ORDIN nr. 3.973 din 28 iulie 2014privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014    În baza art. 340 şi 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, şi ale actelor subsecvente, ale Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată,în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.*)----------- Notă *) Prezentul ordin se aplică în învăţarea pe tot parcursul vieţii, aşa cum este definită la art. 328 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 1Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate absolvenţilor învăţământului preuniversitar până în anul şcolar 2013-2014 inclusiv, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate absolvenţilor învăţământului superior până în anul universitar 2012-2013 inclusiv, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. (2) Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare stabilite prin certificatele de calificare profesională, eliberate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, şi actelor subsecvente, până la data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 3Echivalarea nivelurilor de calificare menţionate la art. 1 şi 2 cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, se face conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statp. Ministrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Tudor Prisecaru,secretar de statBucureşti, 28 iulie 2014.Nr. 3.973.  +  Anexa Echivalarea nivelurilor de calificare valabileanterior momentului intrării în vigoare a Cadruluinaţional al calificărilor (CNC) cu cele prevăzute în CNC,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐│ Denumirea diplomei/certificatului (eliberate │ Nivelul │ CNC ││ anterior momentului intrării în vigoare a │ de │ ││ CNC)*1) │calificare│ ││ │ valabil │ ││ │ anterior│ ││ │momentului│ ││ │ intrării │ ││ │ în │ ││ │vigoare a │ ││ │ CNC │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Certificat de calificare profesională nivel 1 │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Certificat de calificare profesională nivel 2 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Certificat de calificare profesională nivel 3 │ 3 │ 4 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Certificat de competenţe profesionale │3 avansat │ 5 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Diplomă de absolvire*2) │ 4 │ 5 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Diplomă de absolvire*3)/Diplomă de licenţă │ 4 │ 6 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Diplomă de studii aprofundate sau master/Diplomă│ │ ││de licenţă*4) │ 5 │ 7 │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Diplomă de doctor │ 5 │ 8 │└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘---------*1) Pentru învăţământul preuniversitar, nivelurile de calificare 1-5 din CNC se aplică începând cu anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013.*2) Se aplică pentru învăţământul universitar de scurtă durată care a fost organizat în cadrul colegiilor universitare, institutelor de subingineri, conform art. 63 din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi art. 122 şi 123 din Legea nr. 11/1968 privind învăţământul în Republica Socialistă România.*3) Pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, este echivalat printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.*4) Se aplică pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, în cazul unui program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, alcătuit din ciclul I şi ciclul II de studii universitare, precum şi pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare-------