ORDIN nr. 3.975 din 29 iulie 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014    Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011,ţinând cont de Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Dolj nr. 759 din 19 iunie 2013, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 51.484/2013, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Carol I" Craiova.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale aprobat pentru judeţul Dolj. Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2014.Nr. 3.975._______