ORDONANŢĂ nr. 63 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.(aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001. (3) În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C funcţionează inspectorate regionale în construcţii şi inspectorate judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013. (4) Conducătorii inspectoratelor regionale, respectiv ai inspectoratelor judeţene sunt numiţi de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013.  +  Articolul 2Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se constituie prin preluarea activului şi pasivului inspectoratelor în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ale Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.  +  Articolul 4 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii. (2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor, inclusiv calculul şi virarea sumelor, se asigură potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative în vigoare. (3) Din veniturile realizate Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. virează 30% în contul corespunzător de venituri al activităţii finanţate integral din venituri proprii prevăzute la alin. (4), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar sumele încasate se utilizează potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi ale bugetului aprobat. (4) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se aprobă anual ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (5) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii competente. (6) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. realizează venituri şi din efectuarea de prestaţii şi servicii specifice, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. (7) Din veniturile obţinute Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi finanţează cheltuielile de organizare şi funcţionare.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014.  +  Articolul 5Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru.---------Art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 210 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 6 (1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei generale Inspectoratul de stat în construcţii este considerat transferat în cadrul instituţiei publice nou-înfiinţate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.(1^1) Personalul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013.---------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (4) Încadrarea, salarizarea şi acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual şi ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale inspectoratelor regionale în construcţii, structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., numărul maxim de posturi, precum şi normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., structura organizatorică detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparatul central şi inspectoratele regionale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţa intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza datelor din balanţele contabile încheiate la 30 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  AnexăAbrogată.----------Anexa a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013.-------