METODOLOGIE din 11 august 2014privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014     +  Articolul 1Metodologia privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare a activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale realizează, anual, începând cu 1 septembrie, evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de persoanele care, în anul şcolar precedent, au ocupat o funcţie de conducere la nivelul inspectoratului şcolar/casei corpului didactic. (2) Evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic se realizează pe baza fişelor de (auto)evaluare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, şi se finalizează cu acordarea unui calificativ. (3) Calificativul se acordă în urma evaluării perioadei în care persoanele respective au exercitat funcţia de conducere la nivelul inspectoratului şcolar/casei corpului didactic. (4) Dacă o persoană a ocupat, pe parcursul unui an şcolar, mai multe funcţii de conducere în inspectoratul şcolar sau în casa corpului didactic, evaluarea se realizează distinct pentru activitatea managerială desfăşurată în fiecare dintre funcţiile respective şi se finalizează cu acordarea unui punctaj distinct pentru fiecare din perioadele în care a ocupat funcţiile de conducere respective. (5) Calificativul se poate valorifica ulterior de către persoana căreia i s-a acordat, raportat la natura activităţii pentru care i se solicită. (6) Ministrul educaţiei naţionale poate dispune evaluarea activităţii manageriale a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în inspectoratele şcolare/casele corpului didactic şi pe parcursul anului şcolar.  +  Articolul 3Evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic se realizează în următoarele etape: a) autoevaluarea activităţii manageriale, realizată de fiecare persoană care ocupă o funcţie de conducere în inspectoratele şcolare/casele corpului didactic, pe baza fişei de autoevaluare şi a raportului argumentativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare; b) evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic, realizată de către comisiile de evaluare.  +  Articolul 4Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta metodologie pot fi luate în considerare rezultate ale altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională etc., dacă acestea există şi sunt corelate cu atribuţii din fişa postului persoanei evaluate.  +  Articolul 5 (1) Inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic completează fişa de (auto)evaluare şi elaborează un raport argumentativ, motivând punctajele pe baza documentelor justificative anexate. (2) Inspectoratul şcolar anunţă, în scris, persoanele care au ocupat o funcţie de conducere la nivelul inspectoratului şcolar/casei corpului didactic şi care, la data evaluării, nu mai deţin această funcţie de conducere, demararea procedurii de evaluare a activităţii manageriale, pentru perioada în care au ocupat funcţia de conducere respectivă. (3) Pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (2), inspectoratul şcolar/casa corpului didactic, pe baza unor solicitări scrise depuse de către aceste persoane, va elibera, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, copii conforme cu originalul după documentele solicitate, necesare motivării punctajelor acordate în fişa de (auto)evaluare şi elaborării raportului argumentativ. (4) Dacă persoana evaluată se află în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), nu este obligatorie completarea fişei de (auto)evaluare şi elaborarea raportului argumentativ. (5) Fişele de (auto)evaluare şi rapoartele argumentative, în format letric, însoţite de un CD care conţine, scanate, documentele justificative pentru punctajele acordate indicatorilor de performanţă, se transmit la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale până la data de 31 august. (6) Inspectorii şcolari generali adjuncţi vor scana şi vor transmite, odată cu documentele justificative menţionate la alin. (5), şi fişele de post.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de evaluare a activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic, denumite în continuare comisii de evaluare, sunt constituite din 5 membri, dintre care unul este coordonator. Nominalizarea acestora se realizează, prin ordin de serviciu, de către secretarul de stat desemnat să coordoneze această activitate. (2) Comisiile de evaluare menţionate la alin. (1) sunt formate din reprezentanţi ai Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţiei generale buget-finanţe şi resurse umane, Serviciului audit public intern şi ai Corpului de Control. (3) Comisiile de evaluare îşi desfăşoară activitatea începând cu data de 1 septembrie la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale sau la sediul inspectoratului şcolar/casei corpului didactic unde şi-au desfăşurat activitatea persoanele evaluate. (4) Dacă evaluarea se realizează la sediul inspectoratului şcolar/casei corpului didactic, instituţia va fi informată, prin adresă scrisă, asupra perioadei în care comisia de evaluare îşi va desfăşura activitatea. (5) Dacă persoana evaluată nu este prezentă în instituţie în perioada evaluării, instituţia are obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor comisiei de evaluare toate documentele solicitate.  +  Articolul 7 (1) Inspectorul şcolar general, pe baza fişei postului, finalizează fişa de evaluare a inspectorului şcolar general adjunct, prevăzută în anexa nr. 2 la metodologie, prin realocarea, acolo unde este cazul, a punctajelor aferente. (2) Evaluarea fiecărui inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, director al casei corpului didactic, realizată de comisia de evaluare, se finalizează cu completarea fişelor de evaluare semnate de membrii comisiei şi un raport de evaluare, semnat de comisia de evaluare şi aprobat de secretarul de stat desemnat să coordoneze această activitate. (3) Coordonatorul comisiei de evaluare are obligaţia de a depune la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale toată documentaţia, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării.  +  Articolul 8Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului, astfel:● 100-90 de puncte: "foarte bine" - menţinere pe funcţie;● 89,99-80 de puncte: "bine" - menţinere pe funcţie;● 79,99-70 de puncte: "satisfăcător" - monitorizare - reevaluare la un interval de 3-6 luni;● sub 70 de puncte: "nesatisfăcător" - încetarea contractului de management educaţional încheiat în calitate de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/director la casa corpului didactic sau încetarea detaşării în interesul învăţământului în funcţia de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/director la casa corpului didactic.  +  Articolul 9Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale transmite la inspectoratele şcolare calificativele acordate, însoţite de copii ale fişelor de evaluare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării lor.  +  Articolul 10 (1) Eventualele contestaţii se adresează, în scris, ministrului educaţiei naţionale, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea la inspectoratul şcolar a rezultatelor evaluării. Contestaţia trebuie însoţită de o fişă de (auto)evaluare completată de contestatar. (2) Comisia de contestaţii este constituită din 3 membri şi 2 supleanţi, numiţi prin ordin de serviciu de către secretarul de stat desemnat să coordoneze activitatea de evaluare, din reprezentanţi ai Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţiei generale buget-finanţe şi resurse umane, Serviciului audit public intern şi ai Corpului de Control, alţii decât cei din comisia de evaluare. (3) Comisia de contestaţii analizează contestaţia, având acces la raportul de evaluare, precum şi la raportul argumentativ depus de către persoana evaluată, cu documentaţia aferentă. (4) Comisia de contestaţii va întocmi un raport, semnat de membrii comisiei, care va fi înaintat spre aprobare ministrului educaţiei naţionale. (5) Raportul aprobat de către ministrul educaţiei naţionale şi fişa de evaluare cuprinzând punctajul acordat în urma contestaţiei vor fi înaintate Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară naţională care va transmite contestatarului calificativul final, însoţit de fişa de evaluare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării. (6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la Ministerul Educaţiei Naţionale. (7) Hotărârea comisiei de contestaţii e definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 la metodologieFIŞA DE (AUTO)EVALUARENumele şi prenumele:Inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean ........./al Municipiului BucureştiPerioada evaluată:UNITATEA DE COMPETENŢĂ1. Proiectarea strategiei educaţionale şi a politicilor educaţionale ale inspectoratului şcolar - 20 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Realizarea diagnozei │1.1. Diagnoza mediului educaţional este │ │ │ ││ │mediului educaţional │realizată prin analiza nevoilor individuale şi │ │ │ ││ │judeţean/al municipiului│de grup ale beneficiarilor serviciilor │ │ │ ││ │Bucureşti │educaţionale la nivel local/judeţean/al │ │ │ ││ │ │municipiului Bucureşti. │ │ │ ││ │ │1.2. Diagnoza mediului educaţional este │ │ │ ││ │ │realizată în mod transparent, prin consultarea │ │ │ ││ │ │tuturor actorilor relevanţi de la nivel local/ │ │ │ ││ │ │judeţean/al municipiului Bucureşti. │ │ │ ││ │ │1.3. Diagnoza mediului educaţional este │ │ │ ││ │ │realizată prin corelare cu colectarea datelor │ │ │ ││ │ │statistice pentru sistemul naţional de │ │ │ ││ │ │indicatori privind educaţia. │ 3,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Elaborarea strategiei │2.1. Strategia educaţională judeţeană este │ │ │ ││ │educaţionale judeţene/a │elaborată prin valorificarea rezultatelor │ │ │ ││ │municipiului Bucureşti │diagnozei mediului educaţional judeţean/al │ │ │ ││ │ │municipiului Bucureşti. │ │ │ ││ │ │2.2. Strategia educaţională judeţeană este │ │ │ ││ │ │elaborată convergent cu direcţiile de acţiune │ │ │ ││ │ │formulate în programul de guvernare/dezvoltare │ │ │ ││ │ │economico-socială la nivel local/judeţean/al │ │ │ ││ │ │municipiului Bucureşti în acest domeniu. │ │ │ ││ │ │2.3. Strategia educaţională judeţeană este │ │ │ ││ │ │elaborată în mod transparent, prin colaborarea │ │ │ ││ │ │cu toţi partenerii instituţionali şi sociali │ │ │ ││ │ │relevanţi la nivel judeţean, cu respectarea │ │ │ ││ │ │principiilor echităţii şi al nondiscriminării. │ │ │ ││ │ │2.4. Strategia educaţională este revizuită în │ │ │ ││ │ │mod sistematic, periodic. │ 4,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Elaborarea politicilor │3.1. Obiectivele politicilor educaţionale sunt │ │ │ ││ │educaţionale la nivel │elaborate prin corelarea cu cele promovate de │ │ │ ││ │judeţean/al municipiului│Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). │ │ │ ││ │Bucureşti │3.2. Obiectivele politicilor educaţionale sunt │ │ │ ││ │ │elaborate prin raportarea la diagnoza mediului │ │ │ ││ │ │educaţional judeţean. │ │ │ ││ │ │3.3. Politicile educaţionale sunt elaborate │ │ │ ││ │ │prin raportare la ţintele strategice şi │ │ │ ││ │ │viziunea/misiunea asumată. │ │ │ ││ │ │3.4. Politicile educaţionale sunt elaborate │ │ │ ││ │ │prin raportare la toate categoriile de │ │ │ ││ │ │beneficiari. │ │ │ ││ │ │3.5. Politicile educaţionale sunt elaborate în │ │ │ ││ │ │mod transparent, prin consultarea tuturor │ │ │ ││ │ │actorilor relevanţi, cu respectarea │ │ │ ││ │ │principiilor echităţii şi al nondiscriminării.│ │ │ ││ │ │3.6. Obiectivele politicilor educaţionale sunt │ │ │ ││ │ │elaborate prin corelarea cu cele promovate de │ │ │ ││ │ │MEN. │ 3,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Proiectarea planului de │4.1. Proiectul planului de şcolarizare este │ │ │ ││ │şcolarizare la nivel │realizat ţinând cont de diagnoză. │ │ │ ││ │judeţean/al municipiului│4.2. Proiectul planului de şcolarizare este │ │ │ ││ │Bucureşti │realizat prin corelarea propunerilor unităţilor│ │ │ ││ │ │de învăţământ, operatorilor economici, │ │ │ ││ │ │comunităţii locale. │ │ │ ││ │ │4.3. Fundamentarea avizului conform acordat │ │ │ ││ │ │reţelei şcolare se realizează prin corelare cu │ │ │ ││ │ │planul de şcolarizare. │ │ │ ││ │ │4.4. Reţeaua şcolară se realizează pe baza │ │ │ ││ │ │hotărârilor autorităţilor locale din judeţ/din │ │ │ ││ │ │municipiul Bucureşti. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Elaborarea ofertei │5.1. Oferta educaţională este elaborată prin │ │ │ ││ │educaţionale judeţene/a │consultarea factorilor interesaţi, ţinând seama│ │ │ ││ │municipiului Bucureşti │de principiul diversităţii şi al egalităţii de │ │ │ ││ │ │şanse. │ │ │ ││ │ │5.2. Oferta educaţională este elaborată pe baza│ │ │ ││ │ │planului de şcolarizare judeţean aprobat. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Elaborarea bugetului │6.1. Identificarea acţiunilor, obiectivelor şi │ │ │ ││ │inspectoratului şcolar │proiectelor de finanţare │ │ │ ││ │ │6.2. Fundamentarea şi prioritizarea │ │ │ ││ │ │investiţiilor │ │ │ ││ │ │6.3. Elaborarea în termen a bugetului, în acord│ │ │ ││ │ │cu planul managerial, cu respectarea │ │ │ ││ │ │prevederilor legale în vigoare │ 3,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Elaborarea programului │7.1. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │managerial al │inspectoratului şcolar este realizată prin │ │ │ ││ │inspectoratului şcolar │corelarea cu politicile şi strategia │ │ │ ││ │ │educaţională judeţeană. │ │ │ ││ │ │7.2. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar este realizată prin │ │ │ ││ │ │operaţionalizarea direcţiilor de acţiune │ │ │ ││ │ │stabilite la nivel judeţean. │ │ │ ││ │ │7.3. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar este realizată prin │ │ │ ││ │ │raportarea la indicatori cuantificabili de │ │ │ ││ │ │realizare. │ │ │ ││ │ │7.4. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar este realizată prin │ │ │ ││ │ │precizarea şi planificarea tuturor resurselor │ │ │ ││ │ │necesare. │ 4,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘2. Organizarea activităţilor inspectoratului şcolar - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Planificarea │1.1. Activitatea consiliului de administraţie │ │ │ ││ │activităţilor tematice │este proiectată conform obiectivelor stabilite │ │ │ ││ │ale consiliului de │în programul managerial. │ │ │ ││ │administraţie │1.2. Şedinţele au loc conform graficului de │ │ │ ││ │ │şedinţe al consiliului de administraţie. │ │ │ ││ │ │1.3. Tematica şedinţelor consiliului de │ │ │ ││ │ │administraţie este adusă la cunoştinţa │ │ │ ││ │ │participanţilor conform prevederilor legale. │ │ │ ││ │ │1.4. Hotărârile şedinţelor consiliului de │ │ │ ││ │ │administraţie sunt aduse la cunoştinţa tuturor │ │ │ ││ │ │factorilor interesaţi conform unor proceduri │ │ │ ││ │ │privind informarea şi comunicarea intra şi │ │ │ ││ │ │interinstituţionale. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Repartizarea sarcinilor │2.1. Fişele de post ale angajaţilor sunt │ │ │ ││ │şi responsabilităţilor │întocmite şi actualizate anual. │ │ │ ││ │compartimentelor din │2.2. Repartizarea concretă a sarcinilor se face│ │ │ ││ │inspectoratul şcolar │potrivit atribuţiilor compartimentului şi │ │ │ ││ │ │postului. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Recrutarea şi selectarea│3.1. Recrutarea şi selectarea personalului la │ │ │ ││ │personalului din │nivelul inspectoratului şcolar se realizează în│ │ │ ││ │inspectoratul şcolar │concordanţă cu legislaţia în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.2. Încadrarea personalului se realizează în │ │ │ ││ │ │concordanţă cu structura inspectoratelor │ │ │ ││ │ │şcolare, aprobată de MEN. │ 2,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘3. Conducerea/Coordonarea activităţii inspectoratului şcolar - 20 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Implementarea │1.1. Programul managerial este aprobat în │ │ │ ││ │programului managerial │consiliul de administraţie al inspectoratului │ │ │ ││ │ │şcolar. │ │ │ ││ │ │1.2. Programul managerial este implementat prin│ │ │ ││ │ │implicarea resurselor umane şi materiale │ │ │ ││ │ │planificate. │ │ │ ││ │ │1.3. Programul managerial este implementat cu │ │ │ ││ │ │respectarea termenelor stabilite. │ 3,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Coordonarea funcţionării│2.1. Asigurarea desfăşurării fluente a │ │ │ ││ │compartimentelor din │activităţii se realizează prin proceduri clare,│ │ │ ││ │inspectoratul şcolar │cu respectarea regulamentului intern. │ │ │ ││ │ │2.2. Asigurarea unui circuit al informaţiei, │ │ │ ││ │ │precum şi un circuit al documentelor în cadrul │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Aprobarea bugetului │3.1. Aprobarea în termen a bugetului, în acord │ │ │ ││ │instituţiei în consiliul│cu planul managerial, cu respectarea │ │ │ ││ │de administraţie │prevederilor legale în vigoare │ │ │ ││ │ │3.2. Lista de cheltuieli proprii ale │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar este analizată şi │ │ │ ││ │ │aprobată în consiliul de administraţie, în │ │ │ ││ │ │acord cu planul managerial. │ 3,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Repartizarea resurselor │4.1. Repartizarea creditelor bugetare aprobate │ │ │ ││ │financiare şi materiale │pentru bugetul propriu şi pentru bugetele │ │ │ ││ │ │instituţiilor publice subordonate, ai căror │ │ │ ││ │ │conducători sunt ordonatori terţiari de │ │ │ ││ │ │credite, se realizează în raport cu sarcinile │ │ │ ││ │ │acestora, potrivit legii. │ │ │ ││ │ │4.2. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea │ │ │ ││ │ │cheltuielilor se realizează în limita │ │ │ ││ │ │creditelor bugetare repartizate şi aprobate. │ │ │ ││ │ │4.3. Angajarea şi utilizarea creditelor │ │ │ ││ │ │bugetare pe baza bunei gestiuni financiare se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea principiilor unui │ │ │ ││ │ │management financiar sănătos, în special ale │ │ │ ││ │ │economiei şi ale eficienţei cheltuielilor. │ │ │ ││ │ │4.4. Realizarea veniturilor proprii ale │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar │ 4,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Coordonarea activităţii │5.1. Culegerea informaţiilor se face prin │ │ │ ││ │de colectare şi analiză │chestionare evaluative, prin organizarea de │ │ │ ││ │a informaţiilor privind │analize periodice cu responsabilii de │ │ │ ││ │îndeplinirea planului │compartimente din inspectoratul şcolar, precum │ │ │ ││ │managerial şi de │şi cu directorii unităţilor de învăţământ din │ │ │ ││ │intervenţie ameliorativă│subordine. │ │ │ ││ │ │5.2. Solicitarea de rapoarte periodice │ │ │ ││ │ │responsabililor pe domenii, cu precizarea clară│ │ │ ││ │ │şi detaliată a tipului de informaţie │ │ │ ││ │ │5.3. Chestionarele/rapoartele primite sunt │ │ │ ││ │ │interpretate în funcţie de scopul şi de │ │ │ ││ │ │destinaţia acestora, urmărind exactitatea, │ │ │ ││ │ │relevanţa şi acurateţea lor. │ │ │ ││ │ │5.4. Coordonarea activităţii de intervenţie │ │ │ ││ │ │ameliorativă se realizează pe baza │ │ │ ││ │ │constatărilor din monitorizare prin corelare cu│ │ │ ││ │ │rezultatele evaluării şi controlului. │ 4,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Asigurarea redactării │6.1. Întocmirea materialelor se face prin │ │ │ ││ │materialelor de sinteză,│sintetizarea logică şi forma consacrată a │ │ │ ││ │pe baza analizei │datelor centralizate, conform tipului de │ │ │ ││ │informaţiei colectate │material. │ 0,50│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Dezvoltarea sistemului │7.1. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de │ │ │ ││ │de control intern al │control intern/managerial │ │ │ ││ │instituţiei │7.2. Realizarea Programului de dezvoltare şi │ │ │ ││ │ │implementare a unui sistem de control │ │ │ ││ │ │managerial/managerial intern │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 8.│Delegarea de sarcini │8.1. Delegarea sarcinilor se realizează în baza│ │ │ ││ │specifice procesului de │unei proceduri. │ │ │ ││ │coordonare operaţională │8.2. Delegarea sarcinilor se face prin corelare│ │ │ ││ │a activităţilor │cu fişa postului celui care primeşte sarcinile.│ │ │ ││ │ │8.3. Delegarea sarcinilor se face cu │ │ │ ││ │ │monitorizarea îndeplinirii lor. │ 1,50│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘4. Motivarea/Antrenarea personalului din subordine - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Promovarea personalului │1.1. Promovarea personalului din subordine se │ │ │ ││ │din subordine │realizează în baza unei proceduri privind │ │ │ ││ │ │monitorizarea performanţelor. │ │ │ ││ │ │1.2. Promovarea personalului din subordine se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea prevederilor legale │ │ │ ││ │ │în vigoare. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Dezvoltarea culturii │2.1. Cultura organizaţională este dezvoltată │ │ │ ││ │organizaţionale │prin promovarea şi aplicarea unui set de valori│ │ │ ││ │ │şi norme la nivelul instituţiei. │ │ │ ││ │ │2.2. Cultura organizaţională este dezvoltată │ │ │ ││ │ │eficient prin comunicare intra şi │ │ │ ││ │ │interinstituţională. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Medierea conflictelor │3.1. Conflictele intra şi interinstituţionale │ │ │ ││ │intra şi │între partenerii educaţionali sunt mediate prin│ │ │ ││ │interinstituţionale │analiza situaţiei conflictuale. │ │ │ ││ │ │3.2. Conflictele intra şi interinstituţionale │ │ │ ││ │ │sunt mediate prin comunicarea directă cu │ │ │ ││ │ │părţile implicate, cu respectarea legislaţiei │ │ │ ││ │ │în vigoare. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Acordarea de │4.1. Evaluarea anuală/la sfârşitul perioadei de│ │ │ ││ │calificative, recompense│probă a activităţii personalului din │ │ │ ││ │sau sancţiuni │inspectoratul şcolar, de conducere din │ │ │ ││ │personalului din │unităţile/instituţiile subordonate se │ │ │ ││ │subordine │realizează pe baza fişelor/procedurilor │ │ │ ││ │ │existente şi respectă metodologiile MEN. │ │ │ ││ │ │4.2. Sunt evidenţiate preocupări privind │ │ │ ││ │ │motivarea personalului, iar calificativele, │ │ │ ││ │ │premiile şi sancţiunile sunt corelate cu │ │ │ ││ │ │rezultatele evaluărilor. │ 2,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităţilor inspectoratului şcolar - 40 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Monitorizarea │1.1. Verificarea gradului de îndeplinire a │ │ │ ││ │activităţii şcolare din │îndatoririlor compartimentelor din subordine se│ │ │ ││ │teritoriu │face cu raportare la programul managerial. │ │ │ ││ │ │1.2. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se │ │ │ ││ │ │face prin analizarea rapoartelor periodice de │ │ │ ││ │ │la inspectorii şcolari generali adjuncţi, de la│ │ │ ││ │ │inspectorii şcolari sau prin efectuarea de │ │ │ ││ │ │controale la unităţile de învăţământ/conexe din│ │ │ ││ │ │teritoriu. │ │ │ ││ │ │1.3. Monitorizarea activităţilor structurilor │ │ │ ││ │ │consultative privind dezvoltarea instituţională│ │ │ ││ │ │şi performanţele şcolare │ │ │ ││ │ │1.4. Reţeaua unităţilor de învăţământ este │ │ │ ││ │ │funcţională şi are avizele şi aprobările │ │ │ ││ │ │necesare, inclusiv pentru unităţile cu efective│ │ │ ││ │ │de elevi sub limita minimă de funcţionare. │ │ │ ││ │ │1.5. Verificarea realizării planului de │ │ │ ││ │ │şcolarizare aprobat de MEN, plecând de la modul│ │ │ ││ │ │de fundamentare al acestuia │ │ │ ││ │ │1.6. Coordonarea proceselor de asigurare a │ │ │ ││ │ │calităţii activităţilor educaţionale este │ │ │ ││ │ │realizată prin colaborare cu comisiile de │ │ │ ││ │ │asigurare a calităţii de la nivelul unităţilor │ │ │ ││ │ │şcolare din reţea. │ │ │ ││ │ │1.7. Stabilirea intervenţiilor ameliorative │ │ │ ││ │ │pentru reducerea fenomenelor de neşcolarizare │ │ │ ││ │ │şi părăsirea timpurie a şcolii se face prin │ │ │ ││ │ │corelare cu cauzele identificate în procesul │ │ │ ││ │ │de monitorizare. │ │ │ ││ │ │1.8. Monitorizarea învăţământului alternativ şi│ │ │ ││ │ │particular din judeţ │ │ │ ││ │ │1.9. Monitorizarea aplicării integrale a │ │ │ ││ │ │curriculumului naţional │ │ │ ││ │ │1.10. Monitorizarea asigurării cu manuale │ │ │ ││ │ │şcolare pentru unităţile de învăţământ │ │ │ ││ │ │1.11. Fişele de post pentru directori sunt │ │ │ ││ │ │adaptate specificului unităţii şcolare. │ │ │ ││ │ │1.12. Concesionarea sau închirierea de bunuri │ │ │ ││ │ │din domeniul public al statului ori al │ │ │ ││ │ │unităţilor administrativ-teritoriale este │ │ │ ││ │ │realizată conform prevederilor legale. │ │ │ ││ │ │1.13. Monitorizarea respectării metodologiilor │ │ │ ││ │ │MEN privind acordarea gradaţiilor de merit şi │ │ │ ││ │ │a distincţiilor pentru personalul didactic din │ │ │ ││ │ │învăţământul preuniversitar │ 13,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Monitorizarea încadrării│2.1. Încadrarea personalului didactic şi │ │ │ ││ │unităţilor de învăţământ│nedidactic se realizează în concordanţă cu │ │ │ ││ │cu personal didactic şi │legislaţia în vigoare. │ │ │ ││ │nedidactic │2.2. Activităţile de mobilitate a cadrelor │ │ │ ││ │ │didactice din unităţile de învăţământ se │ │ │ ││ │ │realizează pe baza datelor furnizate de │ │ │ ││ │ │unităţile de învăţământ. │ │ │ ││ │ │2.3. Activităţile de mobilitate a cadrelor │ │ │ ││ │ │didactice din unităţile de învăţământ se │ │ │ ││ │ │realizează cu asigurarea calităţii educaţiei. │ │ │ ││ │ │2.4. Emiterea deciziilor de încadrare se │ │ │ ││ │ │realizează în timp util, cu respectarea │ │ │ ││ │ │prevederilor legale. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Organizarea examenelor │3.1. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor │ │ │ ││ │şi concursurilor │pentru ocuparea posturilor din inspectoratul │ │ │ ││ │naţionale/regionale/ │şcolar se realizează cu respectarea legislaţiei│ │ │ ││ │locale │în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.2. Organizarea concursului de ocupare a │ │ │ ││ │ │posturilor didactice/catedrelor vacante/ │ │ │ ││ │ │rezervate în învăţământul preuniversitar se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea legislaţiei în │ │ │ ││ │ │vigoare. │ │ │ ││ │ │3.3. Organizarea olimpiadelor şi a │ │ │ ││ │ │concursurilor şcolare se realizează cu │ │ │ ││ │ │respectarea legislaţiei în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.4. Organizarea concursului pentru ocuparea │ │ │ ││ │ │funcţiilor de director şi director adjunct, │ │ │ ││ │ │cu respectarea legislaţiei în vigoare │ │ │ ││ │ │3.5. Organizarea examenului de evaluare │ │ │ ││ │ │naţională se realizează cu respectarea │ │ │ ││ │ │legislaţiei în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.6. Organizarea admiterii în licee se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea legislaţiei în │ │ │ ││ │ │vigoare. │ │ │ ││ │ │3.7. Organizarea examenului naţional de │ │ │ ││ │ │bacalaureat se realizează cu respectarea │ │ │ ││ │ │legislaţiei în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.8. Organizarea examenului naţional pentru │ │ │ ││ │ │obţinerea definitivării în învăţământ se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea legislaţiei în │ │ │ ││ │ │vigoare. │ 8,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Monitorizarea aplicării │4.1. Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de │ │ │ ││ │şi dezvoltării │control intern/managerial se realizează ţinând │ │ │ ││ │sistemului de control │cont de reglementările legislative în vigoare. │ │ │ ││ │intern/managerial │4.2. Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de │ │ │ ││ │ │control intern/managerial se realizează în │ │ │ ││ │ │funcţie de particularităţile inspectoratului │ │ │ ││ │ │şcolar, în corelaţie cu resursele umane şi │ │ │ ││ │ │materiale ale inspectoratului şcolar. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Verificarea execuţiei │5.1. Organizarea contabilităţii şi prezentarea │ │ │ ││ │bugetare la nivelul │la termen a situaţiilor financiare asupra │ │ │ ││ │sistemului judeţean de │situaţiei patrimoniului aflat în administrare │ │ │ ││ │educaţie │şi a execuţiei bugetare │ │ │ ││ │ │5.2. Organizarea sistemului de monitorizare a │ │ │ ││ │ │programului de achiziţii publice şi a │ │ │ ││ │ │lucrărilor de investiţii publice │ │ │ ││ │ │5.3. Organizarea evidenţei programelor, │ │ │ ││ │ │inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora │ │ │ ││ │ │5.4. Integritatea şi evidenţa patrimoniului │ │ │ ││ │ │unităţii/instituţiei de învăţământ, conform │ │ │ ││ │ │prevederilor legale în vigoare │ │ │ ││ │ │5.5. Organizarea auditului public intern │ 5,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Coordonarea modului de │6.1. Coordonarea modului de întocmire a │ │ │ ││ │întocmire a documentelor│documentelor administrative şcolare se face │ │ │ ││ │administrative şcolare │verificând respectarea termenelor. │ │ │ ││ │ │6.2. Coordonarea modului de gestionare a │ │ │ ││ │ │documentelor administrative şcolare se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea legislaţiei în │ │ │ ││ │ │vigoare. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Verificarea modului de │7.1. Verificarea modului de soluţionare a │ │ │ ││ │soluţionare a │sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor │ │ │ ││ │sesizărilor, petiţiilor │conform prevederilor legale │ │ │ ││ │şi reclamaţiilor │7.2. Verificarea modului de soluţionare a │ │ │ ││ │ │sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor se │ │ │ ││ │ │realizează cu comunicarea răspunsurilor. │ │ │ ││ │ │7.3. Verificarea modului de soluţionare a │ │ │ ││ │ │sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor se │ │ │ ││ │ │realizează conform cu regulamentele de │ │ │ ││ │ │organizare şi funcţionare şi de ordine internă.│ 1,50│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 8.│Monitorizarea │8.1. Rapoartele întocmite de inspectorii │ │ │ ││ │progresului şi a │şcolari, precum şi materialele de sinteză sunt │ │ │ ││ │disfuncţiilor apărute în│analizate prin prisma evidenţierii rezultatelor│ │ │ ││ │activitatea │şi aspectelor relevante, a posibilităţii de │ │ │ ││ │inspectoratului şcolar │valorificare a acestora şi a măsurilor │ │ │ ││ │ │ameliorative. │ │ │ ││ │ │8.2. Progresele înregistrate/Disfuncţiile │ │ │ ││ │ │apărute sunt analizate operativ în urma │ │ │ ││ │ │realizării feedback-ului activităţilor de │ │ │ ││ │ │inspecţie/control, în vederea stimulării, │ │ │ ││ │ │valorificării/rezolvării, eliminării la timp, │ │ │ ││ │ │cu eficienţă şi obiectivitate. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 9.│Monitorizarea şi │9.1. Organizarea de analize/întâlniri │ │ │ ││ │evaluarea calităţii │periodice, cu rol de informare şi îndrumare/ │ │ │ ││ │activităţilor │consiliere │ │ │ ││ │instructiv-educative din│9.2. Analizarea periodică a activităţii │ │ │ ││ │unităţile de învăţământ/│directorilor unităţilor de învăţământ şi a │ │ │ ││ │unităţi conexe din │unităţilor conexe │ │ │ ││ │teritoriu │9.3. Stabilirea modalităţilor de eficientizare │ │ │ ││ │ │a activităţii acestora, respectiv de │ │ │ ││ │ │soluţionare a disfuncţionalităţilor constatate │ │ │ ││ │ │9.4. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ şi a unităţilor conexe este evaluată│ │ │ ││ │ │prin inspecţie şcolară şi control. │ │ │ ││ │ │9.5. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ şi din unităţile conexe este │ │ │ ││ │ │evaluată prin coroborarea şi analiza datelor │ │ │ ││ │ │provenite de la partenerii sociali şi │ │ │ ││ │ │autorităţile locale. │ │ │ ││ │ │9.6. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ şi din unităţile conexe este │ │ │ ││ │ │evaluată prin raportarea la standardele │ │ │ ││ │ │reglementate de legislaţia privind asigurarea │ │ │ ││ │ │calităţii. │ 3,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 10.│Evaluarea performanţelor│10.1. Performanţele managementului sunt │ │ │ ││ │managementului │evaluate periodic/anual. │ │ │ ││ │unităţilor de învăţământ│10.2. Performanţele managementului sunt │ │ │ ││ │şi al unităţilor conexe │evaluate prin monitorizarea activităţilor. │ │ │ ││ │ │10.3. Performanţele managementului sunt │ │ │ ││ │ │evaluate prin raportarea la standardele de │ │ │ ││ │ │calitate. │ │ │ ││ │ │10.4. Performanţele managementului sunt │ │ │ ││ │ │evaluate prin aplicarea de proceduri specifice │ │ │ ││ │ │inspecţiei şcolare şi controlului. │ │ │ ││ │ │10.5. Performanţele managementului sunt │ │ │ ││ │ │evaluate cu respectarea legislaţiei în │ │ │ ││ │ │vigoare. │ 2,50│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘6. Relaţii de comunicare - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Asigurarea fluxului │1.1. Asigură comunicarea şi fluxul │ │ │ ││ │informaţional la nivelul│informaţional la nivel de inspectorat şi de │ │ │ ││ │sistemului de învăţământ│reţea şcolară conform unor proceduri privind │ │ │ ││ │judeţean/al municipiului│informarea şi comunicarea intra şi │ │ │ ││ │Bucureşti şi naţional │interinstituţională. │ │ │ ││ │ │1.2. Sistemul de informaţii din inspectoratul │ │ │ ││ │ │şcolar este parte integrantă a sistemului de │ │ │ ││ │ │informaţii al MEN şi este accesibil │ │ │ ││ │ │personalului didactic din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ. │ │ │ ││ │ │1.3. Informaţiile şi datele statistice şcolare │ │ │ ││ │ │se transmit la MEN la termenele stabilite sau │ │ │ ││ │ │la solicitare expresă, răspunzând direct de │ │ │ ││ │ │exactitatea, veridicitatea şi continuitatea │ │ │ ││ │ │informaţiilor transmise. │ │ │ ││ │ │1.4. Colaborarea cu reprezentanţii altor │ │ │ ││ │ │inspectorate şcolare se realizează în scopul │ │ │ ││ │ │unui schimb util de informaţii. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Dezvoltă şi menţine │2.1. Contactarea diferitelor organizaţii │ │ │ ││ │legăturile cu partenerii│neguvernamentale şi instituţii de specialitate │ │ │ ││ │sociali şi cu │în vederea colaborării în scopul schimbului de │ │ │ ││ │autorităţile locale │informaţii şi de stabilire de activităţi comune│ │ │ ││ │ │2.2. Colaborarea cu patronatele pentru formarea│ │ │ ││ │ │profesională a elevilor şi cu alţi parteneri │ │ │ ││ │ │conduce la eficientizarea activităţilor din │ │ │ ││ │ │unităţile de învăţământ │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Realizarea comunicării │3.1. Comunicarea cu mass-media se realizează │ │ │ ││ │cu mass-media │prin stabilirea unor canale de comunicare │ │ │ ││ │ │directe. │ │ │ ││ │ │3.2. Comunicarea cu mass-media se realizează │ │ │ ││ │ │prin respectarea principiului transparenţei şi │ │ │ ││ │ │accesului la informaţii de interes public. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Promovarea imaginii │4.1. Promovarea imaginii inspectoratului şcolar│ │ │ ││ │inspectoratului şcolar │se realizează într-o atmosferă de încredere, │ │ │ ││ │ │corectitudine, transparenţă, accentuându-se │ │ │ ││ │ │însemnătatea actului educaţional. │ │ │ ││ │ │4.2. Promovarea imaginii inspectoratului şcolar│ │ │ ││ │ │se realizează prin acţiuni concrete la nivel │ │ │ ││ │ │judeţean/naţional. │ 1,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘7. Pregătire profesională - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Alegerea formei adecvate│1.1. Identificarea nevoii proprii de formare/ │ │ │ ││ │de formare/perfecţionare│perfecţionare se realizează în funcţie de │ │ │ ││ │ │cerinţele specifice postului şi ale │ │ │ ││ │ │managementului educaţional. │ │ │ ││ │ │1.2. Forma de perfecţionare este selectată ca │ │ │ ││ │ │urmare a unei analize responsabile privind │ │ │ ││ │ │calitatea oferită. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Participarea la diverse │2.1. Cursurile de formare/perfecţionare se │ │ │ ││ │cursuri de formare/ │realizează în funcţie de nevoile identificate │ │ │ ││ │perfecţionare │în analiza specifică. │ │ │ ││ │ │2.2. Cursurile de formare/perfecţionare se │ │ │ ││ │ │realizează permanent sau periodic, în funcţie │ │ │ ││ │ │de nevoile identificate. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Analizarea necesităţilor│3.1. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │de pregătire a │continuă este realizată utilizând instrumente │ │ │ ││ │personalului din │variate şi valide de identificare. │ │ │ ││ │inspectoratul şcolar şi │3.2. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │unităţile de învăţământ/│continuă este realizată prin prelucrarea şi │ │ │ ││ │unităţi conexe │interpretarea datelor colectate. │ │ │ ││ │ │3.3. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │ │profesională este realizată prin adaptare la │ │ │ ││ │ │specificul unităţii de învăţământ. │ │ │ ││ │ │3.4. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │ │continuă este realizată prin raportare la │ │ │ ││ │ │competenţele necesare realizării sarcinilor │ │ │ ││ │ │incluse în fişa postului. │ │ │ ││ │ │3.5. Selectarea personalului pentru care se │ │ │ ││ │ │impune participarea la cursuri de formare │ │ │ ││ │ │continuă se face pe baza unor criterii │ │ │ ││ │ │specifice şi transparente. │ │ │ ││ │ │3.6. Evaluarea eficienţei activităţii de │ │ │ ││ │ │formare continuă se realizează periodic şi se │ │ │ ││ │ │ identifică măsuri de ameliorare. │ 3,00│ │ │├────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│Total punctaj │ 100│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘Semnătura inspectorului şcolar general evaluat:Data:Comisia de evaluare:1. ..................... Semnătura ........................2. ..................... Semnătura ........................3. ..................... Semnătura ........................4. ..................... Semnătura ........................5. ..................... Semnătura ........................Data:  +  Anexa 2 la metodologieFIŞA-CADRU DE (AUTO)EVALUARENumele şi prenumele:Inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........./al Municipiului BucureştiPerioada evaluată:UNITATEA DE COMPETENŢĂ1. Proiectarea strategiei de coordonare şi direcţiilor de dezvoltare a compartimentului - 15 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Stabilirea obiectivelor │1.1. Precizarea obiectivelor compartimentului │ 2,00 │ │ ││ │activităţii │se face în conformitate cu atribuţiile │ │ │ ││ │compartimentului │compartimentului, ca parte integrantă a │ │ │ ││ │ │strategiei educaţionale şi a politicilor │ │ │ ││ │ │educaţionale la nivelul inspectoratului. │ │ │ ││ │ │1.2. Obiectivele se validează la nivelul │ │ │ ││ │ │consiliului de administraţie şi sunt asumate │ │ │ ││ │ │de personalul compartimentului │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Stabilirea metodelor şi │2.1. Elaborarea şi aplicarea metodelor şi │ 5,00 │ │ ││ │procedurilor de coordo- │procedurilor se realizează în concordanţă cu │ │ │ ││ │nare a activităţilor │principiile unui management eficient, │ │ │ ││ │compartimentului │consemnate în planul managerial propriu. │ │ │ ││ │ │2.2. Elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor │ │ │ ││ │ │de control managerial, inclusiv a procedurilor │ │ │ ││ │ │formalizate se realizează pentru activităţile │ │ │ ││ │ │compartimentului din subordine. │ │ │ ││ │ │2.3. Elaborarea procedurilor de monitorizare │ │ │ ││ │ │şi evaluare a activităţii compartimentului │ │ │ ││ │ │2.4. Obiectivele, activităţile, responsabili- │ │ │ ││ │ │tăţile şi termenele de realizare sunt cuprinse │ │ │ ││ │ │în programele de dezvoltare a sistemelor de │ │ │ ││ │ │control managerial. │ │ │ ││ │ │2.5. Elaborează la nivelul compartimentului │ │ │ ││ │ │Registrul riscurilor. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Întocmirea listei de │3.1. Lista activităţilor prioritare la nivelul │ 2,00 │ │ ││ │priorităţi a │compartimentului este întocmită pe baza │ │ │ ││ │compartimentului │informaţiilor obţinute în mod operativ, │ │ │ ││ │ │corelată cu obiectivele şi grupurile-ţintă, │ │ │ ││ │ │prevăzându-se modalităţile optime de realizare │ │ │ ││ │ │şi responsabilităţile ce revin angajaţilor │ │ │ ││ │ │compartimentului. │ │ │ ││ │ │3.2. Lista activităţilor prioritare la nivelul │ │ │ ││ │ │compartimentului este corelată cu lista de │ │ │ ││ │ │priorităţi a cheltuielilor compartimentului │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Analizarea şi stabilirea│4.1. Proiectul de buget al compartimentului │ 2,00 │ │ ││ │proiectului de buget al │este corelat cu domeniile de activitate. │ │ │ ││ │compartimentului │4.2. Realizarea listei de priorităţi a cheltu- │ │ │ ││ │ │ielilor se face corespunzător etapei, │ │ │ ││ │ │importanţei proiectelor finanţate, planului │ │ │ ││ │ │managerial al inspectoratului şcolar şi se │ │ │ ││ │ │aprobă în consiliul de administraţie, în │ │ │ ││ │ │conformitate cu prevederile legale. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Elaborarea programului │5.1. Elaborarea programului managerial al │ 4,00 │ │ ││ │managerial al │compartimentului este realizată prin corelarea │ │ │ ││ │compartimentului │cu programul managerial al inspectoratului │ │ │ ││ │ │şcolar. │ │ │ ││ │ │5.2. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │ │compartimentului este realizată prin operaţio- │ │ │ ││ │ │nalizarea direcţiilor de acţiune stabilite la │ │ │ ││ │ │nivelul inspectoratului şcolar. │ │ │ ││ │ │5.3. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │ │compartimentului este realizată prin raportarea│ │ │ ││ │ │la indicatori cuantificabili de realizare. │ │ │ ││ │ │5.4. Elaborarea programului managerial al │ │ │ ││ │ │compartimentului este realizată prin precizarea│ │ │ ││ │ │şi planificarea tuturor resurselor necesare. │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘2. Organizarea activităţilor compartimentului - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Organizarea activi- │1.1. Activităţile compartimentului sunt │ 1,00 │ │ ││ │tăţilor compartimentului│organizate conform obiectivelor stabilite în │ │ │ ││ │ │programul managerial. │ │ │ ││ │ │1.2. Organizarea, periodică, de şedinţe pentru │ │ │ ││ │ │analiza activităţilor compartimentului │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Repartizarea sarcinilor │2.1. Fişele de post ale angajaţilor sunt │ 2,00 │ │ ││ │şi responsabilităţilor │întocmite conform activităţilor comparti- │ │ │ ││ │compartimentului │mentului şi pregătirii profesionale a acestora.│ │ │ ││ │ │2.2. Repartizarea concretă a sarcinilor se face│ │ │ ││ │ │potrivit atribuţiilor compartimentului şi │ │ │ ││ │ │postului. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Recrutarea şi selectarea│3.1. Recrutarea şi selectarea personalului la │ 2,00 │ │ ││ │personalului din │nivelul compartimentului se realizează în urma │ │ │ ││ │compartiment │consultării cu inspectorul general. │ │ │ ││ │ │3.2. Încadrarea personalului se realizează în │ │ │ ││ │ │concordanţă cu structura inspectoratelor │ │ │ ││ │ │şcolare, aprobată de ministerul Educaţiei │ │ │ ││ │ │Naţionale (MEN). │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘3. Conducerea/Coordonarea activităţii compartimentului - 25 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Implementarea │1.1 Programul managerial este parte a │ 3,00 │ │ ││ │programului managerial │programului managerial al inspectoratului │ │ │ ││ │al compartimentului │şcolar. │ │ │ ││ │ │1.2. Programul managerial este implementat prin│ │ │ ││ │ │implicarea resurselor umane şi materiale │ │ │ ││ │ │planificate. │ │ │ ││ │ │1.3. Programul managerial este implementat cu │ │ │ ││ │ │respectarea termenelor stabilite. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Coordonarea funcţionării│2.1. Asigurarea desfăşurării fluente a activi- │ 2,00 │ │ ││ │compartimentului │tăţii se realizează prin proceduri clare, cu │ │ │ ││ │ │respectarea regulamentului intern. │ │ │ ││ │ │2.2. Asigurarea unui circuit al informaţiei, │ │ │ ││ │ │precum şi un circuit al documentelor în cadrul │ │ │ ││ │ │inspectoratului şcolar. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Repartizarea resurselor │3.1. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea │ 4,00 │ │ ││ │financiare şi materiale │cheltuielilor se realizează în limita │ │ │ ││ │la nivelul │creditelor bugetare repartizate şi aprobate. │ │ │ ││ │compartimentului │3.2. Angajarea şi utilizarea creditelor │ │ │ ││ │ │bugetare se realizează pe baza bunei gestiuni │ │ │ ││ │ │financiare, cu respectarea principiilor unui │ │ │ ││ │ │management financiar sănătos, în special cele │ │ │ ││ │ │ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. │ │ │ ││ │ │3.3. Lista de cheltuieli proprii ale comparti- │ │ │ ││ │ │mentului este analizată şi aprobată în │ │ │ ││ │ │consiliul de administraţie, în acord cu planul │ │ │ ││ │ │managerial al inspectoratului şcolar. │ │ │ ││ │ │3.4. Repartizarea creditelor bugetare aprobate │ │ │ ││ │ │se realizează în raport cu lista de priorităţi │ │ │ ││ │ │a cheltuielilor compartimentului, potrivit │ │ │ ││ │ │legii. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Coordonarea activităţii │4.1. Culegerea informaţiilor se face prin │ 6,00 │ │ ││ │de colectare şi analiză │chestionare evaluative, prin organizarea de │ │ │ ││ │a informaţiilor privind │analize periodice cu responsabilii de compar- │ │ │ ││ │îndeplinirea planului │timente din inspectoratul şcolar, precum şi cu │ │ │ ││ │managerial şi de inter- │directorii unităţilor de învăţământ. │ │ │ ││ │venţie ameliorativă │4.2. Solicitarea de chestionare/rapoarte │ │ │ ││ │ │periodice angajaţilor din compartiment, cu │ │ │ ││ │ │precizarea clară şi detaliată a tipului de │ │ │ ││ │ │informaţie. │ │ │ ││ │ │4.3. Chestionarele/Rapoartele primite sunt │ │ │ ││ │ │interpretate în funcţie de scopul şi de │ │ │ ││ │ │destinaţia acestora, urmărind exactitatea, │ │ │ ││ │ │relevanţa şi acurateţea lor. │ │ │ ││ │ │4.4. Analizează şi sintetizează informaţiile │ │ │ ││ │ │colectate. │ │ │ ││ │ │4.5. Intervenţia ameliorativă se realizează pe │ │ │ ││ │ │baza constatărilor din monitorizare prin │ │ │ ││ │ │corelare cu rezultatele evaluării şi │ │ │ ││ │ │controlului. │ │ │ ││ │ │4.6. Intervenţia ameliorativă se realizează cu │ │ │ ││ │ │promptitudine, obiectivitate şi realism. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Asigurarea redactării │5.1. Întocmirea materialelor se realizează prin│ 4,00 │ │ ││ │materialelor de sinteză,│sintetizarea logică şi forma consacrată a │ │ │ ││ │pe baza analizei infor- │datelor centralizate, conform tipului de │ │ │ ││ │maţiei colectate │material. │ │ │ ││ │ │5.2. Verificarea/Colaţionarea materialului │ │ │ ││ │ │tehnoredactat se realizează cu atenţie, în │ │ │ ││ │ │scopul eliminării inadvertenţelor de orice tip.│ │ │ ││ │ │5.3. Materialele de sinteză sunt transmise la │ │ │ ││ │ │termenele stabilite. │ │ │ ││ │ │5.4. Materialele de sinteză se arhivează │ │ │ ││ │ │conform prevederilor legale. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Dezvoltarea sistemului │6.1. Procedurile privind controlul intern al │ 5,00 │ │ ││ │controlul intern al │compartimentului sunt implementate prin │ │ │ ││ │compartimentului │respectarea standardelor de calitate. │ │ │ ││ │ │6.2. Procedurile privind controlul intern al │ │ │ ││ │ │compartimentului sunt implementate şi revizuite│ │ │ ││ │ │periodic conform legislaţiei în vigoare. │ │ │ ││ │ │6.3. Sunt întocmite fişe/formulare de │ │ │ ││ │ │identificare, descriere şi evaluare a │ │ │ ││ │ │riscurilor. │ │ │ ││ │ │6.4. Gestionează registrul riscurilor la │ │ │ ││ │ │nivelul compartimentului. │ │ │ ││ │ │6.5. Sunt identificate şi inventariate │ │ │ ││ │ │funcţiile sensibile. │ │ │ ││ │ │6.6. Raportările privind implementarea │ │ │ ││ │ │sistemului de control intern la nivelul │ │ │ ││ │ │compartimentului se realizează la termenele │ │ │ ││ │ │stabilite. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Delegarea de sarcini │7.1. Delegarea sarcinilor se face prin corelare│ 1,00 │ │ ││ │specifice procesului de │cu fişa postului celui care primeşte sarcinile.│ │ │ ││ │coordonare operaţională │7.2. Delegarea sarcinilor se face cu monito- │ │ │ ││ │a activităţilor │rizarea îndeplinirii lor. │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘4. Motivarea/Antrenarea personalului din subordine - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Promovarea personalului │1.1. Promovarea personalului din subordine se │ 1,00 │ │ ││ │din subordine │realizează în baza unei proceduri privind │ │ │ ││ │ │monitorizarea performanţelor. │ │ │ ││ │ │1.2. Promovarea personalului din unităţile/ │ │ │ ││ │ │instituţiile subordonate se realizează cu │ │ │ ││ │ │respectarea prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Dezvoltarea culturii │2.1. Cultura organizaţională este dezvoltată │ 1,00 │ │ ││ │organizaţionale │prin promovarea şi aplicarea unui set de valori│ │ │ ││ │ │şi norme la nivelul instituţiei. │ │ │ ││ │ │2.2. Cultura organizaţională este dezvoltată │ │ │ ││ │ │eficient prin comunicare intra- şi interinsti- │ │ │ ││ │ │tuţională. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Medierea conflictelor │3.1. Conflictele intra- şi interinstituţionale │ 1,00 │ │ ││ │intra- şi interinsti- │între partenerii educaţionali sunt mediate prin│ │ │ ││ │tuţionale │analiza situaţiei conflictuale. │ │ │ ││ │ │3.2. Conflictele intra- şi interinstituţionale │ │ │ ││ │ │sunt mediate prin comunicarea directă cu │ │ │ ││ │ │părţile implicate, cu respectarea legislaţiei │ │ │ ││ │ │în vigoare. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Acordă calificative, │4.1. Evaluarea anuală/la sfârşitul perioadei de│ 2,00 │ │ ││ │recompense sau sancţiuni│probă a activităţii personalului din inspec- │ │ │ ││ │personalului din │toratul şcolar, de conducere din unităţile/ │ │ │ ││ │subordine │instituţiile subordonate se realizează pe baza │ │ │ ││ │ │fişelor/procedurilor existente şi respectă │ │ │ ││ │ │metodologiile MEN. │ │ │ ││ │ │4.2. Sunt evidenţiate preocupări privind moti- │ │ │ ││ │ │varea personalului, iar calificativele, │ │ │ ││ │ │premiile şi sancţiunile sunt corelate cu │ │ │ ││ │ │rezultatele evaluărilor. │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităţilor compartimentului - 40 de puncte*)*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │maxim*)├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Monitorizarea activi- │1.1. Organizarea de întâlniri cu inspectorii │12,00*)│ │ ││ │tăţii şcolare din │şcolari cu scopul raportării activităţilor │(7,00 │ │ ││ │teritoriu │desfăşurate în etapa anterioară şi planificarea│comune │ │ ││ │ │activităţii în etapa următoare. │ şi │ │ ││ │ │1.2. Verificarea gradului de îndeplinire a │ 5,00 │ │ ││ │ │îndatoririlor compartimentului se face cu │speci- │ │ ││ │ │raportare la programul managerial. │ fice) │ │ ││ │ │1.3. Sarcinile fiecărui membru al comparti- │ │ │ ││ │ │mentului sunt repartizate cu claritate pe baza │ │ │ ││ │ │funcţiilor, structurii şi posturilor alocate, │ │ │ ││ │ │prin distribuirea fişelor de post pentru tot │ │ │ ││ │ │personalul implicat şi sunt în conformitate cu │ │ │ ││ │ │prevederile contractului colectiv/individual │ │ │ ││ │ │de muncă. │ │ │ ││ │ │1.4. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se │ │ │ ││ │ │face prin analizarea rapoartelor periodice de │ │ │ ││ │ │la inspectorii şcolari, de la factorii │ │ │ ││ │ │responsabili sau prin control/discuţii. │ │ │ ││ │ │1.5. Monitorizarea activităţilor structurilor │ │ │ ││ │ │consultative privind dezvoltarea instituţională│ │ │ ││ │ │şi performanţele şcolare │ │ │ ││ │ │1.6. Aprobarea tematicilor, a planului şi │ │ │ ││ │ │a graficului inspecţiilor/controalelor se face │ │ │ ││ │ │în raport cu planul managerial al inspecto- │ │ │ ││ │ │ratului şcolar şi cu atribuţiile compartimen- │ │ │ ││ │ │tului, pentru rezolvarea unor probleme majore │ │ │ ││ │ │ale activităţii educaţionale. │ │ │ ││ │ │1.7. Respectarea metodologiilor MEN privind │ │ │ ││ │ │acordarea gradaţiilor de merit şi a distincţi- │ │ │ ││ │ │ilor pentru personalul didactic din învăţă- │ │ │ ││ │ │mântul preuniversitar │ │ │ ││ │ │1.8. Coordonarea proceselor de asigurare a │ │ │ ││ │ │calităţii activităţilor educaţionale este │ │ │ ││ │ │realizată prin colaborare cu comisiile de │ │ │ ││ │ │asigurare a calităţii de la nivelul unităţilor │ │ │ ││ │ │de învăţământ din reţea*). │ │ │ ││ │ │1.9. Stabilirea intervenţiilor ameliorative │ │ │ ││ │ │pentru reducerea fenomenelor de neşcolarizare │ │ │ ││ │ │şi părăsirea timpurie a şcolii se face prin │ │ │ ││ │ │corelare cu cauzele identificate în procesul │ │ │ ││ │ │de monitorizare*). │ │ │ ││ │ │1.10. Monitorizarea asigurării cu manuale │ │ │ ││ │ │şcolare pentru unităţile de învăţământ şi a │ │ │ ││ │ │aplicării integrale a curriculumului naţional*)│ │ │ ││ │ │1.11. Monitorizarea implementării ofertei │ │ │ ││ │ │educaţionale judeţene în concordanţă cu │ │ │ ││ │ │politicile educaţionale naţionale şi judeţene*)│ │ │ ││ │ │1.12. Monitorizarea organizării şi desfăşurării│ │ │ ││ │ │olimpiadelor şi concursurilor şcolare*) │ │ │ ││ │ │1.13. Concesionarea sau închirierea de bunuri │ │ │ ││ │ │din domeniul public al statului ori al unită- │ │ │ ││ │ │ţilor administrativ-teritoriale este realizată │ │ │ ││ │ │conform prevederilor legale**). │ │ │ ││ │ │1.14. Fişele de post pentru directori sunt │ │ │ ││ │ │adaptate specificului unităţii de învăţământ**)│ │ │ ││ │ │1.15. Reţeaua unităţilor de învăţământ este │ │ │ ││ │ │funcţională şi are avizele şi aprobările │ │ │ ││ │ │necesare, inclusiv pentru unităţile cu efective│ │ │ ││ │ │de elevi sub limita minimă de funcţionare**). │ │ │ ││ │ │1.16. Verificarea realizării planului de │ │ │ ││ │ │şcolarizare aprobat de MEN, plecând de la │ │ │ ││ │ │modul de fundamentare al acestuia**) │ │ │ ││ │ │1.17. Monitorizarea managementului învăţămân- │ │ │ ││ │ │tului alternativ şi particular din judeţ**) │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Gestionarea bazei de │2.1. Elaborarea unei baze de date pe baza │ 2,00 │ │ ││ │date privind domeniul de│rapoartelor periodice/chestionarelor solicitate│ │ │ ││ │activitate al │responsabililor pe domenii, cu precizarea clară│ │ │ ││ │compartimentului │şi detaliată a tipului de informaţie │ │ │ ││ │ │2.2 Chestionarele/rapoartele primite sunt │ │ │ ││ │ │interpretate în funcţie de scopul şi de desti- │ │ │ ││ │ │naţia acestora, urmărind exactitatea, relevanţa│ │ │ ││ │ │şi acurateţea lor. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Monitorizarea aplicării │3.1. Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de │ 4,00 │ │ ││ │şi dezvoltării siste- │control intern/managerial la nivelul comparti- │ │ │ ││ │mului de control intern/│mentului se realizează ţinând cont de reglemen-│ │ │ ││ │managerial │tările legislative în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.2. Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de │ │ │ ││ │ │control intern/managerial se realizează în │ │ │ ││ │ │funcţie de particularităţile compartimentului, │ │ │ ││ │ │în corelaţie cu resursele umane şi materiale │ │ │ ││ │ │ale inspectoratului şcolar. │ │ │ ││ │ │3.3. Evidenţa riscurilor/vulnerabilităţilor │ │ │ ││ │ │existente la nivelul compartimentului │ │ │ ││ │ │3.4. Revizuirea periodică a Registrul │ │ │ ││ │ │riscurilor de la nivelul compartimentului │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Coordonarea modului de │4.1. Coordonarea modului de întocmire a │ 3,00 │ │ ││ │întocmire a documentelor│documentelor administrative şcolare se face │ │ │ ││ │administrative şcolare │verificând respectarea termenelor. │ │ │ ││ │ │4.2. Coordonarea modului de gestionare a │ │ │ ││ │ │documentelor administrative şcolare se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea legislaţiei în │ │ │ ││ │ │vigoare. │ │ │ ││ │ │4.3. Progresele înregistrate/disfuncţiile │ │ │ ││ │ │apărute sunt analizate operativ, în vederea │ │ │ ││ │ │stimulării, valorificării/rezolvării, elimi- │ │ │ ││ │ │nării la timp, cu eficienţă şi obiectivitate. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Monitorizarea progre- │5.1. Rapoartele întocmite de inspectorii │ 2,00 │ │ ││ │sului şi a disfuncţiilor│şcolari şi materialele de sinteză sunt │ │ │ ││ │apărute în activitatea │analizate prin prisma evidenţierii rezultatelor│ │ │ ││ │compartimentului │şi aspectelor relevante, a posibilităţii de │ │ │ ││ │ │valorificare a acestora şi a măsurilor │ │ │ ││ │ │ameliorative. │ │ │ ││ │ │5.2. Progresele înregistrate/disfuncţiile │ │ │ ││ │ │apărute sunt analizate operativ, în vederea │ │ │ ││ │ │stimulării, valorificării/rezolvării, elimi- │ │ │ ││ │ │nării la timp, cu eficienţă şi obiectivitate. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Verificarea modului de │6.1. Verificarea modului de soluţionare a │ 3,00 │ │ ││ │soluţionare a adreselor,│sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor │ │ │ ││ │notelor, sesizărilor, │repartizate conform prevederilor legale │ │ │ ││ │petiţiilor şi │6.2. Verificarea modului de soluţionare a │ │ │ ││ │reclamaţiilor │sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor │ │ │ ││ │ │repartizate se realizează cu comunicarea │ │ │ ││ │ │deciziilor. │ │ │ ││ │ │6.3. Informaţiile şi datele statistice şcolare │ │ │ ││ │ │solicitate de MEN se transmit la termenele │ │ │ ││ │ │stabilite sau la solicitare expresă, răspunzând│ │ │ ││ │ │direct de exactitatea, veridicitatea şi │ │ │ ││ │ │continuitatea informaţiilor transmise. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Analizarea necesităţilor│7.1. Analiza nevoilor personale de formare │ 3,00 │ │ ││ │de formare profesională │profesională este realizată prin prelucrarea şi│ │ │ ││ │a personalului din │interpretarea datelor colectate. │ │ │ ││ │unităţile de învăţământ │7.2. Selectarea personalului pentru care se │ │ │ ││ │ │impune participarea la cursuri de formare se │ │ │ ││ │ │face pe baza unor criterii specifice şi │ │ │ ││ │ │transparente în urma consultării inspectorului │ │ │ ││ │ │şcolar general. │ │ │ ││ │ │7.3. Evaluarea eficienţei activităţii de │ │ │ ││ │ │perfecţionare/formare se realizează periodic │ │ │ ││ │ │şi se identifică măsuri de ameliorare. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 8.│Monitorizarea şi │8.1. Organizarea de analize/întâlniri │ 7,00 │ │ ││ │evaluarea calităţii │periodice, cu rol de informare şi îndrumare/ │ │ │ ││ │activităţilor │consiliere │ │ │ ││ │instructiv-educative │8.2. Analizarea şi evaluarea periodică cu │ │ │ ││ │din unităţile de │directorii unităţilor de învăţământ şi a │ │ │ ││ │învăţământ din │unităţilor conexe a calităţii activităţilor │ │ │ ││ │teritoriu*) │instructiv-educative derulate la nivelul │ │ │ ││ │ │unităţii de învăţământ │ │ │ ││ │ │8.3. Stabilirea modalităţilor de eficientizare │ │ │ ││ │ │a activităţii acestora, respectiv de │ │ │ ││ │ │soluţionare a disfuncţionalităţilor constatate │ │ │ ││ │ │8.4. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ este evaluată prin inspecţia │ │ │ ││ │ │şcolară. │ │ │ ││ │ │8.5. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ este evaluată prin coroborarea şi │ │ │ ││ │ │analiza datelor provenite de la partenerii │ │ │ ││ │ │sociali şi autorităţile locale. │ │ │ ││ │ │8.6. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ este evaluată prin raportarea la │ │ │ ││ │ │standardele reglementate de legislaţia privind │ │ │ ││ │ │asigurarea calităţii. │ │ │ ││ │ │8.7. Calitatea educaţiei din unităţile de │ │ │ ││ │ │învăţământ este evaluată prin aplicarea de │ │ │ ││ │ │proceduri specifice inspecţiei şcolare. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 9.│Evaluarea performanţelor│9.1. Performanţele managementului unităţilor de│ 7,00 │ │ ││ │managementului institu- │învăţământ sunt evaluate periodic/anual. │ │ │ ││ │ţiilor de învăţământ**) │9.2. Performanţele managementului unităţilor de│ │ │ ││ │ │învăţământ sunt evaluate prin monitorizarea │ │ │ ││ │ │activităţilor. │ │ │ ││ │ │9.3. Performanţele managementului instituţiilor│ │ │ ││ │ │de învăţământ sunt evaluate prin raportarea la │ │ │ ││ │ │standardele de calitate. │ │ │ ││ │ │9.4. Performanţele managementului instituţiilor│ │ │ ││ │ │de învăţământ sunt evaluate prin aplicarea de │ │ │ ││ │ │proceduri specifice controlului. │ │ │ ││ │ │9.5. Performanţele managementului instituţiilor│ │ │ ││ │ │de învăţământ sunt evaluate cu respectarea │ │ │ ││ │ │legislaţiei în vigoare. │ │ │ ││ │ │9.6. Performanţele managementului unităţilor │ │ │ ││ │ │conexe şi a unităţilor pentru activităţi │ │ │ ││ │ │extraşcolare sunt evaluate prin raportare la │ │ │ ││ │ │indicatorii de performanţă stabiliţi de fiecare│ │ │ ││ │ │unitate prin raportare la standardele de │ │ │ ││ │ │calitate specifice. │ │ │ ││ │ │9.7. Performanţele managementului unităţilor │ │ │ ││ │ │conexe şi a unităţilor pentru activităţi │ │ │ ││ │ │extraşcolare sunt evaluate pe baza rezultatelor│ │ │ ││ │ │elevilor. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 10.│Alte atribuţii evaluate,│ │ 4,00 │ │ ││ │pentru inspectorul │ │ │ │ ││ │şcolar general adjunct │ │ │ │ ││ │care nu are atribuţii pe│ │ │ │ ││ │execuţia bugetară***) │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 11.│Verificarea execuţiei │11.1. Organizarea contabilităţii şi prezentarea│ 4,00 │ │ ││ │bugetare la nivelul │la termen a situaţiilor financiare asupra │ │ │ ││ │sistemului judeţean de │situaţiei patrimoniului aflat în administrare │ │ │ ││ │educaţie***) │şi a execuţiei bugetare │ │ │ ││ │ │11.2. Organizarea sistemului de monitorizare a │ │ │ ││ │ │programului de achiziţii publice şi a │ │ │ ││ │ │lucrărilor de investiţii publice │ │ │ ││ │ │11.3. Organizarea evidenţei programelor, │ │ │ ││ │ │inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora │ │ │ ││ │ │11.4. Integritatea şi evidenţa patrimoniului │ │ │ ││ │ │unităţii/instituţiei de învăţământ, conform │ │ │ ││ │ │prevederilor legale în vigoare │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘---------- Notă *) Numai pentru inspectorul şcolar general adjunct cu atribuţii privind inspecţia şcolară şi curriculum. Notă **) Numai pentru inspectorul şcolar general adjunct cu atribuţii privind managementul resurselor umane. Notă ***) Numai pentru inspectorul şcolar general adjunct care are atribuţii pe execuţia bugetară; în cazul în care nu există atribuţii pe execuţia bugetară cele 4,00 puncte se realocă de către inspectorul şcolar general.6. Relaţii de comunicare - 4 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Asigurarea fluxului │1.1. Asigură comunicarea şi fluxul informa- │ 1,00 │ │ ││ │informaţional la nivelul│ţional la nivelul compartimentului conform unor│ │ │ ││ │compartimentului │proceduri privind informarea şi comunicarea │ │ │ ││ │ │intrainstituţională. │ │ │ ││ │ │1.2. Sistemul de informaţii din compartiment │ │ │ ││ │ │este parte integrantă a sistemului de │ │ │ ││ │ │informaţii al inspectoratului şcolar şi este │ │ │ ││ │ │accesibil personalului didactic din unităţile │ │ │ ││ │ │de învăţământ. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Dezvoltarea şi │2.1. Contactarea diferitelor organizaţii │ 1,00 │ │ ││ │menţinerea legăturilor │neguvernamentale şi instituţii de specialitate │ │ │ ││ │cu partenerii sociali │în vederea colaborării în scopul schimbului de │ │ │ ││ │şi cu autorităţile │informaţii şi de stabilire de activităţi comune│ │ │ ││ │locale │2.2. Colaborarea cu patronatele pentru formarea│ │ │ ││ │ │profesională a elevilor şi cu alţi parteneri │ │ │ ││ │ │conduce la eficientizarea activităţilor din │ │ │ ││ │ │unităţile de învăţământ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Realizarea comunicării │3.1. Comunicarea cu mass-media se realizează │ 1,00 │ │ ││ │cu mass-media │prin stabilirea unor canale de comunicare │ │ │ ││ │ │directe. │ │ │ ││ │ │3.2. Comunicarea cu mass-media se realizează │ │ │ ││ │ │prin respectarea principiului transparenţei şi │ │ │ ││ │ │accesului la informaţii de interes public. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Promovarea imaginii │4.1. Promovarea imaginii compartimentului se │ 1,00 │ │ ││ │compartimentului │realizează într-o atmosferă de încredere, │ │ │ ││ │ │corectitudine, transparenţă, accentuându-se │ │ │ ││ │ │însemnătatea actului educaţional. │ │ │ ││ │ │4.2. Promovarea imaginii compartimentului se │ │ │ ││ │ │realizează prin acţiuni concrete la nivel │ │ │ ││ │ │judeţean/naţional. │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘7. Pregătire profesională - 6 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Alegerea formei adecvate│1.1. Identificarea nevoii proprii de formare/ │ 1,00 │ │ ││ │de formare/perfecţionare│perfecţionare se realizează în funcţie de │ │ │ ││ │ │cerinţele specifice postului şi ale manage- │ │ │ ││ │ │mentului educaţional. │ │ │ ││ │ │1.2. Forma de perfecţionare este selectată ca │ │ │ ││ │ │urmare a unei analize responsabile privind │ │ │ ││ │ │calitatea şi avantajele oferite. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Participarea la diverse │2.1. Cursurile de formare/perfecţionare se │ 1,00 │ │ ││ │cursuri de formare/ │realizează în funcţie de nevoile identificate │ │ │ ││ │perfecţionare │în analiza specifică. │ │ │ ││ │ │2.2. Cursurile de formare/perfecţionare se │ │ │ ││ │ │realizează permanent sau periodic în funcţie │ │ │ ││ │ │de nevoile identificate. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Analizarea necesităţilor│3.1. Analiza nevoilor personale de formare │ 4,00 │ │ ││ │de pregătire a persona- │profesională este realizată prin adaptare la │ │ │ ││ │lului compartimentului │specificul activităţilor compartimentului. │ │ │ ││ │ │3.2. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │ │profesională este realizată prin raportare la │ │ │ ││ │ │competenţele necesare realizării sarcinilor │ │ │ ││ │ │incluse în fişa postului. │ │ │ ││ │ │3.3. Selectarea personalului pentru care se │ │ │ ││ │ │impune participarea la forme de perfecţionare/ │ │ │ ││ │ │formare se face pe baza unor criterii │ │ │ ││ │ │specifice şi transparente. │ │ │ ││ │ │3.4. Evaluarea eficienţei activităţii de │ │ │ ││ │ │perfecţionare/formare se realizează periodic │ │ │ ││ │ │şi se identifică măsuri de ameliorare. │ │ │ │├────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│Total punctaj │ 100 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘Semnătura inspectorului şcolar general adjunct evaluat:Data:Comisia de evaluare:1. ...................... Semnătura ..............2. ...................... Semnătura ..............3. ...................... Semnătura ..............4. ...................... Semnătura ..............5. ...................... Semnătura ..............Data:  +  Anexa 3 la metodologieFIŞA DE (AUTO)EVALUARENumele şi prenumele:Director la Casa Corpului Didactic a Judeţului ......../Municipiului BucureştiPerioada evaluată:UNITATEA DE COMPETENŢĂ1. Proiectarea activităţii casei corpului didactic (CCD) - 20 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Realizarea diagnozei │1.1. Diagnoza mediului intern şi extern este │ 3,00 │ │ ││ │mediului intern şi │realizată prin analiza nevoilor de formare │ │ │ ││ │extern │continuă a personalului didactic, de conducere,│ │ │ ││ │ │îndrumare şi control, precum şi a personalului │ │ │ ││ │ │didactic auxiliar din învăţământul │ │ │ ││ │ │preuniversitar. │ │ │ ││ │ │1.2. Diagnoza mediului intern şi extern este │ │ │ ││ │ │realizată în mod transparent, prin consultarea │ │ │ ││ │ │tuturor actorilor relevanţi de la nivel local/ │ │ │ ││ │ │judeţean/al municipiului Bucureşti. │ │ │ ││ │ │1.3. Diagnoza mediului intern şi extern este │ │ │ ││ │ │realizată prin corelare cu datele colectate │ │ │ ││ │ │din rapoartele responsabililor compartimen- │ │ │ ││ │ │telor din subordine, ale responsabililor cu │ │ │ ││ │ │formarea continuă din unităţile de învăţământ │ │ │ ││ │ │din judeţ, a datelor din rapoartele de │ │ │ ││ │ │inspecţie ale inspectorilor şcolari din │ │ │ ││ │ │cadrul inspectoratului şcolar, precum şi din │ │ │ ││ │ │alte documente relevante de la nivelul │ │ │ ││ │ │judeţului. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Stabilirea obiectivelor │2.1. Corelarea cu obiectivele strategice ale │ 2,00 │ │ ││ │activităţii casei │Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) şi ale │ │ │ ││ │corpului didactic │inspectoratului şcolar în domeniul formării │ │ │ ││ │ │continue. │ │ │ ││ │ │2.2. Validarea obiectivelor este realizată în │ │ │ ││ │ │cadrul consiliului de administraţie al │ │ │ ││ │ │Inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului│ │ │ ││ │ │Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB). │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Elaborarea proiectului │3.1. Proiectul de dezvoltare a instituţiei este│ 3,00 │ │ ││ │de dezvoltare a │elaborat prin valorificarea rezultatelor │ │ │ ││ │instituţiei │diagnozei mediului intern şi extern. │ │ │ ││ │ │3.2. Proiectul de dezvoltare a instituţiei este│ │ │ ││ │ │elaborat convergent cu direcţiile de acţiune │ │ │ ││ │ │formulate în strategia educaţională judeţeană/ │ │ │ ││ │ │a municipiului Bucureşti în domeniul formării │ │ │ ││ │ │continue. │ │ │ ││ │ │3.3. Proiectul de dezvoltare a instituţiei este│ │ │ ││ │ │elaborat în mod transparent, prin colaborarea │ │ │ ││ │ │cu toţi partenerii instituţionali şi sociali │ │ │ ││ │ │relevanţi, cu respectarea principiilor │ │ │ ││ │ │echităţii şi al nondiscriminării. │ │ │ ││ │ │3.4. Proiectul de dezvoltare a instituţiei este│ │ │ ││ │ │revizuit în mod sistematic, periodic. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Elaborarea proiectului │4.1. Elaborarea proiectului reţelei de centre │ 2,00 │ │ ││ │reţelei de centre de │de documentare şi informare este realizată │ │ │ ││ │documentare şi informare│ţinând cont de diagnoză. │ │ │ ││ │ │4.2. Proiectul reţelei de centre de documentare│ │ │ ││ │ │şi informare este realizat prin corelarea │ │ │ ││ │ │propunerilor unităţilor de învăţământ din │ │ │ ││ │ │judeţ, operatori economici, comunitate locală. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Elaborarea ofertei de │5.1. Identifică grupurile-ţintă cu nevoi de │ 4,00 │ │ ││ │programe de formare │formare specifice activităţilor desfăşurate. │ │ │ ││ │continuă │5.2. Oferta de programe de formare continuă │ │ │ ││ │ │este elaborată prin analiza nevoilor de formare│ │ │ ││ │ │continuă a personalului didactic, de conducere,│ │ │ ││ │ │îndrumare şi control, precum şi a personalului │ │ │ ││ │ │didactic auxiliar din învăţământul │ │ │ ││ │ │preuniversitar. │ │ │ ││ │ │5.3. Oferta de programe de formare continuă │ │ │ ││ │ │răspunde exigenţelor actuale de pregătire │ │ │ ││ │ │continuă. │ │ │ ││ │ │5.4. Raportul cursuri de formare acreditate │ │ │ ││ │ │versus cursuri avizate MEN │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Elaborarea bugetului │6.1. Identificarea acţiunilor, obiectivelor şi │ 3,00 │ │ ││ │instituţiei │proiectelor de finanţare │ │ │ ││ │ │6.2. Fundamentarea şi prioritizarea │ │ │ ││ │ │investiţiilor │ │ │ ││ │ │6.3. Elaborarea în termen a bugetului, în acord│ │ │ ││ │ │cu planul managerial, cu respectarea prevede- │ │ │ ││ │ │rilor legale în vigoare │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Elaborarea programului │7.1. Elaborarea programului managerial al casei│ 3,00 │ │ ││ │managerial al casei │corpului didactic este realizată prin corelarea│ │ │ ││ │corpului didactic │cu politicile şi strategia educaţională │ │ │ ││ │ │judeţeană în domeniul formării continue. │ │ │ ││ │ │7.2. Elaborarea programului managerial al casei│ │ │ ││ │ │corpului didactic este realizată prin │ │ │ ││ │ │operaţionalizarea direcţiilor de acţiune │ │ │ ││ │ │stabilite la nivel judeţean. │ │ │ ││ │ │7.3. Elaborarea programului managerial al casei│ │ │ ││ │ │corpului didactic este realizată prin │ │ │ ││ │ │raportarea la indicatori cuantificabili de │ │ │ ││ │ │realizare. │ │ │ ││ │ │7.4. Elaborarea programului managerial al casei│ │ │ ││ │ │corpului didactic este realizată prin │ │ │ ││ │ │precizarea şi planificarea tuturor resurselor │ │ │ ││ │ │necesare. │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘2. Organizarea activităţilor casei corpului didactic - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Planificarea activi- │1.1. Activitatea consiliului de administraţie │ 1,00 │ │ ││ │tăţilor tematice ale │este proiectată conform obiectivelor stabilite │ │ │ ││ │consiliului de │în programul managerial. │ │ │ ││ │administraţie │1.2. Şedinţele au loc conform graficului de │ │ │ ││ │ │şedinţe al consiliului de administraţie. │ │ │ ││ │ │1.3. Tematica şedinţelor consiliului de │ │ │ ││ │ │administraţie este adusă la cunoştinţa parti- │ │ │ ││ │ │cipanţilor conform prevederilor legale. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Repartizarea sarcinilor │2.1. Fişele de post ale angajaţilor sunt │ 2,00 │ │ ││ │şi responsabilităţilor │întocmite şi actualizate anual. │ │ │ ││ │compartimentelor din │2.2. Repartizarea concretă a sarcinilor se face│ │ │ ││ │casa corpului didactic │potrivit atribuţiilor compartimentului şi │ │ │ ││ │ │postului. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Recrutarea şi selectarea│3.1. Recrutarea şi selectarea personalului la │ 2,00 │ │ ││ │personalului din casa │nivelul casei corpului didactic se realizează │ │ │ ││ │corpului didactic │în concordanţă cu legislaţia în vigoare. │ │ │ ││ │ │3.2. Încadrarea personalului se realizează în │ │ │ ││ │ │concordanţă cu structura caselor corpului │ │ │ ││ │ │didactic, aprobată de MEN. │ │ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘3. Conducerea/Coordonarea activităţii casei corpului didactic - 30 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Implementarea progra- │1.1. Programul managerial este aprobat în │ 4,00 │ │ ││ │mului managerial │consiliul de administraţie al casei corpului │ │ │ ││ │ │didactic. │ │ │ ││ │ │1.2. Programul managerial este implementat prin│ │ │ ││ │ │implicarea resurselor umane şi materiale │ │ │ ││ │ │planificate. │ │ │ ││ │ │1.3. Programul managerial este implementat cu │ │ │ ││ │ │respectarea termenelor stabilite. │ │ │ ││ │ │1.4. Programul managerial este avizat de │ │ │ ││ │ │inspectoratul şcolar. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Coordonarea funcţionării│2.1. Asigurarea desfăşurării fluente a activi- │ 2,00 │ │ ││ │compartimentelor din │tăţii se realizează prin proceduri clare, cu │ │ │ ││ │casa corpului didactic │respectarea regulamentului intern. │ │ │ ││ │ │2.2. Asigurarea unui circuit al informaţiei, │ │ │ ││ │ │precum şi a unui circuit al documentelor în │ │ │ ││ │ │cadrul casei corpului didactic │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Coordonarea activităţii │3.1. Culegerea informaţiilor se face prin │ 9,00 │ │ ││ │filialelor casei │chestionare evaluative, prin organizarea de │ │ │ ││ │corpului didactic, a │analize periodice cu responsabilii filialelor │ │ │ ││ │centrelor de documentare│CCD şi ai CDI, precum şi cu inspectoratul │ │ │ ││ │şi informare (CDI), a │şcolar. │ │ │ ││ │centrului regional de │3.2. Solicitarea de rapoarte periodice │ │ │ ││ │formare a personalului │responsabililor, cu precizarea clară şi │ │ │ ││ │din învăţământul │detaliată a tipului de informaţie │ │ │ ││ │preuniversitar şi a │3.3. Asigurarea accesului filialelor CCD şi │ │ │ ││ │centrului regional │al CDI-urilor la informaţiile necesare │ │ │ ││ │pentru educaţie civică │derulării activităţilor se face printr-un │ │ │ ││ │(în judeţele în care au │sistem transparent de comunicare. │ │ │ ││ │fost înfiinţate aceste │3.4. Coordonează activităţile de formare │ │ │ ││ │centre), alte activităţi│destinate bibliotecarilor/profesorilor │ │ │ ││ │rezultate din funcţiile │documentarişti/responsabililor CDI. │ │ │ ││ │CCD │3.5. Numărul programelor de formare continuă │ │ │ ││ │ │organizate în cadrul CCD │ │ │ ││ │ │3.6. Numărul de activităţi ştiinţifice, │ │ │ ││ │ │metodice şi culturale │ │ │ ││ │ │3.7. Banca de date pentru resursele umane cu │ │ │ ││ │ │statut de formator în domeniile curriculum, │ │ │ ││ │ │evaluare, management etc., inspectori şcolari, │ │ │ ││ │ │responsabili cu formarea continuă, profesori │ │ │ ││ │ │documentarişti, mentori de dezvoltare │ │ │ ││ │ │profesională, bibliotecari, laboranţi, │ │ │ ││ │ │pedagogi şcolari, informaticieni, profesori │ │ │ ││ │ │asociaţi, consultanţi, experţi este actualizată│ │ │ ││ │ │anual │ │ │ ││ │ │3.8. Numărul de parteneriate iniţiate şi │ │ │ ││ │ │derulate în scopul implementării de proiecte │ │ │ ││ │ │educaţionale la nivel local, regional, │ │ │ ││ │ │naţional şi internaţional │ │ │ ││ │ │3.9. Coordonarea funcţionării corpului de │ │ │ ││ │ │mentori │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Aprobarea bugetului │4.1. Aprobarea în termen a bugetului, în acord │ 3,00 │ │ ││ │instituţiei în consiliul│cu planul managerial, cu respectarea │ │ │ ││ │de administraţie │prevederilor legale în vigoare │ │ │ ││ │ │4.2. Lista de cheltuieli proprii ale inspecto- │ │ │ ││ │ │ratului şcolar este analizată şi aprobată în │ │ │ ││ │ │consiliul de administraţie, în acord cu planul │ │ │ ││ │ │managerial. │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Repartizarea resurselor │5.1. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea │ 3,00 │ │ ││ │financiare şi materiale │cheltuielilor se realizează în limita │ │ │ ││ │ │creditelor bugetare repartizate şi aprobate. │ │ │ ││ │ │5.2. Angajarea şi utilizarea creditelor │ │ │ ││ │ │bugetare pe baza bunei gestiuni financiare se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea principiilor unui │ │ │ ││ │ │management financiar sănătos, în special ale │ │ │ ││ │ │economiei şi eficienţei cheltuielilor. │ │ │ ││ │ │5.3. Realizarea veniturilor proprii ale casei │ │ │ ││ │ │corpului didactic │ │ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│ Coordonarea activităţii│6.1. Culegerea informaţiilor se face prin │ │ │ ││ │de colectare şi analiză │chestionare evaluative, prin organizarea de │ │ │ ││ │a informaţiilor privind │analize periodice cu responsabilii de │ │ │ ││ │îndeplinirea programului│compartimente din casa corpului didactic, │ │ │ ││ │managerial şi de │ai filialelor. │ │ │ ││ │intervenţie ameliorativă│6.2. Solicitarea de rapoarte periodice │ │ │ ││ │ │responsabililor pe domenii şi responsabililor │ │ │ ││ │ │filialelor, cu precizarea clară şi detaliată a │ │ │ ││ │ │tipului de informaţie │ │ │ ││ │ │6.3. Chestionarele/Rapoartele primite sunt │ │ │ ││ │ │interpretate în funcţie de scopul şi de │ │ │ ││ │ │destinaţia acestora, urmărind exactitatea, │ │ │ ││ │ │relevanţa şi acurateţea lor. │ │ │ ││ │ │6.4. Coordonarea activităţii de intervenţie │ │ │ ││ │ │ameliorativă se realizează pe baza │ │ │ ││ │ │constatărilor din monitorizare prin corelare │ │ │ ││ │ │cu rezultatele evaluării şi controlului. │ 4,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Asigurarea redactării │7.1. Întocmirea materialelor se face prin │ │ │ ││ │materialelor de sinteză,│sintetizarea logică şi forma consacrată a │ │ │ ││ │pe baza analizei │datelor centralizate, conform tipului de │ │ │ ││ │informaţiei colectate │material, cu respectarea termenului de predare.│ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 8.│Implementarea de │8.1. Procedurile privind controlul intern al │ │ │ ││ │proceduri privind │instituţiei sunt implementate prin respectarea │ │ │ ││ │controlul intern al │standardelor de calitate │ │ │ ││ │instituţiei │8.2. Procedurile privind controlul intern al │ │ │ ││ │ │instituţiei sunt implementate şi revizuite │ │ │ ││ │ │periodic conform legislaţiei în vigoare. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 9.│Delegarea de sarcini │9.1. Delegarea sarcinilor se realizează în baza│ │ │ ││ │specifice procesului de │unei proceduri. │ │ │ ││ │coordonare operaţională │9.2. Delegarea sarcinilor se face prin corelare│ │ │ ││ │a activităţilor │cu fişa postului celui care primeşte sarcinile.│ │ │ ││ │ │9.3. Delegarea sarcinilor se face cu │ │ │ ││ │ │monitorizarea îndeplinirii lor. │ 2,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘4. Motivarea/Antrenarea personalului din subordine - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Promovarea personalului │1.1. Promovarea personalului din subordine se │ │ │ ││ │din subordine │realizează în baza unei proceduri privind │ │ │ ││ │ │monitorizarea performanţelor. │ │ │ ││ │ │1.2. Promovarea personalului din subordine se │ │ │ ││ │ │realizează cu respectarea prevederilor legale │ │ │ ││ │ │în vigoare. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Dezvoltarea culturii │2.1. Cultura organizaţională este dezvoltată │ │ │ ││ │organizaţionale │prin promovarea şi aplicarea unui set de valori│ │ │ ││ │ │şi norme la nivelul instituţiei. │ │ │ ││ │ │2.2. Cultura organizaţională este dezvoltată │ │ │ ││ │ │eficient prin comunicare intra- şi │ │ │ ││ │ │interinstituţională. │ │ │ ││ │ │2.3. Relaţiile interpersonale în cadrul echipei│ │ │ ││ │ │şi grupului se întemeiază pe asigurarea │ │ │ ││ │ │transparenţei şi încrederii. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Medierea conflictelor │3.1. Conflictele intra- şi interinstituţionale │ │ │ ││ │intra- şi │sunt mediate prin analiza situaţiei │ │ │ ││ │interinstituţionale │conflictuale. │ │ │ ││ │ │3.2. Conflictele intra- şi interinstituţionale │ │ │ ││ │ │sunt mediate prin comunicarea directă cu │ │ │ ││ │ │părţile implicate, cu respectarea legislaţiei │ │ │ ││ │ │în vigoare. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Acordarea de │4.1. Evaluarea anuală/la sfârşitul perioadei de│ │ │ ││ │calificative, recompense│probă a activităţii personalului din casa │ │ │ ││ │sau sancţiuni │corpului didactic se realizează pe baza │ │ │ ││ │personalului din │fişelor/procedurilor existente şi respectă │ │ │ ││ │subordine │metodologiile MEN. │ │ │ ││ │ │4.2. Evaluarea se face prin compararea │ │ │ ││ │ │prestaţiei cu cerinţele postului, pe baza │ │ │ ││ │ │metodologiei şi a fişei de evaluare, cunoscute │ │ │ ││ │ │din timp de cei supuşi evaluării. │ │ │ ││ │ │4.3. Sunt evidenţiate preocupări privind │ │ │ ││ │ │motivarea personalului, iar calificativele, │ │ │ ││ │ │premiile şi sancţiunile sunt corelate cu │ │ │ ││ │ │rezultatele evaluărilor. │ 2,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităţilor casei corpului didactic - 30 de puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Monitorizarea │1.1. Organizarea de întâlniri cu responsabilii │ │ │ ││ │activităţii casei │filialelor CCD şi a CDI-urilor, cu scopul │ │ │ ││ │corpului didactic, a │raportării activităţilor desfăşurate în etapa │ │ │ ││ │filialelor acesteia, a │anterioară şi planificării activităţii în etapa│ │ │ ││ │centrelor de │următoare │ │ │ ││ │documentare şi │1.2. Verificarea gradului de îndeplinire a │ │ │ ││ │informare, a centrului │îndatoririlor compartimentelor din subordine │ │ │ ││ │regional de formare a │se face cu raportare la programul managerial. │ │ │ ││ │personalului din │1.3. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se │ │ │ ││ │învăţământul │face prin analizarea rapoartelor periodice │ │ │ ││ │preuniversitar şi a │de la personalul din subordine sau prin │ │ │ ││ │centrului regional │control/discuţii. │ │ │ ││ │pentru educaţie civică │1.4. Monitorizarea activităţilor filialelor, │ │ │ ││ │(în judeţele în care │centrelor de documentare şi informare, │ │ │ ││ │au fost înfiinţate │ale centrului regional de formare a │ │ │ ││ │aceste centre) │personalului din învăţământul preuniversitar │ │ │ ││ │ │şi ale centrului regional pentru educaţie │ │ │ ││ │ │civică (în judeţele în care au fost înfiinţate │ │ │ ││ │ │aceste centre) │ │ │ ││ │ │1.5. Reţeaua centrelor de documentare şi │ │ │ ││ │ │informare este funcţională şi are avizele │ │ │ ││ │ │şi aprobările necesare. │ │ │ ││ │ │1.6. Coordonarea proceselor de asigurare a │ │ │ ││ │ │calităţii activităţilor de formare continuă │ │ │ ││ │ │este realizată prin colaborare cu comisiile de │ │ │ ││ │ │asigurare a calităţii de la nivelul unităţilor │ │ │ ││ │ │de învăţământ │ │ │ ││ │ │1.7. Monitorizarea activităţilor ştiinţifice, │ │ │ ││ │ │metodice şi culturale se realizează conform │ │ │ ││ │ │legislaţiei în vigoare. │ │ │ ││ │ │1.8. Banca de date pentru resursele umane cu │ │ │ ││ │ │statut de formator în domeniile curriculum, │ │ │ ││ │ │evaluare, management etc., inspectori şcolari, │ │ │ ││ │ │responsabili cu formarea continuă, profesori │ │ │ ││ │ │documentarişti, mentori de dezvoltare │ │ │ ││ │ │profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi│ │ │ ││ │ │şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, │ │ │ ││ │ │consultanţi, experţi este actualizată anual. │ │ │ ││ │ │1.9. Concesionarea sau închirierea de bunuri │ │ │ ││ │ │din domeniul public al statului ori al │ │ │ ││ │ │unităţilor administrativ-teritoriale este │ │ │ ││ │ │realizată conform prevederilor legale. │ 9,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Monitorizarea aplicării │2.1. Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de │ │ │ ││ │şi dezvoltării │control intern/managerial se realizează ţinând │ │ │ ││ │sistemului de control │cont de reglementările legislative în vigoare. │ │ │ ││ │intern/managerial │2.2. Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de │ │ │ ││ │ │control intern/managerial se realizează în │ │ │ ││ │ │funcţie de particularităţile casei corpului │ │ │ ││ │ │didactic, în corelaţie cu resursele umane şi │ │ │ ││ │ │materiale ale instituţiei. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Verificarea execuţiei │3.1. Organizarea contabilităţii şi prezentarea │ │ │ ││ │bugetare la nivelul │la termen a situaţiilor financiare asupra │ │ │ ││ │instituţiei │situaţiei patrimoniului aflat în administrare │ │ │ ││ │ │şi a execuţiei bugetare │ │ │ ││ │ │3.2. Organizarea sistemului de monitorizare a │ │ │ ││ │ │programului de achiziţii publice şi a │ │ │ ││ │ │lucrărilor de investiţii publice │ │ │ ││ │ │3.3. Organizarea evidenţei programelor, │ │ │ ││ │ │inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora │ │ │ ││ │ │3.4. Integritatea şi evidenţa patrimoniului │ │ │ ││ │ │instituţiei, conform prevederilor legale în │ │ │ ││ │ │vigoare │ │ │ ││ │ │3.5. Organizarea auditului public intern │ 5,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Verificarea modului de │4.1. Verificarea modului de soluţionare a │ │ │ ││ │soluţionare a │sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor │ │ │ ││ │sesizărilor, petiţiilor │conform prevederilor legale │ │ │ ││ │şi reclamaţiilor │4.2. Verificarea modului de soluţionare a │ │ │ ││ │ │sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor se │ │ │ ││ │ │realizează conform cu regulamentele de │ │ │ ││ │ │organizare şi funcţionare şi de ordine │ │ │ ││ │ │internă. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 5.│Monitorizarea │5.1. Rapoartele întocmite de responsabilii de │ │ │ ││ │progresului şi a │compartimente şi materialele de sinteză sunt │ │ │ ││ │disfuncţiilor apărute în│analizate prin prisma evidenţierii rezultatelor│ │ │ ││ │activitatea casei │şi aspectelor relevante, a posibilităţii de │ │ │ ││ │corpului didactic │valorificare a acestora şi a măsurilor │ │ │ ││ │ │ameliorative. │ │ │ ││ │ │5.2. Progresele înregistrate/Disfuncţiile │ │ │ ││ │ │apărute sunt analizate operativ, în vederea │ │ │ ││ │ │stimulării, valorificării/rezolvării, │ │ │ ││ │ │eliminării la timp, cu eficienţă şi │ │ │ ││ │ │obiectivitate. │ │ │ ││ │ │5.3. Monitorizează activităţile de formare │ │ │ ││ │ │continuă planificate. │ │ │ ││ │ │5.4. Monitorizează activităţile şi întocmeşte │ │ │ ││ │ │documentele cerute de legislaţia în vigoare. │ │ │ ││ │ │5.5. Verificarea gradului de îndeplinire a │ │ │ ││ │ │îndatoririlor compartimentelor din subordine │ │ │ ││ │ │se face cu raportare la planul managerial. │ 5,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 6.│Monitorizarea şi │6.1. Organizarea de analize/întâlniri periodice│ │ │ ││ │evaluarea calităţii │cu rol de informare şi îndrumare/consiliere │ │ │ ││ │activităţilor de formare│6.2. Calitatea activităţilor de formare │ │ │ ││ │continuă la nivelul │continuă la nivelul unităţilor de învăţământ │ │ │ ││ │unităţilor de învăţământ│este evaluată prin coroborarea şi analiza │ │ │ ││ │din judeţ │datelor provenite din rapoartele │ │ │ ││ │ │responsabililor compartimentelor din subordine,│ │ │ ││ │ │ale responsabililor cu formarea continuă din │ │ │ ││ │ │unităţile de învăţământ din judeţ şi a celor │ │ │ ││ │ │din rapoartele de inspecţie ale inspectorilor │ │ │ ││ │ │şcolari din cadrul inspectoratului şcolar. │ │ │ ││ │ │6.3. Calitatea activităţilor de formare │ │ │ ││ │ │continuă la nivelul unităţilor de învăţământ │ │ │ ││ │ │este evaluată prin raportarea la standardele │ │ │ ││ │ │reglementate de legislaţia privind asigurarea │ │ │ ││ │ │calităţii. │ │ │ ││ │ │6.4. Monitorizarea impactului │ │ │ ││ │ │particularităţilor casei corpului didactic la │ │ │ ││ │ │programele de formare continuă │ 4,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 7.│Selectarea personalului │7.1. Selectarea personalului didactic şi │ │ │ ││ │didactic pentru │nedidactic se realizează în concordanţă cu │ │ │ ││ │participarea la │legislaţia în vigoare. │ │ │ ││ │programele de formare │7.2. Activităţile de formare a personalului │ │ │ ││ │continuă │didactic din unităţile de învăţământ se │ │ │ ││ │ │realizează pe baza datelor furnizate de │ │ │ ││ │ │unităţile de învăţământ. │ │ │ ││ │ │7.3. Activităţile de formare a personalului │ │ │ ││ │ │didactic din unităţile de învăţământ se │ │ │ ││ │ │realizează cu asigurarea calităţii educaţiei. │ 3,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘6. Relaţii de comunicare - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Asigurarea fluxului │1.1. Asigură comunicarea şi fluxul │ │ │ ││ │informaţional la nivelul│informaţional la nivelul casei corpului │ │ │ ││ │casei corpului didactic,│didactic, al filialelor acesteia, al reţelei │ │ │ ││ │al filialelor acesteia, │centrelor de documentare şi informare a │ │ │ ││ │al reţelei centrelor de │centrului regional de formare a personalului │ │ │ ││ │documentare şi informare│din învăţământul preuniversitar şi a centrului │ │ │ ││ │a centrului regional de │regional pentru educaţie civică (în judeţele │ │ │ ││ │formare a personalului │în care au fost înfiinţate aceste centre) │ │ │ ││ │din învăţământul │conform unor proceduri privind informarea şi │ │ │ ││ │preuniversitar şi a │comunicarea intra- şi interinstituţională. │ │ │ ││ │centrului regional │1.2. Sistemul de informaţii din casa corpului │ │ │ ││ │pentru educaţie civică │didactic este parte integrantă a sistemului │ │ │ ││ │(în judeţele în care │de informaţii al ISJ/MEN şi este accesibil │ │ │ ││ │au fost înfiinţate │personalului didactic din unităţile de │ │ │ ││ │aceste centre), precum │învăţământ. │ │ │ ││ │şi cu MEN │1.3. Informaţiile şi datele solicitate se │ │ │ ││ │ │transmit la ISJ/MEN la termenele stabilite sau │ │ │ ││ │ │la solicitare expresă, răspunzând direct de │ │ │ ││ │ │exactitatea, veridicitatea şi continuitatea │ │ │ ││ │ │informaţiilor transmise. │ 1,50│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Dezvoltarea şi │2.1. Colaborarea cu specialişti/experţi din │ │ │ ││ │menţinerea legăturilor │instituţii de învăţământ superior, din unităţi │ │ │ ││ │cu partenerii sociali │de învăţământ preuniversitar, din centre şi │ │ │ ││ │şi cu autorităţile │organizaţii neguvernamentale, naţionale şi │ │ │ ││ │locale │internaţionale, în vederea realizării │ │ │ ││ │ │programelor de formare, a colaborării în scopul│ │ │ ││ │ │schimbului de informaţii şi al stabilirii de │ │ │ ││ │ │activităţi comune. │ │ │ ││ │ │2.2. Implicarea în derularea de programe/ │ │ │ ││ │ │proiecte cu finanţare externă privind formarea │ │ │ ││ │ │personalului didactic. │ │ │ ││ │ │2.3. Colaborarea cu reprezentanţii altor case │ │ │ ││ │ │ale corpului didactic se realizează în scopul │ │ │ ││ │ │unui schimb util de informaţii. │ 1,50│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Realizarea comunicării │3.1. Comunicarea cu mass-media se realizează │ │ │ ││ │cu mass-media │prin stabilirea unor canale de comunicare │ │ │ ││ │ │directe. │ │ │ ││ │ │3.2. Comunicarea cu mass-media se realizează │ │ │ ││ │ │prin respectarea principiului transparenţei şi │ │ │ ││ │ │accesului la informaţii de interes public. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Promovarea imaginii │4.1. Promovarea imaginii casei corpului │ │ │ ││ │casei corpului didactic │didactic se realizează într-o atmosferă de │ │ │ ││ │ │încredere, corectitudine, transparenţă. │ │ │ ││ │ │4.2. Promovarea imaginii casei corpului │ │ │ ││ │ │didactic se realizează prin acţiuni concrete la│ │ │ ││ │ │nivel judeţean/naţional. │ 1,00│ │ │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘7. Pregătire profesională - 5 puncte*Font 8*┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐│Nr. │ Atribuţii evaluate │Criteriile de performanţă utilizate în evaluare│Punctaj│ Punctaj acordat ││crt.│ │ │ maxim ├────────┬────────┤│ │ │ │ │Auto- │Evaluare││ │ │ │ │evaluare│ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 1.│Alegerea formei adecvate│1.1. Identificarea nevoii proprii de formare/ │ │ │ ││ │de formare/perfecţionare│perfecţionare se realizează în funcţie de │ │ │ ││ │ │cerinţele specifice postului şi ale │ │ │ ││ │ │managementului educaţional. │ │ │ ││ │ │1.2. Forma de perfecţionare este selectată ca │ │ │ ││ │ │urmare a unei analize responsabile privind │ │ │ ││ │ │calitatea şi avantajele oferite. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2.│Participarea la diverse │2.1. Cursurile de formare/perfecţionare se │ │ │ ││ │cursuri de formare/ │realizează în funcţie de nevoile identificate │ │ │ ││ │perfecţionare │în analiza specifică. │ │ │ ││ │ │2.2. Cursurile de formare/perfecţionare se │ │ │ ││ │ │realizează permanent sau periodic în funcţie │ │ │ ││ │ │de nevoile identificate. │ 1,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 3.│Analizarea necesităţilor│3.1. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │de pregătire a │profesională este realizată utilizând │ │ │ ││ │personalului din │instrumente variate şi valide de identificare. │ │ │ ││ │instituţie │3.2. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │ │profesională este realizată prin prelucrarea şi│ │ │ ││ │ │interpretarea datelor colectate. │ │ │ ││ │ │3.3. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │ │profesională este realizată prin adaptare la │ │ │ ││ │ │specificul unităţii de învăţământ. │ │ │ ││ │ │3.4. Analiza nevoilor personale de formare │ │ │ ││ │ │profesională este realizată prin raportare la │ │ │ ││ │ │competenţele necesare realizării sarcinilor │ │ │ ││ │ │incluse în fişa postului. │ 2,00│ │ │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│ 4.│Stabilirea modului de │4.1. Selectarea personalului pentru care se │ │ │ ││ │participare la formele │impune participarea la forme de perfecţionare │ │ │ ││ │de perfecţionare/formare│/formare se face pe baza unor criterii │ │ │ ││ │a personalului din │specifice şi transparente. │ │ │ ││ │instituţie │4.2. Evaluarea eficienţei activităţii de │ │ │ ││ │ │perfecţionare/formare se realizează periodic şi│ │ │ ││ │ │se identifică măsuri de ameliorare. │ 1,00│ │ │├────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤│Total punctaj │ 100│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘Semnătura directorului casei corpului didactic evaluat:Data:Comisia de evaluare:1. ........................... Semnătura........................2. ........................... Semnătura .......................3. ........................... Semnătura .......................4. ........................... Semnătura .......................5. ........................... Semnătura .......................Data:..........................---------