REGULAMENT nr. 13 din 21 august 2014pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:  +  Articolul ILa alineatul (1) al articolului 65 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) pentru persoane juridice:1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social ori noţiunea echivalentă din legislaţia aplicabilă, pentru persoane juridice străine, ţara, telefonul, faxul, adresa de e-mail;2. număr de ordine în Registrul Comerţului, numărul contractului de custodie, dacă este cazul;3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate; c) pentru deţinătorii fără personalitate juridică: denumirea entităţii, datele de identificare şi de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi şi intermediarul autorizat care deţine conturile de instrumente financiare deschise în numele clienţilor persoanei juridice;"  +  Articolul IIRegulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) agent de plată - o instituţie financiară sau, după caz, depozitarul valorilor mobiliare, prin intermediul căruia emitentul ori ofertantul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată în bani faţă de deţinătorii de instrumente financiare;"2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;"3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prospectul/Documentul de ofertă publică de valori mobiliare este întocmit cel puţin în limba română, cu respectarea, în cazul prospectului, a prevederilor art. 49 alin. (3^3)-(5)."4. La articolul 7, alineatele (1) şi (1^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Perioada de derulare a unei oferte publice de vânzare nu depăşeşte 12 luni.(1^1) Perioada în care se pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării dreptului de preferinţă nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporţionat de ofertă, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a consiliului de administraţie/directoratului în Monitorul Oficial al României. Prevederile art. 30 se aplică în mod corespunzător şi în cazul oferirii de acţiuni în vederea exercitării dreptului de preferinţă."5. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 4 se abrogă.6. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. declaraţia membrilor consiliului de administraţie/organului statutar din care să reiasă dacă, până la data depunerii cererii de aprobare a prospectului, au fost formulate opoziţii sau dacă hotărârea privind respectiva emisiune a fost atacată în justiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;"7. La articolul 17 alineatul (1), literele j) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"j) copia contractului de intermediere;...................................................................... p) declaraţia ofertantului privind preţul cerut în cadrul ofertei, dacă este cazul, sau declaraţia privind criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul va fi determinat, precum şi valoarea maximă a acestuia care vor fi depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis şi sigilat."8. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea aprobării prospectului de ofertă publică de vânzare ce urmează să fie publicat, ofertantul are obligaţia să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., şi dovada publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României), dovadă care poate fi depusă şi ulterior depunerii cererii de aprobare a prospectului."9. La articolul 17 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) desfăşurarea oricăror altor operaţiuni în legătură cu valorile mobiliare obiect al ofertei, cu excepţia activităţilor de solicitare a intenţiei de investiţie."10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Criteriul de alocare a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice trebuie să fie precizat în cadrul prospectului de ofertă. Decizia privind criteriul de alocare, precum şi alocarea efectivă a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice aparţin în mod exclusiv emitentului, în cazul ofertelor publice primare, respectiv ofertantului, în cazul ofertelor publice secundare."11. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Oferta se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare prevăzută în prospectul de ofertă sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect."12. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.13. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Prospectul de ofertă publică primară de vânzare purtând viza A.S.F. şi notificarea privind rezultatele ofertei publice se depun la ORC, ca anexe la cererea de înscriere de menţiuni privind modificarea capitalului social, după încheierea ofertei publice şi realizarea operaţiunilor de decontare. (2) Operaţiunile de înregistrare la ORC nu afectează rezultatele ofertei publice, astfel cum au fost notificate A.S.F. în conformitate cu art. 35."14. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Deţinătorii de obligaţiuni îşi exercită dreptul de opţiune la conversia în acţiuni ale emitentului potrivit celor stabilite de emitent, în termenii şi condiţiile obligaţiunilor."15. La articolul 49, alineatele (3^3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3^3) În cazul în care un emitent pentru care România este stat membru de origine intenţionează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată numai din România, prospectul este întocmit cel puţin în limba română, cu excepţia cazului în care A.S.F. îşi dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional.................................................................... (4) În cazul în care un emitent de valori mobiliare pentru care România este stat membru de origine intenţionează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi din unul sau mai multe state membre, prospectul de ofertă este întocmit în limba română, cu excepţia cazului în care A.S.F. îşi dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional. De asemenea, prospectul de ofertă trebuie să fie făcut disponibil fie într-o limbă acceptată de autorităţile competente din fiecare stat membru gazdă, fie, după caz, într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, în conformitate cu alegerea făcută de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, dacă este cazul. (5) În cazul în care admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unor valori mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital, a căror valoare nominală unitară este cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro, este solicitată în România şi/sau, după caz, în unul ori mai multe state membre, prospectul se întocmeşte fie într-o limbă acceptată de autorităţile competente ale statului membru de origine şi ale statelor membre gazdă, fie într-o limbă de circulaţie internaţională folosită în domeniul financiar, în conformitate cu alegerea făcută de emitent, ofertant ori persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, după caz."16. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În toate cazurile în care oferta publică de vânzare/admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare este realizată în România, este obligatorie existenţa unui rezumat în limba română."17. La articolul 74, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ulterior aprobării de către A.S.F., anunţul prevăzut la alin. (1^3) este adus la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare pe website-ul A.S.F. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării şi se publică ulterior în Buletinul A.S.F. (3) Simultan cu publicarea anunţului conform alin. (2), acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, transmite depozitarului instrumentelor financiare respective informaţiile privind procedura de retragere, în format electronic."18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Acţiunile respectivului emitent sunt suspendate de la tranzacţionare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunţului conform alin. (2)."19. La articolul 74, alineatele (7)-(14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Acţionarii existenţi sunt obligaţi să vândă acţiunile deţinute către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Depozitarul instrumentelor financiare furnizează intermediarului lista acţionarilor la sfârşitul zilei de decontare aferentă ultimei zile de tranzacţionare, menţionând în cadrul acesteia acţionarii ale căror deţineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare. (9) Plata acţiunilor înregistrate în conturile globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare şi transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor plătite, către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acţionarilor. Responsabilitatea efectuării plăţilor către acţionarii îndreptăţiţi revine participanţilor în ale căror conturi globale sunt înregistraţi acţionarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare. (10) Acţionarii ale căror deţineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plăţii acţiunilor ce le deţin, respectiv mandat poştal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului menţionat la alin. (1^3). În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acţiunilor prin mandat poştal cu confirmare de primire la adresa acţionarului menţionată în structura consolidată a acţionariatului emitentului prevăzută la alin. (8). (11) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10), intermediarul efectuează plăţile către acţionarii îndreptăţiţi. (12) În situaţia în care sumele plătite acţionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la o bancă autorizată de Banca Naţională a României în favoarea acţionarilor care nu au încasat contravaloarea acţiunilor. (13) Dovada realizării plăţilor către acţionarii îndreptăţiţi şi a constituirii contului menţionat la alineatul anterior este transmisă entităţii care ţine evidenţa acţionarilor emitentului în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acţiunilor plătite, către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de la alin. (11). (14) Transferul dreptului de proprietate este efectuat în maximum 4 zile lucrătoare de la primirea documentelor menţionate la alin. (13)."20. La articolul 74, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:"(15) În termen de maximum două zile lucrătoare de la operarea transferului prevăzut la alin. (14), intermediarul notifică A.S.F. cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acţionarilor şi transmite anexat dovada efectuării transferului de proprietate către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea retragerii de la tranzacţionare a societăţii emitente. (16) Iniţierea procedurii conform prezentului articol împiedică iniţierea procedurii prevăzute la art. 75."21. La articolul 89 alineatul (3) litera h), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. persoana care solicită admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România întocmeşte un document sintetizat disponibil publicului în limba română, cu excepţia cazului în care A.S.F. îşi dă acordul cu privire la întocmirea documentului într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, ce va conţine cel puţin informaţiile prevăzute la pct. 7;"22. La articolul 89, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Persoana care solicită operatorului pieţei reglementate respective admiterea la tranzacţionare înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, însoţită de următoarele: a) prospectul privind admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; b) hotărârea organului statutar care a aprobat admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare pe o piaţă reglementată, precum şi documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 2-6; c) în cazul în care este obligatorie publicarea prospectului:1. documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c)-o), în cazul în care admiterea la tranzacţionare este ulterioară derulării unei oferte publice, pentru care nu a fost întocmit şi publicat un prospect;2. documentele menţionate la art. 17 alin. (1) lit. e)-g), k) şi m), precum şi contractul încheiat cu intermediarul, în cazul în care admiterea la tranzacţionare nu este precedată de derularea unei oferte publice."23. La articolul 89, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:"(6^1) Ulterior depunerii cererii prevăzute la alin. (6) şi în vederea aprobării de către A.S.F. a prospectului, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare va transmite la A.S.F. şi acordul de principiu al operatorului unei pieţe reglementate privind admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare.(6^2) Cererea de aprobare a prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare conform alin. (6) va fi cumulată cu cererea de aprobare a prospectului în vederea desfăşurării unei oferte publice de vânzare, potrivit dispoziţiilor art. 17. În acest caz, documentele relevante se depun o singură dată."24. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 94. - (1) Emitentul/Ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) valorilor mobiliare care au făcut obiectul unui prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată are obligaţia să depună la operatorul de piaţă o cerere provizorie de admitere la tranzacţionare, împreună cu prospectul întocmit în vederea admiterii, odată cu înaintarea către A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului. (2) Decizia operatorului de piaţă cuprinzând acordul de principiu cu privire la admiterea la tranzacţionare, depusă la A.S.F. în conformitate cu art. 89 alin. (6^1), produce efecte de la data emiterii acesteia, cu excepţia cazului în care admiterea la tranzacţionare se realizează ulterior derulării unei oferte publice al cărui prospect se publică, situaţie în care respectiva decizie a operatorului de piaţă produce efecte numai după încheierea cu succes a ofertei şi emiterea aprobării finale de admitere de către operatorul pieţei reglementate, în baza cererii prevăzute la alin. (3). (3) În termen de cel mult 13 zile lucrătoare de la data de închidere a ofertei sau, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă, de la data aprobării de către A.S.F. a prospectului, însă nu mai târziu de 3 zile lucrătoare anterior datei propuse pentru admiterea la tranzacţionare, emitentul/ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) depune la operatorul pieţei reglementate cererea finală pentru admiterea la tranzacţionare."25. La articolul 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 95. - (1) Emitentul/Ofertantul publică într-un cotidian de circulaţie naţională un anunţ cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către operatorul de piaţă a deciziei cu privire la cererea de admitere la tranzacţionare, emisă în baza cererii prevăzute la art. 94 alin. (3), însă nu mai târziu de data admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare care au făcut obiectul cererii, în caz de aprobare a acesteia."26. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Valorile mobiliare în legătură cu care a fost întocmit şi aprobat de A.S.F. un prospect în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt înregistrate la A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii la A.S.F. de către emitent a unei cereri în acest sens. (2) Cererea de înregistrare a valorilor mobiliare prevăzută la alin. (1) se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii către A.S.F. a notificării privind rezultatele ofertei publice, în cazul în care există condiţii de închidere cu succes a ofertei, sau de la publicarea prospectului, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă publică. Prin ofertă încheiată cu succes se înţelege oferta în urma căreia sunt îndeplinite condiţiile impuse prin prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, referitoare la numărul minim de subscriitori în cadrul ofertei, valoarea totală minimă a subscrierilor realizate în cadrul ofertei, precum şi alte asemenea condiţii."27. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 103. - (1) Modificarea caracteristicilor sau numărului de valori mobiliare dintr-o anumită clasă, deja admise la tranzacţionare (divizarea sau consolidarea valorii nominale, majorarea sau reducerea capitalului social etc.), este înregistrată de instituţiile pieţei reglementate (sistemului alternativ de tranzacţionare) în baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. în conformitate cu menţiunile înscrise în certificatul constatator emis de ORC. (2) Emitenţii de valori mobiliare au obligaţia să transmită la A.S.F. certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte noile caracteristici ale valorilor mobiliare sau modificarea capitalului social, nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare datei înregistrării la ORC a menţiunilor respective. (3) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare este emis de A.S.F. în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii certificatului constatator emis de ORC prevăzut la alin. (2) şi a declaraţiei consiliului de administraţie în care să se precizeze dacă la hotărârea adunării generale a acţionarilor corespunzătoare s-a făcut opoziţie sau dacă aceasta a fost atacată în justiţie, cu respectarea prevederilor legale. (4) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. trebuie să fie ridicat de emitent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă de emiterea lui. (5) Emitentul are obligaţia să transmită certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare către instituţiile pieţei în termen de maximum 48 de ore de la data ridicării acestuia de la A.S.F."28. La articolul 113 litera G, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) valoarea dividendului pe acţiune, ex date, data de înregistrare şi data plăţii dividendului, stabilite de adunarea generală a acţionarilor;"29. La articolul 113 litera G, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care adunarea generală extraordinară a acţionarilor/consiliul de administraţie aprobă emisiunea unor noi acţiuni, în cadrul hotărârilor aferente sunt specificate şi detalii referitoare la distribuire, subscriere, renunţare sau conversie, perioada de timp aferentă subscrierii, modalităţile de plată, ex date, data de înregistrare, data plăţii, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum şi locul în care se realizează respectivele operaţiuni."30. La articolul 117 litera D, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În cazul plăţii dobânzilor, al exercitării unor drepturi de conversie, schimb, subscriere, în cazul anulării (dispariţiei) unor drepturi sau al rambursării împrumuturilor, societatea publică comunicate de presă în cel puţin un cotidian de difuzare naţională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operaţiune, precum perioada de timp, data plăţii şi modalităţile de plată, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum şi locurile în care plata se va desfăşura."31. La articolul 120, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul plăţii dobânzilor sau al rambursării împrumuturilor, emitentul publică comunicate de presă în cel puţin un cotidian de difuzare naţională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operaţiune, inclusiv perioada de timp, datele plăţilor, locurile şi modalităţile de plată şi agentul de plată."32. După secţiunea 1 a capitolului IV din titlul IV se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1^1, cuprinzând articolele 129^2 şi 129^3, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1^1Dispoziţii speciale privind hotărâri ale organelor societareArt. 129^2. - (1) Odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea generală va stabili detaliile referitoare la desfăşurarea respectivei hotărâri, inclusiv, ex date, data de înregistrare, data plăţii şi preţul la care vor fi compensate fracţiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective. (2) Simultan cu rapoartele întocmite şi transmise conform reglementărilor A.S.F. şi ale pieţelor pe care se tranzacţionează instrumentele financiare emise de aceştia, emitenţii trebuie să transmită depozitarului central cu care emitentul are contract de registru informaţii privind reprezentantul legal, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi orice modificări şi/sau actualizări aduse acestora, dacă este cazul, în format electronic standardizat, conform regulilor emise în acest sens de către acesta.Art. 129^3. - (1) Data plăţii trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare. (2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acţionarilor va stabili data plăţii o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor. (3) În cazul plăţii dobânzilor şi/sau rambursării împrumutului, emitentul va stabili data plăţii o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare aferente fiecărei plăţi, la care sunt identificate persoanele îndreptăţite să încaseze sumele plătite."  +  Articolul IIIRegulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi acceptate dacă sunt în limba engleză sau în traducere autorizată în limba română ori engleză."2. La articolul 56, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Firmele de investiţii din statele membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul A.S.F., conform prevederilor reglementărilor specifice aplicabile emise de A.S.F."3. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Documentul de prezentare poate include o trimitere la pagina de internet a intermediarului unde se regăsesc informaţiile ce trebuie furnizate clientului sau potenţialului client în conformitate cu informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), d), e), h), j) şi o)."  +  Articolul IVAlineatul (4) al articolului 12 din Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât limba română sau engleză."  +  Articolul VRegulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:"e) dată de înregistrare - data calendaristică stabilită de adunarea generală a acţionarilor, care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor; f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre; g) data plăţii - data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă."2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fără a aduce atingere cerinţelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul regulament, societatea este obligată să efectueze convocarea menţionată la alin. (1) şi (2) printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puţin în limbile română şi engleză."3. La articolul 5, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. propunerea privind data de înregistrare şi, dacă este cazul, propunerea privind ex date şi data plăţii."4. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Societatea are obligaţia ca, pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziţia acţionarilor pe website-ul său cel puţin următoarele informaţii, disponibile cel puţin în limbile română şi engleză:"5. La articolul 11^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la depozitarul central."6. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul."7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţi, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate, în limba română şi/sau într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, doar în scris. Pe lângă această condiţie de formă, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării reprezentantului adresată societăţii şi formularea instrucţiunilor de vot pentru reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiţii de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea acţionarului şi reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării conţinutului instrucţiunilor de vot şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective. Pentru a asigura verificarea este suficientă depunerea în original a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acţionar, însoţită de copia unui act de identitate al reprezentantului."8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Societăţile au obligaţia să dea acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală. Votul prin corespondenţă nu poate fi condiţionat decât prin cerinţe şi constrângeri necesare identificării acţionarilor şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivului respectiv."9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant."  +  Articolul VIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţiide Supraveghere Financiară,Mişu NegriţoiuBucureşti, 21 august 2014.Nr. 13.__________