ORDIN nr. 1.451 din 7 august 2014pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014    Având în vedere prevederile:- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;- Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;- Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020;- art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulament."2. La anexa nr. 1 articolul 3, după litera k se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice."3. La anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Nu fac obiectul ajutorului de minimis construcţiile supuse impozitării conform titlului IX3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."4. La anexa nr. 1 articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.5. La anexa nr. 1 articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt acestea definite conform prezentei scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de facilităţile stabilite la art. 4, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau o distincţie între costuri astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia."6. La anexa nr. 1 articolul 6, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanţilor care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), indiferent de sursa de finanţare; în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. l), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.................................................................... e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014."7. La anexa nr. 1, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica în scris solicitantului şi va conţine, cel puţin, informaţii cu privire la valoarea fixă maximă potenţială a ajutorului, la perioada de acordare a ajutorului şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulament."8. La anexa nr. 1, după articolul 12 se introduc şase noi articole, articolele 12^1-12^6, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant, întreprindere unică, în cadrul schemei nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs. (2) Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate să depăşească echivalentul în lei a 100.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs.Art. 12^2. - Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu: a) ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului de minimis prevăzut în acest Regulament; b) ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiţia încadrării în plafonul prevăzut la art. 12^1.Art. 12^3. - În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.Art. 12^4. - În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.Art. 12^5. - (1) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz. (2) În acest sens, solicitanţii care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susţinerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii nu pot beneficia de facilităţile prevăzute la art. 4 destinate finanţării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensităţii maxime menţionate de legislaţia aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.Art. 12^6. - Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce furnizorul a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori."9. La anexa nr. 1 articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) La calculul ajutorului de minimis furnizorul are în vedere şi valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, precum şi de orice alt ajutor de minimis de care a beneficiat întreprinderea."10. La anexa nr. 1 articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care se constată că au fost încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis, furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate. (4) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării."11. La anexa nr. 1 articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2020. (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 200.000 mii lei. (3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 450."12. La anexa nr. 2 articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins:"c) ajutoare regionale individuale pentru investiţii realizate de o întreprindere care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză."13. La anexa nr. 2 articolul 1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele, cu excepţia următoarelor: a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; b) producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat; c) prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; d) prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari. e) sectorul cărbunelui; f) sectorul siderurgic; g) sectorul construcţiilor navale; h) sectorul fibrelor sintetice; i) sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe; j) sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta. (4) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii iniţiale realizate în parcurile industriale în cadrul schemei se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană."14. La anexa nr. 2 articolul 2, literele j), k), m), n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"j) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, «demararea lucrărilor» corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. k) investiţia iniţială înseamnă:(i) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;(ii) o achiziţie de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi.................................................................... m) active corporale - active precum terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente; n) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală;................................................................... p) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, echivalent în lei, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului."15. La anexa nr. 2 articolul 2, după litera q) se introduc şapte noi litere, literele r), s), t), u), v), w) şi x), cu următorul cuprins:"r) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol ce are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; s) comercializarea produselor agricole - deţinerea ori expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători ori prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi; t) producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective; u) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013; v) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei scheme, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei scheme, «o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul ori nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0; w) întreprinderi mici şi mijlocii - întreprinderile definite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014; x) întreprinderi mari - întreprinderi care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate întreprinderi mici şi mijlocii."16. La anexa nr. 2 articolul 3 alineatul (1), litera c) se completează şi va avea următorul cuprins:"c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Nu fac obiectul ajutorului regional construcţiile supuse impozitării conform titlului IX^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."17. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru costurile eligibile pentru care solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme."18. La anexa nr. 2 articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Schema se aplică în următoarele regiuni de dezvoltare din România, ce au caracter de zonă asistată potrivit alin. (2) al art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş; b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea; e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman; f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; h) Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. (2) Intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale în echivalent subvenţie brută actualizată nu va depăşi plafonul ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului, plafon aferent regiunii în care se realizează investiţia, aşa cum este stabilit în Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale, respectiv: a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), respectiv 35% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. g) şi al judeţului Ilfov, pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020; b) 15% în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2017, respectiv 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti. (3) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (2) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii."19. La anexa nr. 2 articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale. Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării acestuia, care se stabileşte periodic de către Comisia Europeană pe baza criteriilor obiective şi care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet. Ajutoarele fiscale plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate pe baza ratelor de referinţă aplicabile la momentele în care avantajele fiscale devin efective."20. La anexa nr. 2 articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, se aplică prevederile alin. (4)."21. La anexa nr. 2 articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Cheltuielile cu activele corporale considerate eligibile pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale în cadrul prezentei scheme sunt aferente achiziţiei de teren, precum şi costurilor activelor sub formă de clădiri, utilaje şi instalaţii, suportate de beneficiar, în legătură cu proiectul. Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru achiziţionarea unei unităţi."22. La anexa nr. 2 articolul 7, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul; b) trebuie să fie amortizabile; c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul; şi d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii."23. La anexa nr. 2, articolul 9 se abrogă.24. La anexa nr. 2 articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Acordul de principiu privind acordarea ajutorului de stat face trimitere explicită la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi prevede în mod expres care este valoarea cheltuielilor eligibile, facilităţile de care va beneficia întreprinderea solicitantă, durata acestora, intensitatea aprobată a ajutorului, obligaţiile beneficiarului, condiţiile de monitorizare a ajutorului, precum şi menţiunea că, sub rezerva unor verificări detaliate, proiectul îndeplineşte condiţiile schemei."25. La anexa nr. 2, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Furnizorii vor publica pe un site: a) fişa de informaţii transmisă la Comisia Europeană prin intermediul sistemului de notificare electronică (SARI) sau un link către acesta; b) textul integral al fiecărei măsuri de ajutor sau un link care oferă acces la textul integral; c) informaţiile menţionate în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în cazul fiecărui ajutor individual care depăşeşte 500.000 euro, valoarea nominală a acestuia fiind menţionată ca aparţinând unuia dintre următoarele intervale (în milioane euro):(i) 0,5-1;(ii) 1-2;(iii) 2-5;(iv) 5-10;(v) 10-30; şi(vi) 30 şi peste această valoare. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. (c) sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat, conform descrierii din anexa III, şi fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace. (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică în termen de un an de la data la care trebuie depusă declaraţia fiscală şi sunt disponibile timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul."26. La anexa nr. 2 articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat regional se aplică, de la data intrării în vigoare, până la data de 31 decembrie 2020. (2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional este de 250.000 mii lei. (3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de stat regional este de 210."27. La anexa nr. 2, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Cu excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi alin. (2), ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) se pot acorda, în limita maximă a intensităţii, şi pentru o investiţie care a demarat înainte de intrarea în vigoare a prezentei scheme, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) investiţia se realizează într-un parc industrial al cărui titlu a fost acordat prin ordin; b) investiţia a fost demarată în baza acordului de principiu privind eligibilitatea proiectului şi a investiţiilor; c) pentru investiţia în cauză, beneficiarul a fost scutit de la plata impozitului pe teren şi a impozitului pe clădiri, anterior intrării în vigoare a prezentei scheme, în baza unor scheme de ajutor de stat sau de minimis asigurându-se astfel, prin intermediul prezentei scheme, continuitate în aplicarea facilităţilor fiscale acordate pentru investiţiile din parcurile industriale; d) sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale proiectului şi ale beneficiarului, prevăzute în prezenta schemă."  +  Articolul II (1) Modificările şi completările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (2) Modificările şi completările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale se comunică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Consiliul Concurenţei, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 7 august 2014.Nr. 1.451.________