ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bune-credinţe, în interesul celor implicaţi, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor. (2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei- credinţe şi cu prezenta lege. (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială."2. Articolul 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) concurenţă loială - situaţia de rivalitate de piaţă, în care fiecare întreprindere încearcă să obţină simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe; b) practici comerciale - orice comportament, respectiv acţiune, omisiune, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea şi comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs; c) uzanţe cinstite - ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora; d) secret comercial - orice informaţie care, total sau parţial, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru care deţinătorul legitim a luat măsuri rezonabile ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret; protecţia secretului comercial operează atât timp cât condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ; e) deţinător legitim al unui secret comercial - orice persoană fizică sau juridică ce deţine controlul legal asupra unui secret comercial; f) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată; g) consumator - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare; h) participanţi la piaţă - întreprinderile şi consumatorii."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă. (2) Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează: a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele; b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi; c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă."4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin prezenta lege. (2) Protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi comparative se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată. (3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificările ulterioare. (4) Protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Protecţia drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare. (6) Protecţia desenelor şi modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată. (7) Protecţia brevetelor de invenţii se asigură potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare. (8) Protecţia topografiilor şi produselor se asigură potrivit Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată."5. După articolul 3 se introduc patru noi articole, articolele 3^1 - 3^4, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurenţei constată şi, după caz, sancţionează concurenţa neloială, în limita competenţelor prevăzute de prezenta lege. (2) Consiliul Concurenţei poate decide, după caz: a) încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării; b) interzicerea practicilor de concurenţă neloială; c) aplicarea amenzilor contravenţionale, dacă practica de concurenţă neloială constituie contravenţie.Art. 3^2. - (1) Consiliul Concurenţei va stabili prin regulament procedura de soluţionare a sesizărilor cu privire la practicile de concurenţă neloială. (2) Autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă în legătură atât cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim, cât şi cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisă a Consiliului Concurenţei, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de concurenţă toate informaţiile şi documentele solicitate. Sesizarea va fi declarată ca fiind completă la data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate. (3) Efectele unei practici de concurenţă neloială se determină cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a împrejurărilor în care a fost săvârşită, precum şi a importanţei sectorului economic în care s-a produs fapta în ansamblul economiei naţionale. (4) În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că efectele unei practici de concurenţă neloială sunt minore sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrare va comunica autorilor un răspuns motivat. (5) Termenul de soluţionare a sesizărilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă, potrivit alin. (2). (6) În cazurile prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut la alin. (5), Consiliul Concurenţei adoptă o decizie de constatare şi, după caz, de sancţionare a practicilor de concurenţă neloială. (7) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi, după caz, se sancţionează practicile de concurenţă neloială rămase definitive au caracter probator cu privire la săvârşirea unei practici de concurenţă neloială.Art. 3^3. - (1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei potrivit art. 3^1 alin. (2) se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la emitere, persoanelor fizice şi juridice în cauză, care au obligaţia de a se conforma imediat măsurilor dispuse. (2) Deciziile de constatare şi, după caz, de sancţionare se contestă potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, care se aplica în mod corespunzător. (3) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei prin care se aplică sancţiuni contravenţionale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu. (4) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei, precum şi într-un ziar de largă circulaţie, cu respectarea datelor confidenţiale şi a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suportă de către contravenient.Art. 3^4. - (1) Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, precum şi autorităţilor şi instituţiilor publice informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege. (2) Informaţiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai în scopul aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei. (3) În scopul soluţionării sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială prevăzute la art. 4, inspectorii de concurenţă pot efectua inspecţii inopinate, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor. (4) Inspecţiile inopinate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996, republicată."6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, încălcarea cu vinovăţie a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi b). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu: a) amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice; b) amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice. (3) Constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de către persoane fizice sau juridice, în cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenţă neloială prevăzute de prezenta lege: a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 3^4; b) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate; c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 3^4; d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2) lit. a) şi b). (4) Săvârşirea de către întreprinderi, autorităţile şi instituţiile publice a contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (5) Săvârşirea de către persoanele fizice a contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 4 alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii contravenţiilor. (3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurenţă, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi. (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5-8, 28 şi 29. (5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, la cel puţin 2 ani, în funcţie de rata inflaţiei."8. Articolul 6 se abrogă.9. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1 - 8^3, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) În scopul definirii şi implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenţei neloiale, se constituie Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, ca organism nepermanent, în următoarea componenţă: a) Ministerul Finanţelor Publice; b) autoritatea naţională de concurenţă; c) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor în domeniul audiovizualului; d) autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor; e) autoritatea responsabilă de protecţia proprietăţii industriale; f) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. (2) Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va fi coordonat de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Consiliul Concurenţei va asigura secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, prevăzut la alin. (1).Art. 8^2. - (1) Anual, Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va emite un raport asupra implementării legislaţiei în domeniul combaterii concurenţei neloiale, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanţelor Publice. (2) Raportul va cuprinde o analiză cu privire la principalele aspecte în materia combaterii concurenţei neloiale şi propuneri privind politicile publice în domeniu.Art. 8^3. - Modul de numire a membrilor, rolul, funcţionarea şi organizarea Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice."10. Articolul 14 se abrogă.  +  Articolul II (1) Dispoziţiile art. I pct. 5 şi 6 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe. (2) Regulamentul prevăzut la art. 3^2 alin. (1) şi hotărârea Guvernului prevăzută la art. 8^3 din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Orice referire din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, la noţiunea de "act de concurenţă neloială" sau la noţiunea de "fapt de concurenţă neloială" se consideră a fi făcută la noţiunea de "practică de concurenţă neloială".  +  Articolul IIILegea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia se întruneşte valabil în prezenţa celor 3 membri, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor."2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Funcţia de preşedinte al Consiliului Concurenţei este asimilată celei de ministru, iar funcţiile de vicepreşedinte şi consilier de concurenţă sunt asimilate celei de secretar de stat."3. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În vederea utilizării raţionale a resurselor pentru efectuarea investigaţiilor, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului economic vizat."4. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) În situaţia în care, în urma declanşării unei investigaţii din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va închide investigaţia şi va informa de îndată părţile implicate."5. La articolul 43, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele Consiliului Concurenţei va permite părţilor în cauză consultarea dosarului şi obţinerea, în format electronic, de copii şi/sau extrase ale actelor procedurii de investigaţie.................................................................. (4) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase decât prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia."6. La articolul 43, alineatul (5) se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaPreşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentruîntreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 12.-------