NORME din 28 noiembrie 2007 (*actualizate*)financiare pentru activitatea sportivă(actualizate până la data de 20 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 506 din 16 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 673 din 19 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, în cuprinsul actului normativ, sintagma "Agenţia Naţională pentru Sport" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".Conform pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "persoane cu handicap" se înlocuieşte cu sintagma "persoane cu dizabilităţi".Conform pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013, în tot cuprinsul hotărârii, termenul "indemnizaţie" se înlocuieşte cu sintagma "indemnizaţie sportivă".Aceste înlocuiri s-au efectuat direct în textul prezentei forme actualizate.  +  Capitolul I Obiectul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive.  +  Articolul 2 (1) Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora. (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) se definesc împreună organizaţii sportive.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România; a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional; b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;5. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;6. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;7. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii;8. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);9. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoană calificată care se ocupă de selecţia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate;10. profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituţie de învăţământ, care în cadrul activităţii didactice a identificat o persoană tânără cu potenţial pentru înalta performanţă sportivă şi a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate;11. personal din cadrul federaţiilor - orice persoană care îndeplineşte o funcţie oficială în cadrul unei federaţii sportive, confirmată de organul abilitat;12. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive.  +  Capitolul III Participanţii la acţiunile sportiveA. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale  +  Articolul 4 (1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaţiilor sportive care le organizează. (2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot participa: a) sportivi; b) antrenori; c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. (4) Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget.  +  Articolul 5Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă desfăşurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii şcolare a acestora pot participa şi cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federaţia sportivă naţională şi conducerea unităţii de învăţământ; cadrele didactice beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi sportivii.B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale  +  Articolul 6 (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitrii, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse.-------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.  +  Articolul 7La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.  +  Articolul 8Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.  +  Capitolul IV Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive  +  Secţiunea 1 Cheltuieli de transport  +  Articolul 9 (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz: a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante; c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii. (2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. (3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile trimiţătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel: a) cu avionul, la clasa economică; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I.  +  Articolul 11 (1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli de cazare  +  Articolul 12 (1) Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate în ţară se poate face, după caz: a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.-------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz. (3) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate. (5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli de masă  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează:                                                                  - lei/zi -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Acţiunea Limite                                                               maxime/persoană─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Competiţii sportive interne: - de nivel comunal, orăşenesc sau municipal până la 35 - de nivel judeţean până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean până la 50 - de nivel naţional până la 55─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de: - cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti până la 55 - federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii publice de nivel naţional până la 70─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de: - cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti până la 60 - federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii sportive naţionale până la 70 - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ministerele şi alte instituţii publicede nivel naţional până la 80───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Litera c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret". (2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. (3) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. (4) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. (5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea. (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii. (7) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea. (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia. (9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Secţiunea a 4-a Cheltuieli privind alimentaţia de efort  +  Articolul 14 (1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană;-------Lit. a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. b) de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive, pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană.-------Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federaţiile sportive naţionale, de direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta. (3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă sau de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 15Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda alimentaţie de efort.  +  Articolul 16Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.-------Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Secţiunea a 5-a Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane  +  Articolul 17 (1) Organizaţiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia sportivă de arbitraj în limitele următoare:La discipline individuale:                                                                      - lei -┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Competiţii sportive │ Competiţii sportive interne: ││internaţionale organizate de: │ │├──────────────────┬────────────┼─────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│federaţii sportive│ alte │ de nivel │de nivel │de nivel │ de nivel ││ naţionale │organizaţii │ comunal, │judeţean │zonal sau │ naţional ││ │ sportive │orăşenesc sau│ │inter- │ ││ │ │ municipal │ │judeţean │ │├──────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 210 │ 140 │ 30 │ 60 │ 100 │ 140 │└──────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘La jocuri sportive:                                                                    - lei -┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Competiţii sportive │ Competiţii sportive interne: ││ internaţionale organizate de: │ │├──────────────────┬────────────┼─────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│federaţii sportive│ alte │ de nivel │de nivel │de nivel │ de nivel ││ naţionale │organizaţii │ comunal, │judeţean │zonal sau │ naţional ││ │ sportive │orăşenesc sau│ │inter- │ ││ │ │ municipal │ │judeţean │ │├──────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 210 │ 140 │ 30 │ 60 │ 100 │ 210 │└──────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘-------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.(2)Indemnizaţia sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind: a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1); b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia sportivă a arbitrului principal. (3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportivă a medicilor. (5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale. (6) Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la competiţiile sportive pot fi finanţate de către entităţile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme.-------Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Secţiunea a 6-a Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri  +  Articolul 18Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate astfel:*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ Finanţarea │ ││crt.│ Categoria de asiguraţi │ cheltuielilor │ Perioada │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 1. │Sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai │ │ ││ │clubului │Cluburile sportive │anual │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. │Sportivi, antrenori şi alţi specialişti din│Federaţiile sportive│pe perioada ││ │cadrul loturilor naţionale şi olimpice, │naţionale │acţiunilor de ││ │precum şi cei aflaţi în pregătire la │ │pregătire şi a ││ │centrele naţionale olimpice de pregătire a │ │competiţiilor ││ │juniorilor │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3. │Membrii delegaţiilor sportive participante │Comitetul Olimpic şi│pe perioada acţiunii││ │la: │Sportiv Român │ ││ │- jocurile olimpice; │ │ ││ │- Festivalul Olimpic al Tineretului │ │ ││ │ European │ │ ││ │- jocurile olimpice de tineret │ │ ││ │- Jocurile Europei │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4. │Membrii delegaţiilor sportive participante │Titularul acţiunii │pe perioada acţiunii││ │la competiţiile prevăzute la lit. b), c), │ │ ││ │d), f), g), h) şi i) ale art. 25 alin. (1) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5. │Materiale, echipament, mijloace de │ │pe perioada ││ │transport, alte bunuri │Titularul acţiunii │acţiunii" │└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘-------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Secţiunea a 7-a Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv  +  Articolul 19Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.  +  Secţiunea a 8-a Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping  +  Articolul 20 (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale vitamine, susţinătoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale, pentru perioada acţiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiţiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv. (2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.  +  Articolul 21 (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel: a) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice; b) federaţiile sportive naţionale, pentru sportivii loturilor naţionale; c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimaţi. (2) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.  +  Secţiunea a 9-a Alte categorii de cheltuieli  +  Articolul 22 (1) Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei. (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, organizaţiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot efectua cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele internaţionale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.--------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret". (4) Cluburile sportive deţinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort. (5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaţiei sportive pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.  +  Articolul 23 (1) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează: a) pentru cele organizate în ţară:───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────         Acţiunea │ Finanţatorul │ Valoarea───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Campionate mondiale şi europene│Organizatorul acţiunii│până la 230 lei/delegaţie                               │ │sportivă───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte competiţii sportive │Organizatorul acţiunii│până la 200 lei/delegaţieinternaţionale │ │sportivă───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte acţiuni sportive │Organizatorul acţiunii│până la 175 lei/delegaţieinternaţionale │ │sportivă───────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────── b) la acţiunile sportive internaţionale organizate în străinătate:───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────         Acţiunea │ Finanţatorul │ Valoarea───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Jocurile olimpice │Comitetul Olimpic şi │până la 3.000 lei/ramură                               │Sportiv Român │de sport───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Campionate mondiale şi europene│Organizaţia sportivă │până la 2.000 lei/acţiune                               │ participantă │───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte competiţii sportive │Organizaţia sportivă │până la 1.500 lei/acţiuneinternaţionale │participantă │───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────Alte acţiuni sportive │Organizaţia sportivă │până la 1.200 lei/acţiuneinternaţionale │participantă │───────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────── (2) Costul materialelor de promovare a activităţii sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24 (1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate. (2) Cluburile sportive pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24^1 (1) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiei Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuţa a treia din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, la propunerea organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanţă sportivului de performanţă care îndeplineşte următoarele condiţii:● la disciplinele sportive individuale:- s-a clasat pe locurile I-VI la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale;- s-a clasat pe locurile I-VI la campionatele mondiale, locurile I-III la campionatele europene în probele olimpice, în ciclul olimpic aflat în derulare, şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federaţiei Sportive Naţionale;● la jocurile sportive:- a participat cu echipa la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federaţiei Sportive Naţionale;- s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial şi/sau la turneele finale ale campionatului european, cu obiectiv clasarea pe locurile I-VI în probele olimpice, în ciclul olimpic aflat în derulare, şi este component al lotului naţional cu obiectiv de înaltă performanţă stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federaţiei Sportive Naţionale. (2) Pentru jocurile sportive: fotbal, handbal, polo, baschet, volei, rugby, hochei, sportivii care activează în cadrul clubului la care sunt legitimaţi în cupa europeană de cel mai înalt nivel competiţional, organizată de federaţia internaţională pe ramura de sport sau, după caz, de organismul internaţional tutelar, şi care se califică în fazele finale ale competiţiei se pot asimila sportivului de înaltă performanţă în sezonul competiţional în derulare. (3) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiei Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuţa a treia din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, la propunerea organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, i se poate acorda titlul de antrenor naţional antrenorului care îndeplineşte următoarele condiţii: a) la disciplinele sportive individuale se ocupă cu antrenarea sportivilor de înaltă performanţă şi îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a pregătit în calitate de antrenor principal al lotului naţional de seniori unul sau mai mulţi sportivi care s-au clasat pe locurile I-VI la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi pregăteşte cu obiectiv lotul naţional de seniori; b) la jocurile sportive a pregătit în calitate de antrenor principal al lotului naţional de seniori echipa sportivă care a participat la ultima ediţie a jocurilor olimpice şi pregăteşte cu obiectiv lotul naţional de seniori. (4) În scopul premierii persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se pot acorda: a) o indemnizaţie sportivă ce reprezintă suma de bani, distinctă de orice altă formă de retribuire, care se acordă pentru activitatea de pregătire şi participare în competiţiile sportive, în scopul obţinerii unor înalte performanţe; şi/sau b) premiu/recompensă - suma de bani şi/sau obiecte acordată/acordate pentru obţinerea rezultatelor de înaltă performanţă în competiţiile sportive; şi/sau c) prima de lot olimpic - suma de bani care se acordă pentru activitatea de pregătire şi participare în competiţiile sportive, în scopul obţinerii calificării şi obţinerea de performanţă la proxima ediţie a jocurilor olimpice.-------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Capitolul V Premii, indemnizaţii sportive, prime şi alte drepturiA. Premii pentru sportivi  +  Articolul 25 (1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:*Font 7*                                                                                                        - lei -┌────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┐│ Competiţia │ Locul I │ Locul II │ Locul III │ Locul IV │ Locul V │ Locul VI │ Cine acordă ││ │ │ │ │ │ │ │ premiile/ ││ │ │ │ │ │ │ │ recompensele │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│a) Jocuri olimpice -│ │ │ │ │ │ │ ││echivalentul în lei │ 35.000 euro│ 28.000 euro│ 21.000 euro│ 14.000 euro│ 10.500 euro│ 7.000 euro│Comitetul Olimpic││ │ │ │ │ │ │ │şi Sportiv Român │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│a1) Jocuri olimpice │ │ │ │ │ │ │Comitetul Olimpic││de tineret │ 9.000│ 6.190│ 4.500│ 3.370│ 2.250│ 1.120│şi Sportiv Român │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│b) Jocuri │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││paralimpice │ 35.000│ 20.000│ 15.000│ 10.000│ 7.500│ 5.000│Sportului │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│c) Campionate │ │ │ │ │ │ │Ministerul ││mondiale*): │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││- seniori │ 27.800│ 18.500│ 14.800│ 9.800│ 6.500│ 4.600│Sportului ││- tineret, juniori I│ 9.300│ 5.500│ 4.000│ 2.200│ 2.000│ 1.300│ ││- juniori II - │ │ │ │ │ │ │ ││ cadeţi │ 5.500│ 3.700│ 2.800│ 1.800│ 1.300│ 1.000│ ││- persoane cu │ │ │ │ │ │ │ ││dizabilităţi: │ │ │ │ │ │ │ ││- seniori │ 13.200│ 10.600│ 8.000│ 5.300│ 4.000│ 2.600│ ││- juniori │ 6.600│ 5.300│ 4.000│ 2.600│ 2.000│ 1.300│ │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│d) Campionate │ │ │ │ │ │ │Ministerul ││europene: │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││- seniori │ 18.500│ 11.000│ 7.400│ 4.300│ 3.700│ 2.700│Sportului ││- tineret, juniori I│ 5.500│ 3.700│ 2.700│ 1.800│ 1.400│ 1.100│ ││- juniori II - │ │ │ │ │ │ │ ││ cadeţi │ 2.900│ 1.800│ 1.300│ 1.000│ 900│ 700│ ││- persoane cu │ │ │ │ │ │ │ ││ dizabilităţi: │ │ │ │ │ │ │ ││- seniori │ 9.200│ 6.600│ 5.200│ 2.500│ 2.600│ 1.900│ ││- juniori │ 4.600│ 3.300│ 2.600│ 1.900│ 1.300│ 900│ │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│e) Festivalul │ │ │ │ │ │ │Comitetul ││Olimpic al │ │ │ │ │ │ │Olimpic şi ││Tineretului European│ 3.000│ 1.900│ 1.300│ 1.000│ 900│ 800│Sportiv Român │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│f) Jocuri mondiale │ 3.500│ 2.800│ 2.100│ 1.400│ 1.000│ 600│Ministerul de ││universitare, │ │ │ │ │ │ │resort ││campionate mondiale │ │ │ │ │ │ │ ││şcolare şi universi-│ │ │ │ │ │ │ ││tare, militare, ale │ │ │ │ │ │ │ ││poliţiilor, │ │ │ │ │ │ │ ││feroviare şi altele │ │ │ │ │ │ │ ││asemenea │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│g) Jocurile │ 4.000│ 2.600│ 1.600│ │ │ │Ministerul ││Francofoniei │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││ │ │ │ │ │ │ │Sportului │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│h) Jocurile Mării │ │ │ │ │ │ │Ministerul ││Negre │ 2.600│ 2.000│ 1.300│ │ │ │Tineretului şi ││ │ │ │ │ │ │ │Sportului │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│i) Interţări echipe │ 5.500│ 3.700│ 2.700│ 1.800│ 1.400│ 1.100│Ministerul ││tenis │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││ │ │ │ │ │ │ │Sportului │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│j) Jocurile Europei │ 2.600│ 2.000│ 1.300│ │ │ │Ministerul ││de Sud-Est │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││ │ │ │ │ │ │ │Sportului │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│k) Cupe mondiale │ 3.000│ 2.000│ 1.500│ │ │ │federaţiile ││interţări, seniori │ │ │ │ │ │ │sportive ││ │ │ │ │ │ │ │naţionale │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│l) Cupe europene │ 3.300│ 2.200│ 1.600│ │ │ │federaţiile ││interţări, seniori │ │ │ │ │ │ │sportive ││ │ │ │ │ │ │ │naţionale │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│m) Cupe europene │ 2.800│ 2.000│ 1.300│ │ │ │cluburile ││intercluburi - │ │ │ │ │ │ │sportive şi ││seniori │ │ │ │ │ │ │Ministerul ││ │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││ │ │ │ │ │ │ │Sportului │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│n) Campionate │ │ │ │ │ │ │Cluburile ││naţionale: │ │ │ │ │ │ │sportive şi ││- sporturi │ │ │ │ │ │ │ ││individuale: │ │ │ │ │ │ │federaţiile ││- seniori │ 1.800│ 1.400│ 1.200│ │ │ │sportive ││- tineret şi │ │ │ │ │ │ │naţionale ││ juniori I │ 1.200│ 800│ 500│ │ │ │ ││- juniori II - │ │ │ │ │ │ │ ││ cadeţi │ 900│ 700│ 400│ │ │ │ ││- jocuri sportive: │ │ │ │ │ │ │ ││- seniori │ 3.700│ 2.800│ 1.800│ │ │ │ ││- tineret şi │ │ │ │ │ │ │ ││ juniori I │ 2.800│ 1.800│ 1.300│ │ │ │ ││- juniori II - │ │ │ │ │ │ │ ││ cadeţi │ 1.800│ 1.300│ 900│ │ │ │ ││- persoane cu │ 1.300│ 1.000│ 800│ │ │ │Comitetul ││dizabilităţi, │ │ │ │ │ │ │Paralimpic Român ││seniori │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│o) Cupa României: │ │ │ │ │ │ │Cluburile ││- discipline │ │ │ │ │ │ │sportive ││sportive individuale│ 1.300│ 1.000│ 800│ │ │ │ ││- jocuri sportive │ 2.800│ 1.800│ 1.400│ │ │ │ │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│p) Jocurile Europei │ 15.000│ 9.000│ 6.000│ 5.000│ 3.000│ 2.500│Comitetul Olimpic││ │ │ │ │ │ │ │şi Sportiv Român │├────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤│q) Jocurile │ │ │ │ │ │ │Ministerul ││Naţionale Reunite: │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi ││- sporturi │ │ │ │ │ │ │Sportului ││ individuale: │ │ │ │ │ │ │ ││- seniori │ 3.000│ │ │ │ │ │ ││- tineret şi │ │ │ │ │ │ │ ││ juniori I │ 1.400│ │ │ │ │ │ ││- jocuri sportive: │ │ │ │ │ │ │ ││- seniori │ 3.000│ │ │ │ │ │ ││- tineret şi │ │ │ │ │ │ │ ││ juniori I │ 1.400│ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘_________*) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, pentru anumite ramuri de sport neolimpice, jocurile mondiale se asimilează cu campionate mondiale.Premiile/Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:┌──┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│ │ Disciplina/Proba │Cuantumul lit. a)-i) │Cuantumul lit. j), k)│├──┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│A.│Discipline sportive olimpice, │ │ ││ │probe olimpice Persoane cu │ │ ││ │dizabilităţi - seniori │până la 100% │până la 100% │├──┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│B.│Probe neolimpice din cadrul │ │ ││ │disciplinelor sportive │ │ ││ │olimpice │până la 50% │până la 75% │├──┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│C.│Discipline sportive neolimpice│până la 40% │până la 50% ││ │ │Pentru această catego-│ ││ │ │rie condiţiile, │ ││ │ │criteriile şi │ ││ │ │cuantumul premiilor/ │ ││ │ │recompenselor se │ ││ │ │stabilesc prin ordin │ ││ │ │al ministrului │ ││ │ │tineretului şi │ ││ │ │sportului │ │└──┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘-------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (2) Ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba, pentru locurile I, II, III la campionatul mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv pentru locurile I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, Jocurile Europei, Festivalul Olimpic al Tineretului European şi la jocurile paralimpice, precum şi locul I la Jocurile Francofoniei, suplimentarea cu 100% a premiului/recompensei prevăzut/prevăzute la alin. (1).-------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2012 de către sportivii care au participat la Campionatele Europene de Gimnastică de la Bruxelles, se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. d).-------------Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 506 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru premierea rezultatelor obţinute de sportivii români la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012, nivelul premiilor va fi cel prevăzut pentru performanţele obţinute de sportivii români la jocurile olimpice.-------------Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. (6) Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba premierea suplimentară a sportivilor care au obţinut locurile I-VI la Jocurile Paralimpice şi a antrenorilor acestora, cu o sumă de până la 30% din valoarea premiului acordat conform alin. (5).-------------Alin. (6) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. (7) Ministrul tineretului şi sportului poate aproba prin ordin şi premierea/recompensarea componenţilor unui club care a câştigat Cupa Europeană intercluburi, prima în ordine ierarhică pe ramura de sport respectivă, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii.-------Alin. (7) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (8) În cazul jocurilor sportive şi al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiţii internaţionale menţionate în tabel, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot acorda sportivilor şi colectivelor tehnice, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:                                                                     - euro -┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│ Competiţia │ Calificări │Cine acordă premiile/││ │ │ recompensele │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│a) Jocurile olimpice │până la 3.000 │Comitetul Olimpic şi ││ │ │Sportiv Român │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│b) Campionatele mondiale turneu │ │Ministerul ││final │până la │Tineretului şi ││- seniori │2.000 │Sportului ││- tineret, juniori I │ 800 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│c) Campionatele europene turneu │ │Ministerul ││final │până la │Tineretului şi ││- seniori │1.000 │Sportului ││- tineret, juniori I │ 500 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│d) Cupa Davis*) - calificări în │până la 3.000 │Ministerul ││Grupa mondială │ │Tineretului şi ││FED CUP*) - faza finală │ │Sportului │└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘________________*) Cupa Davis şi, respectiv, FED CUP reprezintă în ramura de sport tenis competiţia cu valoare de campionat mondial pentru echipele naţionale masculin şi feminin.---------------Alin. (8) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (9) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în 2014 de echipa naţională de handbal feminin junioare U18 la Campionatul Mondial din Macedonia se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. c).---------------Alin. (9) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 673 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.  +  Articolul 26 (1) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea:---------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret". a) cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate; b) ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparţin sportivii premiaţi, în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.---------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".  +  Articolul 27La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută.  +  Articolul 28La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.  +  Articolul 29 (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense astfel: a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.Premiile/Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (2) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană, din venituri proprii.-------Art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 30 (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor:-------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010.-------------Literele c), d) şi e) ale art. 30 au fost modificate de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoane cu handicap" cu sintagma "persoane cu dizabilităţi". (2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale, europene şi pentru recordurile paralimpice din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, iar cele pentru recordurile naţionale din bugetul federaţiilor sportive naţionale.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. (3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate. (4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.  +  Articolul 31Premiile pentru locurile I-III la campionatele naţionale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv, în funcţie de valoarea performanţei.B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti  +  Articolul 32 (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi/ recompensaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie de: a) valoarea performanţei obţinute de sportivi; b) gradul de realizare a obiectivelor planificate; c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor; d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi/recompensaţi, după caz. (2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la art. 25 se stabileşte după cum urmează:A. la disciplinele sportive individuale:- antrenorul sau antrenorul naţional care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/ o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;- antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi/recompensaţi poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiţi.La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:- antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obţinute de către sportivii pregătiţi;- antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:- antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;- antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia la obţinerea performanţelor;B. la jocurile sportive:- antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;- antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal. (3) Ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice suplimentarea cu până la 100% a premiului/recompensei acordat/acordate potrivit prevederilor art. 25 coroborate cu ale alin. (1) al prezentului articol. (4) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiaţi/recompensaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat.-------Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 33 (1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. (2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (3).  +  Articolul 34 (1) Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel: a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz; b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat şi se acordă de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz.-------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010. (2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2).  +  Articolul 35Personalul salariat din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi al direcţiilor pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate - poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din valoarea totală a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi specialişti pentru clasarea pe locurile 1-6 la campionatele mondiale şi europene. Premiile individuale nu pot depăşi suma veniturilor salariale brute lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Finanţarea acestor premii se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".  +  Articolul 36 (1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naţionale şi al unităţilor de administrare a bazelor sportive poate beneficia de premii pentru contribuţia acestuia la asigurarea condiţiilor optime necesare realizării acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale. (2) Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exerciţiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituţie şi se finanţează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se poate efectua numai în condiţiile asigurării fondurilor necesare plăţii cheltuielilor de personal şi a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea bazelor sportive. (3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituţiei publice respective şi se stabilesc în funcţie de contribuţia fiecăruia la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării acţiunilor sportive. (4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituţiilor menţionate în prezentul articol se aprobă de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.---------------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".  +  Articolul 37Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obţinerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene sau a unor medalii la celelalte competiţii prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează: a) pentru competiţiile premiate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate; b) pentru competiţiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naţionale şi Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi, nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010.  +  Articolul 38Cu ocazia jocurilor olimpice şi a jocurilor olimpice de tineret, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010.  +  Articolul 39 (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecţionat şi/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialişti, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene pot fi premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe, cu un premiu de până la 20% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregătiţi.-------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010. (2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecţionat şi/sau pregătit de mai mulţi antrenori ori profesori, premiul stabilit potrivit dispoziţiilor alin. (1) se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia. (3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit sportivi conform alin. (1) şi (2) se fac de către federaţiile sportive naţionale, în baza criteriilor stabilite de acestea.  +  Articolul 40În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 41Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii.C. Alte premii  +  Articolul 42 (1) Sportivii care, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, sunt distinşi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de până la 1.100 lei. Premiul se acordă de federaţiile sportive naţionale şi se finanţează din bugetul acestora. (2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordă, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 1.400 lei şi se finanţează din bugetul federaţiilor sportive naţionale.---------------Art. 42 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".  +  Articolul 43 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual «Premiul naţional pentru sport», în valoare de 30.000 lei, pentru rezultate de excepţie obţinute în anul respectiv, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaţii sportului românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome şi altele asemenea. (3) Anual, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi structurile sportive stabilesc, fiecare, laureaţii sportului la nivelul judeţului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanţelor obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii/recompense în bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.-------Art. 43 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 44Direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 45Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.  +  Articolul 46Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.D. Indemnizaţii sportive, prime şi burse  +  Articolul 47 (1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice aprobate de federaţiile sportive naţionale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizate de federaţia sportivă naţională şi a competiţiei sportive la care participă în numele federaţiei o indemnizaţie sportivă, care se acordă din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, astfel:┌──┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐│ │ Beneficiarul │ Suma │ Sursa │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│1.│Sportivi de înaltă performanţă│până la 1.800 lei/ │Ministerul Tineretului││ │componenţi ai loturilor │persoană/lună │şi Sportului ││ │naţionale de seniori │ │ │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│2.│Sportivi de performanţă │până la 900 lei/ │Ministerul Tineretului││ │componenţi ai loturilor │persoană/lună │şi Sportului ││ │naţionale de seniori │ │ │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│3.│Sportivi de performanţă │până la 700 lei/ │Ministerul Tineretului││ │componenţi ai loturilor │persoană/lună │şi Sportului ││ │naţionale de tineret, │ │ ││ │juniori I │ │ │├──┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│4.│Tehnicieni │ │Ministerul Tineretului││ │- antrenor naţional │100% din indemnizaţia│şi Sportului ││ │ │sportivă a fiecărui │ ││ │ │sportiv │ ││ │ │antrenat, dar nu mai │ ││ │ │mult de 4 sportivi │ ││ │- colectivul tehnic coordonat │150% din indemnizaţia│ ││ │de un antrenor naţional │sportivă a unui │ ││ │ │antrenor naţional │ ││ │- antrenor principal │100% din indemnizaţia│ ││ │ │unui sportiv antrenat│ ││ │- antrenor secund │85% din indemnizaţia │ ││ │ │sportivă a antreno- │ ││ │ │rului principal │ ││ │ - medic │80% din indemnizaţia │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- asistent, consultant │75% din indemnizaţia │ ││ │ştiinţific, metodist, │sportivă a antreno- │ ││ │cercetător ştiinţific, │rului principal │ ││ │psiholog │ │ ││ │- coregraf, corepetitor │70% din indemnizaţia │ ││ │ │sportivă a antreno- │ ││ │ │rului principal │ ││ │- asistent medical - maseur, │60% din indemnizaţia │ ││ │biochimist, kinetoterapeut │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- asistent medical │55% din indemnizaţia │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- maseur │50% din indemnizaţia │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │lui principal │ ││ │- alţi specialişti │40% din indemnizaţia │ ││ │ │sportivă a antrenoru-│ ││ │ │luiprincipal │ │└──┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘-------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. (2) Criteriile de acordare a indemnizaţiilor sportive de lot naţional se stabilesc de către federaţiile sportive naţionale. (3) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei sportive de lot naţional, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.  +  Articolul 48 (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor, medicilor şi altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive. (2) Valoarea acestor prime este de până la 1.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. (3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────── - sportivului │până la 1.000 lei = │ 100%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - antrenorului principal │ │ 100%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - antrenorului secund │ │ 80%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - medicului de lot, consultantului ştiinţific, │ │   metodistului, cercetătorului ştiinţific, │ │   psihologului │ │ 75%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - coregrafului, corepetitorului │ │ 70%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - asistentului medical-masor, biochimistului, │ │   kinetoterapeutului │ │ 60%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - asistentului medical │ │ 55%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - masorului │ │ 50%───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── - celorlalţi specialişti: armurieri, marangozi, │ │   mecanici, electronişti, operatori video, │ │   operatori calculator │ │ 40%───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────── (4) Pentru aceeaşi perioadă, sportivilor, antrenorilor, medicilor şi celorlalţi membri ai colectivelor tehnice li se poate acorda fie indemnizaţia sportivă de lot naţional, fie prima de lot olimpic. (5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie sportivă de centru olimpic antrenorilor, medicilor şi celorlalţi specialişti din centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor. (6) Nivelul indemnizaţiei sportive prevăzute la alin. (5) este de până la 500 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate. (7) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret şi juniori, cu calităţi deosebite şi care participă la acţiuni de pregătire sportivă. Bursa olimpică cuprinde costurile de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenţi ai centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor. (8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie sportivă antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii sportive este în sumă de până la 300 lei/persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.  +  Articolul 48^1Indemnizaţia sportivă prevăzută la art. 47 şi prima de lot olimpic prevăzută la art. 48 nu se pot acorda pentru acelaşi beneficiar în aceeaşi perioadă de timp. Prin beneficiar, în sensul prezentului articol, se înţelege orice sportiv, antrenor, tehnician sau orice alt specialist prevăzut la art. 47 şi 48.-------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 49Instituţiile publice din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret care au în administrare unităţi de alimentaţie publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acţiunilor sportive, în cuantumurile prevăzute prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".  +  Articolul 50 (1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unităţile de cazare, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.---------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret". (2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului au prioritate sportivii din loturile olimpice şi naţionale. (3) Spaţiile din unităţile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acţiuni sportive şi, în limita locurilor disponibile, pentru acţiuni cu alt caracter. (4) În bazele sportive menţionate la alin. (1), care pot asigura condiţii necesare organizării de spectacole, concerte, adunări şi alte manifestări asemănătoare şi care nu împiedică buna desfăşurare a acţiunilor sportive, titularii dreptului de administrare sau folosinţă percep tarife negociate.  +  Articolul 51Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.  +  Articolul 52Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive.  +  Articolul 53 (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (2) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.  +  Articolul 54Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări, în condiţiile legii.-------Art. 54 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013.  +  Articolul 55Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Naţional "Piatra Arsă", care îşi desfăşoară nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituţii, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret poate aproba cazarea gratuită a acestora.---------------Art. 55 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".  +  Articolul 56Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată.---------