HOTĂRÂRE nr. 536 din 26 iunie 2014privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, denumit în continuare departamentul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Departamentul asigură coordonarea proiectelor de infrastructură de interes naţional, pregătirea, execuţia şi implementarea proiectelor de infrastructură stabilite în competenţa sa prin hotărâre a Guvernului, precum şi coordonarea aplicării coerente a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul stimulării, promovării şi implementării investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-private. (3) Departamentul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1.  +  Articolul 2Departamentul exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele funcţii principale: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a programului de guvernare şi a politicilor Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-private, în condiţiile legii; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice ale Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-private, în condiţiile legii; c) de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, administrarea proprietăţii publice şi private a statului, în condiţiile legii; d) de reprezentare, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului; e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-private, precum şi în domeniul funcţionării unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:I. în domeniul general de competenţă: a) avizează, elaborează şi promovează, în condiţiile legii, după caz, cadrul legislativ în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-private şi participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere; b) elaborează şi implementează strategii, politici şi programe în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, al investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-private; c) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din angajamentele rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniile sale de competenţă; d) elaborează şi susţine poziţiile României în problematica afacerilor europene în domeniile sale de activitate. Coordonează, monitorizează, evaluează şi implementează programele europene şi internaţionale, indiferent de instituţia beneficiară/coordonatoare în domeniile sale de competenţă. Participă la procedurile decizionale ale Uniunii Europene, stabileşte şi realizează obiectivele României care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene; e) comunică Comisiei Europene şi/sau statelor membre ale Uniunii Europene toate măsurile rezultate din directivele europene transpuse, potrivit domeniului său de responsabilitate; f) fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate; g) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe şi din fonduri europene, în domeniile sale de activitate; h) coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile sale de activitate şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte; i) exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare; j) propune Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate; k) aprobă cuantumul tarifelor percepute de unităţile aflate sub autoritatea sa pentru eliberarea de autorizaţii, avize sau licenţe, în măsura în care aceste tarife sunt prevăzute de lege; l) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate; m) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniile sale de activitate; n) concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniile sale de competenţă, în condiţiile legii; o) coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale, în domeniile sale de activitate; p) asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finanţare internaţională în domeniul său de competenţă, gestionează asistenţa financiară din fonduri externe acordată pentru domeniile sale de activitate; q) emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; r) coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a aparatului propriu şi a unităţilor aflate sub autoritatea sa, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale.II. în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional: a) coordonează realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional; b) în nume propriu sau în beneficiul unei alte entităţi publice, planifică, pregăteşte, atribuie, execută, implementează şi urmăreşte, după caz, realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură de interes naţional stabilite prin hotărâre a Guvernului, în orice sector de activitate economică şi administrativă; c) îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură de interes naţional stabilite prin hotărâre a Guvernului, indiferent de forma de realizare a acestora sau de sectorul de activitate economică şi administrativă; d) în calitate de unitate de achiziţii centralizată pentru proiectele de infrastructură de interes naţional stabilite prin hotărâre a Guvernului, îndeplineşte rolul de autoritate contractantă care achiziţionează în nume propriu produse, servicii sau lucrări care sunt ori pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante, precum şi care atribuie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru în numele şi pentru o altă autoritate contractantă, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii; e) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate proiectelor de infrastructură de interes naţional stabilite în competenţa sa prin hotărâre a Guvernului, prin bugetul de stat, din fonduri europene ori din credite interne sau externe, al stadiului executării fizice a acestor proiecte, precum şi al calităţii şi eficienţei acestora, în condiţiile legii; f) exercită, în condiţiile legii, atribuţiile statului în calitate de expropriator, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, inclusiv în ceea ce priveşte dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri şi altele asemenea; g) exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, în condiţiile legii; h) administrează, direct sau prin intermediul unităţilor aflate sau sub autoritatea sa, drumurile de interes naţional, în condiţiile legii; i) asigură transferul fondurilor bugetare alocate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional către unităţile aflate sub autoritatea sa, în condiţiile legii; j) asigură negocierea şi încheierea acordurilor de finanţare, în beneficiu propriu sau al unităţilor aflate sub autoritatea sa, aferente pregătirii şi realizării proiectelor de infrastructură de interes naţional; k) înfiinţează, împreună cu alte entităţi publice sau private, companii de proiect pentru realizarea de proiecte de infrastructură de interes naţional, în condiţiile legii; l) se asociază cu alte entităţi publice sau private în scopul realizării de proiecte de infrastructură de interes naţional, în condiţiile legii; m) aprobă modele-cadru de documentaţii de atribuire şi condiţii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional de către unităţile aflate sub autoritatea sa, în condiţiile legii.III. în domeniul investiţiilor străine: a) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României şi cu celelalte instituţii centrale şi locale în vederea atragerii investiţiilor străine în România şi prezentării ofertelor investiţionale ale României pe plan extern; b) realizează acţiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe pieţele externe pentru promovarea investiţiilor străine în România şi a climatului investiţional al României, în limitele bugetului aprobat; c) desfăşoară activităţi de promovare a investiţiilor străine pe plan intern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate; d) identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini; e) asigură activitatea de promovare a investiţiilor, îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori şi autorităţile centrale şi locale; f) examinează propunerile partenerilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru valorificarea acestora, consultând, după caz, instituţiile şi societăţile implicate; g) acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă economică, sprijin şi consultanţă de specialitate, împreună cu instituţiile competente, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate, precum şi cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă; h) coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării; i) evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă; j) promovează, în buletine specializate, prin articole şi materiale informative, proiecte concrete de investiţii în România; k) organizează, împreună cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pe teme de investiţii străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau organizaţii române ori străine; l) organizează, împreună cu ministerele, în baza direcţiilor de dezvoltare şi a priorităţilor stabilite de Guvern, misiuni economice în România, generale sau specializate pe domenii de activitate; m) organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale şi private similare din alte ţări; n) încheie, în condiţiile legii, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din străinătate, în scopul promovării investiţiilor străine în România; o) elaborează şi prezintă prim-ministrului analize şi situaţii comparate în legătură cu politica şi legislaţia internaţională în domeniul investiţiilor străine; p) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investiţiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative; q) informează rapid şi ori de câte ori este nevoie Guvernul şi prim-ministrul asupra oricăror sesizări din partea investitorilor privind abateri de la procedurile şi reglementările legale.IV. în domeniul parteneriatelor public-private, prin Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, denumită în continuare UCCPPP: a) asigură îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii; b) urmăreşte, verifică şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat; c) stabileşte şi promovează proceduri de identificare şi realizare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de susţinere a tuturor partenerilor publici în pregătirea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat; d) constituie şi gestionează baza de date publică integrată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat; e) actualizează şi asigură menţinerea şi funcţionarea sistemului de prelucrare, colectare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central şi local; f) asigură promovarea conceptului şi proiectelor de parteneriat public-privat; g) elaborează, pe baza propriilor analize şi verificări, documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat; h) participă, prin reprezentanţi, la invitaţia partenerilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul comisiilor de evaluare şi negociere constituite în vederea selecţiei investitorului privat şi a negocierii contractului de parteneriat public-privat; i) identifică şi asigură difuzarea la nivel naţional a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat; j) stabileşte contacte şi ţine legătura pe teme de investiţii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu investitori străini şi autohtoni; k) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public, precum şi asupra limitelor de împrumut la nivel naţional sau local; l) monitorizează evoluţia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi coordonează acţiunile necesare implementării adecvate a acestora; m) acordă asistenţă de specialitate partenerilor publici şi investitorilor interesaţi în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat; n) în nume propriu sau în beneficiul unei alte entităţi publice, planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat. (2) În vederea realizării atribuţiilor care îi revin, departamentul realizează coordonarea interministerială a activităţilor din domeniile sale de activitate. (3) Departamentul îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Guvern sau de prim-ministru prevăzute de reglementările în vigoare în domeniile sale de activitate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul investiţiilor străine, departamentul poate accesa fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, departamentul colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu societăţile la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acţionar majoritar sau asociat, cu alte entităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale, departamentul are dreptul să solicite pe bază de protocol informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale de la organele administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate, în condiţiile legii. (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, departamentul poate contracta servicii de consultanţă tehnică, economică şi juridică, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Conducerea departamentului se exercită de către un secretar de stat, ordonator secundar de credite, numit prin decizie a prim-ministrului. (2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite în ceea ce priveşte investiţiile publice efectuate în exercitarea atribuţiilor privind coordonarea la nivel naţional, în pregătirea, execuţia şi implementarea proiectelor de infrastructură, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi de coordonare a aplicării coerente a politicii Guvernului, în domeniul stimulării, promovării şi implementării investiţiilor străine şi în domeniul parteneriatului public-privat. (3) Secretarul de stat reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, secretarul de stat emite ordine, instrucţiuni şi norme cu caracter obligatoriu, în condiţiile legii. (5) În activitatea de conducere a instituţiei, secretarul de stat este ajutat de un subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general numit, în condiţiile legii. (6) Atribuţiile subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat. (7) Secretarul general al departamentului îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al departamentului ori încredinţate de secretarul de stat potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării departamentului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia. (9) În cazul în care secretarul de stat este în imposibilitate să îşi exercite temporar atribuţiile curente, acesta îl desemnează pe subsecretarul de stat în scopul exercitării acestor atribuţii, înştiinţându-l pe prim-ministru. (10) Secretarul de stat poate delega prin ordin atribuţii de conducere, reprezentare şi angajare a departamentului, în condiţiile legii. (11) Secretarul de stat controlează activitatea departamentului şi a unităţilor aflate sub autoritatea sa şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura sa organizatorică şi din structura unităţilor aflate sub autoritatea sa.  +  Articolul 6 (1) Departamentul dispune de un aparat de lucru propriu, compus din 70 de posturi, exclusiv demnitarii, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat. (2) În cadrul structurii pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, prin ordin al secretarului de stat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (3) Structura organizatorică a departamentului este prevăzută în anexa nr. 1. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al secretarului de stat. (5) Personalul departamentului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (6) Personalul departamentului este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii. (7) În structura departamentului se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului.  +  Articolul 7 (1) UCCPPP funcţionează în cadrul departamentului, la nivel de compartiment, în subordinea secretarului de stat. (2) Unităţile aflate sub autoritatea departamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate sub autoritatea departamentului se aprobă prin ordin al secretarului de stat, în condiţiile legii. (4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (2) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al secretarului de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea activităţii departamentului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Departamentul desfăşoară activităţi finanţate din fonduri externe, în condiţiile legii. (3) Normativele de cheltuieli ale departamentului se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul economiei,Constantin Niţăp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 536.  +  Anexa 1 Număr maxim de posturi: 70, exclusiv demnitariiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor*Font 9*                                   ┌──────────────────┐                                   │ Secretar de stat │                                   └─────┬────────┬───┘                                         │ │                                         │ │ ┌──────────────────┐                                         │ ├──┤ Cabinet secretar │                                         │ │ │ de stat │                                         │ │ └──────────────────┘                       ┌───────────┐ │ │ ┌──────────────────┐                       │Subsecretar├─────┤ ├──┤ Cabinet control │                       │ de stat │ │ │ │ secretar de stat │                       └───────────┘ │ │ └──────────────────┘                                         │ │ ┌──────────────────┐                                         │ ├──┤Compartiment audit│                                         │ │ │ public intern │                                         │ │ └──────────────────┘                                         │ │ ┌──────────────────┐                                         │ └──┤ Compartiment │                                         │ │ comunicare şi │                                         │ │ relaţii publice │                                         │ └──────────────────┘                                         │                                         │                                         │                                  ┌──────┴─────────┐         ┌────────────────────────┤Secretar general├────────────────────────────────┐         │ ┌────┴────────┬───────┴────────────┐ │         │ │ │ │ │┌────────┴──────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌───┴──────────────┐ ┌───┴─────────────┐ ┌───┴─────┐│Direcţia investiţii│ │ Serviciul │ │Unitatea centrală │ │Serviciul relaţia│ │Direcţia ││ străine, afaceri │ │infrastructură│ │pentru coordonarea│ │ cu parlamentul │ │economică││ europene şi │ │ │ │ parteneriatului │ │dialog social şi │ │ ││ promovare │ │ │ │ public-privat*) │ │ avizare acte │ │ ││ │ │ │ │ │ │ normative │ │ │└───────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────┘---------* Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat funcţionează în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, la nivel de compartiment.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea Departamentuluipentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Denumirea unităţii │Localitatea│├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din│ ││România - S.A. │ Bucureşti │└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘------