HOTĂRÂRE nr. 595 din 16 iulie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după punctul 25 se introduc două noi puncte, punctele 25^1 şi 25^2, cu următorul cuprins:"25^1. gestionează formularele tipizate ale actelor de studii, asigură controlul periodic al modului de utilizare a acestora, avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;25^2. gestionează formularele documentelor şcolare şi asigură controlul periodic al modului de utilizare a acestora;"2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează un birou care are ca obiect activitatea de gestionare, comanda pentru tipărire şi controlul modului de utilizare a formularelor tipizate ale actelor de studii, precum şi activitatea de gestionare şi controlul periodic al modului de utilizare a formularelor documentelor şcolare. Asigurarea personalului care funcţionează în cadrul biroului se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (2) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează: a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale; b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea. (3) Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile biroului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentruînvăţământ superior,cercetare ştiinţifică şidezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 16 iulie 2014.Nr. 595.---------