HOTĂRÂRE nr. 718 din 15 octombrie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 27 octombrie 1998  În temeiul art. 14 din Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi Normele privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:────────────── Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul culturii,Ion CaramitruMinistrul tineretului şi sportului,Crin AntonescuPreşedintele Oficiului Naţionalal Cinematografiei,Radu Gabrea  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare  +  Articolul 1Sunt obligate la plata impozitului pe spectacole persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează, cu plata, permanent sau ocazional, spectacole, manifestări artistice sau sportive, activităţi artistice sau distractive de videoteci şi discoteci, denumite în continuare spectacole.  +  Articolul 2Impozitul pe spectacole se determina prin aplicarea cotelor procentuale corespunzătoare fiecărui tip de spectacol, prevăzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii - cinematografic, teatral, muzical, folcloric etc.  +  Articolul 3În categoria plătitorilor de impozit pe spectacole se includ: a) instituţiile de spectacole şi concerte: teatrele - dramatice, lirice, de balet, de estrada, de papusi şi marionete -, operele, operetele, filarmonicile, orchestrele simfonice, formatiile corale, circurile, formatiile şi ansamblurile artistice de muzica şi de dansuri; b) casele de cultura, căminele culturale, centrele pentru conservarea traditiei şi creatiei populare, şcolile de arta, societăţile cu profil cultural şi artistic, alte instituţii şi aşezăminte culturale, uniunile, asociaţiile, ligile, fundaţiile, discotecile, videotecile, cluburile, care organizează spectacole cu plata; c) instituţiile de învăţământ artistic de toate gradele, în cazul în care organizează spectacole cu plata; d) agenţii economici care au în obiectul lor de activitate exploatarea de filme cinematografice pentru public; e) agenţiile de impresariat artistic şi sportiv; f) organizaţiile sportive - asociaţii şi cluburi; g) societăţile de televiziune şi de radiodifuziune, în cazul în care organizează, cu public, spectacole cu plata; h) agenţii economici din domeniul comerţului şi turismului - hoteluri, restaurante, baruri etc. -, în cazul în care organizează activităţi de natura celor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, pentru care eliberează bilete de intrare la spectacol; i) persoanele fizice autorizate sa organizeze spectacole cu plata, de natura celor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998; j) alţi organizatori de spectacole cu plata, neprevazuti expres la lit. a)-i).  +  Articolul 4Nu intra sub incidenţa impozitului pe spectacole încasările din vânzarea biletelor de intrare pentru vizitarea castelelor, muzeelor, targurilor şi expoziţiilor, gradinilor zoologice şi botanice, acvariilor, planetariilor şi observatoarelor astronomice, încasările din vânzarea biletelor de tombola, a biletelor pentru activităţi distractive, cum sunt: calusei, barcute, tiribombe şi altele asemenea, precum şi încasările din vânzarea biletelor de intrare (acces) în unităţile specializate ale alimentaţiei publice - baruri, restaurante -, a căror contravaloare se va include în veniturile din activitatea de baza.  +  Articolul 5 (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare. În cazul în care ultima zi de plată este nelucrătoare, sumele se vor depune în ziua lucrătoare imediat următoare. (2) Impozitul pe spectacole se încasează în contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază au loc spectacolele, astfel:- la unităţile trezoreriei statului, în contul 21.15.02 "Impozit pe spectacole";- în municipiul Bucureşti - sectoarele 2, 4, 5 şi 6 -şi în judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, la filialele Băncii Comerciale Române - S.A., în contul de disponibil al bugetului local; codul cifric al contului se obţine de la unitatea bancară respectiva, deschis pe seama administraţiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 şi 6 şi, respectiv, a Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Ilfov. (3) Plata impozitului se poate face în numerar, la casieriile unităţilor trezoreriei statului, sau prin virare cu ordin de plată tip "trezoreria statului" din conturile plătitorului în conturile prevăzute la alin. (2)".  +  Articolul 6 (1) Plătitorii prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 147/1998 au obligaţia de a tine evidenta impozitului pe spectacole şi de a depune, în termenul legal, decontul de impunere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.1. (2) Decontul de impunere se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care au avut loc spectacolele, la organul fiscal teritorial în a cărui raza plătitorul îşi are sediul sau domiciliul. (3) Decontul de impunere se completează în doua exemplare, cu toate datele înscrise în formular, după evidenţa contabilă şi după documentele primare ale organizatorului de spectacole. Originalul rămâne la organul fiscal, iar copia, cu confirmarea de primire, rămâne la plătitor. (4) Încasările din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole se evidenţiază, în decont, distinct pe tipuri de spectacole - teatru, opera, opereta, competitii sportive, discoteca etc. -, cu precizarea localităţii în care acestea au avut loc. (5) Pe baza decontului de impunere lunar, plătitorii recalculează impozitul pe spectacole datorat pentru luna respectiva, regularizand diferenţele rezultate între impozitul datorat prin decont şi impozitul calculat şi virat până la data depunerii decontului.  +  Articolul 7Prevederile art. 6 se completează cu dispoziţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe.  +  Articolul 8 (1) Controlul asupra respectării prevederilor Legii nr. 147/1998 se exercită de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul plătitorii de impozit pe spectacole, precum şi de către persoanele împuternicite, prevăzute la art. 11 din Legea nr. 147/1998, pentru atribuţiile ce le revin potrivit acesteia. (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu, controlul se exercită de către organele fiscale în a căror rază teritorială au loc spectacolele, care vor verifica: a) dacă biletele de intrare vândute au fost înregistrate şi vizate potrivit legii; b) dacă este afişat tariful de intrare la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor şi dacă acesta corespunde cu cel înscris pe bilet; c) dacă s-au eliberat bilete de intrare pentru toate sumele încasate de la spectatori; d) dacă datele înscrise pe biletul de intrare sunt identice cu cele înscrise pe marca de control.Aceste obiective vor fi urmărite şi de organele de control prevăzute la alin. (1), în cazul în care spectacolele se desfăşoară la sediul plătitorilor de impozit pe spectacole. (3) Persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului şi Oficiului Naţional al Cinematografiei efectuează controlul asupra respectării prevederilor legale referitoare la tipărirea, procurarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, împreună cu un reprezentant al organelor de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale.  +  Articolul 9Anexa nr. 1.1 face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1.1────────────── la normele metodologice─────────────────────────
                                               ORGANUL FISCAL ...................
                                               Nr. de înregistrare ..............
                                               Data depunerii ...................
                     IMPOZIT PE SPECTACOLE
            Decont pe luna ................. anul .................
                     I. Situaţia impozitului de plată
   Denumirea plătitorului .......................................................
   Localitatea ..............., str. ....... nr. ...., judeţul (sectorul) .......
   codul poştal .............., telefon/fax ............, codul fiscal ..........
   
  Nr. crt. 0 1. 2. . . Tipul specta- colului şi locali- tatea în care se desfa- soara aceasta 1 TOTAL: Incasa- rile din vanza- rea bilete- lor de intrare şi a abona- mente- lor la specta- cole - lei - 2 Incasa- rile repre- zentând contra- valoa- rea timbre- lor (cine- mato- grafic, muzical folclo- ric etc.) - lei - 3 Sumele cedate în sco- puri umani- tare - lei- 4 Incasa- rile supuse impozi- tului pe specta- col - lei - 5=2-3-4 Cota de im- po- zit -%- 6 x Impozitul pe spectacole - lei - dato- rat 7 pla- tit 8 Diferenţa de primit 9=8-7 de plătit 10=7-8
      Tipul documentului de plată*)
      ............................. ................... ..............
            (numărul) (data) (suma)
  ──────────────────
      *) Chitanţa cec sau ordin de plată.
    II. Situaţia biletelor şi a abonamentelor la spectacole,
             vândute în luna .................
   
  Seria biletelor şi a abonamentelor de la .......... până la ........ 1. 2. . . TOTAL: Numărul de bilete şi de abonamente la spectacole vândute Valoarea - lei - unitară totală
     Declar că informaţiile cuprinse în acest decont sunt corecte şi complete.
     ........................ ...................... ...................
          (numele) (prenumele) (funcţia)
                                                  Semnatura şi ştampila,
   +  Anexa 2NORMEprivind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole  +  Articolul 1Persoanele fizice şi persoanele juridice, care organizează, cu plata, spectacole de natura celor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, au obligaţia sa elibereze, pentru sumele încasate de la spectatori, bilete de intrare sau, după caz, abonamente la spectacole.  +  Articolul 2Biletele de intrare şi abonamentele la spectacole sunt formulare comune tipizate, cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 3 (1) Biletele de intrare la spectacole vor fi formate din două părţi, şi anume: marca de control şi biletul de intrare propriu-zis. (2) Atât pe marca de control, cat şi pe biletul de intrare propriu-zis vor fi tipărite următoarele date:- Organizatorul .............- Codul fiscal ..............- Sediul ....................- Data spectacolului ........- Categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.) ............- Tariful ............ lei. (3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzătoare "Marca de control" şi, respectiv, "Bilet de intrare". (4) Partea denumita "Bilet de intrare" va purta menţiunea "Biletul se va păstra pentru control". (5) Elementele prevăzute la alin. (1)-(4) constituie informaţii minime şi obligatorii pentru tipărirea tuturor biletelor de intrare la spectacole, indiferent de tipul spectacolului. Organizatorii de spectacole pot solicita tipărirea biletelor de intrare cu elemente suplimentare, specifice fiecărui tip de spectacol.  +  Articolul 4 (1) Biletele de intrare la spectacole se broseaza în carnete a câte 100 de file. Carnetele de bilete se numeroteaza în ordine simpla anuală, începând cu nr. 1, indiferent de categoria locurilor şi de tariful de intrare. (2) Pe coperta din faţa a fiecărui carnet de bilete se vor tipari următoarele:    "Organul fiscal ..............................    Acest carnet cu numărul de înregistrare ........................... conţine.....................bilete, fiecare în valoare de ............ lei, de la seria.............. la seria ............., în valoare totală de ............ lei.                                                   Inspector,                                            ..............................                                               (semnatura şi ştampila)"  +  Articolul 5 (1) Abonamentele la spectacole vor fi formate din două părţi, şi anume: marca de control şi abonamentul propriu-zis. (2) Atât pe marca de control, cat şi pe abonamentul propriu-zis vor fi tipărite următoarele date:- Organizatorul ..............................- Sediul ......................................- Codul fiscal ................................- Numele şi prenumele abonatului ..............- Perioada de valabilitate a abonamentului ....- Categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.) ............- Tariful .......................... lei. (3) Pe fiecare parte a abonamentului se va imprima denumirea corespunzătoare "Marca de control" şi, respectiv, "Abonament". (4) Abonamentele se broseaza în carnete a câte 100 de file.  +  Articolul 6Tipărirea, procurarea, gestionarea, arhivarea şi păstrarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole se fac potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.  +  Articolul 7 (1) Înregistrarea carnetelor de bilete se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2. La cerere se anexează delegaţia persoanei însărcinate cu prezentarea biletelor pentru înregistrare. (2) Biletele neinregistrate nu vor fi vândute.  +  Articolul 8 (1) Viza prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 147/1998 se acordă în baza unei cereri formulate de către organizatorul de spectacole, conform modelului prezentate în anexa nr. 2.2, prin aplicarea menţiunii "VIZAT", a semnăturii autorizate şi a ştampilei organului fiscal care a acordat viza pe coperta din spate a fiecărui carnet de bilete. (2) Cererea se întocmeşte în doua exemplare, dintre care unul rămâne la organul fiscal, iar celălalt exemplar, care cuprinde numărul de înregistrare/vizare la organul fiscal, ştampila şi semnatura celui care a înregistrat/vizat biletele de intrare la spectacole, se ridica de persoana care a prezentat cererea.  +  Articolul 9Organizatorii de spectacole sunt obligaţi sa păstreze, pe toată durata desfăşurării spectacolului, toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute şi să le prezinte organelor de control, la cerere.  +  Articolul 10 (1) Organizatorii de spectacole au obligaţia sa ţină evidenta biletelor şi a abonamentelor în Registrul pentru evidenta biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.3. (2) Registrele pentru evidenta biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole vor fi numerotate, şnuruite şi vizate de organele fiscale.  +  Articolul 11 (1) Organele fiscale au obligaţia de a tine evidenta biletelor de intrare înregistrate/vizate în Registrul pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.4. (2) În registru se deschide câte o partida pentru fiecare organizator de spectacole.  +  Articolul 12Biletele şi carnetele de bilete actuale, deţinute de organizatorii de spectacole, pot fi folosite în continuare, până la epuizarea stocului, dar nu mai mult de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 13Anexele nr. 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 2.1──────────────la norme──────────────                                                                   Cod 14.4.80
  Marca de control Organizatorul .................. Sediul ......................... Codul fiscal ................... Data spectacolului ............. Categoria locului .............. Tariful ..................... lei Bilet de intrare Organizatorul ........................... Sediul .................................. Codul fiscal ............................ Data spectacolului ...................... Categoria locului ....................... Tariful .............................. lei Biletul se păstrează pentru control.
                                                                     Cod 14.4.81
  Marca de control Organizatorul .................. Sediul ......................... Codul fiscal ................... Numele şi prenumele abonatului . ................................ Perioada de valabilitate a abona- mentului ....................... Categoria locului .............. Tariful .................... lei Abonament Organizatorul ........................... Sediul .................................. Codul fiscal ............................ Numele şi prenumele abonatului .......... ......................................... Perioada de valabilitate a abonamentului ......................................... Categoria locului ....................... Tariful ............................ lei
   +  Anexa 2.2────────────── la norme──────────────
      Organizatorul de spectacole ...................
      Sediul ........................................
      Telefon/Fax ...................................
      Codul fiscal ..................................
                      Către ...........................
                                (organul fiscal)
                         CERERE
  de înregistrare/vizare a biletelor de intrare la spectacole
      În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 147/1998, va rugăm sa
  înregistraţi/sa vizati biletele de intrare la spectacol, prevăzute în tabelul de mai jos:
   
  Natura, numărul şi data documentului de cumpărare TOTAL: Numărul de bilete Preţul unitar - lei - x Valoarea - lei - Seria biletelor de la ............ până la .......... x
     Aceste bilete ne sunt necesare pentru spectacolele de ..................., pe
                                                           (felul spectacolului)
  care le organizam în ................., sediul .............................,
                       (localitatea) (locul desfăşurării spectacolului)
  în perioada (în data de) ..................... .
                              Organizatorul spectacolului,
      ..................... ..................... .....................
           (numele) (prenumele) (funcţia)
                                                        ......................
                                                         (semnatura şi ştampila)
    S-au înregistrat/s-au vizat ................... bilete de intrare, în valoare
  totală de ........... lei.
                     Organul fiscal,
                ............................. ........................
                                                         (semnatura şi ştampila)
   +  Anexa 2.3───────────la norme──────────────
    Organizatorul de spectacole ..................
                   REGISTRU
  pentru evidenta biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole
   Evidenta biletelor şi a abonamentelor vândute în anul ........ :
   
  Nr. crt. 0 . . . . Locul şi data spectacolului 1 TOTAL Seria biletelor şi a abonamentelor vândute de la ............ până la ............ 2 x Numărul biletelor şi al abonamente- lor vândute 3 Preţul unitar - lei - 4 x Valoarea - lei - 5=3x4
   +  Anexa 2.4───────────la norme───────────
    Organizatorul de spectacole ...........................
    Tipul (teatru, film, circ, opera etc.) ...............
    Sediul ...............................................
    Telefon/Fax ..........................................
                    REGISTRU
  pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole, înregistrate în anul ......
   
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Numărul │ Data │ Numărul şi data │Seria de la .....│ Bilete │ │carnetu-│ înregistrării │ cererii de │până la .........│─────────────│ │lui │─────────────────│ înregistrare │ │preţul│valoa-│ │ │ luna │ ziua │ │ │unitar│rea │ │ │ │ │ │ │ -lei-│ -lei-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │────────│────────│────────│──────────────────│─────────────────│──────│──────│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │────────│────────│────────│──────────────────│─────────────────│──────│──────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │────────│────────│────────│──────────────────│─────────────────│──────│──────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │────────│────────│────────│──────────────────│─────────────────│──────│──────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────────│────────│────────│──────────────────│─────────────────│──────│──────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │────────│────────│────────│──────────────────│─────────────────│──────│──────│ │ TOTAL: │ │ x │ │ │ x │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------------