ORDONANTA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 27 octombrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E., instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3. (2) Finanţarea activităţii A.N.R.E. se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii, precum şi din contribuţii ale agenţilor economici potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice. Pentru desfăşurarea activităţii poate folosi mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Nivelul tarifelor şi al contribuţiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte de A.N.R.E. în fiecare an, în condiţiile legii, şi sunt date publicităţii.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul A.N.R.E. se constituie prin preluarea în administrare de la Compania Naţionala de Electricitate - S.A. a bunurilor cuprinse în anexa nr. 1. (2) Capitalul social al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998, se diminuează cu valoarea de 1.850.000.000 lei, corespunzător bunurilor preluate de A.N.R.E. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi A.N.R.E., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la valoarea de 1.850.000.000 lei.  +  Articolul 3A.N.R.E. creează şi aplica sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionarii sectorului şi pieţei energiei electrice şi termice în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor.  +  Articolul 4A.N.R.E. se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare avizat de ministrul industriei şi comerţului, în coordonarea căruia se afla până la intrarea în vigoare a legii energiei electrice şi termice. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă va fi elaborat regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 5A.N.R.E. este abilitata cu următoarele competente: a) emite, acorda, suspenda sau retrage autorizaţiile şi licentele pentru agenţii economici existenţi în sectorul energiei electrice şi termice, precum şi pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei de energie electrica şi termica; b) stabileşte criteriile şi metodele pentru calculul tarifelor şi al preţurilor în sectorul energiei electrice şi termice; c) stabileşte contractele-cadru privind vânzarea, achiziţia, precum şi furnizarea energiei electrice şi termice la consumatorii finali; d) stabileşte criteriile de eligibilitate a consumatorilor de energie electrica; e) stabileşte normele tehnice şi comerciale cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din sector, necesare funcţionarii eficiente şi transparente a sistemului energetic naţional; f) elaborează şi emite norme pentru utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice; g) soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice şi termice; h) controlează îndeplinirea deciziilor proprii de către agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora; i) derulează programe, inclusiv programe de asistenţa, aprobate de ministrul industriei comerţului; j) exercita orice alte competente prevăzute de lege.  +  Articolul 6A.N.R.E. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) stabileşte regimul de emitere şi de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, precum şi condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora; c) stabileşte metodologia de calcul a preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural, din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica şi termica; d) stabileşte, cu avizul Oficiului Concurentei, preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sectorul energiei electrice şi termice, preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energieielectrice prin sistemul electroenergetic naţional, precum şi preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii şi distribuţiei energiei termice; e) aproba regulamentul de programare şi dispecerizare a sistemului energetic naţional; f) aproba codurile tehnice ale reţelelor de transport şi de distribuţie elaborate de către Compania Naţionala de Electricitate - S.A.; g) aproba contractele-cadru de achiziţie şi de vânzare a energiei electrice şi termice între agenţii economici din cadrul sectorului; h) aproba contractele-cadru privind furnizarea energiei electrice către consumatorii captivi; i) elaborează cerinţe, criterii şi proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica; j) elaborează metodologia proprie de urmărire şi control în vederea respectării de către furnizorii de energie electrica şi termica a sistemului de preţuri şi tarife; k) elaborează în conformitate cu prevederile legale regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu; l) elaborează metodologia de soluţionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea energiei electrice şi termice; m) urmăreşte încheierea şi respectarea în condiţiile legii a contractelor dintre investitori şi autorităţi şi se autosesizeaza în vederea protejării acestora; n) urmăreşte aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice şi termice şi propune, ori de câte ori constata neconcordante, adaptarea acestora; o) propune ministrului industriei şi comerţului măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţa ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi transparenta; p) creează o baza de date necesară desfăşurării activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice şi termice, precum şi în legătură cu activitatea de comerţ internaţional cu energie electrica şi cu practicile internaţionale în domeniu. Datele se dau publicităţii cu avizul ministrului industriei şi comerţului; q) instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenţa tehnica străină; r) informează ministrul industriei şi comerţului asupra activităţii proprii desfăşurate; s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.  +  Articolul 7Termenii referitori la: sectorul energiei electrice, cod, furnizor, consumator final, acces la reţea, consumator eligibil şi consumator captiv de energie electrica, autorizaţie şi licenta, utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă, au înţelesul definit în anexa nr. 2.  +  Articolul 8A.N.R.E. este structurată pe departamente de specialitate, potrivit competentelor şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat.  +  Articolul 9 (1) Activitatea A.N.R.E. este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pentru o perioadă de 5 ani. (2) Preşedintele este funcţionar public şi calitatea sa este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii sau demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. Preşedintelui îi este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau la conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. (3) Mandatul preşedintelui încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi din cele prevăzute la alin. (2); f) prin revocare, pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Preşedintele se revoca de către autoritatea care l-a numit. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (5) Deciziile de interes general pentru agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice se publică în Monitorul Oficial al României. (6) Deciziile luate de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părţilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă sunt de interes general.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele A.N.R.E. este asistat de un consiliu consultativ format din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pe baza propunerilor primite din partea asociaţiilor profesionale din domeniul energiei electrice şi termice şi a organizaţiilor consumatorilor de energie electrica şi termica, precum şi din specialişti desemnaţi din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului. (2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agenţilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica şi termica, evalueaza impactul reglementărilor A.N.R.E. şi face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.N.R.E.  +  Articolul 11 (1) Personalul este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.N.R.E., cu contractul colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (2) sunt aplicabile şi personalului. (2) Personalul preluat de la Compania Naţionala de Electricitate - S.A. se considera transferat la A.N.R.E. şi îşi păstrează salariile avute până la negocierea contractului colectiv de muncă. (3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12Salarizarea personalului A.N.R.E. se stabileşte în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 13 (1) A.N.R.E. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei şi comerţului. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.N.R.E. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 14 (1) Agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice au obligaţia de a pune la dispoziţie A.N.R.E. informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. (2) Furnizarea de informaţii incorecte, incomplete sau eronate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. (3) Sancţiunea contravenţională prevăzută la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul A.N.R.E. (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor ei, A.N.R.E. colaborează cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrica şi termica, cu agenţii economici specializaţi care prestează servicii pentru sector, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi termice şi cu asociaţiile patronale.  +  Articolul 16 (1) În termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, A.N.R.E. emite regulamentul privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, prin care vor fi stabilite procedurile şi condiţiile de acordare a acestora. (2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă A.N.R.E. va emite reglementări privind stabilirea tarifelor pentru distribuţia şi vânzarea energiei termice.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ioan MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Secretar de stat,şeful Oficiului Concurentei,Constantin Prigoreanu,subsecretar de stat  +  Anexa 1LISTAbunurilor care vor fi trecute din patrimoniul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. în patrimoniul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
    Nr. crt.DenumireaElementele de identificareValoarea***)  - lei -
    1.Sediu - Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 21/2 Parter + Etaj 1 + Etaj 2*)1.400.000.000
    2.Mobilier, aparatură, birotică**)140.000.000
    3.Calculatoare, periferice**)195.000.000
    4.Maşini, utilaje, instalaţii**)35.000.000
    5.Mijloace de transport3 autoturisme80.000.000
    6.TOTAL GENERAL:   1.850.000.000
      *) Suprafaţa birourilor alocate A.N.R.E.:        Parter = 98,05 mp (camerele 5, 6, 7, 8 şi 9)       Etaj 1 = 177,07 mp (integral)       Etaj 2 = 188,96 mp (integral)    **) Corespunzătoare actualelor dotări ale spaţiilor alocate.    ***) Valoarea rămasă în contabilitatea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la data de 30 martie 1998 şi care se regaseste în prezent în patrimoniul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.
   +  Anexa 2         Definiţii de termen specifici    Sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi termice.    Cod - colectie de reglementări pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul sectorului energiei electrice şi termice.    Furnizor - persoana fizica sau juridică de drept privat, română sau străină, licentiata sa comercializeze energie electrica sau termica.    Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridică de drept privat, română sau străină, care cumpara energie electrica în scopul obţinerii de servicii din utilizarea acesteia.    Acces la reţea - dreptul agenţilor economici de producere şi furnizare, precum şi al consumatorilor eligibili de energie electrica de a se racorda şi de a folosi în condiţiile legii serviciile reţelelor electrice, de transport şi/sau de distribuţie.    Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul să-şi aleagă furnizorul şi sa contracteze direct cu acesta energie necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie.    Consumator captiv - consumatorul de energie electrica care este obligat, în conformitate cu reglementările în domeniu, sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor/furnizor.    Autorizaţia - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, pentru a construi, a pune şi a menţine în funcţiune sau a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice.    Licenta - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, de exploatare comercială a instalaţiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi de intermediere în comercializarea de energie electrica sau termica.                              ---------