LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.  +  Articolul 2Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaţilor.  +  Articolul 3Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor.  +  Capitolul 2 Structura Monitorului Oficial al României  +  Articolul 4Monitorul Oficial al României cuprinde cinci părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.  +  Articolul 5În Partea I se publică următoarele categorii de acte:A. actele juridice ale Parlamentului: a) legile, hotărârile şi moţiunile; b) hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;C. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;D. actele Preşedintelui României: a) decretele; b) mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;E. actele Guvernului: a) hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar; b) ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare; c) ordonanţele de urgenta; d) declaraţiile de politica generală şi alte asemenea declaraţii;F. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;G. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competentei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;H. deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale;I. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;J. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autorităţile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;K. alte acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.  +  Articolul 6În Partea a II-a se publică:A. stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;B. stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;D. rapoartele şi dările de seama prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament.  +  Articolul 7În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea.  +  Articolul 8În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la agenţi economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.  +  Articolul 9În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramura, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.  +  Capitolul 3 Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României  +  Secţiunea 1 Publicarea  +  Articolul 10Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnatura conducătorului acestora sau a loctiitorului sau.Secretarul general al Camerei Deputaţilor transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" spre publicare actele prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 11Autorităţile emitente au obligaţia de a comunică neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare.  +  Articolul 12Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea secretarului general al Camerei Deputaţilor şi cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în procesul de editare şi publicare.  +  Secţiunea a 2-a Republicarea şi rectificarea actelor  +  Articolul 13Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Data republicarii poate fi concomitenta cu data publicării actului de modificare şi/sau de completare ori, în cazuri deosebite, ulterioară acestuia.Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urma de către Parlament.  +  Articolul 14Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.  +  Articolul 15În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor, se procedează la publicarea unei rectificari.Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificarii.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuielile de publicare  +  Articolul 16În cazul actelor a căror publicare este prevăzută de Constituţie, precum şi în cazul actelor ce se publică în Partea a II-a, cheltuielile de publicare sunt suportate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.  +  Articolul 17Cheltuielile determinate de publicarea celorlalte acte se suporta de către emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiara.  +  Articolul 19Procedura publicării în Părţile I-V, procedura republicarii şi a rectificarii, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 20Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pe aceeaşi dată se abroga art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexa la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU---------