HOTĂRÂRE nr. 735 din 21 octombrie 1998pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 octombrie 1998    În temeiul art. 82 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Punerea în aplicare a instrucţiunilor aprobate potrivit art. 1 se va face de către personalul silvic de specialitate din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi din Regia Naţionala a Pădurilor, cu sprijinul organelor din subordinea Ministerului de Interne, a Ministerului Transporturilor şi al autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 379/1993 pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind circulaţia materialelor lemnoase şi a altor produse ale pădurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 14 septembrie 1993.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de interne,Theodor Zaharia,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Adrian Marinescu,secretar de stat  +  Anexa 1 INSTRUCŢIUNIcu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoaseşi al instalaţiilor de transformat lemn rotund  +  Capitolul 1 Documentele de însoţire folosite la transportul materialelor lemnoase şi eliberarea acestora  +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 76 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, materialele lemnoase se pot transporta de la locul de recoltare sau de depozitare, însoţite obligatoriu de documente de însoţire, pe toată durata transportului, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenientei acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) materiale lemnoase - produsele lemnoase brute, prelucrate sau semifabricate, menţionate la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cum sunt: lemnul de lucru rotund sau despicat şi lemnul de foc, obţinute ca rezultat al aplicării taierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale, de igienizare a pădurilor, cheresteaua, precum şi lemnul ecarisat sau cioplit. Pomii de Craciun sunt produse lemnoase care au acelaşi regim de circulaţie ca şi materialele lemnoase; b) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al acestora de la locul de unde au fost obţinute sau depozitate la un alt loc, folosind în acest scop orice mijloc şi orice cale de acces şi de transport; c) provenienţă materialelor lemnoase - sursa de unde au fost obţinute acestea, respectiv:- păduri proprietate publică sau privată;- vegetaţie forestieră situata pe terenuri din afară fondului forestier naţional, prevăzută la art. 6 şi 68 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;- centrele de sortare, prelucrare şi depozitare de materiale lemnoase.  +  Articolul 3 (1) Documentele de însoţire a materialelor lemnoase de orice fel pe durata transportului sunt, după caz: bonul de vânzare, foaia de însoţire, avizul de expediţie sau avizul de plutarit şi justifica sortimentele şi cantităţile care sunt transportate. Originalul documentului - exemplarul 1 - va însoţi transportul. a) Bonul de vânzareBonul de vânzare foloseşte la justificarea vânzării materialelor lemnoase de către unităţile silvice sau de alţi deţinători, cu orice titlu, de asemenea materiale către persoane fizice sau juridice. Acest document însoţeşte marfa respectiva de la locul de cumpărare - padure, târg, piaţa, obor, magazin, depozite ale agenţilor economici - la locul indicat de cumpărător.Bonul de vânzare este valabil ca document de însoţire numai pe durata transportului, dar nu mai mult de 48 de ore de la data eliberării materialului lemnos, data ce se consemnează în acest document.Bonul de vânzare se emite numai de către persoana care deţine în gestiune respectivul material lemnos, o dată cu eliberarea materialului lemnos.Documentul se emite pentru o singura persoana şi pentru un singur mijloc de transport. b) Foaia de însoţireFoaia de însoţire este utilizata pentru justificarea provenientei materialelor lemnoase şi însoţeşte materialul lemnos transportat de la locul predării-primirii acestuia până la destinaţie, în vederea depozitarii sau prelucrării.Valabilitatea acestui document este de maximum 48 de ore din momentul eliberării lui la locul predării-primirii. Se exceptează de la aceasta prevedere transportul cu mijloace de transport feroviare şi navale, la care se iau în considerare termenele legale de execuţie a contractului de transport.Materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însoţite de câte o foaie de însoţire pentru fiecare mijloc de transport în parte, eliberata de persoanele prevăzute la art. 7. c) Avizul de expediţieAvizul de expediţie este utilizat pentru justificarea provenientei materialelor lemnoase expediate în baza unui contract sau a unei comenzi, pe timpul transportului cu orice mijloc, precum şi de către unităţile autorizate sa receptioneze şi sa prelucreze materiale lemnoase.Documentul se eliberează de către persoanele menţionate la art. 6, fiind obligatorie înscrierea numărului contractului sau al comenzii.Pentru agenţii economici care achiziţionează materiale lemnoase, avizul de expediţie va fi însoţit obligatoriu de borderoul de achiziţie în baza căruia a fost eliberat. d) Avizul de plutaritAvizul de plutarit este utilizat pentru justificarea provenientei materialelor lemnoase transportate prin plutarit organizat, pe râuri sau pe lacuri. (2) Folosirea altor documente decât cele menţionate la lit. a) - d) este interzisă.  +  Articolul 4 (1) Completarea documentului de însoţire se face pe baza măsurătorilor directe şi a evidentelor de provenienţă a materialelor lemnoase: acte de inventariere a arborilor, de recepţie tehnica şi altele asemenea. (2) Completarea datelor pe formularele respective se va face cu pixul cu pasta, citeţ, fără ştersături sau adaugari ulterioare.  +  Articolul 5Documentele menţionate la art. 3 vor cuprinde următoarele date: a) emitentul documentului; b) locul de unde provin materialele lemnoase transportate: denumirea ocolului silvic, a partidei, unităţii de producţie, unităţii amenajistice; denumirea pădurii proprietate privată; denumirea şi categoria vegetatiei forestiere situate pe terenuri care nu fac parte din fondul forestier şi care nu sunt cuprinse în amenajamentele silvice; denumirea şi sediul depozitului sau centrului de prelucrare a materialelor lemnoase; c) denumirea produselor şi cantitatea; la lemnul de lucru se indica, pe specii, numărul de piese, iar pentru fiecare piesa, diametrul, lungimea şi volumul; lemnul de foc se înscrie pe grupe de specii, iar cantităţile se exprima în unităţi convenţionale; d) numele şi prenumele, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, pentru persoanele juridice, şi domiciliul ori sediul cumpărătorului; e) numele, prenumele şi domiciliul persoanei delegate ca însoţitor al transportului, dacă este cazul; f) locul de destinaţie a materialelor lemnoase transportate şi mijloacele de transport utilizate, respectiv denumirea şi numărul de înmatriculare ale acestora, după caz; g) data emiterii documentului de însoţire, precum şi ziua şi ora plecării transportului cu materialele lemnoase, în cifre şi litere; h) menţiuni speciale; pentru lemnul de lucru rotund se va menţiona: "Fiecare piesa a fost însemnată cu marca ...."; marca respectiva se va aplica şi pe versoul documentului de însoţire; la avizul de expediţie se va menţiona numărul contractului sau al comenzii în baza căreia se face expediţia; i) numele, prenumele, calitatea, sigiliul şi semnatura emitentului.  +  Articolul 6 (1) Eliberarea documentelor de însoţire şi de atestare a provenientei materialelor lemnoase se face, după caz, de către: a) agenţii economici care achiziţionează, recolteaza şi comercializează materiale lemnoase; b) personalul silvic gestionar, pentru materialele lemnoase provenite din păduri proprietate publică, sau personalul silvic special împuternicit, pentru materialele lemnoase provenite din păduri proprietate privată şi din terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră; c) gestionării centrelor de sortare, prelucrare şi depozitare a materialelor lemnoase, de la care acestea au fost cumpărate sau transferate; d) administraţia pieţelor, targurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri, în baza documentelor de însoţire a materialelor lemnoase aduse spre vânzare. (2) Persoanele care eliberează documentele de însoţire a materialelor lemnoase răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a acestora şi de exactitatea datelor înscrise.  +  Articolul 7 (1) Administratorul central al fondului forestier proprietate publică a statului asigura suportul financiar şi logistic pentru tipărirea şi distribuirea formularelor documentelor de însoţire a materialelor lemnoase prevăzute la art. 4. Pentru fiecare document, acestea vor fi tipărite în câte trei exemplare, în culori diferite, menţionându-se pe fiecare exemplar cu majuscule: exemplarul 1, exemplarul 2 şi, respectiv, exemplarul 3. (2) Persoanele fizice şi juridice, autorizate sa elibereze aceste documente de însoţire, vor procura formularele respective, contra cost, de la unităţile silvice în a căror rază teritorială gestionează materialele lemnoase care urmează a fi transportate.  +  Capitolul 2 Circulaţia materialelor lemnoase şi controlul acesteia  +  Articolul 8 (1) Materialul lemnos de lucru cu diametrul la capatul gros mai mare de 20 cm, care este transportat din padure cu documentul de însoţire (bonul de vânzare sau foaia de însoţire), se marcheaza cu marca dreptunghiulara specifică agentului economic care administrează padurea sau care exploatează masa lemnoasă, după caz. (2) Dispozitivele de marcat vor purta un indicativ specific fiecărui agent economic împuternicit, vor fi înregistrate la birourile notariale şi vor fi comunicate, imediat după înregistrare, Regiei Naţionale a Pădurilor şi Inspectoratului General al Poliţiei.Modul de confectionare şi de folosire a acestora se va stabili de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (3) Îndepărtarea din orice motiv a marcii constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii.  +  Articolul 9Cu prilejul controlului circulaţiei materialelor lemnoase, documentele de însoţire menţionate în prezentele instrucţiuni, care nu poarta sigiliul emitentului, au termenul de valabilitate expirat, au corecturi necertificate, nu sunt completate la toate rubricile sau prevăd alte produse decât cele transportate - sortimente, specii, cantităţi - se reţin, împreună cu produsele respective, în vederea efectuării cercetărilor pentru stabilirea provenientei acestora.  +  Articolul 10În situaţia în care mijloacele de transport al materialelor lemnoase se defecteaza ori se ivesc alte împrejurări care pot determina depăşirea termenului maxim de valabilitate a documentelor de însoţire, beneficiarul transportului sau reprezentantul împuternicit al acestuia se va adresa ocolului silvic în a cărui raza de activitate s-a produs evenimentul, pentru a se consemna aceasta situaţie în documentul de însoţire a materialelor lemnoase.Consemnarea se va face sub semnatura şefului ocolului silvic şi prin aplicarea ştampilei ocolului silvic. Prezentarea la ocolul silvic va avea loc în perioada de valabilitate a documentului de însoţire.  +  Articolul 11 (1) Cu prilejul efectuării controlului circulaţiei materialelor lemnoase, dacă se constată că datele înscrise în documentele de însoţire referitoare la produsele transportate corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ cu cele ale materialelor lemnoase care sunt transportate efectiv, organul de control restituie documentele de însoţire, cu menţionarea pe versoul acestora a datei, orei, punctului de control, precum şi a numelui, prenumelui şi calităţii persoanei care efectuează controlul, scrise citeţ. (2) Materialele lemnoase neinsotite pe durata transportului de documentele prevăzute la art. 3 sau însoţite de alte exemplare decât originalul tipizat, precum şi cele însoţite de documente completate necorespunzător vor fi reţinute şi date în custodie de organele de control competente, pentru stabilirea provenientei lor, potrivit prevederilor art. 78 alin. 1 şi ale art. 79 alin. 1 din Codul silvic. (3) Şefii statiilor de cale ferată sau capitanii de port, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu au documentele de însoţire menţionate la art. 3. Totodată ei vor sesiza imediat cele constatate organului de urmărire penală cel mai apropiat. În cazul în care, în cursul transportului pe calea ferată, organele de control competente constata ca materialele lemnoase nu au documentele de însoţire prevăzute în prezentele instrucţiuni, vor dispune reţinerea acestora după sosirea lor în statia de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare. Totodată şeful statiei de cale ferată va anunta, în scris, destinatarul despre aceasta reţinere. (4) Acţiunea de descărcare a materialelor lemnoase se va face de către destinatar sau pe cheltuiala expeditorului, în termenul stabilit în Tariful local de mărfuri, iar reţinerea produselor respective pentru stabilirea provenientei lor se va face de organele competente.  +  Articolul 12 (1) Materialele lemnoase reţinute de organele silvice, de organele de poliţie şi de jandarmerie, împuternicite potrivit prevederilor art. 114 şi 115 din Codul silvic, vor fi date în custodie, în funcţie de împrejurări, ocolului, districtului sau cantonului silvic cel mai apropiat ori unui alt custode care dispune de spaţiu necesar şi de mijloace de paza corespunzătoare. (2) Când materialele lemnoase, găsite fără documente de însoţire valabile pe timpul transportului, se afla în mijloace de transport, transportatorul respectiv este obligat să le ducă la locul de predare în custodie, stabilit de organul de constatare. (3) În cazul mijloacelor de transport feroviare, marfa va fi eliberata de către administraţia caii ferate custodelui, în cea mai apropiată statie de cale ferată de locul de păstrare, şi va fi descarcata şi transportată la locul de depozitare de către custode; cheltuielile pentru operaţiunile de mai sus vor fi suportate de către expeditor.  +  Articolul 13 (1) Pentru materialele lemnoase reţinute în condiţiile prevăzute la art. 9 şi 11 se încheie procesul-verbal de dare în custodie în trei exemplare, care va cuprinde următoarele date: a) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a făcut constatarea şi a dispus reţinerea materialelor lemnoase; b) numele, prenumele, domiciliul sau denumirea şi sediul destinatarului ori ale persoanei care însoţeşte transportul, după caz; c) motivul reţinerii; d) cantitatea şi sortimentele reţinute, desfăşurate pe specii, iar în cazul lemnului de lucru, pe număr de piese şi pe dimensiuni; e) denumirea ocolului silvic, a districtului, a cantonului silvic ori a altui custode, care preia materialele lemnoase reţinute, precum şi numele, prenumele, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei care are calitatea de custode. (2) Procesul-verbal de custodie se semnează de cel care a dispus reţinerea materialelor lemnoase, de custode, de destinatar sau de însoţitorul transportului şi de minimum 2 martori.  +  Articolul 14Cele trei exemplare ale procesului-verbal de custodie, astfel întocmit, se repartizează persoanei care a făcut constatarea, custodelui şi destinatarului sau persoanei care a însoţit ori a efectuat transportul.  +  Articolul 15 (1) Termenul maxim admis pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase transportate este de 24 de ore de la data reţinerii acestora. (2) Persoana căreia i-a fost reţinut materialul lemnos este obligată ca, în termenul stabilit, să facă dovada provenientei legale a acestuia, prin prezentarea documentelor doveditoare. (3) În situaţia în care, în termenul de 24 de ore, prin documentele prezentate s-a făcut dovada provenientei legale a materialelor lemnoase persoanelor competente care au dispus reţinerea acestora, materialele lemnoase reţinute se restituie, încheindu-se în acest scop un proces-verbal de predare-primire. (4) În cazul în care, în termenul de 24 de ore, provenienţă legală a materialelor lemnoase reţinute nu a putut fi stabilită pe bază de acte doveditoare, acestea vor fi confiscate de către organul constatator, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund în cherestea  +  Articolul 16Potrivit prevederilor art. 81 din Codul silvic se interzice prelucrarea lemnului rotund în cherestea de către deţinătorii de instalaţii, fără documente de provenienţă legală a acestora.  +  Articolul 17Personalul silvic şi poliţiştii abilitaţi sunt autorizaţi să efectueze controlul cu privire la provenienţă materialelor lemnoase aflate la centrele de sortare, prelucrare şi depozitare a materialelor lemnoase, precum şi la modul cum sunt respectate prevederile prezentelor instrucţiuni la eliberarea documentelor de însoţire a materialelor lemnoase.  +  Articolul 18Deţinătorii instalaţiilor de transformat lemn rotund în cherestea sunt obligaţi sa înregistreze zilnic, într-un registru unic de evidenta, cantităţile de materiale lemnoase primite spre prelucrare şi cele expediate, cu specificarea documentelor din care rezultă provenienţă acestora. Registrul unic de evidenta se pune la dispoziţie organelor de control şi se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată în acesta.  +  Articolul 19În situaţia în care se constata nereguli cu privire la înregistrarea exactă a intrărilor-iesirilor de materiale lemnoase la centrele de transformare în cherestea, organul constatator aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, poate propune anularea autorizaţiei de funcţionare, în condiţiile legii, şi sesizează alte instituţii publice cu atribuţii de control economico-financiar.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 20 (1) Pomii de Craciun transportaţi fără documente de însoţire şi confiscati potrivit prevederilor art. 15 vor fi valorificaţi imediat, iar alte materiale lemnoase care au fost confiscate vor fi valorificate la preţul pieţei, într-un termen care să evite deprecierea lor. (2) Materialul lemnos confiscat este valorificat de către unităţile silvice, la cerere, cu prioritate la crese, grădiniţe, şcoli, cămine de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoi proprii ale acestora.  +  Articolul 21Transportul traverselor de cale ferată şi al stalpilor de telegraf de la unităţile de impregnat la locul de folosire va fi efectuat potrivit prevederilor din normele stabilite de autorităţile publice centrale care răspund de transporturi şi comunicaţii.  +  Articolul 22Urmărirea respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni se va asigura de către următoarele categorii de persoane: a) personalul silvic din unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică a statului; b) personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; c) unităţile de poliţie şi de jandarmerie din cadrul Ministerului de Interne şi primării, în limita atribuţiilor stabilite prin lege.----------------