ORDONANŢĂ nr. 15 din 19 august 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu respectarea următoarelor principii: a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării şi formării profesionale şi asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă; b) imparţialitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori şi forţa de muncă; c) respectarea caracterului concurenţial al activităţilor de pe piaţa muncii; d) confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor; e) transparenţă faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă; f) subsidiaritatea; g) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social şi economic; h) eficienţa managementului fondurilor publice. (2) În aplicarea politicilor şi strategiilor prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională are următoarele obiective principale: a) stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă; b) stimularea încadrării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în cadrul unui proces coerent de tranziţie de la sistemul educaţional la piaţa muncii; c) prevenirea şomajului; d) stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională şi de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; e) creşterea şanselor de ocupare şi a incluziunii sociale a unor categorii de persoane care se confruntă cu dificultăţi la încadrarea în muncă prin servicii şi măsuri active de stimulare a ocupării; f) protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj; g) protecţia salariaţilor angajatorilor în stare de insolvenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare; h) facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii."3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în concordanţă cu Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă; b) elaborează, implementează, finanţează şi cofinanţează programe privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; c) urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei care reglementează măsurile de protecţie socială, prevenire a şomajului şi stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi controlează respectarea de către unităţile din subordine a prevederilor legale incidente în domeniul de activitate; d) propune spre aprobare, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice programele de ocupare şi planurile de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; e) participă la implementarea măsurilor prevăzute în planurile şi programele guvernamentale vizând ocuparea forţei de muncă, aprobate potrivit legii; f) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind ucenicia la locul de muncă; g) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior; h) asigură implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate finanţate din fonduri europene nerambursabile; i) organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; j) organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; k) administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi gestionează Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; l) repartizează resursele financiare necesare structurilor deconcentrate; m) urmăreşte realizarea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi organizează activitatea de evidenţă contabilă aferentă acestora; n) furnizează, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj; o) înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice propuneri cu privire la actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor deţinute potrivit legii, precum şi măsurile de protecţie socială, de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; p) exercită atribuţiile ce îi revin în calitate de membru al reţelei europene de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES); q) asigură coordonarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a reţelei EURES, în calitate de Birou naţional de coordonare; r) colaborează cu Biroul european de coordonare a compensării ofertelor şi cererilor de locuri de muncă şi cu celelalte birouri naţionale de coordonare din cadrul reţelei EURES; s) implementează prevederile acordurilor juridice bilaterale în domeniul schimbului de forţă de muncă încheiate de România; t) este organism de legătură pentru prestaţiile de şomaj în aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; u) organizează şi monitorizează activitatea de implementare a prevederilor referitoare la prestaţia de şomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul Agenţiei Naţionale şi al agenţiilor teritoriale; v) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri; w) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate; x) îndeplineşte funcţiile care îi revin în calitate de membru din partea României al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare; y) organizează, în condiţiile legii, activitatea privind acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; z) gestionează Registrul naţional al furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi Registrul naţional al furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care prestează transfrontalier servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pe teritoriul României; aa) organizează şi monitorizează activitatea agenţiilor teritoriale privind controlul, îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi efectuarea executării silite a creanţelor bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din neplata contribuţiilor; bb) elaborează bilanţul anual de ocupare la nivel naţional şi judeţean; cc) elaborează şi/sau coordonează şi finanţează studii, analize, prognoze privind piaţa muncii şi impactul măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă; dd) calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, conform prevederilor legale; ee) administrează sistemul informatic la nivelul Agenţiei Naţionale şi al structurilor sale teritoriale; ff) coordonează activităţile privind asigurarea resurselor umane, organizează formarea profesională, perfecţionarea şi specializarea personalului la nivelul Agenţiei Naţionale şi al structurilor sale teritoriale; gg) promovează serviciile oferite de Agenţia Naţională şi de structurile sale teritoriale, asigură informarea operativă a beneficiarilor asupra accesării acestor servicii şi editează materiale informative în domeniul său de activitate."4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă managerială, între ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Agenţiei Naţionale se încheie un contract anual de performanţă managerială, cu avizul prealabil al consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale."5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Contractul anual de performanţă managerială prevăzut la alin. (1) este valabil atât pentru Agenţia Naţională, cât şi pentru agenţiile teritoriale şi centrele regionale."6. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale, a agenţiilor teritoriale, precum şi a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie."7. La articolul 12 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) 5 membri desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri desemnaţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional."8. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Fiecare dintre confederaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) are de drept un loc în consiliul de administraţie, dacă numărul lor este de cel mult 5 organizaţii. În cazul unui număr mai mare de organizaţii candidate, nominalizarea se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritatea de trei pătrimi din numărul total al confederaţiilor."9. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani, putând fi reînnoit. (2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în exerciţiu în consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, confederaţiile sindicale, respectiv confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional încep, la notificarea Agenţiei Naţionale, negocierile în vederea desemnării noilor membri. (3) Confederaţiile prevăzute la alin. (2) cărora li s-au repartizat locuri în consiliul de administraţie vor comunica Agenţiei Naţionale numele membrilor desemnaţi, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în exerciţiu. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care până la data încetării mandatului membrilor în exerciţiu nu sunt numiţi sau desemnaţi, în condiţiile prezentei legi, noii membri, mandatul membrilor în exerciţiu ai consiliului de administraţie se prelungeşte până la numirea noilor membri."10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în cazul revocării de către partea care l-a numit sau l-a desemnat, după caz; e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1); f) în situaţia în care confederaţia patronală sau confederaţia sindicală care l-a desemnat îşi pierde calitatea de confederaţie reprezentativă la nivel naţional. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b-e), în termen de 15 zile lucrătoare, organizaţia din care făcea parte persoana căreia i-a încetat calitatea de membru al consiliului de administraţie va numi sau va desemna, după caz, o altă persoană, până la expirarea duratei mandatului iniţial. (3) În situaţia prevăzută la alin (1) lit. f), confederaţiile sindicale şi/sau patronale, după caz, reprezentative la nivel naţional vor stabili alte confederaţii din rândul acestora, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), care să îşi desemneze membrii în consiliul de administraţie. (4) În cazul în care membrii numiţi sau desemnaţi absentează nemotivat de la cel mult 3 şedinţe consecutive ale consiliului de administraţie, Agenţia Naţională poate solicita revocarea acestora."11. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) La fiecare şedinţă a consiliului de administraţie se întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi membrii consiliului de administraţie prezenţi."12. La articolul 18, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea Agenţiei Naţionale; b) avizează proiectele programelor naţionale anuale privind ocuparea şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; c) aprobă planurile anuale de formare profesională a personalului propriu al Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine; d) avizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor pentru şomaj; e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; f) aprobă situaţia financiară anuală şi contul de execuţie bugetară; g) aprobă programul anual de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale; h) stabileşte măsuri şi adoptă hotărâri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale; i) aprobă tematica studiilor, cercetărilor şi analizelor privind domeniul specific de activitate al Agenţiei Naţionale; j) aprobă organizarea compartimentelor funcţionale ale Agenţiei Naţionale în cadrul structurii organizatorice aprobate; k) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale; l) analizează rapoartele de activitate ale Agenţiei Naţionale şi bilanţul anual de ocupare; m) analizează activitatea unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia; n) aprobă înfiinţarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum şi judeţele arondate acestora; o) aprobă înfiinţarea de agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum şi de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate; p) aprobă structura organizatorică-cadru a unităţilor prevăzute la art. 5; q) aprobă regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor prevăzute la art. 5; r) hotărăşte cu privire la utilizarea donaţiilor şi a bunurilor dobândite, în condiţiile legii, din alte surse decât bugetul asigurărilor pentru şomaj; s) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare................................................................. (4) Membrii consiliului de administraţie răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în funcţie de votul exprimat."13. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În exercitarea actului de conducere, preşedintele are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Agenţiei Naţionale; b) asigură implementarea de către Agenţia Naţională şi unităţile din subordine a politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; c) reprezintă Agenţia Naţională în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate; d) conduce şedinţele consiliului de administraţie; e) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie; f) aprobă statul de funcţii al Agenţiei Naţionale; g) aprobă structurile organizatorice ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru; h) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare; i) asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial; j) aprobă programul de control măsuri active pentru compartimentul de control măsuri active din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale; k) aprobă planurile de audit public intern; l) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; m) asigură promovarea imaginii Agenţiei Naţionale; n) îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite; o) aprobă numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii; p) aprobă indicatorii de performanţă specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performanţă managerială cu conducătorii unităţilor din subordine."14. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatul (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, acestea se exercită de secretarul general al Agenţiei Naţionale, cu excepţia celor ce decurg din calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie. (5) Preşedintele poate delega atribuţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. n) şi la art. 20 alin. (1), în condiţiile legii, secretarului general. (6) Prin ordinul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării."15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale, potrivit statutului acesteia; b) coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionale; c) asigură realizarea programelor de ocupare şi de formare profesională la nivel naţional şi teritorial; d) asigură coordonarea elaborării studiilor, rapoartelor, analizelor, prognozelor şi bilanţurilor de ocupare; e) prezintă consiliului de administraţie rapoarte şi analize cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale; f) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanţă a Agenţiei Naţionale şi a unităţilor din subordine; g) îndeplineşte atribuţiile delegate de preşedinte potrivit art. 22 alin. (5); h) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie şi a ordinelor emise de preşedintele Agenţiei Naţionale; i) supune spre aprobare consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale regulamentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. k) şi q); j) supune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale structurile organizatorice prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. g), precum şi regulamentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. h); k) coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislaţiei din domeniul specific de activitate; l) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii."16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate, constituite la nivel judeţean, precum şi al municipiului Bucureşti, care au, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, în condiţiile legii; b) încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru şomaj; c) stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, drepturile băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; d) furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă; e) asigură înregistrarea în evidenţe a locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori potrivit legii; f) consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu; g) organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, în condiţiile legii, servicii de formare profesională şi de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege; h) asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate finanţate din fonduri europene nerambursabile; i) stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, creanţele ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; j) asigură realizarea indicatorilor prevăzuţi în contractele anuale de performanţă managerială; k) acreditează, în condiţiile legii, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; l) implementează prevederile legale privind ucenicia la locul de muncă şi gestionează Registrul angajatorilor de ucenici; m) controlează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor legale care reglementează sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; n) gestionează resursele financiare alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii; o) îndeplinesc măsurile asigurătorii şi efectuează executarea silită a creanţelor bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din neplata contribuţiilor; p) asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, convenţii, acorduri şi înţelegeri; q) sunt instituţii competente pentru aplicarea prevederilor referitoare la prestaţia de şomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; r) asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite prin valorificarea perioadelor de asigurare realizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi Elveţia, în condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; s) editează materiale informative în domeniul propriu de activitate."17. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, din care un membru reprezentant al autorităţilor publice locale, numit de preşedintele consiliului judeţean, şi 4 membri reprezentanţi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale propuse de agenţiile teritoriale, numiţi de prefect; b) 5 membri desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri desemnaţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional."18. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Membrii consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale reprezentând sindicatele şi patronatele se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) între confederaţiile sindicale, respectiv între confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional."19. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Dispoziţiile art. 13, 13^1, 14 şi art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale."20. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Centrele regionale organizează şi realizează, în condiţiile legii, în colaborare cu agenţiile teritoriale din judeţele care le sunt arondate prin hotărâri ale consiliului de administraţie, activitatea de formare profesională a şomerilor şi a altor categorii de persoane. (2) Centrele regionale pot desfăşura şi activităţi de formare profesională şi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale ale şomerilor şi ale altor categorii de persoane din alte judeţe nearondate, la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate."21. La articolul 45, literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agenţii teritoriale arondate centrului regional, numit de directorul executiv al respectivei agenţii;............................................................. c) un membru desemnat de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) teza a doua, care se aplică în mod corespunzător; d) un membru desemnat de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) teza a doua, care se aplică în mod corespunzător."22. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Dispoziţiile art. 13, 131, 14, art. 16 alin. (1) şi art. 37 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se desemnează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca Birou naţional de coordonare a reţelei EURES.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, modificat şi completat în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul IVLegea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana Plumbp. Ministrul finanţelor publiceGyorgy Attila,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 august 2014.Nr. 15.---------