LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului. (2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al secretarului general al Guvernului. (2) Participarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) în şedinţele adunării generale a acţionarilor se face pe baza şi în limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului. (3) În exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor decurgând din calitatea de acţionar al statului la companiile naţionale prevăzute la art. 1, Secretariatul General al Guvernului acţionează potrivit politicilor şi strategiei în domeniul energiei şi gazelor naturale, elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Este interzisă intervenţia oricărei persoane sau entităţi publice ori private, care nu face parte din organele de conducere ale operatorilor de transport şi de sistem din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale, intervenţie care ar putea afecta luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă a acestor operatori economici."3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să mandateze reprezentanţii în adunările generale ale acţionarilor companiilor naţionale prevăzute la art. 1 să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege."4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Se interzice acţionarilor care deţin mai mult de 5% din acţiunile companiilor naţionale prevăzute la art. 1 să exercite drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, prevăzute la art. 34 alin. (2) sau la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, dacă aceştia exercită vreun drept sau controlul asupra unei societăţi cu activitate de producere ori de furnizare de energie electrică şi/sau gaze naturale. Această interdicţie se aplică acţionarului, până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34 alin. (2) sau la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, care este constatată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (5) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are competenţa de a verifica îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34 şi 128 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de către acţionarii companiilor naţionale prevăzute la art. 1, de către persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora, precum şi de către candidaţii propuşi în organele de conducere ale acestor companii naţionale, înainte de numirea respectivilor candidaţi. (6) Companiile naţionale prevăzute la art. 1, acţionarii, precum şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora au obligaţia să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în acest sens în urma acţiunii de verificare prevăzute la alin. (5)."5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să iniţieze şi să aprobe, după caz, toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. la Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. şi la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului şi administrarea Departamentului pentru Energie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIModificarea actelor constitutive ale companiilor naţionale prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative şi efectuarea formalităţilor de publicitate, conform legii, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul III (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. g) şi ale art. 19 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată este Ministerul Finanţelor Publice. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), drepturile şi obligaţiile Ministerului Economiei decurgând din calitatea de concedent vor fi exercitate de Ministerul Finanţelor Publice prin încheierea unui contract de concesiune între acesta şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. (3) Contractul de concesiune prevăzut la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, termen la care încetează contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. având ca obiect concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată.  +  Articolul IV (1) Prin derogare de la prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă privind concesionarea conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente sistemului naţional de transport gaze naturale şi a activităţii de operare a sistemului naţional de transport gaze naturale este Ministerul Finanţelor Publice. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale decurgând din calitatea de concedent vor fi exercitate de Ministerul Finanţelor Publice prin încheierea unui acord de concesiune între acesta şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş. (3) Acordul de concesiune prevăzut la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3) încetează acordul de concesiune încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş având ca obiect concesionarea conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente sistemului naţional de transport gaze naturale şi a activităţii de operare a sistemului naţional de transport gaze naturale.  +  Articolul VÎn vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului energetic naţional şi în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi exercitării atribuţiilor care îi revin Departamentului pentru Energie în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului, Dispeceratul Energetic Naţional şi Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale transmit date şi informaţii către Departamentul pentru Energie, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) alin. (4) al art. 19 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; b) pct. 4 şi 31 ale alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 11 iulie 2014.Nr. 117.-----