HOTĂRÂRE nr. 644 din 31 iulie 2014privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 19^2 va avea următorul cuprins:"Art. 19^2. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, cu excepţia celor prevăzute la art. 15^1, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se poate face: a) cu achitarea integrală a preţului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului; b) cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară; c) în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. (3) În sensul prezentelor norme metodologice, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor de construire a acestor locuinţe. În cazul în care, în cursul anului anterior, Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două contracte de antrepriză. (4) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. (5) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale alin. (3) se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin. (6) Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6). (8) Pentru stabilirea preţului final de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. (9) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. (10) Îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. (11) În cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare se pot achita astfel: a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%; b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%; c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie. (12) În cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate, după stabilirea preţului final conform alin. (8), se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea finală fiind eşalonată în rate lunare pentru întreaga perioadă a contractului. (13) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR. Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului. (14) În aplicarea tezei a doua a prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (15) În contractul de vânzare a locuinţelor cu plata în rate lunare, prevăzut la alin. (2) lit. c), se înscriu clauzele prevăzute la art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (16) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^4) şi (2^5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) cuprind dispoziţii privind dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, precum şi dispoziţii privind dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (17) În contractele de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se înscriu interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi excepţia de aplicare a acesteia, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (18) Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în condiţiile art. 11 din aceeaşi lege. (19) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile alin. (17) se înscrie în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinţei prin contractul de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a treia din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani. (20) Autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, după reţinerea comisionului prevăzut la alin. (8), virează la bugetul local al autorităţilor publice locale de la care au preluat în administrare locuinţele realizate pe construcţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (7), care se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe, potrivit legii."2. La articolul 19^3, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru luarea în evidenţă a valorii de inventar a locuinţelor, prevăzută la alin. (2), Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită date şi informaţii de la autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de la operatorii economici în a căror administrare se află imobilele, precum şi de la autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, pe care îi consiliază şi îi sprijină în stabilirea valorii de investiţie, respectiv a valorii de inventar, potrivit prevederilor art. 19^2 alin. (3)................................................................................................. (6) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 19^2 alin. (8) şi a sumelor prevăzute la art. 19^2 alin. (7), după caz, se virează lunar, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (7) se virează la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (8) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local sau, după caz, la bugetul propriu al instituţiilor publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau al unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată, în condiţiile legii."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 644.-----