HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 iulie 2014privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă, înmatriculaţi în anul I de studii începând cu anul universitar 2011-2012, prevăzute în anexele nr. 1-9.  +  Articolul 2Actele de studii care se eliberează în sistemul naţional de învăţământ superior pentru absolvenţii ciclului I - studii universitare de licenţă, care au fost înmatriculaţi în anul I de studii începând cu anul universitar 2011-2012, sunt următoarele: a) Diploma de licenţă; b) Diploma de inginer; c) Diploma de urbanist.  +  Articolul 3Diploma de licenţă, diploma de inginer şi diploma de urbanist sunt însoţite de suplimentul la diplomă, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Instituţiile de învăţământ superior care asigură şcolarizarea pot elibera, la cerere, şi suplimentul la diplomă în format europass. Suplimentul Europass la diplomă, precum şi normele de completare sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin Costoiup. Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 607.  +  Anexa 1                                   ROMÂNA                        MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE                                                          ┌────────────┐                                                          │ │    Seria ............ Nr. ............... │ Loc │                                                          │ pentru │                                  DIPLOMĂ │ fotografie │                                    DE │ │                                  LICENŢĂ └────────────┘                                                        (T.S.)    ...........................................................................    ..........................................................................,    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............,    la propunerea .............................................................                                conferă    D.........................................................................,    născut ......... în anul ........, luna ..........., ziua ................,    în localitatea ...........................................................,    judeţul/sectorul .........................................................,    ţara .....................................................................,    absolvent .................... a .........................................,    titlul de .................................................................    în domeniul de studii .....................................................    programul de studii .......................................................    forma de învăţământ ........., durata studiilor ........... ani ..........,    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)....................    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.                  RECTOR, DECAN,       L.S.                            SECRETAR ŞEF,    Nr. ................ din .............................    Diploma este însoţită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ  +  Anexa 2                                    ROMÂNIA                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    Seria .......... Nr. .......                                                          ┌────────────┐                                                          │ │                                DIPLOMĂ │ Loc │                                  DE │ pentru │                                LICENŢĂ │ fotografie │                                                          │ │                                                          └────────────┘                                                        (T.S.)    ..........................................................................    ......................................................................*1),    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............    la propunerea ............................................................    ......................................................................*2),                                      conferă    D.....................................................................*3),    născut ....... în anul ......., luna ............, ziua .................,    în localitatea ..........................................................,    judeţul/sectorul ........................................................,    ţara ....................................................................,    absolvent ......... a ...............................................*4),    titlul de ................................................................    ......................................................................*5),    în domeniul de studii ................................................*6),    programul de studii ..................................................*7),    forma de învăţământ ..........*8), durata studiilor .............. ani*9),    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)...............*10)    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.              RECTOR*11), DECAN*12),    L.S.                            SECRETAR ŞEF*13),    Nr. ....... din ............*14) Semnătura titularului ............    Diploma este însoţită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ__________*1) Denumirea instituţiei de învăţământ superior la care s-a susţinut examenul de finalizare a studiilor şi care eliberează diploma de licenţă.*2) Denumirea facultăţii care a organizat examenul de finalizare a studiilor.*3) Doamnei, domnului (după caz), numele, iniţiala/iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului.*3) Doamnei, domnului (după caz), numele, iniţiala/iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului.*4) Denumirea instituţiei de învăţământ superior şi a facultăţii/departamentului care au asigurat şcolarizarea.*5) Conform legislaţiei în vigoare;*6), *7)Denumirile domeniului şi programului de studii urmate de absolvent, conform reglementărilor legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii.*8), *9), *10) Se vor specifica forma de învăţământ, durata studiilor şi numărul de credite stabilite prin reglementările în vigoare pentru programul de studii urmat.*11) Semnătura rectorului instituţiei de învăţământ superior.*12) Semnătura decanului facultăţii.*13) Semnătura secretarului şef al instituţiei de învăţământ superior.*14) Numărul curent din registrul de evidenţă a actelor de studii şi data eliberării.  +  Anexa 3                                    ROMÂNIA                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    Seria .......... Nr. .......                                                          ┌────────────┐                                                          │ │                                DIPLOMĂ │ Loc │                                  DE │ pentru │                                INGINER │ fotografie │                                                          │ │                                                          └────────────┘                                                        (T.S.)    ..........................................................................    .........................................................................,    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ............,    la propunerea ...........................................................,                                   conferă    D.........................................................................    născut ....... în anul ..........., luna .........., ziua ...............,    în localitatea ..........................................................,    judeţul/sectorul ........................................................,    ţara ....................................................................,    absolvent .......... a ..................................................,    titlul de ...............................................................,    în domeniul de studii ...................................................,    programul de studii .....................................................,    forma de învăţământ ............, durata studiilor ......... ani ....... ,    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)....................    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.             RECTOR, DECAN,       L.S.                           SECRETAR ŞEF,    Nr. ............... din ........................    Diploma este însoţită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ  +  Anexa 4                                    ROMÂNIA                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    Seria .......... Nr. .......                                                          ┌────────────┐                                                          │ │                                DIPLOMĂ │ Loc │                                  DE │ pentru │                                INGINER │ fotografie │                                                          │ │                                                          └────────────┘                                                        (T.S.)    ..........................................................................    ......................................................................*1),    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............    la propunerea ............................................................    ......................................................................*2),                                      conferă    D.....................................................................*3),    născut ....... în anul ......., luna ............, ziua .................,    în localitatea ..........................................................,    judeţul/sectorul ........................................................,    ţara ....................................................................,    absolvent ......... a ...............................................*4),    titlul de ................................................................    ......................................................................*5),    în domeniul de studii ................................................*6),    programul de studii ..................................................*7),    forma de învăţământ ..........*8), durata studiilor .............. ani*9),    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)...............*10)    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.              RECTOR*11), DECAN*12),    L.S.                            SECRETAR ŞEF*13),    Nr. ....... din ............*14) Semnătura titularului ............    Diploma este însoţită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ__________*1) Denumirea instituţiei de învăţământ superior la care s-a susţinut examenul de finalizare a studiilor şi care eliberează diploma de inginer.*2) Denumirea facultăţii care a organizat examenul de finalizare a studiilor.*3) Doamnei, domnului (după caz), numele, iniţiala/iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului.*3) Doamnei, domnului (după caz), numele, iniţiala/iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului.*4) Denumirea instituţiei de învăţământ superior şi a facultăţii/departamentului care au asigurat şcolarizarea.*5) Conform legislaţiei în vigoare;*6), *7)Denumirile domeniului şi programului de studii urmate de absolvent, conform reglementărilor legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii.*8), *9), *10) Se vor specifica forma de învăţământ, durata studiilor şi numărul de credite stabilite prin reglementările în vigoare pentru programul de studii urmat.*11) Semnătura rectorului instituţiei de învăţământ superior.*12) Semnătura decanului facultăţii.*13) Semnătura secretarului şef al instituţiei de învăţământ superior.*14) Numărul curent din registrul de evidenţă a actelor de studii şi data eliberării.  +  Anexa 5                                    ROMÂNIA                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    Seria .......... Nr. .......                                                          ┌────────────┐                                                          │ │                                DIPLOMĂ │ Loc │                                  DE │ pentru │                                URBANIST │ fotografie │                                                          │ │                                                          └────────────┘                                                        (T.S.)    ..........................................................................    .........................................................................,    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ............,    la propunerea ...........................................................,                                   conferă    D.........................................................................    născut ....... în anul ..........., luna .........., ziua ...............,    în localitatea ..........................................................,    judeţul/sectorul ........................................................,    ţara ....................................................................,    absolvent .......... a ..................................................,    titlul de ...............................................................,    în domeniul de studii ...................................................,    programul de studii .....................................................,    forma de învăţământ ............, durata studiilor ......... ani ....... ,    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)....................    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.             RECTOR, DECAN,       L.S.                           SECRETAR ŞEF,    Nr. ............... din ........................    Diploma este însoţită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ  +  Anexa 6                                    ROMÂNIA                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    Seria .......... Nr. .......                                                          ┌────────────┐                                                          │ │                                DIPLOMĂ │ Loc │                                  DE │ pentru │                                URBANIST │ fotografie │                                                          │ │                                                          └────────────┘                                                        (T.S.)    ..........................................................................    ......................................................................*1),    în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a    promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .............    la propunerea ............................................................    ......................................................................*2),                                      conferă    D.....................................................................*3),    născut ....... în anul ......., luna ............, ziua .................,    în localitatea ..........................................................,    judeţul/sectorul ........................................................,    ţara ....................................................................,    absolvent ......... a ...............................................*4),    titlul de ................................................................    ......................................................................*5),    în domeniul de studii ................................................*6),    programul de studii ..................................................*7),    forma de învăţământ ..........*8), durata studiilor .............. ani*9),    numărul de credite de studii transferabile (ECTS/SECT)...............*10)    Titularul diplomei beneficiază de toate drepturile legale.              RECTOR*11), DECAN*12),    L.S.                            SECRETAR ŞEF*13),    Nr. ....... din ............*14) Semnătura titularului ............    Diploma este însoţită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ__________*1) Denumirea instituţiei de învăţământ superior la care s-a susţinut examenul de finalizare a studiilor şi care eliberează diploma de urbanist.*2) Denumirea facultăţii care a organizat examenul de finalizare a studiilor.*3) Doamnei, domnului (după caz), numele, iniţiala/iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului.*3) Doamnei, domnului (după caz), numele, iniţiala/iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului.*4) Denumirea instituţiei de învăţământ superior şi a facultăţii/departamentului care au asigurat şcolarizarea.*5) Conform legislaţiei în vigoare;*6), *7)Denumirile domeniului şi programului de studii urmate de absolvent, conform reglementărilor legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii.*8), *9), *10) Se vor specifica forma de învăţământ, durata studiilor şi numărul de credite stabilite prin reglementările în vigoare pentru programul de studii urmat.*11) Semnătura rectorului instituţiei de învăţământ superior.*12) Semnătura decanului facultăţii.*13) Semnătura secretarului şef al instituţiei de învăţământ superior.*14) Numărul curent din registrul de evidenţă a actelor de studii şi data eliberării.  +  Anexa 7                REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐│ Proba │ Nota │ Nr. ││ │ / │ credite*3) ││ │ Media │(ECTS/SECT) │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ ││1. Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │(în cifre şi│ ││ │ litere) │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ ││2. Lucrarea de licenţă / Proiectul de diplomă │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │(în cifre şi│ ││ │ litere) │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┘│ │ ││ Media examenului de finalizare a studiilor │ ││ │ ││ │(în cifre şi││ │ litere) │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┘           DECAN*1),                                         SECRETAR ŞEF FACULTATE*2),     _________________________________________________________________     Media examenului de finalizare a studiilor se calculează ca mediearitmetică a probelor, cu două zecimale, fără rotunjire.--------    *1) Semnătura decanului facultăţii    *2) Semnătura secretarului şef al facultăţii    *3) Numărul de credite alocate examenului de finalizare a studiilor.  +  Anexa 8  +  Anexa 9NORMEde completare a Suplimentului la diplomă (1) Secţiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: numele de familie la naştere, numele de familie după căsătorie (dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului diplomei), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior. (2) Secţiunea 2 "Informaţii privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării şi (dacă este cazul) titlul acordat (după susţinerea examenului de finalizare a studiilor), care este de nivel licenţă, respectiv bachelor, domeniul de studii, programul de studii, numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care eliberează diploma (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea care a organizat examenul de finalizare, numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior şi ale facultăţii (dacă diferă de 2.3a) care administrează studiile şi limba(ile) de studiu/examinare. (3) Secţiunea 3 "Informaţii privind nivelul calificării" prezintă acele menţiuni care permit încadrarea corectă a calificării obţinute, coroborat cu prezentarea din secţiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificării; durata oficială a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificări şi numărul de credite de studii transferabile, precum şi condiţiile de acces. Studiile universitare de licenţă finalizate corespund nivelului 6 atât din Cadrul naţional al calificărilor (CEC), cât şi din Cadrul european al calificărilor (EQF), deci se va face menţiunea "licenţă", respectiv "bachelor" cu indicarea nivelului de calificare 6 CNC şi 6 EQF. (4) Secţiunea 4 "Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute" cuprinde: forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă); rezultatele învăţării asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 152 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), precum şi a actelor normative subsecvente; detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10). Se recomandă instituţiilor de învăţământ superior să menţioneze distribuţia propriilor absolvenţi, pe niveluri de performanţă, astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoţiei sale. Ierarhizarea se poate realiza, pentru toţi absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea/anul universitar/promoţia respectivă.La pct. 4.2 se vor înscrie rezultatele învăţării, exprimate prin competenţe profesionale şi transversale, conform grilei 1 şi grilei 1bis elaborate conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.703/2011 privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior şi descrierii calificărilor înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). (5) Secţiunea 5 "Informaţii suplimentare" prezintă menţiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare într-o altă instituţie de învăţământ superior, din ţară sau străinătate, precum şi alte menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). Pentru cetăţenii străini se va indica documentul care permite admiterea la studii. De asemenea, în această secţiune se pot menţiona alte acte de studii obţinute în baza unor acorduri instituţionale, precum şi informaţii privind modulul de pregătire psihopedagogică, direcţii de aprofundare obţinute pe parcursul acestor studii prin discipline/pachete de discipline opţionale etc.În situaţia în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaţionale, trebuie menţionat în această secţiune. Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis. (6) Secţiunea 6 "Informaţii privind drepturile conferite de calificare şi de titlu" (dacă este cazul) se referă la accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare şi la statutul profesional. (7) Secţiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan, secretar şef universitate, secretar şef facultate); elemente de siguranţă (numărul şi data eliberării), iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului. Sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.). (8) Secţiunea 8 "Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 10NORMEde completare a Suplimentului Europass la diplomă (1) Secţiunea 1 "Date de identificare a titularului" cuprinde următoarelor date: 1.1: Nume de familie la naştere, iniţiala/iniţialele tatălui sau al/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut); 1.2: Prenume; 1.3: Data naşterii; 1.4: Codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului diplomei) şi, după caz, număr matricol. (2) Secţiunea 2 "Informaţii privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: 2.1: Denumirea calificării şi (dacă este cazul) titlul acordat, care este de nivel licenţă, respectiv bachelor; 2.2: Domeniul de studii; 2.3: Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care acordă diploma (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislaţia în vigoare); 2.4: Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior (dacă diferă de 2.3) care a asigurat şcolarizarea şi 2.5: Limba(ile) de studiu/examinare. (3) Secţiunea 3 "Informaţii privind nivelul calificării" prezintă acele menţiuni care permit încadrarea corectă a calificării obţinute, coroborat cu prezentarea din secţiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: 3.1: Nivelul calificării, conform CNC; 3.2: Durata oficială a programului de studiu care conduce la certificarea respectivei calificări şi 3.3 Criteriile de admitere. Studiile universitare de licenţă finalizate corespund nivelului 6 atât din Cadrul naţional al calificărilor (CNC), cât şi din Cadrul european al calificărilor (EQF), 6 CNC şi 6 EQF. (4) Secţiunea 4 "Informaţii privind programul de studii şi rezultatele obţinute" cuprinde: 4.1: Forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă); 4.2: Cerinţele programului - se vor înscrie rezultatele învăţării, exprimate prin competenţe; 4.3: Detalii asupra programului absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; 4.4: Sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10); 4.5: Media finală obţinută - va fi specificată în limba română. Se recomandă instituţiilor de învăţământ superior să menţioneze distribuţia propriilor absolvenţi, pe niveluri de performanţă, astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoţiei sale. (5) Secţiunea 5 "Informaţii privind drepturile conferite de calificare" cuprinde 5.1: Accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare şi 5.2 Statutul profesional (de exemplu, în cazul parcurgerii modulului de pregătire psihopedagogică, va putea fi menţionat dreptul de a profesa în învăţământ). (6) Secţiunea 6 "Informaţii suplimentare" cuprinde: 6.1: Informaţii suplimentare care prezintă menţiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare într-o altă instituţie de învăţământ superior, din ţară sau străinătate, precum şi alte menţiuni privind şcolarizarea titularului. Pentru cetăţenii străini se va indica documentul care permite admiterea la studii. De asemenea, în această secţiune se pot menţiona alte acte de studii, în baza unor acorduri instituţionale, precum şi informaţii privind modulul de pregătire psihopedagogică, direcţii de aprofundare obţinute pe parcursul acestor studii prin discipline/pachete de discipline opţionale etc.În situaţia în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaţionale, trebuie menţionat în această secţiune.6.2: Alte surse pentru obţinerea mai multor informaţii - se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, date cu privire la suplimentul la diplomă emis. (7) Secţiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: 7.1: Data; 7.2: Semnătura reprezentantului autorizat din instituţia de învăţământ superior (rector); 7.3: Funcţia, numele, prenumele şi 7.4: Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului. (8) Secţiunea 8 "Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Dacă diploma a fost eliberată anterior anului în care se solicită eliberarea Suplimentului Europass la diplomă, trebuie:- ca instituţia care a asigurat şcolarizarea/instituţia care a completat suplimentul la diplomă să fie de acord cu eliberarea retroactivă a suplimentului;- solicitantul să pună la dispoziţia acesteia diploma în original.--------