HOTĂRÂRE nr. 725 din 16 octombrie 1998privind înfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transmiterea fără plata a unui imobil şi a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 octombrie 1998    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional, instituţie publică, având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu sediul în localitatea Criscior, Str. Zarandului nr. 70, judeţul Hunedoara, prin reorganizarea Laboratorului de Pneumoconioze din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva, care îşi încetează activitatea. (2) Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional va funcţiona în scopul depistarii precoce, în cadrul unităţilor cu locuri de muncă ce prezintă riscuri profesionale, a imbolnavirilor profesionale şi al identificarii surselor de risc, cu indicarea măsurilor pentru diminuarea sau anihilarea acestora.  +  Articolul 2Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional este condus de un director, numit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, şi de un consiliu de administraţie, atribuţiile acestor organe de conducere fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.  +  Articolul 3Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional are următoarele atribuţii: a) determinarea concentratiilor de pulberi totale, respirabile, gaze toxice şi explozive, din atmosfera locurilor de muncă; b) determinarea nivelului echivalent continuu de zgomot şi al vibratiilor; c) determinarea vitezei de circulaţie a aerului, precum şi a temperaturii şi umiditatii acestuia; d) efectuarea controlului medical la angajare şi periodic pentru personalul care lucrează în mediu cu risc de imbolnavire profesională şi a controlului medical de specialitate, la cererea persoanelor fizice, prin următoarele examinari: microradiofotografii, probe functionale respiratorii, electrocardiograme, radiografii, radioscopii, tomografii, Body-test, ecografii, analize biochimice şi hematologice ale sângelui.  +  Articolul 4Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional se asigura integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 5Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional preia, prin transfer, din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva imobilul situat în localitatea Criscior, Str. Zarandului nr. 70, judeţul Hunedoara, în suprafaţa totală de 605 mp, terenul aferent, în suprafaţa de 1.699 mp, având numărul topografic 143, înscris în C.F. 11, mijloacele fixe şi celelalte bunuri din dotare, în valoare totală de 553.686.999 lei.  +  Articolul 6Patrimoniul Regiei Autonome a Cuprului Deva se diminuează în mod corespunzător cu valoarea construcţiilor, terenului şi a mijloacelor fixe din dotare, transmise potrivit art. 5.  +  Articolul 7Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 5 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea rămasă, actualizată.  +  Articolul 8Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional funcţionează cu un număr maxim de 20 de posturi, iar structura organizatorică a acestuia se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 9Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează la cap. III cu pct. 3 - Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional.  +  Articolul 11Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Industriei şi Comerţului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------