LEGE nr. 109 din 11 iulie 2014privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 martie 2013, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 11^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Pentru a efectua transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.(2) Modalitatea de autorizare, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.2. La articolul I, punctul 2 se abrogă.3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 19, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;4. La articolul I, punctul 4 se abrogă.5. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Transporturile prevăzute la art. 11^1 se efectuează în condițiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 35 se abrogă.7. La articolul I punctul 7, alineatele (1) și (4) ale articolului 40 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri...............................................................(4) Modul de utilizare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale și cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.8. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Modelul biletelor, abonamentelor și legitimațiilor speciale se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor.9. La articolul I punctul 9, alineatul (5) al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează cu autovehiculele destinate transportului de persoane deținute de către unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale și/sau operatorii de transport rutier, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.10. La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9^1 și 9^2, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Examinările prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către o comisie de examinare, formată din 3 membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere din cadrul direcției de specialitate a aparatului propriu al autorității competente și din cadrul unității din subordinea acesteia cu atribuții în autorizarea operatorilor de transport rutier.(4) Pentru prestarea activității de examinare, membrii comisiei de examinare prevăzuți la alin. (3) sunt remunerați din cuantumul tarifului achitat de candidați pentru susținerea examinării, în condițiile stabilite de autoritatea competentă.9^2. După articolul 70 se introduc două noi articole, articolele 70^1 și 70^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 70^1Școlile de conducători auto din cadrul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează pregătire în vederea obținerii permisului de conducere pentru personalul propriu, își desfășoară activitatea în baza condițiilor stabilite prin protocoale încheiate de fiecare dintre aceste ministere cu Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 70^2În cuprinsul protocoalelor prevăzute la art. 70^1 se stabilește și modul de aplicare a prevederilor art. 62 alin. (2) și (3) și ale art. 63, 64, 66 și 67.»11. La articolul I punctul 10, articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80Biletul de călătorie/Abonamentul este document cu regim special și reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport și beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul prin servicii regulate în condiții de siguranță și confort, iar beneficiarul se obligă să achite anticipat contravaloarea sa, care include și asigurarea persoanelor și a bagajelor, precum și riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.12. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:11. La articolul 85, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Încălcările prevăzute la alin. (1) cu caracter contravențional se clasifică în 3 categorii, după cum urmează:a) încălcări foarte grave;b) încălcări grave;c) încălcări minore.»Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 iulie 2014.Nr. 109.--------