HOTĂRÂRE nr. 776 din 29 octombrie 1998privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998    În temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, se modifica după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Comisia de privatizare se întruneşte în termen de 3 zile de la nominalizarea acesteia. La prima şedinţa a comisiei de privatizare este ales preşedintele, este numit vicepreşedintele şi sunt stabilite atribuţiile, responsabilităţile şi modul de funcţionare ale secretariatului tehnic."2. Literele i), j) şi l) ale articolului 9 se abroga.3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - După aprobarea strategiei de privatizare a băncii prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, comisia de privatizare răspunde de: a) respectarea termenelor de realizare a strategiei de privatizare aprobate de Guvern; b) publicarea principalelor elemente ale raportului de evaluare a băncii şi ale studiului de fezabilitate a privatizării în cel puţin trei cotidiene de răspândire naţionala, precum şi în cel puţin două saptamanale financiare internaţionale; c) supravegherea şi îndrumarea activităţii consulatului financiar selectat potrivit legii; d) elaborarea documentelor şi anunţurilor publicitare, în vederea vânzării acţiunilor prin procedeele şi metodele prevăzute de lege, conform strategiei de privatizare aprobate; e) elaborarea propunerilor pentru stabilirea preţului de oferta al acţiunilor care se vand prin fiecare dintre metodele de privatizare prevăzute în strategia aprobată, precum şi al primelor de emisiune în cazul majorării capitalului social; f) negocierea contractului de vânzare-cumpărare, precum şi a preţului de vânzare al acţiunilor gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, în cazul în care vânzarea se face prin negociere directa; g) elaborarea propunerii de modificare a condiţiilor de privatizare a băncii, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din lege."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru încadrarea potenţialilor investitori în categoria instituţiilor financiar-bancare internaţionale cu reputaţie, comisia de privatizare poate solicita opinia Băncii Naţionale a României. Banca Naţionala a României îşi formulează opinia pe baza documentaţiei transmise în acest sens de către comisia de privatizare şi a informaţiilor publice accesibile. (2) Comisia de privatizare decide cu privire la potentialii investitori care pot participa la privatizarea băncii, urmând ca cei care intenţionează sa achizitioneze cel puţin 5% din capitalul social al băncii să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României potrivit legii bancare şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia."5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În strategia de privatizare va fi prevăzută vânzarea de acţiuni asociaţiei salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie şi pensionarilor cu ultimul loc de muncă la banca respectiva, în condiţiile legii."6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Cheltuielile efectuate pentru funcţionarea comisiei de privatizare şi a secretariatului tehnic, cheltuielile de publicitate, plata serviciilor prestate de societăţile comerciale/firmele specializate care efectuează raportul de evaluare şi studiul de fezabilitate şi care acorda consultanţa pentru privatizarea băncii, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea privatizării băncii se suporta de către Fondul Proprietăţii de Stat, conform art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998."7. Sintagma societăţi comerciale bancare se înlocuieşte cu cuvântul bănci.8. Instituţia "Agenţia Naţionala pentru Privatizare" se înlocuieşte cu instituţia "Ministerul Privatizării".  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 458/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru interimar alprivatizării,Victor Erosp. Guvernatorul BănciiNaţionale a României,Emil Ghizari,viceguvernatorMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentruReforma,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------