CRITERIILE ŞI METODOLOGIA din 24 august 2007 (*actualizate*)de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri(actualizate până la data de 22 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1 (1) Centrele de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, denumite în continuare centre, prevăzute la art. 29 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările ulterioare, se autorizează de către o comisie formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform prezentei metodologii.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014. (2) În sensul prezentelor norme, termenul de autorizare reprezintă procesul de abilitare/acreditare a unităţilor/centrelor care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul act normativ.  +  Articolul 2Se autorizează centrul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) este înfiinţat de un solicitant constituit în condiţiile legii; b) solicitantul are prevăzut în actul de înfiinţare şi acordarea de servicii pentru consumatorii de droguri; c) durata de funcţionare a solicitantului, conform actului de înfiinţare, îi permite înfiinţarea centrului pentru care solicită autorizarea; d) solicitantul are posibilitatea de a susţine material sau demonstrează capacitatea de a atrage resursele financiare necesare funcţionării centrului pentru care solicită autorizarea; e) solicitantul dispune de personal cu pregătire profesională adecvată tipului de centru pentru care solicită autorizarea; f) solicitantul a elaborat proceduri de evaluare periodică a centrului şi a gradului de satisfacţie a beneficiarului; g) solicitantul se angajează să transmită Agenţiei Naţionale Antidrog, în termen de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, rapoarte anuale privind activitatea centrului pentru care a solicitat autorizarea; h) solicitantul se angajează să notifice Agenţiei Naţionale Antidrog orice modificare a datelor în baza cărora a primit autorizarea; i) solicitantul deţine certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care centrul are cabinet medical; j) solicitantul are autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, şi, după caz, de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, potrivit standardului I din anexa nr. II la ordin; k) solicitantul este acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform legii; l) solicitantul îndeplineşte standardele minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, prevăzute la pct. II-IV din anexa nr. II la ordin, a căror îndeplinire se verifică de comisia de autorizare din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 3Comisia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, denumită în continuare comisie de autorizare, se constituie în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, prin dispoziţie a conducătorului acesteia.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014.  +  Articolul 4 (1) Comisia de autorizare este formată din 5 membri, după cum urmează: a) 3 specialişti desemnaţi de Agenţia Naţională Antidrog; b) un specialist desemnat de Ministerul Sănătăţii; c) un specialist desemnat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Pentru fiecare membru se desemnează câte un supleant. (3) Nominalizarea membrilor şi a supleanţilor Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se realizează la solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog. (4) Preşedintele comisiei de autorizare este şeful Serviciului reducerea cererii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. În situaţia în care acesta nu poate fi prezent la şedinţă, lucrările comisiei de autorizare sunt prezidate de unul dintre membri, ales prin majoritatea simplă a voturilor membrilor sau supleanţilor prezenţi.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014.  +  Articolul 5 (1) Comisia de autorizare se întruneşte ori de câte ori există solicitări. (2) Deciziile comisiei de autorizare se iau cu unanimitate.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014.  +  Articolul 6Activitatea de secretariat al comisiei de autorizare se asigură de Direcţia pentru reducerea cererii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 7Pentru întrunirea comisiei de autorizare, preşedintele comisiei, prin secretariatul acesteia, convoacă membrii prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei de autorizare.  +  Articolul 8Participarea în calitate de membru al comisiei de autorizare se face cu respectarea dispoziţiilor legale în materia conflictului de interese.  +  Articolul 9 (1) Autorizarea se acordă gratuit, la cerere. (2) În situaţia în care centrul va funcţiona în cadrul unei filiale sau al altor entităţi cu personalitate juridică, cererea de autorizare poate fi formulată direct de către acestea. (3) Cererea de autorizare se depune direct la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 1.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014. (4) Cererea de autorizare este însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 10 (1) Procedura de autorizare se declanşează la data depunerii şi înregistrării cererii de autorizare care se analizează de comisia de autorizare. (2) În cazul în care se constată că dosarul nu este complet, secretariatul comisiei de autorizare comunică acest fapt solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii. Solicitantul are posibilitatea de a completa dosarul în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.  +  Articolul 11 (1) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi stabileşte o comisie de evaluare şi data deplasării la sediul declarat al centrului, pe care o comunică solicitantului. (2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi al Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi în comisia de autorizare. (3) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) are ca obiectiv verificarea exactităţii situaţiei de fapt descrise de solicitant în dosarul de autorizare prin deplasare la sediul centrului, în urma căreia întocmeşte un raport de evaluare şi inspecţie, care se analizează la şedinţa ulterioară a comisiei de autorizare. (4) Cheltuielile ocazionate de deplasarea membrilor comisiei de evaluare menţionaţi la alin. (2) se suportă din bugetele instituţiilor implicate.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014.  +  Articolul 12 (1) Comisia de autorizare soluţionează cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data completării dosarului, potrivit art. 10 alin. (2). (2) Comisia de autorizare, în baza analizei prevăzute la art. 11 alin. (2) şi a raportului de evaluare şi inspecţie, decide acordarea sau neacordarea autorizării. (3) Decizia este consemnată în procesul-verbal de şedinţă, care va fi semnat de toţi membrii participanţi. (4) Decizia de neacordare a autorizării este obligatoriu motivată şi se notifică solicitantului în termen de 5 zile de la data şedinţei. (5) Solicitantul are posibilitatea să reia procedura de autorizare dacă îndeplineşte criteriile de autorizare.  +  Articolul 13 (1) În baza deciziei comisiei de autorizare, secretariatul acesteia eliberează în termen de 5 zile certificatul de autorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Pentru înregistrarea certificatelor de autorizare a centrelor, la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog se înfiinţează Registrul de evidenţă a centrelor de asistenţă pentru consumatorii de droguri. Centrele care primesc autorizaţie şi sunt trecute în Registrul de evidenţă a centrelor de asistenţă pentru consumatorii de droguri vor fi afişate pe site-ul Agenţiei Naţionale Antidrog în 30 de zile de la autorizare.  +  Articolul 14 (1) Certificatul de autorizare se identifică prin serie, număr şi data eliberării. (2) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării certificatului de autorizare, secretariatul comisiei de autorizare poate elibera un duplicat solicitantului.  +  Articolul 15 (1) Decizia de neacordare a autorizării poate fi contestată de solicitant, în termen de 15 zile de la data comunicării. (2) Contestaţiile se soluţionează de o comisie de contestaţie, desemnată de preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 16Decizia comisiei de contestaţii poate fi atacată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17Centrul se autorizează pentru o perioadă de 3 ani sau, după caz, pe perioada de funcţionare a acestuia, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.  +  Articolul 18 (1) Nerespectarea standardelor de organizare şi funcţionare după autorizare poate atrage limitarea domeniului de activitate ori retragerea autorizării, prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog, la propunerea comisiei de autorizare. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Reautorizarea poate fi solicitată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 17, prin depunerea la secretariatul comisiei de autorizare a unei cereri însoţite de declaraţie, din care să reiasă că solicitantul întruneşte condiţiile prevăzute pentru continuarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 20Centrele autorizate sunt obligate să afişeze la sediu, într-un loc accesibil publicului, certificatul de autorizare, în original sau copie legalizată.  +  Articolul 21Centrele existente care furnizează servicii pentru consumatorii de droguri sunt obligate să se autorizeze în termen de un an de la intrarea în vigoare a ordinului pentru aprobarea prezentelor criterii şi metodologii.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele criterii şi metodologie.  +  Anexa 1 -------la criterii şi metodologie--------------------------CERERE DE AUTORIZARE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea solicitantului ................................................... ││ Forma de organizare sau statutul juridic (asociaţie, fundaţie, persoană ││ fizică autorizată etc.): ................................................... ││ Actul de înfiinţare ........................................................ ││ Data emiterii .............................................................. ││ Emitent .................................................................... ││ Sediul solicitantului: ││ Str. ............... nr. ........., bl. ......, sc. ........, ap. .......... ││ Localitatea ................, cod poştal .........., judeţul/sectorul ......,││ telefon ......., fax ......., e-mail ........, pagina de internet: ..........││ Sediul centrului: ││ Str. ........... nr. ............, bl. ......, sc. ....., ap. ...............││ Localitatea ............., cod poştal ........, judeţul/sectorul ...........,││ telefon ........, fax ......., e-mail: ........., pagina de internet ........││ Cod fiscal nr. ............., anul ..........., eliberat de .................││ Cont bancar nr. .............., deschis la Banca ............................││ cu sediul în ................................................................│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘DECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata, ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ........ nr. ....., eliberat/eliberată la data de ........ de către ........., în calitate de împuternicit(ă) al/a ........., solicit autorizarea centrului de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, conform descrierii anexate.Mă angajez să notific comisiei de autorizare orice modificare a situaţiei centrului pentru care solicit autorizarea.Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.Persoana împuternicită,........................(semnătura şi ştampila)Data .............  +  Anexa 2 -------la criterii şi metodologie--------------------------DOCUMENTELEcare însoţesc cererea de autorizare1. Descrierea centrului pentru care se solicită autorizarea: a) tipul centrului; b) descrierea serviciilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate; c) durata în timp estimată pentru funcţionarea centrului; d) data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona centrul; e) sediul la care funcţionează centrul; f) categoria şi numărul de beneficiari; g) modalitatea de selectare a beneficiarilor; h) modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor; i) rezultatele preconizate ale activităţii; j) efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:1. modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora;2. alte comentarii privind activitatea desfăşurată; k) date de contact ale persoanei desemnate să ofere informaţii suplimentare.2. Copie de pe autorizaţia sanitară de funcţionare3. Copie de pe certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale4. Document de înfiinţare a furnizorului care solicită autorizarea5. Regulamentul de organizare şi funcţionare6. Procedurile privind serviciile oferite7. Organigrama8. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în acordarea serviciilor9. Copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională/calificarea/aviz de liberă practică, după caz, pentru persoanele implicate în acordarea serviciilor10. Dovada privind situaţia juridică a sediului unde urmează să se înfiinţeze centrul11. Copie de pe avizul sanitar, autorizaţia pentru protecţia muncii, autorizaţia de mediu, avizul/autorizaţia de securitate la incendiu şi alte autorizaţii prevăzute de lege.  +  Anexa 3 -------la criterii şi metodologie---------------------------ROMÂNIAMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEAGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROGCERTIFICAT DE AUTORIZAREseria ..... nr. .... din ......Centrul .............., cu sediul în localitatea ........., str. ....... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ...., judeţul/sectorul .........., înfiinţat de ..........., cu codul unic de înregistrare/codul fiscal ..........., este autorizat să furnizeze servicii pentru consumatorii de droguri.Prezentul certificat este valabil pentru o perioadă de 3 ani de la data eliberării.Preşedintele PreşedinteleAgenţiei Naţionale Antidrog, comisiei de autorizare,............................... ...........................  +  Anexa 4 -------la criterii şi metodologie--------------------------CERERE DE REAUTORIZARE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea solicitantului ................................................... ││ Forma de organizare sau statutul juridic (asociaţie, fundaţie, persoană ││ fizică autorizată etc.): ................................................... ││ Actul de înfiinţare ........................................................ ││ Data emiterii .............................................................. ││ Emitent .................................................................... ││ Sediul solicitantului: ││ Str. ............... nr. ........., bl. ......, sc. ........, ap. .......... ││ Localitatea ................, cod poştal .........., judeţul/sectorul ......,││ telefon ......., fax ......., e-mail ........, pagina de internet: ..........││ Sediul centrului: ││ Str. ........... nr. ............, bl. ......, sc. ....., ap. ...............││ Localitatea ............., cod poştal ........, judeţul/sectorul ...........,││ telefon ........, fax ......., e-mail: ........., pagina de internet ........││ Cod fiscal nr. ............., anul ..........., eliberat de .................││ Cont bancar nr. .............., deschis la Banca ............................││ cu sediul în ................................................................││ Nr. certificatului de autorizare ............................................││ Data expirării autorizării ..................................................│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘DECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata, ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ........... nr. ............, eliberat/eliberată la data de ......... de către ........., în calitate de împuternicit(ă) al/a ..........., solicit reautorizarea centrului de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri.Mă angajez să notific comisiei de autorizare orice modificare a situaţiei centrului pentru care solicit reautorizarea.Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că situaţia centrului este similară cu cea din momentul autorizării.Persoana împuternicită,.........................(semnătura şi ştampila)Data ...................--------