ORDIN nr. 110 din 14 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) candidaţi - persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;"2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Examinarea se efectuează de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială: a) candidatul îşi are domiciliul sau reşedinţa; ori b) se află instituţia de învăţământ, în cazul persoanelor aflate la studii în România. (2) Pentru stabilirea competenţei potrivit alin. (1), candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că: a) locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile din fiecare an calendaristic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale sau profesionale ori altor legături strânse cu adresa respectivă; sau b) revine periodic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, întrucât legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau c) locuieşte la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni pe o durată determinată în România, deşi locuieşte alternativ şi în alte locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre; sau d) se află la studii în România de cel puţin 6 luni, precizând instituţia de învăţământ care se află pe raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar şi adresa unde locuieşte, în cazul candidaţilor aflaţi la studii în România."3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Dovada domiciliului sau a reşedinţei în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează: a) pentru cetăţenii români, cu actul de identitate; b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă, la momentul înregistrării în aplicaţia informatică de examinare, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României; c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicaţia informatică de examinare, dreptul de şedere legală pe teritoriul României.(2^2) Dovada studiilor în România se face cu următoarele documente: a) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în termen de valabilitate, care atestă, la momentul înregistrării în aplicaţia informatică de examinare, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României, precum şi cu documentele emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii, care să ateste că urmează studii în România de cel puţin 6 luni; b) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicaţia informatică de examinare, dreptul de şedere legală pe teritoriul României, aflat în termen de valabilitate, precum şi cu documentele emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii, care să ateste că aceştia urmează studii în România de cel puţin 6 luni."4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul străinilor, al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, proba teoretică se poate susţine, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană."5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada îndeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă."6. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2);.................................................................. c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Poliţiei Române, potrivit legii;"7. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Taxele şi tarifele aferente obţinerii permisului de conducere se pot încasa şi la ghişeele serviciilor publice comunitare competente să efectueze examinarea candidaţilor, în condiţiile stabilite prin ordin al prefectului."8. La articolul 16 litera C.a), punctele 1 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roţilor (starea piuliţelor de la roţi), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor şi ştergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), a blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, a catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi a stingătorului de incendiu;...................................................................5. să cunoască şi să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activităţii conducătorului auto, astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerinţa referitoare la cunoaşterea şi urmărirea aparaturii de înregistrare a activităţii conducătorului auto nu se aplică solicitanţilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85;"9. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) şi e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexelor I şi II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin punctul II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, şi prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013."10. Anexele nr. 1, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, ale punctului II subpunctul 5 din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, şi ale Directivei 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CEa Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 14 iulie 2014.Nr. 110.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)---------------------------------------*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Instituţia Prefectului Judeţului ........... ││ Serviciul public comunitar regim permise de conducere ││ şi înmatriculare vehicule ││ Nr. .... din ....... ││ ││ (Se completează de reprezentanţii instituţiei prefectului││ numai în situaţiile prevăzute la art. 116 din Ordonanţa de urgenţă││ a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,││ republicată, cu modificările şi completările ulterioare.) ││┌───┬─────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐│││ │ │ │ Rezultatul │ │ │ ││││Nr.│Data pro-│Gradul │ examenului │Categoria│Data │Semnătura││││crt│gramării │profesional,├─────┬──────┬──────────────┤obţinută │obţinerii │examina- ││││ │la examen│numele şi │Proba│Semnă-│ Proba │ │categoriei│torului ││││ │ │prenumele │teo- │tura │ practică │ │ │ ││││ │ │lucrătorului│re- │lucră-├───────┬──────┤ │ │ ││││ │ │care a │tică │to- │Poligon│Traseu│ │ │ ││││ │ │primit şi │ │ru- │ │ │ │ │ ││││ │ │verificat │ │lui │ │ │ │ │ ││││ │ │dosarul │ │ │ │ │ │ │ │││├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│││ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│││ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│││ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│││ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│││ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││├───┼─────────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤│││ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││└───┴─────────┴────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴─────────┘│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                   Domnule şef de serviciu,    Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea .............., judeţul ............, posesor/posesoareal/a actului de identitate seria ..... nr. ........., eliberat de .............. ladata de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│, valabil până la data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│,         (anul) (luna) (ziua) (anul) (luna) (ziua)CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, solicit prezentarea la examenul pentru obţinereapermisului de conducere categoria .......... .    Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o încadrul Şcolii de conducători auto ........................, cu instructorul auto......................... .    Anexez dosarul de examinare.    - [] Solicit /[] Nu solicit editarea permisului de conducere;    - Solicit examinarea teoretică în limba engleză [] franceză [] germană [] (în cazulstrăinilor, al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, alcetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi al cetăţenilorConfederaţiei Elveţiene);    - Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară [] germană []    [] Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal,    că:    [] locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile din fiecare an calendaristic la    adresa sus-menţionată datorită unor legături personale sau profesionale ori altor    legături strânse cu adresa respectivă sau    [] revin periodic la adresa sus-menţionată datorită unor legături personale cu adresa    respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe    state membre, întrucât legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit    de cel al legăturilor personale sau    [] locuiesc la adresa sus-menţionată pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni    pe o durată determinată în România, deşi locuiesc alternativ şi în alte locuri    diferite, situate în două sau mai multe state membre sau    [] mă aflu la studii în România de cel puţin 6 luni şi locuiesc la adresa    sus-menţionată. Instituţia de învăţământ care se află pe raza de competenţă    teritorială a acestui serviciu public comunitar este .................... .                                                       Semnătura ............    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în limitele prevăzute de    dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu    privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor    date, cu modificările şi completările ulterioare.    Data │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│            anul luna ziua                                                    Semnătura ..................  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 268/2010)-------------------------------------  +  LA TESTUL DE EXAMEN*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐│ Penalizarea greşelilor comise de candidat │Puncte │ │ ││ pentru încălcarea normelor rutiere/executarea incorectă a │ de │ AM │ A1, ││ manevrelor/neîndeplinirea obligaţiilor conducătorului auto │penali-│ │ A2, ││ │zare │ │ A │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- utilizarea echipamentului de protecţie: mănuşi, cizme, │ │ │ ││îmbrăcăminte şi casca de protecţie; (pentru AM, numai casca de │ 3 │ │ ││protecţie) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- verificarea stării anvelopelor şi a comutatorului de oprire în │ │ │ ││caz de urgenţă; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau │ │ │ ││comenzilor autovehiculului, a: funcţionalităţii direcţiei, frânei, │ │ │ ││transmisiei, instalaţiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării,│ │ │ ││catadioptrilor, avertizorului sonor. │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│II. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- aşezarea/coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric│ │ │ ││şi deplasarea mergând pe lângă autovehicul; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- pornirea motorului şi demararea uşoară fără bruscarea │ │ │ ││motocicletei; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv │ │ │ ││la schimbarea vitezelor. │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- poziţia pe motocicletă, tehnica menţinerii direcţiei, echilibrul │ 5 │ │ ││permanent (fără sprijinirea de carosabil); │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea ambreiajului în combinaţie cu frâna, schimbarea │ │ │ ││vitezelor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea slalomului printre 5 jaloane; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea de opturi printre 4 jaloane; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- lovirea/răsturnarea jalonului; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- îndemânarea privind manevrarea frânei faţă/spate la frânarea │ │ │ ││de urgenţă, direcţia vizuală şi poziţia; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- depăşirea timpului alocat manevrelor în poligon; │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de │ │ │ ││peste 30 km/h; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză │ │ │ ││minimă de 50 km/h; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză │ │ │ ││minimă de 50 km/h; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- A căzut motocicleta. │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- Nu a respectat traseul stabilit în poligon. │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│MENŢIUNI: │Punctaj│ │ ││Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei │poligon│ │ ││la testul de examen. Semnătura │ │ │ │├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu moto nr. │ În prezenţa martorului: Semnătura martor │├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤│Durata executării probei: │Gradul profesional, numele şi │ CALIFICATIV │ Semnătura ││ │prenumele examinatorului în │ POLIGON │ candidatului ││Data executării probei: │clar şi semnătura │ │ │├──────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┬──────┴──────────────┤│III. COMPORTARE ÎN TRAFIC │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea │ │ │ ││excesivă, folosire incorectă trepte viteză); │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nemenţinerea direcţiei de mers; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea neregulamentară a virajelor; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei │ │ │ ││de mers; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers │ 6 │ - │ ││dorită; │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, │ │ │ ││întoarcere); │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii/părăsirea zonei de │ │ │ ││staţionare; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea │ │ │ ││incorectă a benzilor/luminilor de întâlnire ziua; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte│ │ │ ││sau vin din sens opus; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul │ │ │ ││înconjurător (turaţie, frânare/accelerare); │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea normelor legale privind acordarea priorităţii de │ │ │ ││trecere pentru autovehicule şi pietoni, circulaţia la culoarea │ │ │ ││roşie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale │ │ │ ││referitoare la manevra de depăşire, nerespectarea normelor legale │ │ │ ││referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată; │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnalelor poliţistului rutier/altor persoane cu │ │ │ ││atribuţii legale similare; │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor │ │ │ ││care nu au prioritate; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- depăşirea vitezei maxime admise; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │ │ │ ││ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neîndemânarea în conducere în condiţii de carosabil alunecos │ │ │ ││(reducerea vitezei, conduită preventivă); │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea dispoziţiilor examinatorului privind traseul │ │ │ ││indicat. │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI │ ││"RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, │ │ │ ││substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu │ │ │ ││efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe │ │ │ ││examinarea candidaţilor │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- producerea unui eveniment rutier ori intervenţia instructorului │ │ │ ││pentru evitarea unui pericol iminent │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ MENŢIUNI: │ │ │ ││Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei │ TOTAL │ - │ ││la testul de examen. Semnătura │ │ │ │├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu moto nr. │În prezenţa martorului: Semnătura martor │├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┤│Data examinării:..........│Gradul profesional, numele şi │ CALIFICATIV │ Semnătura ││Ora/minut începerii:......│prenumele examinatorului în │ │ candidatului ││Ora/minut terminării:.....│clar şi semnătura │ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐│ PENALIZAREA GREŞELILOR COMISE DE CANDIDAT │Puncte │ │ ││ (PUNCTE DE PENALIZARE) │penali-│ B, │ BE ││ aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori │zare │ B1 │ ││ executarea incorectă a manevrelor indicate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau a │ │ │ ││comenzilor autovehiculului a funcţionării direcţiei, frânei, │ │ │ ││instalaţiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării şi │ │ │ ││avertizorului sonor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- verificarea dispozitivului de cuplare, a conexiunilor instalaţiei│ │ │ ││de frânare/electrice a catadioptrilor (BE) │ 3 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- verificarea elementelor de siguranţă legate de încărcătura │ │ │ ││vehiculului, fixare, închiderea uşilor, obloanelor (BE) │ 3 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea │ │ │ ││centurii de siguranţă, neeliberarea frânei de ajutor │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului│ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│II. COMPORTARE ÎN TRAFIC │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea │ │ │ ││excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză) │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nemenţinerea direcţiei de mers │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- mersul înapoi, oprirea şi pornirea din rampă, parcarea cu faţa, │ │ │ ││spatele sau lateral │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- întoarcerea vehiculului cu faţa în sens opus prin efectuarea │ │ │ ││manevrelor de mers înainte şi înapoi; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- întoarcerea pe o stradă cu mai multe benzi de circulaţie pe sens │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul │ │ │ ││înconjurător │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/la părăsirea locului│ 9 │ │ ││de staţionare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea neregulamentară a virajelor │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de│ │ │ ││mers │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neîncadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers │ │ │ ││dorită │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, │ │ │ ││întoarcere, mers înapoi) │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea │ │ │ ││corectă a benzilor şi a luminilor de întâlnire ziua │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte│ │ │ ││sau vin din sens opus │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ DEPĂŞIREA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea │ │ │ ││acestora în locuri şi situaţii interzise │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ PRIORITATEA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest │ │ │ ││drept (intersecţii, sens giratoriu, staţia mijloacelor de transport│ │ │ ││în comun prevăzută cu alveolă, staţie de tramvai fără refugiu │ │ │ ││pentru pietoni, trecere de pietoni) │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor │ │ │ ││care nu au prioritate │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE │ ││SEMNALIZARE RUTIERĂ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor │ │ │ ││semaforului (cu excepţia culorii roşii) │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/a │ │ │ ││semnalelor poliţistului rutier/ a semnalelor altor persoane cu │ │ │ ││atribuţii legale similare │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ VITEZA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- depăşirea vitezei maxime admise │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │ │ │ ││ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, │ │ │ ││polei │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de │ │ │ ││drum │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE │ │ │ ││FERATĂ │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│III. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI │ ││"RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, │ │ │ ││substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte│ │ │ ││similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea │ │ │ ││celorlalţi candidaţi │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- producerea unui eveniment rutier ori intervenţia examinatorului │ │ │ ││pentru evitarea unui pericol iminent │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│MENŢIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la │ │ │ ││ora.... şi mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de │ │ │ ││examen. Semnătura │ TOTAL │ │ │├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu auto nr. │În prezenţa martorului: Semnătura martor: │├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤│Data examinării:......... │Grad profesional, numele şi │ │ Semnătura ││Ora/minut începerii: .... │prenumele examinatorului în │ CALIFICATIV │ candidatului ││Ora/minut terminării:.... │clar şi semnătura │ │ ││ │ │ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐│ PENALIZAREA GREŞELILOR COMISE DE CANDIDAT │Puncte │C,CE, │D,Tb, ││ (PUNCTE DE PENALIZARE) │penali-│ C1, │DE,D1,││ aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori │ zare │ C1E, │ D1E, ││ executarea incorectă a manevrelor indicate │ │ Tr │ Tv │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- controlul vizual, în ordine aleatorie privind: starea anvelopelor│ 3 │ │ ││fixarea roţilor (starea piuliţelor), starea elementelor suspensiei,│ │ │ ││a rezervelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a fluidelor (ulei │ │ │ ││motor, lichid răcire, fluid spălare parbriz) a blocului de lumini/ │ │ │ ││semnalizare faţă/spate; catadioptrii, trusa medicală, triunghiul │ │ │ ││reflectorizant, stingătorul de incendiu; │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- controlul caroseriei, învelişului uşilor pentru marfă, a │ │ │ ││mecanismului de încărcare sau a modului de încărcare, a fixării │ │ │ ││încărcăturii; │ 5 │ │ - │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzi- │ │ │ ││lor autovehiculului a funcţionării direcţiei, frânei, instalaţiei │ │ │ ││de ungere/răcire, luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- necunoaşterea aparaturii de înregistrare a activităţii │ │ │ ││conducătorului auto (cu excepţia C1, C1E care nu intră în domeniul │ 3 │ │ ││Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85); │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificare dispozitiv cuplare şi a conexiunilor instalaţiei de │ │ │ ││frânare/electrice, a catadioptrilor (pentru CE, C1E, Tr, D1E, DE); │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea caroseriei, uşilor de serviciu, ieşirilor de │ │ │ ││urgenţă, echipamentul de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu │ │ │ ││şi a altor echipamente de siguranţă │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nereglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, nefixarea │ │ │ ││centurii de siguranţă, neeliberarea frânei de ajutor; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor │ │ │ ││autovehiculului │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANŢA TRAFICULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător, din/cu revenire │ │ │ ││la poziţia iniţială în staţionare paralel; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- mersul înapoi, oprirea şi pornirea din rampă │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- parcarea în siguranţă cu faţa/ cu spatele/ laterală, pentru │ │ │ ││încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare sau │ │ │ ││la o instalaţie similară │ 7 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din │ │ │ ││autobuz/tramvai/troleibuz în siguranţă │ 7 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│III. COMPORTARE ÎN TRAFIC │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a │ │ │ ││treptelor de viteză │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nemenţinerea direcţiei de mers │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- înscrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers /părăsirea │ │ │ ││locului de staţionare │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea neregulamentară a virajelor │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei │ │ │ ││de mers │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită│ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, │ │ │ ││întoarcere, mers înapoi) │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurare la pătrunderea în intersecţii │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea │ │ │ ││incorectă a benzilor/a luminilor de întâlnire ziua │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte│ │ │ ││sau vin din sens opus │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ DEPĂŞIREA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea │ │ │ ││acesteia în locuri şi situaţii interzise │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ PRIORITATEA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest │ │ │ ││drept (intersecţii, sens giratoriu, staţia mijloacelor de transport│ │ │ ││în comun prevăzută cu alveolă, staţie de tramvai fără refugiu │ │ │ ││pentru pietoni, trecere de pietoni, la plecare de pe loc) │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor │ │ │ ││care nu au prioritate │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE │ ││ SEMNALIZARE RUTIERĂ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor │ │ │ ││semaforului (cu excepţia culorii roşii) │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/ │ │ │ ││semnalelor poliţistului rutier/semnalelor altor persoane cu │ │ │ ││atribuţii legale similare │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ VITEZA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- depăşirea vitezei maxime admise │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │ │ │ ││timpul impus de ceilalţi participanţi la trafic │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│ CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, │ │ │ ││mâzgă, polei │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi │ │ │ ││de drum │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE │ │ │ ││ FERATĂ │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI │ ││"RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, │ │ │ ││substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu │ │ │ ││efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe │ 21 │ │ ││examinarea celorlalţi candidaţi │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- producerea unui eveniment rutier ori intervenţia examinatorului │ │ │ ││pentru evitarea unui pericol iminent │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ MENŢIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu │ │ │ ││la ora ...... şi mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la │ TOTAL │ │ ││testul de examen. Semnătura │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu auto nr. În prezenţa martorului Semnătura martor ││ │├──────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤│Data examinării: │ │ │ ││........................ │Gradul profesional, numele şi │ │ Semnătura ││Ora/minutul începerii: │prenumele examinatorului în │ CALIFICATIV │ candidatului ││......................... │clar şi semnătura │ │ ││Ora/minutul terminării: │ │ │ ││......................... │ │ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 268/2010)-------------------------------------CARACTERISTICILEcare trebuie îndeplinite de autovehiculelefolosite pentru examinarea la proba practicăCategoria AMMopede cu două roţi, a căror viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.Categoria A1Motociclete din categoria A1 fără ataş, cu o putere a motorului de maximum 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteză de cel puţin 90 km/h. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 120 cm3, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,08 kW/kg.Categoria A2Motocicletă fără ataş, cu o putere a motorului de cel puţin 20 kW, dar de maximum 35 kW şi cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 400 cm3, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,15 kW/kg.Categoria AMotocicletă fără ataş, cu o putere a motorului de cel puţin 50 kW a cărui masă fără încărcătură este mai mare de 180 kg, fiind admisă o toleranţă de 5 kg sub masa minimă obligatorie. Până la 31 decembrie 2018 pot fi folosite motociclete fără ataş cu masa fără încărcătură mai mică de 180 kg şi cu motoare cu puterea de minimum 40kw, dar mai mică de 50 kW. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 600 cm3, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,25 kW/kg.Categoria BVehicule din categoria B, cu 4 roţi, care pot atinge o viteză de cel puţin 100 km/h.Categoria BEAnsamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.000 kg, care poate atinge o viteză de cel puţin 100 km/h şi care nu se încadrează la categoria B; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt precum autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puţin mai îngust decât autovehiculul, cu condiţia ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria B1Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puţin 60 km/h.Categoria CUn vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puţin 12.000 kg, cu lungimea de cel puţin 8 m, cu lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; care este prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS) şi cu un sistem de transmisie care presupune o selecţie manuală a vitezelor de către conducătorul auto şi cu aparatură de înregistrare, conform definiţiei din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi de înalt precum cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10.000 kg.Categoria CEUn vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C şi o remorcă cu lungimea de cel puţin 7,5 m; atât vehiculul articulat, cât şi ansamblul au o masă maximă autorizată de cel puţin 20.000 kg, o lungime de cel puţin 14 m şi o lăţime de cel puţin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selecţie manuală a vitezelor de către conducătorul auto şi cu aparatură de înregistrare, conform definiţiei din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi de înalt precum cabina; atât vehiculul articulat, cât şi ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15.000 kg.Categoria C1Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puţin 4.000 kg, cu o lungime de cel puţin 5 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt precum cabina.Categoria C1EUn ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puţin 8 m şi poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt precum cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puţin mai îngust decât cabina, cu condiţia ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria DUn vehicul din categoria D cu lungimea de cel puţin 10 m, cu lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.Categoria DEUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg, lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puţin 2 m lăţime şi 2 m înălţime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg.Categoria D1Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puţin 4.000 kg, cu lungimea de cel puţin 5 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.Categoria D1EUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puţin 2 m lăţime şi 2 m înălţime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria TbTroleibuze din dotarea unităţilor de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.Categoria TvTramvaie din dotarea unităţilor de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.Categoria TrAnsamblu format din tractor pe roţi, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este de cel puţin 3.500 kg.Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E care nu respectă criteriile minime menţionate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite încă o perioadă care nu depăşeşte 10 ani de la această dată.-----