ORDONANŢĂ nr. 20 din 26 august 2014pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 29 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Administrarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale, a parcurilor naturale şi, după caz, a geoparcurilor, a siturilor patrimoniului natural universal, a zonelor umede de importanţă internaţională, a siturilor de importanţă comunitară, a ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică se realizează de către structurile de administrare special constituite, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a)-c)."2. La articolul 18 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, ale unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, administraţiile parcurilor din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii deconcentrate ale administraţiei publice centrale, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entităţile menţionate anterior; structurile de administrare se află în coordonarea metodologică a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice;"3. La articolul 21, alineatele (2) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii. În cazul în care nu există custozi sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de alte entităţi, urmând să fie însuşite de către custozi, în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora................................................................................... (7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen Hunorp. Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,George Octavian Turtoi,secretar de statMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publiceIoana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Iulian-Ghiocel Matache,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 26 august 2014.Nr. 20.__________