HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România(actualizată până la data de 14 iulie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 770 din 1 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 108 din 10 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 41 alin. (1) şi ale art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile; b) masa totală a vehiculului - masa cumulată a autovehiculului şi a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta şi a încărcăturii transportate; c) masa totală maximă admisă în circulaţie - masele totale maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:- producţia de metale feroase şi neferoase;- recuperarea fierului vechi;- deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii;- exploatări forestiere sau depozite de material lemnos;- abrogată---------Liniuţa a 5-a a lit. d) a art. 1 a fost abrogată de art. 8 din LEGEA nr. 108 din 10 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014.- exploatări miniere, de carieră sau balastieră;- staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii, aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a); e) furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunuri divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a); f) utilizatori - operatori de transport rutier şi întreprinderi care au în proprietate sau care, după caz, pot deţine şi utiliza în baza unui alt drept real vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile; g) beneficiari - operatori economici care sunt destinatari ai bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu vehiculele prevăzute la lit. a); h) tichet de cântar - document eliberat în mod automat, în urma cântăririi, de instalaţiile de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevăzuţi la lit. e).---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.  +  Articolul 2 (1) Obligaţiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România sunt următoarele: a) să aibă în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalaţii de cântărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere care să îndeplinească şi să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1; b) să încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, astfel încât masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare; c) să emită tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuţia rutieră a bunurilor divizibile, care pleacă din punctele proprii de încărcare; d) să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; e) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate; f) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public; g) să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora; h) să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru cântărirea bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1): a) punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române», pentru lucrări de întreţinere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului; b) punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţională «Apele Române» în perioada producerii inundaţiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situaţii de urgenţă potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului; c) exploatările utilizate de unităţile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamităţilor, inundaţiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de forţă majoră şi care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional, la solicitarea scrisă a acestora şi numai cu acordul administratorului drumului public.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.  +  Articolul 3Tichetul de cântar eliberat de instalaţiile de cântărire va fi semnat şi ştampilat de furnizor şi va conţine toate elementele de personalizare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele: a) să nu transporte pe reţeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de furnizor; b) să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cărora lipseşte prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului şi scurgerea bunurilor divizibile.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.  +  Articolul 5^1Obligaţiile beneficiarilor ce recepţionează bunuri divizibile, distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România, sunt următoarele: a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor fără tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise în circulaţie, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz; b) să ţină evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la eliberare; c) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate; d) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor, înainte de ieşirea acestora pe drumul public.---------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.  +  Articolul 6Obligaţiile conducătorului auto sunt următoarele: a) să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului şi tichetul de cântar; b) să nu conducă pe drumurile publice vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.  +  Articolul 7La îndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit prezentei hotărâri, furnizorii, utilizatorii şi conducătorii auto vor avea în vedere respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 3, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului; b) încălcarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului; c) încălcarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului; d) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.---------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011. (3) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu pentru imobilizarea vehiculului, acesta va fi îndrumat până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător, deplasarea urmând a se efectua pe cheltuiala contravenientului. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către: a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; b) poliţiştii rutieri, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a); c) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. împuternicit să efectueze controlul în punctele de trecere a frontierei de stat.--------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012. (5) Pentru identificarea furnizorilor şi/sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate încheia protocoale de colaborare cu subunităţile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ale Administraţiei Naţionale «Apele Române», ale Gărzii Naţionale de Mediu sau cu alte instituţii din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, după caz.--------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.  +  Articolul 9 (1) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 8 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 618/2004 şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 octombrie 2008.Nr. 1.373.  +  Anexa 1 Condiţiile ce trebuie îndeplinite de instalaţiile de cântărire a vehiculelor din dotarea furnizorilor: a) să fie amplasate în incinta punctului de lucru al furnizorului. În mod excepţional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apă sau pe terase, precum şi pentru alte exploatări temporare de bunuri divizibile, al căror amplasament se modifică frecvent, instalaţia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public; b) să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static ori dinamic sau pot fi folosite instalaţii de cântărire montate pe utilajul de încărcat ori alte tipuri de instalaţii de cântărire omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar; c) să elibereze în regim automat, la finalizarea cântăririi/încărcării, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat; d) să permită memorarea în baza de date a aplicaţiei instalaţiei de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotărâre.---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011, potrivit pct. 11 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 Tichetul de cântar eliberat de instalaţia de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să conţină: a) denumirea şi datele de identificare ale furnizorului; b) numărul tichetului; c) data şi ora efectuării cântăririi, data şi ora tipăririi tichetului de cântar; d) amplasamentul punctului de încărcare; e) codul instalaţiei şi tipul cântăririi; f) numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântărit/încărcat; g) masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau masa totală a bunurilor divizibile încărcate, în cazul instalaţiilor de cântărire montate pe utilajul de încărcat; h) tipul şi natura bunurilor divizibile transportate.---------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 432 din 27 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011, potrivit pct. 11 al art. unic din acelaşi act normativ.__________