LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 4^1, cu următorul cuprins:"Pe întreg teritoriul rezervaţiei, schimbarea destinaţiei terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole este interzisă, cu excepţia celor incluse în planul de renaturare."2. La articolul 12, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1. schimbarea destinaţiei terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole, cu excepţia celor incluse în planul de renaturare;2^2. nerespectarea de către proprietarii, arendaşii sau concesionarii terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole a căror destinaţie a fost schimbată a obligaţiei de renaturare sau de readucere a acestora la destinaţia iniţială;".3. La articolul 13 alineatul 1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) cele de la pct. 2^1 şi 2^2, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 4.200 lei la 12.500 lei pentru persoane juridice."  +  Articolul IIÎn termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii, arendaşii sau concesionarii terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole, cărora le-au schimbat destinaţia, sunt obligaţi să le readucă la destinaţia lor iniţială sau, după caz, să le renatureze.  +  Articolul IIIÎncepând cu data de 15 septembrie 2014 nu se mai acordă subvenţie agricolă pentru terenurile aferente fostelor amenajări piscicole aflate pe teritoriul Rezervaţie Biosferei "Delta Dunării".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 18 iulie 2014.Nr. 122.----------