ORDIN nr. 109 din 14 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) Serviciul relaţii consulare şi cabinete".2. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 9 alineatul (2), literele t), ţ) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"t) organizează activitatea de pregătire continuă a personalului propriu;ţ) desfăşoară activităţi specifice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei; u) desfăşoară activităţi specifice pentru apărarea împotriva incendiilor la nivelul direcţiei;".4. La articolul 9 alineatul (3), literele aa)-cc) şi ee)-jj) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"aa) registrul de riscuri al Direcţiei secretariat general şi protocol; bb) planul anual de prevenire a corupţiei la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol; cc) raportări semestriale şi anuale cu privire la activităţile desfăşurate la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol, în vederea prevenirii faptelor de corupţie;............................................................ ee) planul de alarmare a personalului Direcţiei secretariat general şi protocol; ff) planul Direcţiei secretariat general şi protocol de protecţie şi intervenţie, în situaţii de urgenţă, pentru efectivele, bunurile şi documentele dispuse în imobilul situat în Piaţa Revoluţiei; gg) planul Direcţiei secretariat general şi protocol de evacuare, în situaţii de urgenţă, a efectivelor, bunurilor şi documentelor dispuse în imobilul situat în Piaţa Revoluţiei; hh) programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol; ii) documente privind evaluarea riscurilor, planul de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru conducerea ministerului şi pentru personalul Direcţiei secretariat general şi protocol; jj) norme specifice de apărare împotriva incendiilor aplicabile locurilor de muncă din Direcţia secretariat general şi protocol."5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Directorul Direcţiei secretariat general şi protocol este şeful direct al întregului personal şi răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate a efectivului Direcţiei secretariat general şi protocol, îndeplinind atribuţiile din fişa postului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 sau, după caz, în anexa nr. 3a."6. La articolul 12, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) coordonează Direcţia secretariat general şi protocol;".7. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) Serviciul relaţii consulare şi cabinete are ca obiective principale organizarea şi desfăşurarea activităţii de relaţii consulare la nivelul conducerii ministerului şi asigurarea serviciilor de specialitate la cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului. (2) Atribuţiile principale ale Serviciului relaţii consulare şi cabinete sunt următoarele:I. Atribuţii pe linie de relaţii consulare: a) organizează, operează şi actualizează baza de date privind misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti, precum şi oficiile consulare ale acestora în România; b) ţine legătura, pe problemele din responsabilitate, cu misiunile diplomatice acreditate în România, cu structurile similare din ministerele de interne partenere sau cu alte instituţii implicate în organizarea vizitelor conducerii ministerului în străinătate ori ale unor oaspeţi străini în România; c) asigură legătura cu structurile responsabile în vederea confecţionării şi eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu pentru personalul ministerului; d) accesează şi utilizează baza de date şi evidenţa paşapoartelor diplomatice şi de serviciu pentru personalul ministerului; e) asigură păstrarea în condiţii de siguranţă a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu; f) desfăşoară activităţi specifice în vederea obţinerii vizelor necesare, pentru personalul ministerului care face deplasări în străinătate în interes de serviciu; g) transmite către misiunile diplomatice acreditate în România fotografii de protocol realizate cu prilejul participării conducerii ministerului la manifestări oficiale interne şi externe; h) realizează albumele foto oficiale la nivel ministerial şi materialele pe suport electronic; i) ţine evidenţa distincţiilor onorifice conferite de ministru potrivit legii; j) ţine evidenţa cadourilor primite cu titlu gratuit la nivelul conducerii ministerului, cu prilejul activităţilor de reprezentare şi protocol.II. Atribuţii pe linia asigurării serviciilor la cabinete: a) organizează şi asigură Serviciul de secretariat şi protocol la cabinetele ministrului, secretarilor de stat şi subsecretarilor de stat; b) actualizează, prin personalul care deserveşte cabinetele, activităţile zilnice din programul secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului şi contribuie la realizarea sarcinilor din agenda de lucru a acestora; c) asigură fluxul de documente clasificate şi neclasificate şi evidenţa acestora la secretarul general, secretarii generali adjuncţi şi consilierii ministrului; d) îndeplineşte sarcini administrative la nivelul cabinetelor conducerii ministerului; e) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control, pe linia specifică de muncă, la compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului. (3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului relaţii consulare şi cabinete sunt: a) corespondenţa cu unităţile din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile din subordinea/ coordonarea ministerului, cu alte instituţii, în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice; b) note verbale către misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti; c) statistici, evidenţe, raportări pe domeniile de activitate; d) planurile principalelor activităţi ale serviciului - trimestrial şi anual; e) fişele de sarcini - lunar; f) rapoarte privind activitatea desfăşurată la nivelul serviciului - semestrial şi anual."8. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.9. În anexa nr. 3, la punctul A subpunctul 4, litera d) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 14 iulie 2014.Nr. 109.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la regulament)*Font 7*                    DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL ŞI PROTOCOL                          ORGANIGRAMA (nivel direcţie)                                               ┌─────────────┐                                               │ DIRECTOR │                                               └─────────────┘                                ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐                                │DIRECTOR ADJUNCT │ │DIRECTOR ADJUNCT │                                └─────────────────┘ └─────────────────┘┌─────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────────┐┌─────────┐┌─────────────────┐│ Structura de │ │ Serviciul secretariat │ │ Serviciul│ │Serviciul documentare,││Serviciul││Serviciul relaţii││securitate pentru│ │şi tehnic administrativ│ │relaţii cu│ │ intranet şi arhivă ││protocol ││ consultare şi ││ conducerea │ │ │ │ publicul │ │ ││ ││ cabinete ││ Ministerului │ └───────────────────────┘ └──────────┘ └──────────────────────┘└─────────┘└─────────────────┘│ Afacerilor ││ Interne │ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────┐┌──────────────┐└─────────────────┘ │ Secretariat tehnic │ │ Petiţii şi │ │ Informare - │ │Protocol ││Biroul relaţii│                     │ │ │ audienţe │ │ documentare │ │ intern ││ consulare │                     └─────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘└──────────────┘                     ┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────┐                     │Documente clasificate│ │ Centrul de │ │ Redactare - │ │Protocol │                     │ şi autorizări │ │ consiliere │ │ editare, │ │ extern │                     │ │ │ │ │ intranet │ │ │                     └─────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘                     ┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                     │ Registratură şi │ │ Ghişeul │ │ Centrul de │                     │ evidenţă │ │ "Relaţii │ │ multiplicare │                     │ informatizată │ │ cu publicul" │ │ │                     └─────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                                                ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                                                │Compartimentul│ │ Evidenţă, │                                                │ anti- │ │ îndrumare şi │                                                │ discriminare │ │control arhivă│                                                └──────────────┘ └──────────────┘                                                                 ┌──────────────┐                                                                 │ Cercetare │                                                                 │ arhivă │                                                                 └──────────────┘-------