HOTĂRÂRE nr. 792 din 11 noiembrie 1998pentru modificarea și completarea mandatului Fondului Proprietății de Stat privind condițiile de negociere pentru privatizarea Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 noiembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICMandatul Fondului Proprietății de Stat privind condițiile de negociere pentru privatizarea Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 3 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Procesul de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A. se desfășoară sub îndrumarea unui comitet de coordonare, condus de primul-ministru, din care mai fac parte: ministru de stat, ministrul justiției, ministru de stat, ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor, ministrul comunicațiilor, președintele Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat și președintele Consiliului de administrație al Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A.(2) Comitetul de coordonare prevăzut la alin. (1) va examina și va hotărî cu privire la toate problemele majore referitoare la privatizarea Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A.2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Se împuternicește Fondul Proprietății de Stat sa negocieze cadrul contractual al tranzacției care se va încheia cu investitorul strategic, cu respectarea următoarelor obiective:a) achiziționarea de către investitorul strategic a unui pachet de acțiuni reprezentând 35% din capitalul social al Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A., rezultat în urma majorării acestuia potrivit prevederilor alin. (1^1) lit. b) și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998;b) dobândirea de către investitorul strategic a drepturilor de vot în adunările generale ordinare, conferite de un număr suplimentar de acțiuni reprezentând 16% din capitalul social, și păstrarea de către statul român a drepturilor de vot în adunările generale extraordinare, conferite de aceste acțiuni, precum și a celor conferite de acțiunea nominativă de control, potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997;c) stabilirea unui nivel minim al aportului de tehnologie și know-how al investitorului strategic și a mecanismului de acordare a stimulentelor pentru depășirea acestor niveluri.3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) În acest scop, Fondul Proprietății de Stat este autorizat ca, pe baza aprobării prealabile a comitetului de coordonare:a) pentru prețul negociat sa transfere investitorului strategic dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni reprezentând 21,2121% din capitalul social al Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A. la data încheierii tranzacției și, după caz, asupra numărului de acțiuni necesar realizării obiectivului prevăzut la alin. (1) lit. a);b) sa decidă majorarea capitalului social al Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A. prin subscrierea de către investitorul strategic a unui număr de acțiuni care, împreună cu cele dobândite potrivit lit. a), sa reprezinte 35% din pachetul de acțiuni al societății la data perfectarii tranzacției;c) sa negocieze condițiile în care investitorul strategic ar putea dobândi în viitor majoritatea drepturilor de vot în adunările generale ale societății;d) sa negocieze condițiile acordării de stimulente sub forma vânzării către investitorul strategic a unui procent suplimentar de 5% din acțiunile pe care le deține în numele statului român, pentru depășirea nivelurilor stabilite în temeiul alin. (1) lit. c);e) sa încheie toate actele juridice care alcătuiesc cadrul contractual al tranzacției cu investitorul strategic selectat sau cu o filiala a acestuia, ale carei obligații contractuale sunt garantate de investitorul strategic.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Comitetul de coordonare poate aproba reguli specifice de desfășurare a procesului de privatizare, inclusiv etapele acestuia, succesiunea lor, graficul de timp necesar pentru continuarea și finalizarea privatizării, precum și conținutul-cadru al documentelor care urmează a fi emise participanților, pe baza propunerilor Fondului Proprietății de Stat și ale Ministerului Comunicațiilor.5. Articolul 6 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Pentru desfășurarea negocierilor directe și pentru selectarea ofertei câștigătoare nu este necesară întocmirea unei grile de punctaj.6. După articolul 9 se introduce articolul 10 cu următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Oferta câștigătoare se determina exclusiv pe baza criteriilor de evaluare aprobate în prealabil de către comitetul de coordonare și transmise ofertanților.(2) Comitetul de coordonare analizează și hotărăște încheierea tranzacției și forma finala a documentelor negociate, respectiv contractul de vânzare de acțiuni, acordul acționarilor, contractul de uzufruct, noul statut al Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” - S.A., Licenta pentru dezvoltarea și operarea rețelei fixe de telecomunicații în vederea furnizarii de servicii de telecomunicații de baza și de alte servicii către public și Licenta pentru instalarea, întreținerea și operarea în România a unei rețele publice de telecomunicații mobile DCS.(3) Fondul Proprietății de Stat și Ministerul Comunicațiilor vor lua măsurile necesare pentru finalizarea procesului de privatizare până la termenul stabilit de către comitetul de coordonare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:

  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naționale,
  Victor Babiuc
  Ministrul comunicațiilor,
  Sorin Pantis
  p. Ministrul interimar
  al privatizării,
  Victor Eros
  -----------