ORDONANŢĂ nr. 7 din 20 ianuarie 2005 (**republicată**)(*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România(actualizată până la data de 1 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA nr. 26 din 28 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor___________**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 110/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite, prin ordin al ministrului, în termen de 120 de zile de la publicare, Norme uniforme privind transporturile pe căile ferate, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar. (2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementări proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România şi a Normelor uniforme.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  AnexăREGULAMENT 20/01/2005