LEGE nr. 193 din 21 octombrie 1998privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către bugetul de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 octombrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă restituirea de la bugetul de stat a garanţiilor de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, reţinute în baza art. 15 din Decretul nr. 156/1987, prin necreditare.  +  Articolul 2Sumele reţinute cu titlu de garanţie de 10% se actualizează prin utilizarea cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data la care se face decontarea, şi sunt aferente utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice care au ieşit din perioada de garanţie prevăzută prin contractele interne de livrare.  +  Articolul 3Se aprobă compensarea parţială sau totală, după caz, a obligaţiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de asigurări sociale de sănătate şi bugetele locale, la data de 31 decembrie 1997, ale societăţilor comerciale furnizoare de utilaje, echipamente, aparataj şi construcţii metalice, cu sumele reţinute cu titlu de garanţie de 10%, actualizate potrivit art. 2.  +  Articolul 4În operaţiunea de compensare a obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cu sumele reţinute cu titlu de garanţie de 10%, nu vor fi cuprinse societăţile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau faliment, după caz.  +  Articolul 5Operaţiunea de compensare se efectuează de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative întocmite de către societăţile comerciale furnizoare şi avizate de ministrul industriei şi comerţului, în calitate de ordonator principal de credite, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Sumele reţinute societăţilor comerciale prevăzute la art. 4, precum şi sumele rămase de restituit după compensare urmează a fi incluse, eşalonat, în bugetul de stat, cu aceasta destinaţie, până la data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 7Se scutesc la plata majorările de întârziere calculate începând cu data de 31 martie 1997 pentru obligaţiile de plată către bugetul de stat ale societăţilor comerciale furnizoare de utilaje, echipamente, aparataj şi construcţii metalice pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog -Ucraina, aferente sumelor compensate în condiţiile art. 3.  +  Articolul 8Operaţiunea de compensare a obligaţiilor de plată către bugetul de stat, precum şi scutirea de la plata majorărilor de întârziere vor fi efectuate cu condiţia încheierii, în prealabil, de către fiecare furnizor de utilaje, echipamente, aparataj şi construcţii metalice, a unui addendum la contractele interne de livrare, prin care să se prevadă obligaţia ca acesta, pe cheltuiala proprie, sa aducă furnitura livrata într-o noua garanţie care să expire o dată cu garanţia externa.Addendumul va fi avizat de ministrul industriei şi comerţului, în calitate de ordonator principal de credite.  +  Articolul 9În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU---------------