METODOLOGIE din 6 aprilie 2010de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 14 aprilie 2010  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 87 din 6 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 14 aprilie 2010.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește cadrul de desfășurare a activității de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.(2) Fac obiectul autorizării potrivit prezentei metodologii următoarele lucrări:a) proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;b) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;c) proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;d) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;e) termoprotecție cu vopsele termospumante;f) termoprotecție cu produse de torcretare;g) ignifugarea materialelor combustibile;h) întreținerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;i) verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.j) proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat; (la 27-08-2014, Lit. j) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) k) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți. (la 27-08-2014, Lit. k) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (3) Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se face prin metodologii specifice, aprobate în condițiile legii.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizație - document emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă care dă dreptul titularului să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzute de art. 1 alin. (2);b) persoane - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;c) personal de specialitate - angajați cu contract individual de muncă ai persoanelor juridice, membri și angajați cu contract individual de muncă ai întreprinderilor individuale, membri ai întreprinderilor familiale, precum și persoane fizice autorizate și angajați cu contract individual de muncă ai acestora, care dețin un certificat de competență profesională pentru unul sau mai multe dintre domeniile de autorizare prevăzute la art. 1 alin. (2); (la 27-08-2014, Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) d) certificat de competență profesională - document care atestă pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită autorizare.  +  Articolul 3Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, denumită în continuare autorizare, se realizează contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.  +  Capitolul II Desfășurarea activității de autorizare a persoanelor  +  Articolul 4(1) Autorizarea se solicită în scris, pentru fiecare dintre lucrările prevăzute la art. 1 alin. (2), la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, denumit în continuare Centrul Național, unitate specializată din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectoratul General.(2) În cazul persoanei juridice, autorizarea se solicită pentru fiecare filială a acesteia, constituită potrivit legii, care urmează să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.(3) Autorizația se acordă pe o perioadă nedeterminată.(4) Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 5(1) Cererea de autorizare trebuie însoțită de următoarele documente:a) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului;b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării autorizării de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă înregistrarea uneia sau mai multor activități pentru care se solicită autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevăzute în anexa nr. 2;c) lista cu personalul de specialitate semnată și ștampilată de solicitant; (la 27-08-2014, Lit. c) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) copii de pe certificatul/certificatele de competență profesională însoțite de suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupații specifice cuprinse în Lista cu ocupațiile specifice prevăzută în anexa nr. 3 sau, după caz, adeverințe în original din partea furnizorilor de formare profesională autorizați conform legii din care să rezulte că personalul a absolvit cursurile specifice, precum și unitățile de competență dobândite conform standardelor ocupaționale; (la 27-08-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnată și ștampilată de solicitant, întocmită conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de măsurare din dotare; (la 27-08-2014, Lit. e) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) f) buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/ atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare, după caz; (la 27-08-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) f^1) copie de pe autorizația/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie și anexele la aceasta/acesta în care sunt precizate mijloacele de măsurare pentru care laboratorul are dreptul să efectueze verificare metrologică sau etalonare, după caz; (la 27-08-2014, Lit. f^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) f^2) documente semnate și ștampilate de solicitant din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare, cum ar fi: procedură, plan de etalonare ș.a.m.d.; (la 27-08-2014, Lit. f^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) g) procedura de lucru specifică activității pentru care se solicită autorizarea, care respectă structura-cadru prevăzută în anexa nr. 5, semnată și ștampilată de solicitant, sau, atunci când există un sistem de management al calității pe domeniul pentru care se solicită autorizarea, dovada din care să rezulte implementarea acestuia și procedura de lucru aferentă;h) copie de pe autorizația emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri și presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] și bioxid de carbon [CO(2)], în cazul persoanelor care solicită autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră; (la 27-08-2014, Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) i) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către Centrul Național. (la 27-08-2014, Lit. i) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (1^1) Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii și a documentației aferente depuse în vederea autorizării se va efectua după încheierea unui contract între solicitant și Centrul Național. (la 27-08-2014, Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (2) În cazul instituțiilor/autorităților publice, situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se dovedesc prin prezentarea unor documente echivalente.(3) Prin prezentarea certificatelor de competență profesională prevăzute la alin. (1) lit. d), persoanele care solicită autorizarea trebuie să facă dovada că personalul de specialitate acoperă toate unitățile de competență specifice. (la 27-08-2014, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Dotarea cu mijloace tehnice, dovedită potrivit alin. (1) lit. e), trebuie să respecte următoarele reguli:a) generale:1. să fie asigurată pe întreaga perioadă de autorizare a persoanei;2. mijloacele tehnice nu trebuie să fie de tip hobby sau destinate uzului casnic/gospodăresc;b) specifice:1. să fie asigurată pentru fiecare sucursală, în cazul persoanelor juridice;2. să fie asigurată pentru fiecare punct de lucru, în cazul în care se solicită autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră. (la 27-08-2014, Pct. 2, lit. b) a alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 6(1) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o confirmare, care trebuie să conțină următoarele:a) informații privind completarea documentelor care însoțesc cererea de autorizare, dacă este cazul;b) comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare și a datei de la care începe să curgă: data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, data primirii documentației complete;c) căile de atac;d) mențiunea privind autorizarea tacită, în cazul depășirii termenului de procesare a cererii.(3) Documentele solicitate suplimentar trebuie să fie depuse în cel mult 45 de zile de la data notificării, în caz contrar cererea se respinge.  +  Articolul 7(1) Cererea de autorizare se soluționează de către specialiști din structura de autorizare printr-un referat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5^1, care cuprinde concluzii și propuneri privind acordarea autorizației sau, după caz, respingerea motivată a solicitării; referatul se vizează de către șeful structurii de autorizare și se aprobă de către șeful Centrului Național. (la 27-08-2014, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (2) Cererea solicitantului se procesează în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile, cu condiția notificării solicitantului înainte de expirarea termenului inițial. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de Centrul Național.(3) În cazul în care cererea se respinge, solicitantul trebuie informat cu privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării acestei măsuri.(4) Modelul autorizațiilor emise de Centrul Național este prevăzut în anexa nr. 6.(5) Evidența autorizațiilor emise se ține într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.(6) Dacă solicitanții nu se prezintă pentru ridicarea autorizațiilor în termen de 6 luni de la data emiterii, acestea își pierd valabilitatea și se îndosariază potrivit reglementărilor în vigoare. (la 27-08-2014, Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (7) Autorizațiile pot fi ridicate de la sediul Centrului Național de către reprezentanți legali ai persoanei autorizate sau de împuterniciți ai acesteia, care au obligația de a verifica corectitudinea datelor menționate în autorizație. (la 27-08-2014, Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Capitolul III Supravegherea persoanelor autorizate  +  Articolul 8(1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditări de supraveghere.(2) Auditul de supraveghere se planifică și se efectuează de inspectoratele pentru situații de urgență județene, respectiv al municipiului București, în baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.(3) Centrul Național planifică și efectuează audituri de supraveghere, pentru a verifica soluționarea motivelor care au stat la baza suspendării, în toate cazurile de suspendare a autorizației pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 20 lit. g), precum și audituri de supraveghere inopinate în situațiile prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. b).(4) Inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București desemnează cel puțin 2 specialiști pentru efectuarea auditului de supraveghere pe fiecare domeniu de autorizare prevăzut la art. 1 alin. (2), iar Centrul Național desemnează, în același scop, specialiști din cadrul structurii de autorizare.(5) Lista auditorilor desemnați potrivit alin. (4) se aprobă de către inspectorul general al Inspectoratului General după efectuarea de către aceștia a unei pregătiri specifice la Centrul Național.(6) Lista aprobată se afișează pe site-ul oficial al Inspectoratului General și al Centrului Național.(7) Auditorii desemnați din inspectoratele pentru situații de urgență județene, respectiv al municipiului București parcurg, cel puțin odată la 3 ani, o formă de pregătire specifică domeniului pentru care sunt desemnați, care se organizează și se desfășoară prin grija Centrului Național.(8) Auditul de supraveghere se efectuează, de regulă, de un auditor. (la 27-08-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 9(1) Beneficiarii lucrărilor trebuie să asigure/permită accesul necondiționat al auditorilor în spațiile în care se efectuează sau au fost efectuate lucrări în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) și să pună la dispoziție toate documentele de proveniență, declarațiile de conformitate CE, declarațiile de performanță, agrementele tehnice europene, agrementele tehnice în construcții, certificatele pentru introducerea pe piață sau notificările la Centrul Național, după caz, pentru toate mijloacele tehnice din dotare, substanțele și produsele utilizate și la altele asemenea.(2) Modul de efectuare a lucrărilor se verifică în cadrul a cel puțin 3 lucrări alese de auditor. (la 27-08-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 10(1) Auditul de supraveghere se planifică și se efectuează cel puțin o dată la 2 ani.(2) Auditul planificat conform alin. (1) se comunică persoanei autorizate cu cel puțin 10 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.(3) Auditul de supraveghere se poate realiza și inopinat în următoarele situații:a) în urma sesizării din oficiu a Inspectoratului General, Centrului Național sau inspectoratelor pentru situații de urgență județene, respectiv al municipiului București;b) în urma reclamațiilor, informărilor și/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată;c) pe timpul verificării activității auditorilor de către reprezentanții Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pieței. (la 27-08-2014, Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 11(1) În urma auditului de supraveghere se întocmește un referat de supraveghere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 în 3 exemplare, care se distribuie astfel:a) exemplarul nr. 1, la Centrul Național;b) exemplarul nr. 2, la inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București;c) exemplarul nr. 3, la persoana auditată.(2) Referatul de supraveghere se comunică persoanei auditate și Centrului Național, după caz, în termen de 15 zile de la data încheierii auditului de supraveghere.  +  Capitolul IV Suspendarea și retragerea autorizației (la 27-08-2014, Denumirea capitolului IV a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 12(1) Autorizația se suspendă de către Centrul Național pentru un termen de 60 de zile dacă, în urma analizării referatului de supraveghere, se constată neîndeplinirea cel puțin a uneia dintre obligațiile persoanei autorizate prevăzute la art. 20 lit. a)-g). (la 27-08-2014, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (1^1) Autorizația poate fi suspendată și în situația în care Inspectoratul General sesizează Centrul Național că persoana autorizată nu a transmis structurii specializate de supraveghere a pieței, în termen de 15 zile de la data primirii notificării privind necesitatea prezentării următoarelor înscrisuri pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate:a) declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat;b) agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar). (la 27-08-2014, Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (1^2) Suspendarea autorizației se face în baza unui raport de suspendare întocmit de structura de autorizare din cadrul Centrului Național. (la 27-08-2014, Alin. (1^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (2) Raportul de suspendare a autorizației cuprinde:a) abaterile constatate;b) dispoziția de suspendare a autorizației;c) atenționarea persoanei auditate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;d) căi de atac.(3) Raportul de suspendare se vizează de către șeful structurii de autorizare și se aprobă de către șeful Centrului Național.(4) Raportul de suspendare se întocmește în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării referatului de supraveghere la Centrul Național, și se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:a) persoanei auditate;b) inspectoratului pentru situații de urgență județean sau al municipiului București.  +  Articolul 13(1) Suspendarea autorizației pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 20 lit. a)-f) încetează dacă, în termenul comunicat, persoana autorizată face dovada soluționării motivelor care au stat la baza suspendării prin depunerea la Centrul Național a unor documente în acest sens.(2) Suspendarea autorizației pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 20 lit. g) încetează numai în urma efectuării de către Centrul Național a unui nou audit de supraveghere planificat, după ce persoana autorizată comunică în termenul stabilit că a soluționat motivele care au stat la baza suspendării. (la 27-08-2014, Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 14Autorizația se retrage dacă:a) se constată neîndeplinirea cel puțin a uneia dintre obligațiile persoanei autorizate prevăzute la art. 20 lit. h)-k);b) persoanele autorizate împiedică ori se sustrag de la efectuarea auditului;c) nu se face dovada soluționării motivelor care au stat la baza suspendării, în termenul comunicat cu această ocazie;d) se constată că persoana autorizată, pe perioada suspendării, efectuează lucrări în domeniul în care este autorizată;e) în termen de un an, autorizația a fost suspendată de două ori. (la 27-08-2014, Art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 15(1) În cazul în care în urma analizării referatului de supraveghere se constată existența uneia/unora din situațiile prevăzute la art. 14, Centrul Național, prin structura de autorizare, întocmește un raport de retragere a autorizației.(2) Raportul de retragere a autorizației cuprinde:a) abaterile constatate;b) dispoziția de retragere a autorizației;c) căi de atac.(3) Raportul de retragere se vizează de către șeful structurii de autorizare și se aprobă de către șeful Centrului Național.(4) Raportul de retragere se întocmește în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării referatului de supraveghere la Centrul Național, și se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:a) persoanei auditate;b) inspectoratului pentru situații de urgență județean sau al municipiului București.  +  Articolul 16(1) Persoana căreia i-a fost retrasă autorizația poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizației anterioare.(2) În cazul în care persoana solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.(3) Persoana căreia i-a fost retrasă de două ori autorizația nu mai poate solicita o nouă autorizare.  +  Articolul 16^1(1) Persoana autorizată poate solicita suspendarea autorizației pentru o perioadă de 6 luni, precizând:a) domeniul de autorizare pentru care se solicită suspendarea;b) modificările, indisponibilitățile care determină neîndeplinirea condițiilor care au stat la baza autorizării.(2) Suspendarea la cerere a autorizației se aprobă o singură dată într-un interval de 2 ani.(3) Dispoziția de suspendare la cerere a autorizației se emite de Centrul Național, prin structura de autorizare, și cuprinde atenționarea persoanei autorizate ca în termen de 6 luni de la comunicare să remedieze modificările sau indisponibilitățile care au stat la baza suspendării.(4) Dispoziția de suspendare se vizează de către șeful structurii de autorizare și se aprobă de către șeful Centrului Național.(5) Dispoziția de suspendare se întocmește în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării la Centrul Național, și se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:a) persoanei autorizate;b) inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv al municipiului București, după caz.(6) Suspendarea la cerere a autorizației se respinge în cazul în care solicitarea a intervenit după:a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;b) existența motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. b).(7) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), suspendarea încetează dacă persoana autorizată face dovada soluționării motivelor care au stat la baza suspendării, prin depunerea la Centrul Național a unor documente în acest sens. În caz contrar se procedează la retragerea autorizației. (la 27-08-2014, Art. 16^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 16^2(1) Persoana autorizată poate solicita retragerea autorizației.(2) Dispoziția de retragere la cerere a autorizației se emite de Centrul Național, prin structura de autorizare.(3) Dispoziția de retragere se vizează de către șeful structurii de autorizare și se aprobă de către șeful Centrului Național.(4) Dispoziția de retragere se întocmește în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării la Centrul Național și se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:a) persoanei autorizate;b) inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv al municipiului București, după caz.(5) Retragerea la cerere a autorizației se respinge în cazul în care solicitarea a intervenit după:a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;b) existența motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. b).(6) Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător. (la 27-08-2014, Art. 16^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Capitolul V Preschimbarea autorizațiilor  +  Articolul 17(1) Preschimbarea autorizațiilor intervine în următoarele situații:a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei autorizate;c) la schimbarea sediului social/profesional al persoanei autorizate.(2) În vederea preschimbării autorizației, persoanele trebuie să depună la Centrul Național următoarele documente:a) cerere de preschimbare a autorizației, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;b) autorizația în original;c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizației.d) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către Centrul Național. (la 27-08-2014, Lit. d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (3) Preschimbarea fiecărei autorizații se realizează contra cost, tariful stabilit fiind în cuantum de 50% din tariful de autorizare prevăzut la art. 3. (la 27-08-2014, Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (4) Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii și a documentației aferente depuse în vederea preschimbării autorizației se efectuează după încheierea unui contract între solicitant și Centrul Național. (la 27-08-2014, Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (5) Prevederile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (la 27-08-2014, Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Capitolul VI Libera circulație a serviciilor  +  Articolul 18(1) Persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), în regim transfrontalier în România numai după notificarea prealabilă a Centrului Național pentru fiecare lucrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.(2) Persoanele autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent în România numai după notificarea prealabilă a Centrului Național, conform anexei nr. 11. Notificarea trebuie însoțită de următoarele documente:a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie;b) autorizația emisă de statul emitent, în copie;c) lista cu personalul de specialitate care deține certificate de competență profesională corespunzătoare, semnată și ștampilată de persoana autorizată;d) certificate de competență profesională sau documente similare emise de autorități dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în copie;e) autorizație echivalentă ca scop cu autorizația emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, în copie. (la 27-08-2014, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 19(1) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Centrul Național contactează autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.(2) În cazul în care se constată efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor de către persoane autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European fără notificarea prealabilă a Centrului Național conform art. 18 alin. (1) sau (2) sau efectuarea lucrărilor neconforme, se va proceda la informarea autorităților competente din statul membru în cauză prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne. (la 27-08-2014, Alin. (2) al art. 19 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) (3) În cazul în care persoanele autorizate de către Centrul Național efectuează lucrări neconforme într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau nu respectă condițiile impuse de respectivul stat membru, se procedează la suspendarea și/sau retragerea autorizației, în condițiile cap. IV. (la 27-08-2014, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Capitolul VII Obligații ale persoanei autorizate și căi de atac  +  Articolul 20Persoanele autorizate au următoarele obligații:a) să mențină condițiile care au stat la baza autorizării, pe toată durata existenței autorizației;b) să comunice în scris Centrului Național modificările survenite în oricare dintre condițiile care au stat la baza autorizării, în termen de 10 zile de la data producerii acestora, prin transmiterea de documente actualizate;c) să certifice calitatea ignifugării efectuate prin rapoarte de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condițiile legii, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile;d) să asigure întocmirea și ținerea la zi a evidenței lucrărilor efectuate, în registre speciale, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12-16;e) să transmită structurii specializate de supraveghere a pieței, în termen de 15 zile de la data primirii notificării privind necesitatea prezentării înscrisurilor pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);f) să pună la dispoziția beneficiarului copii de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);g) să efectueze lucrările în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv ale normativelor/normelor tehnice/reglementărilor tehnice specifice aprobate potrivit legii, respectiv ale specificației tehnice a producătorului;h) să asigure/permită accesul necondiționat al auditorilor în spațiile în care se efectuează sau au fost efectuate lucrări în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2);i) să efectueze lucrările numai cu personal de specialitate;j) să efectueze lucrările numai cu produse care dețin marcajul CE de conformitate, declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);k) să încredințeze lucrările în domeniul în care sunt autorizate, atunci când nu procedează la efectuarea propriu-zisă a acestora, numai către persoane autorizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 27-08-2014, Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 21Contestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de suspendare/retragere a autorizației se face conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22(1) Certificatele de atestare emise până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.(2) Persoanele care au fost atestate până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii trebuie să respecte condițiile care au stat la baza emiterii certificatelor de atestare.  +  Articolul 23Verificarea activității auditorilor din inspectoratele pentru situații de urgență județene, respectiv al municipiului București și din Centrul Național se face de către reprezentanții Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pieței, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.  +  Articolul 24Pentru aplicarea prezentei metodologii Centrul Național elaborează proceduri specifice, aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.  +  Articolul 25(1) Listele cu persoanele autorizate, precum și cele cărora li s-a suspendat/retras autorizația se afișează și se actualizează pe site-ul oficial al Inspectoratului General și al Centrului Național și/sau se publică în publicații de specialitate.(2) Listele cu persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), în regim transfrontalier/cu caracter permanent în România se afișează și se actualizează pe site-ul oficial al Inspectoratului General și al Centrului Național și/sau se publică în publicații de specialitate. (la 27-08-2014, Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 26Procedura de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. (la 27-08-2014, Art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 27Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  - Model -
  CERERE DE AUTORIZARE
  Către
  Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
  Subsemnatul/Subsemnata, ........, în calitate de ....... al ........., persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, cu sediul în localitatea ..........., județul ......., str. ...... nr. ...., număr de ordine în registrul comerțului ........, solicit autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de ................................. .În susținerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un număr de .......... documente, ce atestă îndeplinirea condițiilor și criteriilor prevăzute în Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010.Declar că am luat cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010.Data ......... Semnătura ..........LS (la 27-08-2014, Anexa nr. 1 la metodologie a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin modificarea unei sintagme. )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  LISTA CODURILOR CAEN
  Domeniul de autorizare Coduri CAEN
  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz deincendiu 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu 4321- Lucrări de instalații electrice   
  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat   
  Termoprotecție cu vopsele termospumante/ produse de torcretare 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
  Ignifugarea materialelor combustibile  4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
  Întreținerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor  4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor 7120 - Activități de testări și analize tehnice
  Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră     3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 7120 - Activități de testări și analize tehnice
  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tipnatural-organizat 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea   
  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuareafumului și gazelor fierbinți 4321 - Lucrări de instalații electrice 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  ----------Anexa nr. 2 la metodologie a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, potrivit pct. 28 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  LISTA CU OCUPAȚIILE SPECIFICE
  Domeniul de autorizare   Ocupația/Cod COR (Cod COR valabil până la 31 decembrie 2011)
  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz deincendiu Proiectant sisteme de securitate/215119 (214319)  
  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu      Inginer sisteme de securitate/215222 (214438) și/sau Tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu/742105 (724205) și/sau Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces/352130 (313210)
  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor Proiectant sisteme de securitate/215119 (214319)
  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor/742106 (724206)  
  Termoprotecție cu vopsele termospumante/ produse de torcretare Operator termoprotecție/713105 (714109)  
  Ignifugarea materialelor combustibile Ignifugator/713104 (714107)
  Întreținerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor Operator în verificarea, întreținerea și repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor/723308 (723307)
  Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră Operator în verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu/723306 (723305)  
  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tipnatural-organizat Proiectant sisteme de securitate/215119 (214319)   
  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuareafumului și gazelor fierbinți  Operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor/ 742104 (724204)
  ----------Anexa nr. 3 la metodologie a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, potrivit pct. 28 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4la metodologieLISTA CU MIJLOACELE TEHNICE DIN DOTARE1. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu1.1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse - etalonat cel puțin pentru: tensiune electrică (12 și 24 V cc, 220 V ca), intensitate electrică (0-10 A cc) și rezistență electrică (100 Ω-1 MΩ)1.2. Truse de scule de tip electronist, electrician1.3. Mașină de găurit portabilă1.4. Scară, schelă1.5. Laptop1.6. Echipamente și dispozitive de verificare/testare a detectoarelor de incendiu2. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră2.1. Compresor2.2. Pompă hidraulică - minimum 100 bari2.3. Manometru de control - etalonat (0-100 bari)2.4. Aparat de cântărit - minimum 100 kg, cu precizie 500 g sau mai ridicată - verificat metrologic/etalonat2.5. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare2.6. Mașină de găurit portabilă2.7. Truse de scule tip lăcătușărie, electrician2.8. Polizor2.9. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv2.10. Truse de chei fixe, inelare3. Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecție cu vopsele termospumante3.1. Instalație de sablare3.2. Instalație de aplicare a vopselelor termospumante3.3. Set duze3.4. Aparat de măsură și control pentru determinarea aderenței grundului - etalonat3.5. Aparat electronic de măsurat grosimea stratului uscat de vopsea - etalonat3.6. Aparat de măsură și control pentru determinarea umidității și temperaturii suprafeței metalului - etalonat3.7. Dispozitiv de măsurat grosimea stratului umed3.8. Etaloane pentru grade de curățare3.9. Dispozitive pentru pregătirea suprafeței-suport - perii mecanice, manuale4. Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecție cu produse de torcretare4.1. Instalație de aplicare a produsului de torcretare4.2. Aparat de măsurat umiditatea și temperatura suprafeței metalului - etalonat4.3. Aparat de măsurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare4.4. Dispozitiv de măsurare a aderenței stratului uscat4.5. Dispozitive pentru pregătirea suprafeței-suport - perii mecanice, manuale5. Pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile5.1. Instalație de aplicare a vopselelor - compresor5.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)5.3. Aparat de cântărit - minimum 10 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicată - verificat metrologic/etalonat5.4. Aparat de măsurat umiditatea lemnului (umidometru) - etalonat5.5. Aparat de măsurat umiditatea și temperatura aerului (termohigrometru) - etalonat5.6. Dispozitive pentru pregătirea suprafeței-suport - perii mecanice, manuale6. Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră6.1. Instalație de aplicare a vopselelor - compresor6.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)6.3. Aparat de cântărit - minimum 20 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicată - verificat metrologic/etalonat6.4. Aparat de cântărit - minimum 200 kg, cu precizie 400 g sau mai ridicată - verificat metrologic/etalonat6.5. Truse de chei fixe, inelare6.6. Cilindru gradat pentru apă, spumant7. Pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor7.1. Macara rulantă sau palan de cel puțin 5 t/f - verificată ISCIR7.2. Instalație de aplicare a vopselelor - compresor7.3. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)7.4. Trusă mecanică auto7.5. Trusă electrică auto7.6. Utilaje pentru prelucrări prin așchiere (strung, freză, mașină de găurit, polizor)7.7. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare8. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți8.1. Compresor8.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari, clasă de precizie 1,6)8.3. Aparat de măsură și control pentru măsurarea nivelului de zgomot și vibrații - sonometru/dozimetru pentru zgomot, clasă de precizie ±2 dB - etalonat8.4. Aparat de măsură și control pentru măsurarea debitului - debitmetru/rotametru/tub Pitot-Prandtl/contor, clasă de precizie 1,08.5. Aparat de măsură și control pentru măsurarea temperaturii - termometru/termocuplu/termorezistență, clasă de precizie ± 0,5°8.6. Aparat de măsură și control pentru măsurarea dimensiunilor (diametre, lungimi, lățimi, adâncimi, unghiuri, distanțe, cote de montaj) - șubler, clasă de precizie 0,1 mm/ruletă, clasă de precizie 1 mm/șablon8.7. Aparat de măsură și control pentru a determina planeitate, pantă, orizontalitate, paralelism - nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser/metru8.8. Aparat de măsură și control pentru măsurarea vitezei aerului - anemometru/velometru/tub Pitot-Prandtl8.9. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare8.10. Mașină de găurit portabilă8.11. Truse de scule tip lăcătușărie, electrician8.12. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv8.13. Truse de chei fixe, inelare----------Anexa 4 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, potrivit pct. 28 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 5la metodologieSTRUCTURA - CADRUa procedurii de lucru specifice1. Scopul procedurii (se va preciza în clar scopul pentru care se elaborează procedura)2. Domeniul de aplicare (se va preciza în clar domeniul unde se aplică procedura)3. Definiții/Terminologie (se vor preciza și defini principalii termeni și expresiile folosite în conținutul procedurii)4. Documente de referință (se va preciza legislația, actele normative, reglementările, standardele etc. ce urmează să fie aplicate pe timpul efectuării activității pentru care se solicită autorizarea)5. Conținutul procedurii:a) precizări privind modul de efectuare a lucrărilor;b) precizarea responsabilităților persoanelor implicate în activitatea pentru care se solicită autorizarea;c) precizări privind asigurarea resurselor:– resurse umane/personal de specialitate - deținerea competenței necesare efectuării lucrărilor; (la 27-08-2014, Prima liniuță a lit. c) a pct. 5 din anexa 5 la metodologie a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) – asigurarea instruirii;– menținerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilități și experiență;– infrastructură:– clădiri, spațiu de lucru și utilități asociate;– servicii suport (transport, comunicare etc.);– mediul de lucru;d) servicii către clienți:– analiza cererilor clienților;– modalități de determinare a satisfacției clienților;– modul de tratare și soluționare a reclamațiilor;e) evidențe:– evidența lucrărilor efectuate;– evidența clienților;– evidența furnizorilor de substanțe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate;– evidența aparatelor de măsură și control utilizate și a buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare;– evidența rapoartelor de încercare emise de laboratoare de încercări la foc acreditate (pentru lucrări de ignifugare a materialelor combustibile);f) măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare și de prevenire a apariției acestora.NOTĂ:Evidențele se pot păstra pe suport electronic și/sau pe suport hârtie.  +  Anexa nr. 5^1la metodologieModel referat    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Exemplar unic                                                        Nr. _________            [ STEMA ROMÂNIEI] București:                                                        data_________    CENTRUL NAȚIONAL PENTRU SECURITATE    LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ                                                         Aprob                                                         ────────                                                  Șeful centrului național,                                                  ..........................               Vizat             ────────────     Șeful structurii de autorizare,     ...............................REFERATPrezentul referat este emis pentru ......(denumirea persoanei)...., persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, cu sediul în localitatea ......, județul/sectorul ........., număr de ordine în registrul comerțului ..........1. Domeniul pentru care se solicită autorizarea:..........................................................................2. Referențial: Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare3. Documente care însoțesc cererea de autorizare:a) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării autorizării de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă înregistrarea activității pentru care se solicită autorizarea, conform codului CAEN    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘c) listă cu personalul de specialitate semnată și ștampilată de solicitant    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘d) copii de pe certificatul/certificatele de competență profesională    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘e) listă cu mijloacele tehnice din dotare, semnată și ștampilată de solicitant, întocmită conform anexei nr. 4 la metodologie, cu precizarea seriilor mijloacelor de măsurare din dotare    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘f) buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare
  Mijloc de măsurare  Serie și număr buletin de verificare metrologică/ certificat de etalonare  Data emiterii  Termen de valabilitate  
      
  g) copie de pe autorizația/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie și anexele la aceasta/acesta    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘h) documente semnate și ștampilate de solicitant din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de etalonare)    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘i) procedură de lucru specifică activității pentru care se solicită autorizarea    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘j) copie de pe autorizația emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri și presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] și bioxid de carbon [CO(2)]    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘k) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii    ┌──────┬──────┐ ┌──────┬──────┐    │ │ DA │ │ │ NU │    └──────┴──────┘ └──────┴──────┘
  4. Concluzii:În conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 , cu modificările și completările ulterioare, propun:Cererea de autorizare înregistrată cu numărul ................ din ........... să fie:aprobată []Cu eliberarea autorizației pe o perioadă nedeterminată, cu supraveghere din partea Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a inspectoratelor pentru situații de urgență județene, respectiv al municipiului Bucureștirespinsă []Motivele care au stat la baza respingerii:.....................................................................Întocmit Notă
  Specialist din structura de autorizare,
  .......................................
  (la 27-08-2014, Anexa nr. 5^1 la metodologie a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, având conținutul prevăzut în anexa nr. 4 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 6la metodologie                          - Model -
    ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ   [STEMA ROMÂNIEI]    Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă   AUTORIZAȚIE Seria .... Nr. ..... din .........   În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, se autorizează ....., cu sediul în localitatea ......, județul ....... ......., număr de ordine în registrul comerțului ....., pentru efectuarea lucrărilor de ................ .   Autorizația se acordă pentru o perioadă nedeterminată.   Șeful Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, ........................... (semnătura) LS
  ----------Anexa nr. 6 la metodologie a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin modificarea unei sintagme.
   +  Anexa nr. 7la metodologie
  - Model -
  REGISTRU SPECIAL DE EVIDENȚĂ A AUTORIZAȚIILOR
  Nr. crt.        Seria, numărul și data emiterii autorizației    Datele de iden- tificare ale persoanei    Domeniulde auro-rizare       Numărul și data cererii de auto-rizare      Data eliberării autorizației/Numele, prenumele și semnătura persoanei care ridică autorizația Numele, prenumele și semnătura persoanei care eliberează autorizația      Observații    
          
          
          
          
          
   +  Anexa nr. 8la metodologie    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ    Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă/    Inspectoratul pentru Situații de Urgență .............................    al Județului ......................../Municipiului București                                                       Văzut                                                    ──────────────                                                Șeful centrului național/                                                   inspectorul-șef,                                            ................................                                                       (semnătură)                                                           LS                          Vizat                       ─────────            Șeful structurii de autorizare/             adjunctul inspectorului-șef,           ...................................                       (semnătură)
  REFERAT DE SUPRAVEGHERE
  Nr. ....... din .....
  În data de/perioada ........, domnul/doamna ....../(numele și prenumele).......... auditor din Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă/Inspectoratul pentru Situații de Urgență .......... al Județului ........../Municipiului București și domnul/doamna ...../(numele și prenumele)......., având funcția de ........, în calitate de reprezentant legal/împuternicit, și domnul/doamna ...../(numele și prenumele)..........,în calitate de personal de specialitate din partea ........, cu sediul în localitatea ....., str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., județul/sectorul ......., telefon/fax ...., e-mail ......., care efectuează lucrări de ........, în baza Autorizației seria ..... nr. ...... din ....., am procedat la verificarea condițiilor tehnico-organizatorice și a lucrărilor efectuate/în curs de efectuare pentru îndeplinirea cerințelor obligatorii cuprinse în Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare (metodologie), și am constatat următoarele:– personalul de specialitate:numele și prenumele, numărul certificatului de competență profesională, ocupația pentru care deține certificat, denumirea furnizorului de formare profesională și data eliberării certificatului......................................................................– mijloacele tehnice din dotare:mijloacele tehnice din dotare ........................................(Se vor preciza mijloacele tehnice din dotare, seriile sau numerele de inventar ale acestora.)corespund/nu corespund cu cele din lista cu mijloacele tehnice precizată în anexa nr. 4 la metodologie, în funcție de domeniul de autorizare;buletine de verificare metrologică/certificate de etalonare pentru......................................................................(Se vor preciza mijloacele tehnice de măsurare, seriile acestora, numerele și data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare, emitentul, perioada stabilită pentru etalonare.)– există/nu există documente semnate și ștampilate din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de etalonare);– există/nu există procedură de lucru specifică activității, semnată și ștampilată;– autorizație emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri și presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] și bioxid de carbon [CO(2)], în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră:.........................................................................(Se vor preciza numărul autorizației, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate, domeniul de volum, presiune și tipul de fluid autorizat.)– rapoarte de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condițiile legii, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile:.........................................................................(Se vor preciza numerele și data emiterii rapoartelor de încercare, denumirea laboratorului acreditat, în condițiile legii, beneficiarul lucrării, denumirea și adresa obiectivului)– există/nu există registru de evidență a lucrărilor întocmit conform anexelor nr. 12-16 la metodologie, după caz, și este/nu este ținut la zi;– sunt/nu sunt puse la dispoziția beneficiarului copii de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar).Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:1. ....................................................................2. ....................................................................3. ....................................................................Constatări în urma verificării lucrărilor: (elemente componente ale instalațiilor, precum și existența, integritatea și funcționarea acestora; echipamentele/produsele/reperele/substanțele utilizate; existența și ținerea la zi a registrelor cu întreținerea periodică a instalațiilor aflate la beneficiarii lucrărilor; calitatea/aspectul lucrărilor; stingătoarele de incendiu verificate, reîncărcate sau reparate și produsele de stingere utilizate pentru fiecare dintre acestea; etichete aplicate pe stingătoarele de incendiu care conțin toate elementele de identificare; documente de proveniență, declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), pentru toate reperele și substanțele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate; personalul/personalul de specialitate participant la efectuarea lucrărilor; alte constatări)........................................................................Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, distribuite după cum urmează:– un exemplar la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă;– un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ........ al Județului ......../Municipiului București;– un exemplar la ....../(denumirea persoanei auditate).........
  Auditor, ............................ (semnătură)  Am luat cunoștință. ........................... (semnătură și ștampilă din partea persoanei auditate)
  ----------Anexa nr. 8 la metodologie a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, potrivit pct. 30 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la metodologie
  - Model -
  CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAȚIEI
  Către
  Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
  Subsemnatul/Subsemnata, ........, în calitate de ........ al ..........., persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, cu sediul în localitatea ........., județul ........., str. ...... nr. ......, număr de ordine în registrul comerțului ....., autorizată pentru efectuarea lucrărilor de .......... cu Autorizația seria ....... nr. ......... din .........., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: .........................................În susținerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 .Declar că am luat cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010.Data .......... Semnătura ...........LS (la 27-08-2014, Anexa nr. 9 la metodologie a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin modificarea unei sintagme. )
   +  Anexa nr. 10la metodologie
  - Model -
  NOTIFICARE
  Către
  Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
  În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, subsemnatul/subsemnata, ...., în calitate de ....... al .........., cu sediul în ........, vă notificăm că deținem Certificatul/Autorizația/Atestatul nr. .... din ...., emis/emisă de ....... pentru efectuarea lucrărilor/prestarea serviciilor de ........ pentru perioada ........................ .Lucrările vor fi efectuate în localitatea ........................., la obiectivul ..........., în perioada ........... .Data ........... Semnătura ...........                            LS
   +  Anexa nr. 11la metodologie
  - Model -
  NOTIFICARE

  Către
  Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
  În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, subsemnatul/subsemnata, ....., în calitate de ........ al ..........., cu sediul în ......, vă notificăm că deținem Certificatul/Autorizația/Atestatul nr. .... din ....., emis/emisă de ........ pentru efectuarea cu caracter permanent a lucrărilor/prestarea serviciilor de .......................În susținerea notificării depunem următoarele documente:a) ....................................................;b) ....................................................;c) ....................................................;d) ....................................................;e) ................................................... .Data ........... Semnătura ..............                            LS
   +  Anexa nr. 12la metodologie
  - Model -
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile
  Nr. crt.             Date de identificareale benefi- ciarului           Contract(număr și dată)            Data începeriilucrării             Data recepției laterminarea lucrării și garanția acordată         Suprafața ignifugată            Produsulutilizat            Numărul probelor trimise la un laboratoracreditat         Nr. raportului de încercareprimit de lalaboratorul acreditat         Numele, prenumeleși semnă-tura per-sonaluluide specialitate responsa-bil cu efectua- rea pro- priu-zi- să a lu- crării
            
            
            
            
            
            
  NOTĂ:Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat. (la 27-08-2014, Anexa nr. 12 la metodologie a fost modificată de pct. 32 și 33 ale art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )
   +  Anexa nr. 13la metodologie
  - Model -
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a lucrărilor de termoprotecție
  Nr. crt.        Date de identificareale benefi- ciarului      Contract(număr și dată)       Data începerii lucrării       Data recepției la terminarea lucrării      Suprafațaprotejată       Produsulutilizat       Garanțiaacordatălucrării      Numele, prenu- mele și semnă- tura personalu-lui de specia- litate respon- sabil cu efec- tuarea propriu-zisă a lucrării 
           
           
           
           
  NOTĂ:Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat. (la 27-08-2014, Anexa nr. 13 la metodologie a fost modificată de pct. 32 și 33 ale art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )
   +  Anexa nr. 14la metodologie
  - MODEL -
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a lucrărilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor și
  instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de
  incendiu/sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a
  incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze
  fluorurate cu efect de seră/sistemelor și instalațiilor de
  ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți
  Nr. crt.Date de identificareale beneficiarului Descrierea sistemului/ instalației (componente)Contract (număr șidată) Data începeriilucrării Data finalizăriilucrării GaranțiaacordatălucrăriiNumele, prenumele și semnătura personaluluide specialitate responsabil cu efectuarea propriu-zisă a lucrării
          
          
          
          
          
          
  NOTĂ:Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat. Registrul de evidență se păstrează în mod distinct, pentru fiecare categorie de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru mai multe domenii de autorizare.----------Anexa nr. 14 la metodologie a fost înlocuită cu anexa nr. 6 din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, potrivit pct. 30 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 15la metodologie- Model -REGISTRU DE EVIDENȚĂa lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelorde incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluoruratecu efect de seră
  Nr. crt.      Date de identificareale benefi- ciarului     Tipurile de stingătoare și produsele de stingere utilizate conform modeluluide stingător certificat     Tipul lucrării      Contract(număr și dată)     Garanțiaacordatălucrării     Numele, prenu- mele și semnă- tura personalu-lui de specia- litate respon- sabil cu efec- tuarea propriu-zisă a lucrării
         
         
  NOTĂ:Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat. (la 27-08-2014, Anexa nr. 15 la metodologie a fost modificată de pct. 32 și 33 ale art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. )
   +  Anexa nr. 16la metodologie- Model -REGISTRU DE EVIDENȚĂa lucrărilor de întreținere a instalațiilor speciale dincompunerea autospecialelor destinate apărăriiîmpotriva incendiilor
  Nr. crt.      Date de identificareale benefi- ciarului      Tipul autospecialei      Tipul lucrării      Contract(număr și dată)     Garanțiaacordatălucrării     Numele, prenu- mele și semnă- tura personalu-lui de specia- litate respon- sabil cu efec- tuarea propriu-zisă a lucrării
         
         
         
  NOTĂ:Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat. (la 27-08-2014, Anexa nr. 16 la metodologie a fost modificată de pct. 32 și 33 ale art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014. ) -----------