HOTĂRÂRE nr. 44 din 28 octombrie 1998privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 noiembrie 1998  În exercitarea atribuţiilor de control ale Parlamentului României, în temeiul art. 61 alin. (4) şi al art. 64 din Constituţia României, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României, precum şi al art. 3 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărâri se constituie Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, denumita în continuare comisie, îşi exercită mandatul pe durata legislaturii în care a fost desemnată şi îşi desfăşoară activitatea potrivit normelor din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2După alegere, membrii comisiei depun în şedinţa comuna a celor două Camere ale Parlamentului următorul jurământ: "Eu, ......................................, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, jur sa apar interesele României şi sa respect Constituţia şi legile tarii.Jur ca, atât pe timpul mandatului, cat şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor.Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securitati şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii."  +  Articolul 3Componenta nominală a comisiei şi a biroului acesteia se votează, cu respectarea prevederilor art. 32 din Regulamentul Senatului şi ale art. 69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în plenul reunit în şedinţa comuna a Senatului şi Camerei Deputaţilor. Componenta nominală a comisiei şi a biroului acesteia este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prevederile art. 2 nu vor fi interpretate în sensul împiedicării comisiei de a face publice actele şi concluziile sale, ori de câte ori va obţine acordul birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 5Pierderea calităţii de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala atrage şi pierderea calităţii de membru al comisiei.  +  Capitolul 2 Atribuţiile comisiei  +  Articolul 6Comisia exercita controlul concret şi permanent asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi are următoarele atribuţii: a) analizează şi verifica respectarea Constituţiei şi a legilor României de către Serviciul de Informaţii Externe; b) verifica dacă ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ, emise de conducerea Serviciului de Informaţii Externe, sunt în conformitate cu Constituţia şi cu legile României, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi cu hotărârile Guvernului, date în vederea aplicării deciziilor Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; c) analizează modul de fundamentare a bugetului Serviciului de Informaţii Externe şi verifica execuţia acestuia pe baza controalelor efectuate de organele competente; d) audiaza persoana propusă de Preşedintele României pentru funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe, în legătură cu care prezintă un aviz consultativ, care va fi trimis Preşedintelui României. Comisia poate propune Preşedintelui României, prin raport, revocarea din funcţie a directorului Serviciului de Informaţii Externe; e) examinează cazurile în care în activitatea Serviciului de Informaţii Externe s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor dispoziţii legale şi se pronunţa asupra măsurilor ce se impun pentru restabilirea legalităţii; f) analizează, verifica şi soluţionează sesizările cetăţenilor care se considera lezati în drepturile şi libertăţile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind siguranţa naţionala şi apărarea intereselor României, de către Serviciul de Informaţii Externe. Examinează şi soluţionează celelalte plângeri şi sesizări care îi sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul de Informaţii Externe; g) verifica criteriile de selecţionare şi promovare a cadrelor Serviciului de Informaţii Externe; h) verifica modul de promovare a intereselor României şi felul în care activităţile Serviciului de Informaţii Externe sunt orientate, în principal, pentru identificarea, analizarea, ţinerea sub control şi eliminarea riscurilor la adresa siguranţei naţionale; i) verifica modul de colaborare şi gradul de interoperabilitate dintre Serviciul de Informaţii Externe şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale; j) verifica modul de cooperare cu instituţii similare străine; k) avizează proiectele de lege care au legătură cu activitatea Serviciului de Informaţii Externe; l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Parlamentului României.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicita Serviciului de Informaţii Externe, prin intermediul directorului acestuia, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.  +  Articolul 8Serviciul de Informaţii Externe este obligat sa răspundă în timp util solicitărilor comisiei şi să permită audierea persoanelor indicate de aceasta, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe.  +  Articolul 9Sunt exceptate de la prevederile art. 7 şi 8 documentele, datele şi informaţiile în legătură cu acţiunile informative privind siguranţa naţionala, aflate în curs sau care urmează a fi executate, apreciate ca atare de către comisie, la recomandarea Consiliului Suprem de Apărare a tarii, precum şi informaţiile care pot conduce la deconspirarea calităţii reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor şi mijloacelor de muncă concrete folosite în munca de informaţii, în măsura în care acestea nu contravin Constituţiei şi legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 10La cererea birourilor permanente ale celor două Camere sau ori de câte ori considera necesar, comisia întocmeşte şi prezintă acestora rapoarte cu privire la constatările şi la concluziile rezultate din exercitarea atribuţiilor care îi revin.  +  Capitolul 3 Funcţionarea comisiei  +  Articolul 11Solicitarea datelor şi informaţiilor necesare comisiei, precum şi orice alt demers în relaţiile acesteia cu Serviciul de Informaţii Externe se realizează de către comisie prin intermediul preşedintelui sau.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale comisia poate folosi experţi din cadrul Serviciului de Informaţii Externe, desemnaţi de directorul acestuia.Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. c) comisia poate apela la serviciile unor specialişti în domeniu, angajaţi ai autorităţilor publice de profil.Persoanele folosite potrivit alin. 2 vor semna un angajament prin care se obliga să respecte dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu şi sa protejeze datele şi informaţiile de care iau cunoştinţa.Încălcarea prevederilor alin. 3 atrage răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 13Comisia poate invita la şedinţele sale preşedinţii birourilor permanente ale celor două Camere, preşedinţii comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, membri ai Consiliului Suprem de Apărare a tarii, precum şi alte persoane.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre comisia adopta decizii cu votul majorităţii membrilor săi.  +  Articolul 15Lucrările şi actele comisiei fac parte din categoria secretelor de stat, dacă sunt considerate de lege ca atare, cu excepţia concluziilor cuprinse în rapoartele acesteia, care sunt autorizate să fie făcute publice de către birourile permanente ale celor două Camere.Membrii comisiei au obligaţia să respecte reglementările legale privind apărarea secretului de stat în legătură cu toate documentele, datele şi informaţiile de care iau cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor care le revin, asigurând deplina protejare a acestora, conform legilor în vigoare.Nerespectarea prevederilor alin. 1 şi 2 poate atrage, potrivit regulamentelor celor două Camere, suspendarea din calitatea de membru al comisiei, până la soluţionarea definitivă a cauzei, ridicarea imunitatii parlamentare şi deferirea, în condiţiile legii, organelor de justiţie.  +  Articolul 16Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 şi 15, sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de protecţie împotriva scurgerii de informaţii, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplina şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, respectiv de Comisia juridică, de numiri, disciplina şi validari a Senatului, după caz, care va prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile şi măsurile ce se impun.  +  Articolul 17Preşedintele care conduce lucrările şedinţelor comune ale celor două Camere, în care se dezbat probleme ce intră în competenţa comisiei, poate cere, din oficiu, la solicitarea unui grup parlamentar, a preşedintelui comisiei sau a directorului Serviciului de Informaţii Externe, ca lucrările respective să se desfăşoare în şedinţe secrete.Hotărârea se ia cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Birourile permanente ale celor două Camere, prin secretarii generali, vor asigura spaţiile, personalul, birotica şi logistica necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiei.  +  Articolul 19Documentele comisiei se păstrează în arhiva proprie a acesteia, cu respectarea normelor legale privind apărarea secretului de stat.La sfârşitul legislaturii, documentele comisiei vor fi inventariate şi sigilate sub supravegherea membrilor acesteia şi vor fi predate, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate de noul Parlament, împreună cu documentele preluate de la comisiile anterioare, conform regulamentului de funcţionare a comisiei.  +  Articolul 20Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile regulamentelor celor două Camere, precum şi cu cele ale Regulamentului şedinţelor comune ale celor două Camere, în măsura în care dispoziţiile acestora nu se afla în divergenta.  +  Articolul 21În exercitarea atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, comisia va elabora şi va inainta spre aprobare birourilor permanente ale celor două Camere regulamentul propriu de funcţionare.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Parlamentului României nr. 13 din 3 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 10 iunie 1998.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 28 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, ANDREI IOAN CHILIMAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU  +  Anexa 1COMPONENTA NOMINALĂa Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii ExterneComisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este formată din următorii deputaţi şi senatori:
    1.Mihai Gheorghiu-deputat, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
    2.Alexandru-Radu Timofte-senator, Partidul Democraţiei Sociale din România
    3.George Şerban-deputat, Partidul Democrat
    4.Cornel Boiangiu-senator, Partidul Naţional Liberal
    5.Marcu Tudor-deputat, Partidul România Mare.
   +  Anexa 2COMPONENTABiroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţiiServiciului de Informaţii ExterneBiroul Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este format din următorii deputaţi şi senatori:
    Preşedinte: George Şerban-Partidul Democrat
    Vicepreşedinte: Alexandru-Radu Timofte-Partidul Democraţiei Sociale din România
    Secretar: Mihai Gheorghiu-Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat.
  --------