REGULAMENT din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională(actualizat până la data de 30 iunie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 3.608 din 18 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în municipiul Bucureşti funcţionează Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE.  +  Articolul 2 (1) Centrele menţionate la art. 1 sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). (2) CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.  +  Articolul 3CJRAE/CMBRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/Centrului Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.  +  Articolul 4Scopul activităţii CJRAE/CMBRAE îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.  +  Articolul 5Obiectivele principale ale activităţii CJRAE/CMBRAE sunt: a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr; c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative; d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională; e) implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor; f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber; g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.  +  Articolul 6Finanţarea CJRAE/CMBRAE, a centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, precum şi a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare se asigură de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.  +  Capitolul II Responsabilităţile şi serviciile furnizate de CJRAE/CMBRAE  +  Articolul 7CJRAE/CMBRAE îndeplineşte următoarele funcţii: a) de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ/municipiu; b) de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale; c) de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale; d) de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 8CJRAE/CMBRAE dezvoltă următoarele servicii: a) servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică; b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare; c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari; e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă; f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011; g) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii; h) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.  +  Articolul 9Responsabilităţile CJRAE/CMBRAE sunt următoarele: a) coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de către CJAP/CMBAP, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele logopedice; b) colaborează din punct de vedere metodologic cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea furnizării serviciilor specializate; c) constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale; d) propune ISJ/ISMB şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; e) oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională şi al centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, pe baza colaborării dintre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului, colaborarea între comisii realizându-se conform unui protocol de colaborare, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 1/2011; f) participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu, în baza acordurilor/ parteneriatelor; g) participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în domeniu în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea nr. 1/2011; h) colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu casa corpului didactic, instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale etc., în baza unor acorduri-cadru/parteneriate; i) informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive; j) informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera; k) realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar; l) evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari; m) realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate etc.; n) gestionează registrul de evidenţă a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă; o) analizează şi gestionează propunerile venite din partea unităţilor din învăţământul preuniversitar privind înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete logopedice, pentru a oferi servicii educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu avizul/sprijinul consiliului judeţean şi al ISJ/ISMB; p) realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali; q) facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe.  +  Articolul 10De serviciile CJRAE/CMBRAE beneficiază: a) copii, elevi şi tineri; b) părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor; c) personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor; d) membri ai comunităţii locale.  +  Articolul 11CJRAE/CMBRAE poate organiza prestări de servicii pentru activităţile circumscrise de prezentul regulament, în baza unui contract de prestări de servicii.  +  Capitolul III Resurse umane şi materiale  +  Articolul 12 (1) CJRAE/CMBRAE are următoarea structură organizatorică: a) personal de conducere; b) personal didactic; c) personal didactic auxiliar; d) personal nedidactic. (2) Conducerea CJRAE/CMBRAE este asigurată de un consiliu de administraţie. (3) Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din care fac parte: a) directorul CJRAE/CMBRAE; b) un reprezentant al consiliului judeţean/local; c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE; d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică; e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar; f) un reprezentant al mediatorilor şcolari; g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general; h) cadre didactice. (4) La şedinţele consiliului de administraţie al CJRAE/CMBRAE sunt invitaţi să participe, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE funcţionează în baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 şi ale metodologiei-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 14 (1) Statul de funcţii al CJRAE/CMBRAE, avizat de către ISJ/ISMB, va cuprinde: a) un post didactic de profesor cu funcţia de director; b) posturi didactice de profesori consilieri şcolari şi profesori logopezi; c) posturi didactice auxiliare; d) posturi nedidactice. (2) Numărul total de posturi/catedre din cadrul CJRAE/CMBRAE este cel aprobat de ISJ/ISMB, la propunerea CJRAE/CMBRAE, cu consultarea serviciilor specializate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) Înfiinţarea posturilor didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi din cabinetele logopedice interşcolare se face în condiţiile stabilite de lege. (4) Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE/ CMBRAE va fi încadrat de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Consiliile judeţene asigură baza tehnico-materială corespunzătoare pentru funcţionarea CJRAE/CMBRAE.  +  Capitolul IV Încadrarea, normarea şi salarizarea personalului  +  Articolul 16Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE/CMBRAE beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 17 (1) Funcţia de director al CJRAE/CMBRAE şi cea de coordonator al CJAP/CMBAP se ocupă în baza prevederilor art. 96 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 1/2011. (2) Condiţiile de ocupare a funcţiei de director al CJRAE/CMBRAE şi de coordonator al CJAP/CMBAP, precum şi organizarea concursului sunt reglementate prin metodologia de ocupare a funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Funcţia de director al CJRAE/CMBRAE se ocupă numai de absolvenţi cu studii superioare de licenţă sau studii superioare de masterat, cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială ori sociologie, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani şi cel puţin gradul II. (4) Directorul CJRAE/CMBRAE este degrevat parţial de norma didactică, cu obligaţie de catedră de 4-6 ore, constând în activităţi de consiliere psihopedagogică, conform art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic. (5) Salarizarea directorului CJRAE/CMBRAE se face conform legislaţiei în vigoare. Art. 18. - (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE/CMBRAE va fi încadrat de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Ocuparea posturilor didactice rezervate/vacante/nouînfiinţate din cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi din cabinetele logopedice interşcolare se realizează prin concurs. (3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice este organizat de către CJRAE/CMBRAE prin intermediul comisiei de concurs, aprobată de consiliul de administraţie, care validează rezultatele concursului. (4) Ocuparea posturilor didactice auxiliare şi administrative se va realiza în baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 19CJRAE/CMBRAE poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plată cu ora, fără a depăşi numărul de posturi/catedre aprobat anual.  +  Articolul 20Personalul didactic auxiliar şi nedidactic îşi desfăşoară activitatea având durata timpului de muncă de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.  +  Capitolul V Evaluarea personalului  +  Articolul 21Domeniile de competenţă ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişe de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaborează şi se avizează anual de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie. În funcţie de aceste documente se realizează evaluarea anuală a acestor categorii de personal.  +  Articolul 22Evaluarea anuală a directorului CJRAE/CMBRAE se face de către consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, elaborate de către acesta.  +  Articolul 23Evaluarea personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi centre şi cabinete logopedice interşcolare se realizează conform art. 19 din anexa nr. 1 şi art. 20 din anexa nr. 2.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 24În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fiecare CJRAE, precum şi CMBRAE îşi vor elabora propriul regulament de ordine interioară.  +  Articolul 25Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 26Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 27Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 29Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1REGULAMENT 07/10/2011  +  Anexa 2REGULAMENT 07/10/2011  +  Anexa 3REGULAMENT 07/10/2011