ORDONANŢĂ nr. 27 din 28 august 2014privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională din subordinea organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (2) Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior, sunt instituţii finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 2 (1) Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior provin din: încasări din prestări de servicii de educaţie, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic, formare profesională şi culturală, sume obţinute pe bază de contracte câştigate în urma unor competiţii publice, liberalităţi, sponsorizări, dobânzi, taxe, fonduri asigurate în baza unor parteneriate internaţionale pentru organizarea de programe de educaţie şi formare profesională, încasări din prestări servicii şi închirieri de bunuri, valorificări de bunuri, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor în subordinea cărora funcţionează, fonduri externe nerambursabile, alte venituri conform legii. (2) Din sumele alocate de la bugetul de stat prevăzute la alin. (1), instituţiile de învăţământ superior asigură: a) cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, pentru numărul de locuri cuprinse în cifra de şcolarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, destinate pregătirii studenţilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel:(i) drepturile băneşti cuvenite studenţilor pe timpul şcolarizării, echiparea, cazarea, hrănirea, transportul şi rechizitele necesare pentru educare, formare profesională şi culturală;(ii) asistenţa medicală, materialele de igienă colectivă, bursele şi cheltuielile pentru asigurarea protecţiei sociale a studenţilor pe timpul şcolarizării; b) cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare/specializare, precum şi a celor de carieră cuprinse în ghidurile de carieră specifice personalului instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; c) cheltuielile de personal şi plata altor drepturi specifice pentru personalul încadrat în instituţiile de învăţământ superior, astfel:(i) drepturile de natură salarială şi contribuţiile aferente acestora, inclusiv cele determinate de participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;(ii) compensaţia lunară pentru chirie, valoarea financiară a normelor de hrană şi echipare, ajutoarele la trecerea în rezervă/retragere, contravaloarea drepturilor de transport pentru efectuarea concediului de odihnă şi în interesul serviciului, asistenţa medicală conform legii şi plata altor drepturi specifice, în condiţiile legii; d) cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel:(i) participarea la exerciţii, tabere de instrucţie, antrenamente de alertare, trageri cu armamentul din dotare şi alte activităţi de instruire prevăzute în planurile cu principalele activităţi;(ii) pregătirea şi participarea/intervenţia cu mijloacele şi resursele necesare la situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, dezastre naturale sau accidente ce reprezintă evenimente cu caracter militar;(iii) asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare pentru securizarea locaţiei în care este dispusă instituţia de învăţământ, printr-un sistem de pază şi intervenţie specializat, după caz;(iv) asigurarea măsurilor privind protecţia fizică, protecţia documentelor clasificate, protecţia industrială, protecţia personalului, protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC, precum şi gestionarea documentelor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi a arhivelor constituite;(v) activitatea structurilor de armament, geniu, chimic, logistic, transmisiuni şi altor structuri militare;(vi) participarea personalului la misiuni specifice în ţară şi în străinătate;(vii) activităţi de pregătire fizică şi profesională specifică armei;(viii) alte activităţi, în condiţiile legii; e) alte cheltuieli cu:(i) întreţinerea şi dotarea spaţiilor de învăţământ, cazare, sportive şi administrative, repararea şi plata utilităţilor aferente acestor spaţii folosite de către studenţi/cursanţi sau personalul instituţiilor de învăţământ superior;(ii) achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii destinate activităţii administrative sau necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei de învăţământ superior;(iii) efectuarea de reparaţii capitale a infrastructurii instituţiei de învăţământ superior;(iv) activităţile specifice de utilizare, întreţinere şi operaţionalizare a navelor şcoală pentru efectuarea practicii studenţilor/cursanţilor;(v) activităţile de organizare de manifestări ştiinţifice;(vi) activităţile specifice bibliotecilor, editurilor, tipografiilor şi evidenţei învăţământului;(vii) prefinanţarea şi/sau contribuţia naţională totală pentru proiectele derulate din fonduri externe nerambursabile şi a granturilor de cercetare câştigate de instituţiile de învăţământ superior;(viii) activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile de învăţământ superior suportă, din bugetele proprii, cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a studenţilor/personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provin aceştia. (2) Cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală în cadrul instituţiilor de învăţământ superior a personalului din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau din alte instituţii, precum şi a altor persoane, în afara locurilor finanţate de la bugetul de stat, se suportă integral de către beneficiari/ respectivele persoane, pe bază de contract încheiat între aceştia şi instituţiile de învăţământ superior.  +  Articolul 4 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ superior se întocmesc şi se aprobă conform legii. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 5Conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ale altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot emite, după caz, norme de aplicare ale prezentei ordonanţe, aprobate prin ordin, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 6 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile de învăţământ superior, modificările necesare în structura bugetelor pe anul 2014, determinate de schimbarea sistemului de finanţare al acestora, pentru creditele bugetare neutilizate până la 30 septembrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Ministrul apărării naţionale,Otilia Sava,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorDirectorul Serviciului de Informaţii Externe,Teodor-Viorel MeleşcanuDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişDirectorul Serviciului de Protecţie şi Pază,Lucian Silvan PahonţuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 28 august 2014.Nr. 27.--------