STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 24 august 2007 (*actualizate*)de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri(actualizate până la data de 22 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorI. STANDARDE PENTRU AUTORIZAREA SANITARĂ DE FUNCŢIONAREA. Standard referitor la cabinete1. Cabinetul medical din structura centrelor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale: a) suprafaţă de minimum 9 mp; b) chiuvetă racordată la apă caldă şi apă rece; c) pardoseala cabinetului medical construită din material uşor igienizabil; d) mobilier adecvat unui cabinet medical.Dotarea minimă include: tensiometru, termometru, cântar, stetoscop, centimetru, teste pentru depistarea drogurilor în lichide biologice.În cazul în care cabinetul medical asigură tratament de substituţie cu agonişti de opiacee, trebuie respectate următoarele criterii suplimentare: a) deţinerea substanţelor utilizate în tratamentul de substituţie trebuie să se facă în camere special amenajate, fără ferestre, cu suprafaţă de minimum 9 mp, într-un dulap metalic securizat, potrivit legii; b) cabinetul medical din structura centrelor trebuie să procure medicaţia necesară tratamentului de substituţie pe baza condicii de aparat, destinată exclusiv prescrierii acestuia. În condica de aparat se vor trece data, numele şi semnătura persoanei care eliberează, cantitatea eliberată, numele şi semnătura persoanei din partea cabinetului medical care primeşte medicaţia; c) persoana care distribuie tratamentul de substituţie va fi răspunzătoare de distribuţia, administrarea şi notarea cantităţii de medicaţie de substituţie eliberate fiecărui beneficiar în condica de prescripţie. În condica de prescripţie se vor înregistra, la fiecare administrare, data, numele şi semnătura persoanei care administrează medicaţia, cantitatea administrată în miligrame, precum şi numele şi semnătura beneficiarului care primeşte medicaţia.2. Cabinetul de psihologie din structura centrelor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) o suprafaţă de minimum 6 mp, iar în cazul consilierii şi/sau psihoterapiei de grup, o suprafaţă minimă de 1,5 mp/persoană, dar nu mai puţin de 12 mp; b) mobilier adecvat, condiţii de luminozitate şi de respectare a confidenţialităţii.3. Cabinetul de asistenţă socială din structura centrelor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) o suprafaţă de minimum 6 mp, iar în cazul consilierii de grup, o suprafaţă minimă de 1,5 mp/persoană, dar nu mai puţin de 12 mp; b) mobilier adecvat, condiţii de luminozitate şi de respectare a confidenţialităţii.B. Standard referitor la spaţiile de lucru1. Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrogCriterii minime privind spaţiile: a) minimum un cabinet medical, un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială care respectă criteriile menţionate la standardul A; b) grupuri sanitare separate pe sexe şi separate pentru personal şi beneficiari; c) sală de aşteptare cu o suprafaţă de minimum 1,2 mp/persoană, amenajată cu scaune; d) alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.2. Centrul de ziCriterii minime privind spaţiile: a) un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială pentru care respectă criteriile menţionate la standardul IA; b) spaţii adecvate pregătirii, păstrării alimentelor şi servirii mesei: amenajări cu materiale uşor de igienizat, mobilier funcţional, instalaţii şi aparatură specifică, instalaţii pentru gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase etc., veselă şi tacâmuri suficiente; c) spaţii cu suprafaţa de 1,5 mp/persoană, dar nu mai puţin de 12 mp, pentru activităţi de consiliere/psihoterapie de grup, terapie ocupaţională/ergoterapie, dotate conform activităţilor prevăzute în cadrul centrului; d) alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.3. Centrul tip comunitate terapeuticăCriterii minime privind spaţiile: a) un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială pentru care respectă criteriile menţionate la standardul IA; b) un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari, separat pe sexe şi separat pentru personal şi beneficiari; toaletele beneficiarilor sunt accesibile, cu acces direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor; c) dormitoare cu o suprafaţă de 6 mp/persoană, care pot fi ocupate de cel mult 4 beneficiari şi care asigură un cubaj de 18 mc/pat de aer; d) spaţii adecvate şi cu circuite funcţionale corespunzătoare necesare pregătirii, păstrării alimentelor şi servirii mesei: amenajări cu materiale uşor de igienizat, mobilier funcţional, instalaţii pentru gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, veselă şi tacâmuri; e) o baie la cel mult 6 beneficiari, separate pe sexe şi separate pentru personal şi beneficiari, accesibile, cu acces direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor; f) o spălătorie pentru beneficiarii comunităţii, cu o suprafaţa minimă de 14 mp şi o dotare de minimum două maşini de spălat, amenajată cu materiale uşor de igienizat; g) sursă de apă potabilă; h) spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie, organizate conform normelor specifice activităţii desfăşurate. Suprafaţa minimă asigurată pentru fiecare beneficiar care desfăşoară activităţi în cadrul acestor ateliere este de 4 mp; i) cameră de dormit pentru personalul comunităţii care asigură permanenţa.4. Locuinţa protejatăCriterii minime privind spaţiile: a) spaţii de tip simplex: un modul la 2-3 persoane; duplex: două module la 3-6 persoane; triplex: trei module la 6-8 persoane; quadruplex: 4 module la 8-10 persoane. Modulul de locuit are minimum un dormitor, o cameră de zi, bucătărie, grup sanitar, dependinţe. Fiecare locatar beneficiază de spaţiu locativ în cadrul unui modul de locuit; b) spaţiu locativ de minimum 13,5 mp/beneficiar: cameră de dormit şi spaţii comune; c) dormitor cu un spaţiu de minimum 6 mp/beneficiar; d) spaţii adecvate pregătirii, păstrării alimentelor şi servirii mesei: amenajări cu materiale uşor de igienizat, mobilier funcţional, instalaţii şi aparatură specifică: instalaţii pentru gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, veselă şi tacâmuri; e) după caz, alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilorCriterii minime privind spaţiile: a) minimum un cabinet medical, un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială care respectă criteriile menţionate la standardul I A; b) grupuri sanitare separate pe sexe şi separate pentru personal şi beneficiari; c) sală de aşteptare cu o suprafaţă de minimum 1,2 mp/persoană, amenajată cu scaune; d) după caz, alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.6. Centrul de dezintoxicareCriterii minime privind spaţiile: a) organizarea spaţiilor respectă criteriile Ministerului Sănătăţii Publice referitoare la unităţile spitaliceşti; b) saloanele au obligatoriu cel puţin două paturi, pentru fiecare beneficiar asigurându-se un spaţiu de 6 mp; c) are minimum un cabinet medical de psihiatrie, un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială care respectă criteriile menţionate la standardul I; d) are o toaletă la cel mult 10 beneficiari, separate pe sexe şi separate pentru personal şi beneficiari, accesibile, cu acces direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor; e) are o baie la cel mult 10 beneficiari, separate pe sexe şi separate pentru personal şi beneficiari, accesibile, cu acces direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor; f) deţine un laborator de analize medicale propriu, organizat conform legislaţiei în vigoare, sau poate externaliza serviciile de analize de laborator către un furnizor acreditat.7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguriPentru funcţionare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele criterii minime: a) spaţii de depozitare pentru seringile sterile, echipament de injectare, material sanitar şi, separat, spaţii de depozitare pentru seringile folosite, dotate cu recipiente speciale de colectare, conform normativelor Ministerului Sănătăţii Publice; b) sală de primire şi aşteptare; c) sală unde se desfăşoară efectiv schimbul de echipamente de injectare.II. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR1. Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrogCriterii privind serviciile minime oferite: a) informare, educare, comunicare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, precum şi pentru prevenirea riscurilor asociate consumului de alcool, tutun şi droguri; b) prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie, comunitate etc.; c) acordarea primului ajutor; d) evaluarea medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri; e) servicii medicale de bază, cum ar fi: efectuarea de măsurători antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici, imunizare etc.; f) administrarea de medicamente; g) întreruperea consumului de droguri sub control medical şi menţinerea abstinenţei în ambulator; h) stabilizare biomedicală; i) informare şi educare pentru prevenirea infecţiilor cu transmitere pe cale sangvină sau sexuală, cum ar fi HIV, hepatita B, C etc; j) recoltarea de produse biologice şi testarea prezenţei drogurilor; k) îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate; l) coordonarea asistenţei consumatorilor în reţeaua locală de asistenţă medicală, psihologică şi socială; m) management de caz; n) intervenţii psihologice; o) servicii de asistenţă socială; p) consiliere.2. Centrul de ziCriterii privind serviciile minime oferite: a) asistenţă şi consiliere socială; b) intervenţii psihologice; c) consiliere psihologică individuală şi de grup sau grup de suport; d) consiliere vocaţională pentru angajare în muncă; e) consiliere familială; f) activităţi ocupaţionale; g) activităţi recreative şi de socializare; h) activităţi educative; i) asigurarea mesei de prânz.3. Centrul tip comunitate terapeuticăCriterii privind serviciile minime oferite: a) găzduire pe perioada menţionată în contractul sau acordul cu beneficiarul; b) psihodiagnostic şi evaluare clinică, inclusiv examen clinic general şi pe aparate pentru a depista eventualele boli infecţioase în evoluţie care pot pune în pericol alte persoane din centru; c) intervenţii psihologice; d) servicii de asistenţă socială; e) consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de trai independent; f) îndrumare vocaţională, cum ar fi sprijin pentru angajare, formare, orientare şi integrare în muncă; g) ergoterapie recreaţională şi funcţională. În cadrul activităţilor de ergoterapie recreaţională şi funcţională sunt aplicate normele de protecţie a muncii pentru activităţile specifice desfăşurate. Beneficiarul este informat înainte asupra condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii; h) asistenţă medicală de medicină generală cu o frecvenţă de minimum o dată/lună/beneficiar, consultaţie de psihiatrie cu o frecvenţă de minimum o dată/lună/beneficiar; i) asistenţă medicală de urgenţă la nevoie; j) servicii de permanenţă 24 de ore.4. Locuinţa protejatăCriterii privind serviciile minime oferite: a) găzduire pe perioada menţionată în contractul/acordul cu beneficiarul; b) intervenţii ocazionale având ca scop menţinerea abilităţilor de trai independent; c) asistenţă cu caracter sporadic (la nevoie) realizată prin vizite ocazionale ale personalului desemnat; d) consiliere vocaţională; e) activităţi recreative şi de socializare.5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (CAIA)Criterii privind serviciile minime oferite: a) servicii medicale de bază: evaluare medicală, efectuarea de măsurători antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici, imunizare etc; b) administrarea de medicamente; c) acordarea primului ajutor; d) întreruperea consumului de droguri sub control medical şi menţinerea abstinenţei în ambulator; e) stabilizare biomedicală; f) informare şi educare pentru prevenirea infecţiilor cu transmitere pe cale sangvină sau sexuală, cum ar fi HIV, hepatită B, C, precum şi pentru un stil de viaţă sănătos; g) recoltarea de produse biologice şi testarea prezenţei drogurilor; h) îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate; i) psihodiagnostic şi evaluare clinică; j) intervenţii psihologice; k) servicii de asistenţă socială.6. Centre de dezintoxicareCriterii privind serviciile minime oferite: a) servicii medicale de bază, consultaţie şi tratament medical de psihiatrie; b) întreruperea consumului de droguri sub control medical; c) stabilizare biomedicală; d) testarea prezenţei drogurilor în lichide biologice; e) psihodiagnostic şi evaluare clinică, inclusiv examen clinic general şi pe aparate pentru a depista eventualele boli infecţioase în evoluţie care pot pune în pericol alte persoane din centru; f) intervenţii psihologice; g) servicii de asistenţă socială; h) tratamentul patologiei duale psihiatrice.7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguriCriterii privind serviciile minime oferite: a) informare cu privire la riscurile asociate consumului de droguri; b) educare privind promovarea comportamentelor cu risc scăzut de infectare cu HIV, infecţii cu transmiterea sexuală, hepatite etc.; c) consiliere pentru dezvoltarea capacităţilor beneficiarului de a identifica şi evita situaţiile de risc; d) schimbul de seringi; e) referirea către alte servicii.III. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE1. Criterii minime comune de organizare şi funcţionare: a) activitatea centrului se desfăşoară în baza regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine internă; b) centrul dispune de protocoale/proceduri scrise pentru fiecare tip de serviciu oferit, cum ar fi: protocol de admitere, de ieşire, de evaluare psihologică şi socială, contract/acord terapeutic etc.; c) centrul furnizează servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri, aprobate prin Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 16/2006, şi ale Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 17/2006; d) centrul deţine, în condiţiile legii, baze proprii de date privind serviciile şi beneficiarii centrului. Centrul transmite Agenţiei Naţionale Antidrog date privind asistenţa consumatorilor de droguri, în conformitate cu Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările ulterioare; e) centrul colaborează cu centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog teritoriale din structura Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea realizării managementului de caz; f) centrul asigură, în condiţiile legii, confidenţialitatea serviciilor, bazelor de date şi protecţia identităţii beneficiarilor.2. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru centrul de dezintoxicare: a) Admitere/internare: Procedura privind internarea beneficiarului este prevăzută în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.Internarea persoanelor pentru dezintoxicare este decisă de medicul centrului de dezintoxicare pe baza recomandării trimise de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, medicul de familie sau alţi furnizori de servicii pentru consumatorii de droguri. Medicul va informa beneficiarul despre metodele utilizate în cadrul dezintoxicării, precum şi despre tratamentul prescris.În cazul în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de paturi disponibile din centrul de dezintoxicare, se întocmeşte o listă de aşteptare de către medicul centrului.Pe parcursul internării beneficiarul este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară al centrului, care îi este adus la cunoştinţă în momentul internării. În acest sens, beneficiarul semnează că a fost informat şi că pe parcursul internării va respecta regulile impuse de regulamentul centrului.În cazul internării pentru dezintoxicare, beneficiarul va semna un acord privind asistenţa medicală, care se va aplica pe parcursul internării; nerespectarea angajamentului atrage externarea disciplinară a beneficiarului sau reevaluarea măsurilor terapeutice întreprinse. În cazul beneficiarilor cu vârsta sub 18 ani, acordul va fi semnat de către reprezentantul legal.Beneficiarul, pe tot parcursul internării, primeşte tratament adecvat potrivit necesităţilor individuale şi celor legate de dependenţa de substanţă, în conformitate cu ghidurile de bune practici în domeniu.Medicul centrului poate modifica în orice moment tratamentul în funcţie de starea clinică şi de evoluţia beneficiarului, cu informarea prealabilă a acestuia.Pe tot parcursul internării medicul centrului poate dispune efectuarea de analize pentru depistarea prezenţei drogurilor. Pozitivarea acestora atrage o reevaluare a serviciilor oferite sau externarea beneficiarului, după caz.Dezintoxicarea poate începe numai după confirmarea diagnosticului de dependenţă, conform Manualului de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale IV/Codul internaţional al maladiilor nr. 10, denumit în continuare DSM IV/ICD 10, şi prin punerea în evidenţă în sângele sau în urina beneficiarului a drogurilor consumate de către acesta.Perioada de dezintoxicare este stabilită în funcţie de starea şi de evoluţia beneficiarului, fără a se depăşi 30 de zile.Pe tot parcursul internării managementul de caz este asigurat de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog în colaborare cu personalul centrului.În cazul în care pe parcursul internării beneficiarul refuză medicaţia prescrisă, tratamentul va fi reevaluat împreună cu medicul, iar dacă beneficiarul refuză în continuare planul terapeutic propus, va fi externat. Excepţie fac situaţiile în care beneficiarul este obligat la tratament de instanţele judecătoreşti. În acest caz beneficiarul este informat asupra tratamentului, fără a fi nevoie de acordul acestuia. b) ExternareaExternarea terapeutică se face în momentul finalizării dezintoxicării la indicaţia medicului din centrul de dezintoxicare. După externare beneficiarul va fi orientat către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de domiciliu, în vederea continuării managementului de caz.Externarea se poate face la cererea beneficiarului împotriva avizului medical, beneficiarul asumându-şi întreaga responsabilitate asupra consecinţelor externării. În acest caz beneficiarul menţionează în foaia de observaţie că se externează contrar avizului medical şi semnează, situaţie în care centrul de dezintoxicare şi medicul curant sunt absolviţi de orice răspundere. În cazul beneficiarilor cu vârsta sub 18 ani, centrul anunţă reprezentantul legal care va decide asupra externării beneficiarului împotriva avizului medical, reprezentantul legal asumându-şi întreaga responsabilitate asupra consecinţelor externării. În acest caz reprezentantul legal menţionează în foaia de observaţie că beneficiarul se externează contrar avizului medical şi semnează, situaţie în care centrul de dezintoxicare şi medicul curant sunt absolviţi de orice răspundere.Beneficiarul poate fi externat disciplinar în următoarele situaţii:- exercită violenţă împotriva personalului sau a celorlalţi pacienţi;- introduce alcool ori substanţe psihotrope sau stupefiante în centrul de dezintoxicare.În ambele situaţii beneficiarul va fi îndrumat către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog competent teritorial pentru continuarea managementului de caz.Centrul de dezintoxicare comunică de îndată centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau, după caz, organelor judiciare cu privire la măsura externării, în cazul în care beneficiarul a fost trimis de către aceste instituţii.În cazul în care beneficiarul este depistat pozitiv pentru consum de droguri pe parcursul internării, medicul poate decide reevaluarea serviciilor oferite sau externarea disciplinară a beneficiarului. Toate aceste situaţii vor fi menţionate în foaia clinică de observaţie medicală şi vor fi semnate de medicul centrului de dezintoxicare.Readmiterea în centrul de dezintoxicare se face după o nouă evaluare de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog şi după parcurgerea listei de aşteptare, după caz. c) Măsuri specificeVizitele se vor desfăşura în condiţii de strictă supraveghere şi în prezenţa unui cadru desemnat în acest scop după un orar şi perioadă de timp bine precizate.Pachetele şi celelalte obiecte destinate persoanei internate vor fi controlate obligatoriu de către personalul centrului de dezintoxicare.Părăsirea centrului de dezintoxicare de către persoana internată se va face numai prin externare în condiţiile prezentate mai sus.În cazul în care există suspiciunea întemeiată de introducere de alcool ori substanţe stupefiante sau psihotrope, personalul centrului de dezintoxicare are drept de control asupra efectelor personale ale beneficiarului.Centrul de dezintoxicare are un sistem de pază şi protecţie ce permite securitatea pacienţilor internaţi în centru, precum şi un acces restrictiv şi monitorizat al persoanelor care intră în centru. Accesul în centrul de dezintoxicare este permis numai persoanelor autorizate de conducerea acestuia.Centrul de dezintoxicare are afişat la loc vizibil publicului un program de funcţionare, precum şi un program al vizitelor.3. Criterii specifice de organizare şi funcţionare în cazul tratamentului de substituţie cu agonişti de opiacee1. Criterii de includere în tratamentul de substituţie: a) vârsta peste 18 ani sau peste 16 ani, când beneficiul tratamentului este superior efectelor secundare şi doar cu consimţământul scris al reprezentantului legal; b) diagnostic DSM IV/ICD 10 de dependenţă de opiacee; c) test pozitiv la opiacee la testare urinară sau sangvină.2. Criterii de orientare pentru includerea în tratament de substituţie: a) afirmativ încercări repetate de întrerupere a consumului; b) comportament de consum de risc; c) HIV/SIDA; d) femei însărcinate; e) patologie organică sau psihiatrică gravă; f) polidependenţă.3. Tratamentul de substituţie cu agonişti de opiacee se poate face în scopul dezintoxicării sau al reducerii riscurilor asociate consumului de droguri (program de menţinere).4. Programul de menţinere se realizează conform următoarei metodologii (metoda privilegiilor): a) luna 1-3 inclusiv - inducţie. Se realizează inducerea tratamentului şi stabilirea dozei de menţinere prin internare sau prezentare zilnică la centru; b) luna 4-6 inclusiv - un privilegiu. La sfârşitul primelor 3 luni de tratament de substituţie se face o evaluare de către medic, asistent social şi psiholog. Dacă pe parcursul acestor 3 luni testele urinare efectuate au fost negative şi beneficiarul respectă acordul de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă, medicul centrului poate propune beneficiarului să beneficieze o zi pe săptămână de o autoadministrare a dozei zilnice pentru următoarele 3 luni. În cazul în care beneficiarul este de acord, în fiecare săptămână beneficiarul primeşte o doză pentru autoadministrare. Astfel, în ziua anterioară celei stabilite pentru primirea privilegiului, medicul îi eliberează doza şi pentru a doua zi. Beneficiarul deţine asupra sa doza pentru a doua zi, pe care şi-o autoadministrează. Doza pierdută sau distrusă nu se înlocuieşte, beneficiarul asumându-şi întreaga responsabilitate asupra produsului. Dacă pe parcursul acestor 3 luni rezultatul a cel puţin unui test este pozitiv, se revine la administrarea zilnică, ca în primele 3 luni de tratament, urmând ca beneficiarul să fie reevaluat după alte 3 luni; c) luna 7-9 inclusiv - două privilegii. La sfârşitul celor 3 luni cu un privilegiu se realizează o nouă evaluare medicală, psihologică şi socială. Dacă testele urinare sau sangvine sunt negative şi beneficiarul respectă acordul de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă, medicul centrului poate propune beneficiarului să beneficieze de două zile pe săptămână de autoadministrare a dozei zilnice, pentru următoarele 3 luni. În cazul în care beneficiarul este de acord, în fiecare săptămână acesta primeşte două doze pentru autoadministrare. Astfel, în ziua anterioară celor stabilite pentru primirea privilegiului, medicul îi eliberează dozele şi pentru următoarele două zile. Beneficiarul deţine asupra sa dozele pentru cele două zile, pe care şi le autoadministrează. Dozele pierdute sau distruse nu se înlocuiesc, beneficiarul asumându-şi întreaga responsabilitate asupra produsului. Dacă pe parcursul acestor 3 luni rezultatul a cel puţin unui test este pozitiv, beneficiarul îşi pierde dreptul de a avea cele două privilegii şi revine la faza cu un singur privilegiu, urmând ca beneficiarul să fie reevaluat după alte 3 luni; d) luna 10-12 inclusiv - 3 privilegii. La sfârşitul celor 3 luni cu două privilegii se realizează o nouă evaluare medicală, psihologică şi socială. Dacă testele urinare sau sangvine sunt negative şi beneficiarul respectă acordul de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă, medicul centrului poate propune beneficiarului să beneficieze de 3 zile pe săptămână de autoadministrare a dozei zilnice, pentru următoarele 3 luni. În cazul în care beneficiarul este de acord, în fiecare săptămână beneficiarul primeşte 3 doze pentru autoadministrare. Astfel, în ziua anterioară celor stabilite pentru primirea privilegiilor, medicul îi eliberează dozele şi pentru următoarele 3 zile. Beneficiarul deţine asupra sa dozele pentru cele 3 zile, pe care şi le autoadministrează. Dozele pierdute sau distruse nu se înlocuiesc, beneficiarul asumându-şi întreaga responsabilitate asupra produsului. Dacă pe parcursul acestor 3 luni rezultatul a cel puţin unui test este pozitiv, beneficiarul îşi pierde dreptul de a avea cele 3 privilegii şi revine la faza cu două privilegii, urmând ca beneficiarul să fie reevaluat după alte 3 luni; e) luna 13-18 inclusiv - tratament săptămânal. La sfârşitul celor 3 luni cu 3 privilegii se realizează o nouă evaluare medicală, psihologică şi socială. Dacă testele urinare sau sangvine sunt negative şi beneficiarul respectă acordul de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă, precum şi dacă beneficiarul prezintă stabilitate avansată (reinserţie socială şi asumarea responsabilităţilor), medicul centrului poate propune beneficiarului să beneficieze de o săptămână de autoadministrare a dozei zilnice, pentru următoarele 6 luni. În cazul în care beneficiarul este de acord, în fiecare săptămână beneficiarul primeşte dozele necesare pentru săptămâna în curs, la data şi ora stabilite împreună cu medicul. Beneficiarul deţine asupra sa dozele pentru o săptămână, pe care şi le autoadministrează. Dozele pierdute sau distruse nu se înlocuiesc, beneficiarul asumându-şi întreaga responsabilitate asupra produsului. Dacă pe parcursul acestor 6 luni rezultatul a cel puţin unui test este pozitiv, beneficiarul îşi pierde dreptul de a avea tratamentul pentru o săptămână şi revine la faza anterioară, urmând ca beneficiarul să fie reevaluat după alte 3 luni; f) după luna 19 - tratament la două săptămâni. La sfârşitul celor 6 luni cu tratament săptămânal se realizează o nouă evaluare medicală, psihologică şi socială. Dacă testele urinare sau sangvine sunt negative şi beneficiarul respectă acordul de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă, precum şi dacă beneficiarul prezintă stabilitate avansată (reinserţie socială şi asumarea responsabilităţilor), medicul centrului poate propune beneficiarului să beneficieze în continuare de două săptămâni de autoadministrare a dozei zilnice. În cazul în care beneficiarul este de acord, la fiecare două săptămâni beneficiarul primeşte dozele necesare pentru cele două săptămâni, la data şi ora stabilite împreună cu medicul. Beneficiarul deţine asupra sa dozele pentru două săptămâni, pe care şi le autoadministrează. Dozele pierdute sau distruse nu se înlocuiesc, beneficiarul asumându-şi întreaga responsabilitate asupra produsului. Dacă pe parcursul tratamentului rezultatul a cel puţin unui test este pozitiv, beneficiarul îşi pierde dreptul de a avea tratamentul pentru două săptămâni şi revine la faza anterioară, urmând ca beneficiarul să fie reevaluat după alte 3 luni.5. Situaţii specialePărăsirea localităţii de domiciliu. În cazul în care este necesar ca beneficiarul să părăsească localitatea de domiciliu pentru a merge în altă localitate unde poate continua tratamentul de substituţie, se eliberează o recomandare din partea medicului curant, în care sunt menţionate doza zilnică de tratament, modalitatea de administrare şi unitatea unde acesta este în evidenţă. Dacă în localitatea respectivă nu se poate asigura tratament de substituţie, beneficiarul primeşte tratamentul de substituţie necesar pentru 3 zile.Părăsirea ţării. În cazul în care beneficiarul părăseşte ţara, acesta va contacta sistemul de asistenţă din ţara unde urmează să ajungă pentru continuarea tratamentului. În acest caz, medicul curant va elibera o scrisoare medicală în care vor fi menţionate datele beneficiarului, perioada de timp în care beneficiarul a fost în evidenţa centrului, doza zilnică de tratament de substituţie, modalitatea de administrare. În cazuri excepţionale, beneficiarul poate avea asupra sa tratamentul de substituţie necesar pe durata deplasării, dar nu mai mult de 30 de zile, potrivit legii.În cazul în care beneficiarul se află în stare privativă de libertate, tratamentul de substituţie se asigură de către organul judiciar unde acesta se află arestat, potrivit legii. Datele referitoare la doza zilnică şi modalitatea de tratament vor fi solicitate de organul judiciar medicului curant din centrul unde beneficiarul este în evidenţă.4. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguriCentrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri poate organiza activităţi şi prin unităţi mobile, în care serviciile oferite se fac în comunitatea în care beneficiarii îşi desfăşoară activitatea zilnică, prin deplasarea unor echipe mobile; acestea pot fi conexe centrelor fixe sau independente şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să deţină un autovehicul ce permite transportul a cel puţin 3 membri ai echipei; b) autovehiculul trebuie să deţină un spaţiu compartimentat pentru depozitarea materialelor sterile, cum ar fi seringi, echipament de injectare, precum şi a seringilor uzate, respectiv container pentru depozitarea produselor biologice cu risc crescut, conform normelor în vigoare.IV. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL1. Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrogCriterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă: un medic, un psiholog, un asistent social, un specialist în educaţie-învăţământ şi un specialist în prevenirea consumului de droguri. a) În centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de medicină generală cu drept de liberă practică, medici confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.------------Lit. a) a subpct. 1 al pct. IV a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014. b) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. c) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială sau asimilată, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. d) Specialistul în educaţie-învăţământ este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în ştiinţe socio-umane care includ un modul de pedagogie. e) Specialistul în prevenirea consumului de droguri este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă şi trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare continuă în domeniul adicţiilor.-----------Lit. e) a subpct. 1 al pct. IV a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014.2. Centrul de ziCriterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă: un psiholog, un asistent social, instructor ergoterapie. a) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. b) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. c) Instructorul ergoterapeut este absolvent de studii medii/postliceale şi îşi desfăşoară activitatea în funcţie de pregătirea profesională.3. Centrul tip comunitate terapeuticăCriterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă: un psiholog, pentru fiecare 4-6 beneficiari, un asistent social, pentru fiecare 6-8 beneficiari, instructor ergoterapeut, pentru fiecare 6-8 beneficiari, un personal administrativ. Centrul are angajat cu normă întreagă sau parţială un medic de medicină generală/de familie şi un medic specialist psihiatru sau cu contract pentru servicii medicale generale/medicină de familie şi de psihiatrie. a) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. b) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. c) Instructorul ergoterapeut este absolvent de liceu sau cu studii postliceale şi îşi desfăşoară activitatea conform pregătirii profesionale, în condiţiile legii. d) Personal administrativ în funcţie de necesităţi.4. Locuinţa protejatăCriterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă un asistent social, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (CAIA)Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă: un medic, un psiholog, un asistent social. a) În centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de medicină generală cu drept de liberă practică, medici confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.-----------Lit. a) a subpct. 5 al pct. IV a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014. b) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. c) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială sau asimilată, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.6. Centre de dezintoxicareCriterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă: un medic psihiatru, un psiholog, un asistent social, asistenţi medicali, infirmieri. a) Medicul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în medicină, cu specialitatea psihiatrie, membru al Colegiului Medicilor din România. b) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Se asigură un psiholog pentru fiecare 6-8 beneficiari. c) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Se asigură un asistent social pentru fiecare 10-12 beneficiari. d) Asistentul medical este membru al Colegiului Asistenţilor Medicali, cu drept de liberă practică. Se asigură un asistent medical pentru fiecare 6 beneficiari. Prezenţa asistenţilor medicali în secţie este continuă, asigurată prin lucrul în ture, în condiţiile legii. e) Infirmier cu studii medii; se asigură un infirmier pentru fiecare 20 de beneficiari.7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguriCriterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale:Centrul are angajat cu normă întreagă: un psiholog şi un asistent social. a) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. b) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.-------------