HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010 (*actualizată*)privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia(actualizată până la data de 3 iulie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 6 din 5 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 777 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 822 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 250 din 27 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 558 din 30 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 584 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 275 din 9 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 305 din 16 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 528 din 26 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile politicii agricole comune (PAC). (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este finanţat integral de la bugetul de stat. (5) Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele: a) asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole; b) creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole; c) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; e) eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare; f) stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole; g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural; h) modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice; i) abrogată;----------Lit. i) a alin. (5) al art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013. j) susţinerea cercetării agricole şi a formării profesionale; k) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR, Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014. h) de plată, prin instituţiile/departamentele subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA. (3) În structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale: a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC, potrivit reglementărilor în vigoare; b) implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice; c) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional, alături de cele comunitare; d) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; e) iniţiază, elaborează şi promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; f) avizează proiectele de acte normative iniţiate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi alte acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate.-----------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013. g) iniţiază, elaborează şi aprobă măsuri, proceduri şi norme în domeniul specific, conform legislaţiei comunitare şi naţionale; h) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondului European pentru Pescuit (FEP); i) garantează integritatea contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României; j) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; k) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA, FEP, FEADR şi bugetul naţional; l) elaborează şi/sau avizează documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii specifice; m) evaluează şi înregistrează bunurile din patrimoniul său şi asigură sprijinirea instituţiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora; n) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane şi a celor cu risc de eroziune a solului; o) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate; p) iniţiază, negociază şi asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state; q) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale; s) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media; ş) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate; t) elaborează strategiile în domeniul consultanţei agricole; ţ) asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului antigrindină, securitatea şi controlul în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, precum şi organizarea colaborării internaţionale în domeniu; u) asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei, conform legislaţiei comunitare şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar, precum şi asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti; v) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii; w) promovează politicile naţionale şi comunitare din domeniul specific de activitate; x) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene. z) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură finanţarea din fondurile europene şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc.-----------Lit. z) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013.  +  Articolul 3^1Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.---------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 305 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 28 aprilie 2014.  +  Articolul 3^2 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi desemnate structuri care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru Programul operaţional pentru Pescuit la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate.---------Art. 3^2 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 528 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 6 (1) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea conducătorilor instituţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. (4) Structurile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 6^1Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3^1.----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 13 ianuarie 2011.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă înfiinţarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului. (7) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (8) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (9) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (10) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------Alin. (10) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013.  +  Articolul 8 (1) În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiinţează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecţie, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR.----------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014. (3) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunităţii şi a liniilor directoare către agenţiile de plăţi şi acelor organisme responsabile cu implementarea şi promovarea aplicării lor în mod armonizat şi unitar; b) comunicarea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA şi FEADR; c) actualizarea declaraţiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului şi estimarea declaraţiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor; d) păstrarea şi punerea la dispoziţia autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informaţiile contabile, necesare pentru scopuri statistice şi de control; e) primirea informaţiilor solicitate de la agenţiile de plăţi pentru dezvoltare rurală; f) participarea activă în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de către organismele europene şi naţionale privind agenţiile de plăţi.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014.  +  Articolul 9 (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 250 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 10În cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 11 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului. (5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Compartimentul "Leader şi alte programe" şi compartimentul "Promovare, informare şi raportare" din direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca structuri judeţene de dezvoltare rurală în cadrul Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014. (3) Structurile judeţene de dezvoltare rurală, precum şi numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (4) Personalul din cadrul compartimentelor prevăzute la alin. (1), supuse reorganizării, se consideră transferat în interesul serviciului, în limita posturilor prevăzute la alin. (2), şi beneficiază de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR. (5) Personalul din cadrul structurilor de dezvoltare rurală de la nivel judeţean, prevăzute la alin. (1), îşi va desfăşura activitatea în spaţiile pe care le ocupă în prezent în cadrul sediilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia un număr de 10 posturi cu personalul aferent, în urma desfiinţării prin absorbţie a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, în vederea desfăşurării activităţii de elaborare a strategiilor de consultanţă agricolă. (2) În vederea desfăşurării activităţii prevăzute la alin. (1), se înfiinţează în cadrul Direcţiei generale politici agricole o structură ale cărei atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului. (3) Personalul preluat în limita posturilor prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 14 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia personalul aferent Administraţiei sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, desfiinţată ca urmare a comasării prin absorbţie, în limita a 33 de posturi. (2) În vederea desfăşurării activităţii Administraţiei sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o structură ale cărei atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului. (3) Personalul preluat în limita posturilor prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 15 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia în cadrul DGDR AM-PNDR din aparatul propriu un număr de 33 de posturi vacante, în urma desfiinţării Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în vederea desfăşurării activităţilor în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale. (2) Personalul se preia în limita posturilor prevăzute la alin. (1) şi beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul DGDR AM-PNDR.  +  Articolul 16 (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.093, din care 616 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014. (2) Stabilirea numărului de posturi pentru fiecare din unităţile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2, cu excepţia numărului de posturi pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 august 2013.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 7 autovehicule, dintre care 4 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul şi 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună. (2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare 17 autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul. (3) Pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM - PNDR, are în dotare un număr total de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 4 la nivelul aparatului central şi 82 la nivelul structurilor judeţene.-----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013. (4) Pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 3 la nivelul aparatului central şi 9 la nivel teritorial, o barcă din fibră de sticlă, precum şi o şalupă fluvială de control.-----------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2012. (5) Pentru desfăşurarea activităţii privind intervenţiile active în atmosferă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 6 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 1 la nivelul aparatului central şi 5 la nivelul structurilor teritoriale. (6) Pentru desfăşurarea activităţii privind consultanţa agricolă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.(6^1) Pentru implementarea proiectului CESAR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul.------------Alin. (6^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2012. (7) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 4.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM - PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul «Cheltuieli directe» din măsura 511 «Asistenţă tehnică» din cadrul PNDR, a cărei implementare este detaliată potrivit prevederilor art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013. (2) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGP AM-POP şi Agenţiei de plată - Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European pentru Pescuit şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în axa 5 "Asistenţă tehnică" din cadrul POP.  +  Articolul 19Încadrarea în numărul de posturi şi în structura organizatorică extinsă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 20 (1) Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Numărul de posturi al Agenţiei este de 97."2. La articolul 7 punctul F, litera h) va avea următorul cuprins:"h) propune ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale componenţa comisiei de privatizare, concesionare, precum şi atribuţiile acesteia."3. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:"Nr. maxim de posturi: 97*)---------7*) Inclusiv posturile din structurile regionale."4. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Încadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 21Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:"Art. 1. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, înfiinţat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante se reorganizează la nivel naţional ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."  +  Articolul 22 (1) Alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:"(2) Numărul maxim de posturi al O.N.V.P.V. este de 84." (2) Încadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 23Anexele 1-3, 3^1, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 13 ianuarie 2011.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Adrian Rădulescu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 725.  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi = 616, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului----------Partea introductivă a anexei 1 a fost modificată de pct. 5 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014.STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*Font 8*                                          ┌──────────┐                                          │ MINISTRU │                                          └──────────┘┌───────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┬───────────┐│ │ │ ┌─────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ ┌───────┴────────┐ ├───┤ Cabinet │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ ││ │Secretar de stat│ │ │ministru │ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ ││ └───────┬────────┘ ┌────────────────┐ │ └─────────┘ │ │ ││ │ │Secretar general├─┤ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ ┌───────┴────────┐ └───────┬────────┘ │ │Cabinet secretar│ │Cabinet secretar│ ││ │Cabinet secretar│ │ │ │ de stat │ │ de stat │ ││ │ de stat │ ┌───────┴────────┐ │ └────────────────┘ └────────────────┘ ││ └────────────────┘ │Secretar general│ │ ││ │ adjunct │ │ ││ └────────────────┘ │ │└───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┘  ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐  │Serviciul de audit public├─────────┐ │ │Direcţia generală afaceri│  │ intern │ │ │ ┌───┤ europene şi relaţii │  └─────────────────────────┘ │ │ │ │ internaţionale │  ┌─────────────────────────────┐ ├─────┼──────────┤ └─────────────────────────┘  │ Autoritatea competentă │ │ │ │  │pentru acreditarea agenţiilor│ │ │ │ ┌─────────────────────────┐  │de plăţi şi a Organismului ├─────┘ │ │ │ Serviciul de presă şi │  │ Coordonator**) │ │ └───┤ relaţii publice │  └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ ┌───────────────────────┐ ││ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │Direcţia generală buget│ ││ │Direcţia generală │ │ │ Direcţia generală │ │ finanţe şi fonduri ├──┤├───┤politic agricole │ ├─────┤ managementul │ │ europene │ ││ │ şi strategii │ │ │resurselor umane şi│ └───────────────────────┘ ││ └──────────────────┘ │ │ juridic │ ││ │ └───────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ││ │Agenţia Naţională├──┤ │ Direcţia generală │ ││ │ Fitosanitară*) │ │ │ dezvoltare rurală- ├──┤│ ┌─────────────────┐ └─────────────────┘ │ │Autoritate de management│ │├─┤Direcţia generală│ │ │ pentru PNDR │ ││ │ industrie │ │ └────────────────────────┘ ││ │ alimentară │ ┌──────────────────┐ │ ││ └─────────────────┘ │Centrul operativ │ │ ││ │pentru situaţii de├──┤ ┌─────────────────────────┐ ││ │ urgenţă***) │ │ ┌────────────────┐ │Direcţia generală pescuit│ ││ └──────────────────┘ │ │Unitatea pentru │ │Autoritatea de management├──┤│ ├──┤politici publice│ │ pentru POP │ ││ ┌───────────────────┐ │ │ ***) │ └─────────────────────────┘ │└─┤Direcţia generală │ │ └────────────────┘ │  │control, antifraudă│┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │  │ şi inspecţii ││Probleme speciale│ │ │ Direcţia generală │ │  └───────────────────┘│ ***) ├──┘ │ Sistemul Naţional │ │                       └─────────────────┘ │ Antigrindină şi de ├─┘                                                                        │ Creştere a │                                                                        │ Precipitaţiilor │                                                                        └─────────────────────────┘__________    *) se organizează la nivel de direcţie    ** se organizează la nivel de serviciu    ***) se organizează la nivel de compartiment---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 305 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 28 aprilie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2STRUCTURILEcare funcţionează în subordineaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea structurii │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. │Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv │ │ │aparatul central al ministerului - 6.921 de posturi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - │ │ │servicii publice deconcentrate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. │ │ │Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare│ │ │şi reproducţie în zootehnie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Laboratorul Central Fitosanitar │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Abrogat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ II.│Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate│ │ │de la bugetul de stat - 3.801 de posturi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a │ │ │materialului săditor - servicii publice deconcentrate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului │ │ │Săditor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. │Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. │Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │III.│Alte structuri finanţate din venituri proprii - 371 posturi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Casele agronomului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea │ │ │direcţiilor pentru agricultură judeţene │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │IV. │Structuri finanţate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare │ │ │rambursabilă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Unităţi de management al proiectului (UMP) │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014.  +  Anexa 3Abrogată.-----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 250 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012.  +  Anexa 3^1Abrogată.-----------Anexa 3^1 a fost abrogată de lit. g) a art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013.  +  Anexa 4NORMATIVEde autoturisme şi combustibil pentru structurile carefuncţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ┌────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea unităţii │ TOTAL │ din care │ │crt.│ │ │───────────┬────────────│ │ │ │ │autoturisme│autospeciale│ │ │ │ │ pentru │ │ │ │ │ │ activităţi│ │ │ │ │ │ speciale │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 1. │Direcţiile pentru agricultură jude-│ 168│ 1/unitate│ 3/unitate│ │ │ţene şi a municipiului Bucureşti -│ │ │ │ │ │servicii publice deconcentrate*) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 2. │Agenţia Naţională pentru Ameliorare│ 101│ 60│ 41│ │ │şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. │ │ │ │ │ │Dr. G. K. Constantinescu" │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 3. │Laboratorul Central Fitosanitar │ 4/unitate│ 2/unitate│ 2/unitate│ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 4. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie │ 785│ 698│ 87│ │ │pentru Agricultură**) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 5. │Agenţia pentru Finanţarea │ 200│ 200│ -│ │ │Investiţiilor Rurale***) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 6. │Laboratorul Central pentru Calita- │ 9│ 6│ 3│ │ │tea Seminţelor şi a Materialului │ │ │ │ │ │Săditor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 7. │Inspectoratele teritoriale pentru │ 120│ 3/unitate│ 1/unitate│ │ │calitatea seminţelor şi a │ │ │ │ │ │materialului săditor - servicii │ │ │ │ │ │publice deconcentrate │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 8. │Institutul de Stat pentru Testarea │ 4│ 4│ - │ │ │şi Înregistrarea Soiurilor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 9. │Abrogat │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 10.│Oficiul Naţional al Viei şi │ 13│ 12│ 1│ │ │Produselor Vitivinicole │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 11.│Laboratorul Central pentru Contro- │ 3│ 3│ - │ │ │lul Calităţii şi Igienei Vinului │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ 12.│Abrogat │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘----------Nr. crt. 5 din tabelul de la anexa 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014.*) Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele pentru activităţi speciale şi autospeciale din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 200 litri/lună/autoturism, respectiv 300 litri/lună/autospecială.Direcţia pentru Agricultură Tulcea - unitatea fitosanitară utilizează o şalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Consumul de carburanţi al şalupei este de 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună.----------Textul primului asterisc al anexei 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 250 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012.**) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.***) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă.----------Textul celui de-al treilea asterisc al anexei 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014.****) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 12 bărci pescăreşti din fibră de sticlă (motor şi peridoc), 8 şalupe fluviale de control şi două şalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă şi motor, cu un consum ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 27 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 6 ianuarie 2012, conform modificării aduse de art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5Abrogată-----------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013.----------