ORDIN nr. 85 din 3 iunie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Nr. 85 din 3 iunie 2014
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 755 din 25 iunie 2014
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Nr. 1.287 din 1 iulie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014    În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. I, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Centrele de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, denumite în continuare centre, prevăzute la art. 29 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările ulterioare, se autorizează de către o comisie formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform prezentei metodologii."2. În anexa nr. I, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Comisia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, denumită în continuare comisie de autorizare, se constituie în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, prin dispoziţie a conducătorului acesteia."3. În anexa nr. I, articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Comisia de autorizare este formată din 5 membri, după cum urmează: a) 3 specialişti desemnaţi de Agenţia Naţională Antidrog; b) un specialist desemnat de Ministerul Sănătăţii; c) un specialist desemnat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Pentru fiecare membru se desemnează câte un supleant. (3) Nominalizarea membrilor şi a supleanţilor Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se realizează la solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog. (4) Preşedintele comisiei de autorizare este şeful Serviciului reducerea cererii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. În situaţia în care acesta nu poate fi prezent la şedinţă, lucrările comisiei de autorizare sunt prezidate de unul dintre membri, ales prin majoritatea simplă a voturilor membrilor sau supleanţilor prezenţi."4. În anexa nr. I, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comisia de autorizare se întruneşte ori de câte ori există solicitări. (2) Deciziile comisiei de autorizare se iau cu unanimitate."5. În anexa nr. I, la articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cererea de autorizare se depune direct la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 1."6. În anexa nr. I, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi stabileşte o comisie de evaluare şi data deplasării la sediul declarat al centrului, pe care o comunică solicitantului. (2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi al Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi în comisia de autorizare. (3) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) are ca obiectiv verificarea exactităţii situaţiei de fapt descrise de solicitant în dosarul de autorizare prin deplasare la sediul centrului, în urma căreia întocmeşte un raport de evaluare şi inspecţie, care se analizează la şedinţa ulterioară a comisiei de autorizare. (4) Cheltuielile ocazionate de deplasarea membrilor comisiei de evaluare menţionaţi la alin. (2) se suportă din bugetele instituţiilor implicate."7. În anexa nr. II, la punctul IV "Standard referitor la structura de personal", subpunctul 1 "Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog", literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) În centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de medicină generală cu drept de liberă practică, medici confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri....................................................................... e) Specialistul în prevenirea consumului de droguri este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă şi trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare continuă în domeniul adicţiilor."8. În anexa nr. II, la punctul IV subpunctul 5 "Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (CAIA)", litera a) va avea următorul cuprins:"a) În centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de medicină generală cu drept de liberă practică, medici confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de stat------------