului specific, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, se poate depune până la data de 28 noiembrie 2014.  +  Articolul IIIPentru anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea documentului justificativ prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 decembrie 2014.  +  Articolul IVPentru anul 2014, controlul la faţa locului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu data de 29 decembrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 4 septembrie 2014.Nr. 769.  +  Anexa ──────(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)──────────────────────────────────────────────────Plafonul total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2014┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Sectoarele pentru care se acordă sprijin │ Plafonul alocat (euro) │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Producţia vegetală │ 5.798.000 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Producţia animalieră │ 1.300.000 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Total: │ 7.098.000 │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘________