LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2014, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanțe publice și economie1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;2. rectificarea bugetului asigurărilor asociale de stat pe anul 2014;3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și bancare;4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare;5. măsuri cu privire la supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național;6. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;7. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;8. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit;9. reglementări privind standardizarea națională;10. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare;11. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare;12. modificarea și completarea legislației în domeniul privatizării;13. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative;14. măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Energetic Național, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj;15. reglementări privind transferul fără plată al unor pachete de acțiuni din proprietatea statului român și din administrarea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în proprietatea privată a unor unități administrativ-teritoriale;16. modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte în domeniul protecției concurenței;17. aprobarea plății unor cotizații la organisme internaționale la care România este parte;18. măsuri de transpunere a prevederilor pachetului de directive europene privind achizițiile publice - Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.II. Dezvoltare regională, administrație publică1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;2. reglementarea unor măsuri privind construcțiile;3. reglementarea unor măsuri privind investițiile publice finanțate din bugetul de stat;4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;5. modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;6. reglementări privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe;7. modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și unele măsuri privitoare la republicarea actelor normative.III. Apărare națională și afaceri interne1. stabilirea unor măsuri, precum și a unor drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru pregătire în vederea realizării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene";2. modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea alin. (3) al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;4. reglementări privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Sănătate, muncă și protecție socială1. modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată;3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;4. măsuri privind reorganizarea activității de plată a beneficiilor de asistență socială, precum și a activității de inspecție socială.V. Agricultură și mediu1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;5. aprobarea Programului național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale;6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012;7. reglementări privind acordarea stimulentelor pentru culturile de plante energetice;8. reglementări privind înființarea Autorității Naționale pentru Regimul Vânătorii și Pescuitului Sportiv.VI. Fonduri europene1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2013;3. măsuri pentru stimularea absorbției instrumentelor structurale în actualul exercițiu financiar;4. măsuri pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020;5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.VII. Justiție1. reglementări privind statutul personalului de probațiune;2. reglementarea unitară a activității de administrare și valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni.VIII. Educație și cercetare1. reglementarea unor probleme de conținut pentru învățământul preuniversitar;2. reglementări în domeniul cercetării științifice, învățământului superior și finanțării acestor domenii;3. reglementări privind asigurarea calității în învățământul superior;4. reglementări privind organizarea, funcționarea și finanțarea unor structuri din subordinea și coordonarea Ministerului Educației Naționale.IX. Transporturi și infrastructură1. măsuri pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov;2. măsuri pentru modificarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată;3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare;4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare;5. măsuri pentru aprobarea Master Planului General de Transport în vederea îndeplinirii condiționalității ex-ante necesare aprobării de către Comisia Europeană a fondurilor structurale pentru infrastructura de transport;6. măsuri pentru dezvoltarea transportului intermodal în România, necesare în vederea accesării de fonduri structurale în perioada de programare 2014-2020;7. măsuri pentru eficientizarea utilizării resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar din România, prin modificări ale legislației privind compensarea de la bugetul de stat a transportului feroviar și ale altor acte normative incidente în domeniu;8. măsuri necesare pentru eficientizarea absorbției fondurilor structurale din POS Transport, precum și alte măsuri pentru stabilirea cadrului instituțional pentru perioada de programare 2014-2020;9. măsuri necesare accelerării realizării variantelor ocolitoare ale orașelor și municipiilor prin predarea administrării lor de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. către administrațiile publice locale, în scopul accesării de fonduri europene;10. reglementarea unor măsuri financiare privind reducerea arieratelor pentru administratorul infrastructurii feroviare;11. modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 14 iulie 2014.Nr. 119.-----