ORDONANŢĂ nr. 22 din 26 august 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În implementarea criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un străin, se utilizează definiţiile prevăzute în: a) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Dublin; b) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului «Eurodac» pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Eurodac."2. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate propune preluarea de către România a unor refugiaţi aflaţi pe teritoriul unor state terţe, care au fost recunoscuţi potrivit Convenţiei de la Geneva sau, în baza principiului împărţirii responsabilităţii între statele membre ale Uniunii Europene, a unor persoane care au primit o formă de protecţie într-un stat membru al Uniunii Europene aflat în dificultate. Numărul şi condiţiile de preluare a acestor persoane se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste persoane au aceleaşi drepturi şi obligaţii în România ca şi beneficiarii unei forme de protecţie recunoscuţi de statul român, după caz."3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins:"(6) Inspectoratul General pentru Imigrări participă cu experţi la constituirea echipelor de sprijin pentru azil, precum şi la orice alte activităţi organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 mai 2010 privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 29 mai 2010. (7) Inspectoratul General pentru Imigrări cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în vederea asigurării resurselor logistice şi a personalului pentru participarea la activităţile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, potrivit cerinţelor Biroului European de Sprijin pentru Azil, denumit în continuare BESA. (8) Drepturile de diurnă, cazarea şi cele aferente deplasării din România către statul membru gazdă şi din statul membru gazdă către România, de care beneficiază experţii care participă la activităţile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (9) Inspectoratul General pentru Imigrări întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune preventivă, din proprie iniţiativă sau la sesizarea Comisiei Europene în condiţiile prevăzute de Regulamentul Dublin. În vederea întocmirii, revizuirii şi punerii în aplicare a acestui plan, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita sprijinul Comisiei Europene, al altor state membre, al BESA şi al altor agenţii competente ale Uniunii Europene. Planul de acţiune preventivă şi revizuirile acestuia se aprobă de către ministrul afacerilor interne. (10) La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune în vederea gestionării situaţiilor de criză apărute în funcţionarea sistemului de azil din România, în conformitate cu Regulamentul Dublin. Întocmirea, revizuirea şi punerea în aplicare a planului se realizează în colaborare cu Comisia Europeană şi BESA. Planul de acţiune în vederea gestionării situaţiilor de criză şi revizuirile acestuia se aprobă de către Guvern, prin memorandum, la propunerea ministrului afacerilor interne. (11) Inspectoratul General pentru Imigrări organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor BESA derulate pe teritoriul României."4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsuri pentru numirea, în cel mai scurt timp, a unui reprezentant legal care să îl asiste pe solicitantul de azil minor neînsoţit pe parcursul procedurii de azil, inclusiv pe durata procedurii ţării terţe sigure sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil."5. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează cu structurile autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, precum şi cu instanţele de judecată competente, după caz, în vederea clarificării situaţiei juridice a minorului sau în cazul în care faţă de acesta a fost instituită o măsură de protecţie specială."6. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă în urma soluţionării acesteia în procedură accelerată sau în procedură la frontieră, caz în care străinul trebuie să părăsească statul român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rămâne pe teritoriul României încetează la data efectuării transferului;".7. La articolul 17 alineatul (1) litera h), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:"(iii) străinilor care sunt luaţi în custodie publică în condiţiile art. 129^4, în vederea transferului în statul membru responsabil."8. La articolul 17, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Procedura de azil prevăzută la alin. (1) se finalizează, cu excepţia cererilor soluţionate în procedură accelerată sau în procedură la frontieră când procedura de azil se finalizează de îndată, în termen de 7 zile de la momentul comunicării deciziei de închidere a dosarului, de la data comunicării hotărârii Inspectoratului General pentru Imigrări prin care s-a acordat statut de refugiat, de la data expirării termenului legal de depunere a plângerii sau, după caz, a recursului ori de la data pronunţării hotărârii instanţei de recurs. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, procedura de azil se finalizează la data realizării transferului în statul membru responsabil."9. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 43Interviu preliminar (1) După înregistrarea cererii de protecţie internaţională la Inspectoratul General pentru Imigrări sau la formaţiunile sale teritoriale, solicitantul de azil este ascultat în vederea stabilirii datelor personale ale acestuia, ale membrilor săi de familie, ale rudelor sau ale oricăror altor persoane aflate în relaţii de natură familială cu acesta, a rutei parcurse din ţara de origine până în România, a informaţiilor privind eventuale proceduri de azil anterioare desfăşurate într-un alt stat membru sau într-un stat terţ, precum şi referitor la documentele de identitate sau de călătorie aflate în posesia sa. (2) Rezultatul interviului preliminar prevăzut la alin. (1) se consemnează, în scris, într-un formular standard. (3) În situaţia în care din răspunsurile solicitantului rezultă indicii privind necesitatea derulării procedurii de determinare a statului membru responsabil, interviul preliminar se desfăşoară cu respectarea art. 5 din Regulamentul Dublin."10. La articolul 44, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Amprentele prelevate potrivit alin. (1) sunt transmise şi stocate în sistemul Eurodac potrivit Regulamentului Eurodac."11. La articolul 51, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În situaţia în care solicitantul de azil renunţă în mod expres la cererea sa după ce procedura de azil anterioară a fost finalizată prin decizie de închidere a dosarului, funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) emite o hotărâre prin care soluţionează cererea de azil pe baza documentelor existente la dosar, în condiţiile prezentei legi."12. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) După încetarea cauzei de suspendare prevăzute la alin. (3), termenul de soluţionare nu poate fi mai mic de 20 de zile."13. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia. Hotărârea comunicată este însoţită de o informare în scris, în limba română şi într-o limbă pe care solicitantul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la soluţia de admitere sau de respingere a cererii de azil şi condiţiile în care hotărârea poate fi contestată, după caz."14. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 83Soluţionarea cererilor de protecţie internaţională depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de statFuncţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea unei forme de protecţie, în raport cu datele privind situaţia din ţara de origine, hotărăşte: a) acordarea unei forme de protecţie şi a accesului la teritoriu; sau b) acordarea accesului la teritoriu şi la procedura ordinară de azil, dacă cererea de azil nu poate fi respinsă pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 76 alin. (1) ori dacă se constată existenţa unor mijloace de probă sau dovezi circumstanţiale care indică faptul că responsabilitatea de a analiza cererea de protecţie internaţională aparţine unui alt stat membru sau unei ţări terţe sigure; sau c) respingerea cererii de azil ca evident nefondată."15. După articolul 94 se introduce un nou articol, articolul 94^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 94^1Excepţie de la procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil (1) Procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil nu se aplică în cazul în care străinul depune o nouă cerere de protecţie internaţională în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) sau (3) din Regulamentul Dublin, iar procedura de azil anterioară a fost finalizată prin decizie de închidere a dosarului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se aplică procedura ordinară de soluţionare a cererii de protecţie internaţională, reglementată de prezenta lege."16. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 116Accesul la procedura de azil (1) Unui solicitant de azil i se refuză accesul la procedura de azil în România dacă un alt stat membru este responsabil pentru examinarea cererii de protecţie internaţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin. (2) Atunci când niciun alt stat membru nu poate sau nu mai poate fi ţinut responsabil, termenul de soluţionare a cererii de protecţie internaţională se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b). (3) În situaţia în care, după emiterea unei hotărâri de către Inspectoratul General pentru Imigrări sau pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de către instanţa competentă privind determinarea responsabilităţii unui alt stat membru, se constată imposibilitatea efectuării transferului în acest stat membru din cauza unor circumstanţe excepţionale generate de deficienţe sistemice ale procedurii de azil şi ale condiţiilor de primire a solicitanţilor, în sensul art. 3 alin. (2) din Regulamentul Dublin, Inspectoratul General pentru Imigrări continuă procedura de determinare a statului membru responsabil pentru a stabili dacă un alt stat membru poate fi desemnat responsabil. (4) Dacă în urma procedurii prevăzute la alin. (3) este determinat un stat membru responsabil, altul decât cel pentru care a fost emisă anterior o hotărâre, Inspectoratul General pentru Imigrări emite o nouă hotărâre pentru punerea în aplicare a art. 120 alin. (2) lit. a). (5) Dacă în urma procedurii prevăzute la alin. (3) se stabileşte că niciun alt stat membru nu poate fi considerat responsabil, termenul de soluţionare a cererii de protecţie internaţională se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b)."17. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 117Autoritatea de coordonareMinisterul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, este desemnat autoritatea centrală responsabilă de implementarea Regulamentului Dublin şi a Regulamentului Eurodac, în acele materii care intră în sfera sa de competenţă."18. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 118Obligaţia de informare (1) După înregistrarea cererii de protecţie internaţională, funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost înregistrată cererea comunică solicitantului, pe bază de semnătură, informaţiile conţinute de broşura comună de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completată cu informaţii suplimentare specifice României. (2) Dacă solicitantul este un minor neînsoţit, funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost înregistrată cererea îi aduce la cunoştinţă acestuia, într-un mod adecvat nivelului său de înţelegere, informaţiile conţinute de broşura specială de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completată cu informaţii suplimentare specifice României, reprezentantul legal al minorului neînsoţit luând la cunoştinţă, pe bază de semnătură, cu privire la efectuarea informării."19. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 119Procedura de determinare a statului responsabil în cazul solicitanţilor de protecţie internaţionalăÎn cazul în care după depunerea cererii de protecţie internaţională, dar nu mai târziu de luarea unei hotărâri în procedura de azil naţională, Inspectoratul General pentru Imigrări constată existenţa unor probe sau dovezi circumstanţiale care indică responsabilitatea altui stat membru de examinarea cererii, în temeiul Regulamentului Dublin, declanşează procedura în vederea determinării statului membru responsabil."20. La articolul 120, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În urma analizei probelor şi a dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu comunică, în termenele prevăzute de Regulamentul Dublin, un răspuns la cererea de preluare sau de reprimire, funcţionarii prevăzuţi la alin. (1) pot hotărî: a) respingerea accesului la procedura de azil din România şi dispunerea transferului străinului în statul membru responsabil; sau b) reluarea termenului de soluţionare a cererii de azil în România.............................................................. (5) Hotărârea de respingere se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător."21. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 121Calea de atac (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) se poate face plângere în termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii. (2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea. (3) În cazul depunerii plângerii, solicitantul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se soluţionează în regim de urgenţă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă. (4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra cererii de suspendare. (5) În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, funcţionarii anume desemnaţi în temeiul art. 120 alin. (1) pot decide, din oficiu, suspendarea deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra plângerii. Măsura se comunică solicitantului, potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător. (6) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre motivată prin care: a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări; b) admite plângerea, anulează decizia de transfer în statul membru responsabil şi dispune reluarea termenului de soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România. (7) Hotărârea instanţei este definitivă. (8) În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune reluarea termenului de soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România, iar solicitantul a fost deja transferat în statul membru responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii acestuia pe teritoriul României."22. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 122Procedura de determinare a statului membru responsabil în cazul străinilor cu şedere ilegală (1) Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare pentru a verifica dacă un străin depistat cu şedere ilegală pe teritoriul României a depus anterior o cerere de protecţie internaţională pe teritoriul unui alt stat membru, cu scopul exclusiv de a determina statul membru responsabil cu analizarea cererii de protecţie internaţională. (2) În cazul în care, în urma verificării amprentelor papilare, străinul a fost identificat într-un alt stat membru ori există dovezi circumstanţiale sau probe care conduc la determinarea responsabilităţii altui stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări iniţiază procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac. (3) Străinilor cu şedere ilegală supuşi măsurilor de verificare prevăzute la alin. (2) li se comunică de către funcţionarii din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrări, sub semnătură, informaţiile conţinute de broşura comună de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, informaţii legate de procedura de amprentare şi comparare a crestelor papilare, precum şi informaţii suplimentare specifice României. (4) În urma analizei probelor şi dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu răspunde în termenele prevăzute de Regulamentul Dublin, funcţionarii anume desemnaţi potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul în statul membru responsabil, prin hotărâre motivată. (5) Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător. (6) În situaţia în care statul solicitat nu îşi recunoaşte responsabilitatea ori dovezile circumstanţiale sau probele nu indică responsabilitatea unui alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde măsurile ce se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor în România."23. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 123Calea de atac (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 122 alin. (4) se poate face plângere în termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii. (2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea. (3) În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se soluţionează în regim de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă. (4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra cererii de suspendare. (5) În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, funcţionarii anume desemnaţi pot decide din oficiu suspendarea deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra plângerii. (6) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre motivată prin care: a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări; sau b) admite plângerea şi anulează dispoziţia de transfer în statul membru responsabil. (7) Hotărârea instanţei este definitivă. (8) În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune anularea dispoziţiei de transfer în statul membru responsabil, iar străinul a fost deja transferat în acel stat, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii străinului pe teritoriul României."24. La articolul 124, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care verificările făcute indică faptul că România este responsabilă conform prevederilor Regulamentului Dublin, funcţionarii anume desemnaţi emit o decizie prin care România declară că acceptă responsabilitatea, detaliile practice privind transferul ulterior fiind consemnate în respectiva decizie care se comunică statului membru solicitant. (4) În cazul în care solicitarea de preluare sau de reprimire nu este susţinută suficient de probe şi dovezi circumstanţiale care să indice responsabilitatea României, funcţionarii anume desemnaţi emit o decizie de neacceptare a responsabilităţii de analizare a cererii de protecţie internaţională. (5) Decizia prevăzută la alin. (3) şi (4) se comunică statului membru solicitant, în termenele prevăzute în actele juridice direct aplicabile ale Uniunii Europene."25. La articolul 124, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul în care este primită o cerere de reexaminare din partea statului membru solicitant, după analizarea acesteia, funcţionarii anume desemnaţi emit o nouă decizie."26. La articolul 125, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În temeiul hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a), art. 122 alin. (4) şi al deciziei prevăzute la art. 124 alin. (3), Inspectoratul General pentru Imigrări pune în executare măsura transferului în şi din statul membru responsabil."27. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 127Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţionalăDrepturile şi obligaţiile solicitanţilor unei forme de protecţie internaţională care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil sunt cele prevăzute la art. 17-19, până la data realizării efective a transferului în statul membru responsabil, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel."28. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 129Protecţia împotriva returnăriiÎmpotriva străinilor care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil în conformitate cu art. 122, pe perioada desfăşurării procedurii nu se pot lua măsuri de expulzare sau de returnare forţată de pe teritoriul României."29. După articolul 129 se introduc patru noi articole, articolele 129^1-129^4, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 129^1Măsuri pentru asigurarea transferuluiÎn vederea asigurării transferului în statul membru responsabil, pe baza unei analize individuale, faţă de solicitantul de protecţie internaţională poate fi luată una dintre următoarele măsuri: a) obligarea solicitantului de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări; b) stabilirea unui loc de reşedinţă; c) luarea în custodie publică.ARTICOLUL 129^2Obligarea solicitantului de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări (1) Pe durata derulării procedurii de determinare a statului membru responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrări poate dispune, prin decizie motivată, obligarea solicitantului de protecţie internaţională de a se prezenta, la datele stabilite, la sediul uneia dintre structurile Inspectoratului General pentru Imigrări. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu este supusă niciunei căi de atac.ARTICOLUL 129^3Stabilirea unui loc de reşedinţă (1) Pe durata derulării procedurii de determinare a statului membru responsabil şi în situaţia în care solicitantul nu a respectat oricare dintre obligaţiile prevăzute la art. 19 lit. e)-g) şi i), Inspectoratul General pentru Imigrări dispune, prin decizie motivată, stabilirea unui loc de reşedinţă într-un centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil. (2) În scopul menţinerii unităţii familiei, Inspectoratul General pentru Imigrări permite membrilor de familie ai solicitantului căruia i s-a stabilit un loc de reşedinţă să locuiască cu acesta. (3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu este supusă niciunei căi de atac.ARTICOLUL 129^4Luarea în custodie publică (1) Luarea în custodie publică se dispune, în scris, prin rezoluţie motivată în drept şi în fapt de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări împotriva solicitantului care prezintă un risc ridicat de sustragere de la procedura transferului. (2) Prezintă risc ridicat de sustragere de la procedura transferului solicitantul care se află în una dintre următoarele situaţii: a) a trecut ilegal frontiera de stat a României şi a fost depistat în sistemul Eurodac cu una sau mai multe cereri de protecţie internaţională depuse pe teritoriul altui stat membru; b) a trecut ilegal frontiera externă a statelor membre ale Uniunii Europene ori a statelor asociate în sensul actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene sau a fost surprins încercând să treacă ori a trecut ilegal frontiera de stat a României, iar cererea de protecţie internaţională a fost depusă ulterior reţinerii sale; c) a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României după depunerea cererii de protecţie internaţională în România; d) a fost depistat că a intrat ilegal pe teritoriul României sau că se află pe teritoriul României fără drept de şedere şi a depus o nouă cerere de protecţie internaţională după realizarea efectivă a transferului în statul membru responsabil; e) nu a respectat una dintre măsurile prevăzute la art. 129^1 lit. a) şi b). (3) Prelungirea duratei de luare în custodie publică se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este definitivă. (4) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (3), îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabileşte primul termen de judecată şi dispune citarea părţilor. Întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când străinul depune întâmpinare, aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia cunoştinţă despre conţinutul său de la dosarul cauzei. Solicitările de prelungire a duratei de luare în custodie publică sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru. (5) Perioada de luare în custodie publică a solicitanţilor de protecţie internaţională nu poate depăşi 6 luni. (6) Perioada prevăzută la alin. (5) poate fi extinsă în mod excepţional, în condiţiile prevăzute la alin. (3), pe o perioadă suplimentară ce nu poate depăşi 12 luni, în cazurile în care Inspectoratul General pentru Imigrări se află, din motive neimputabile, în imposibilitatea de a efectua transferul în statul membru responsabil datorită întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare transferului în statul membru responsabil. (7) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în condiţiile alin. (1) pot depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea împotriva măsurii luării în custodie publică nu suspendă măsura luării în custodie publică şi nici procedura determinării statului membru responsabil. (8) În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică, se împlineşte unul dintre termenele prevăzute la art. 28 alin. (3) din Regulamentul Dublin, măsura luării în custodie publică încetează de drept. (9) Solicitanţii de protecţie internaţională luaţi în custodie publică vor fi introduşi în centrele de cazare pentru străinii luaţi în custodie publică prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Pe perioada cazării în centrele prevăzute la alin. (9), solicitanţii de protecţie internaţională au drepturile şi obligaţiile pentru străinii luaţi în custodie publică prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 17-19."  +  Articolul IILegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 august 2014.Nr. 22.------