HOTĂRÎRE nr. 98 din 6 februarie 1991privind înfiinţarea Regiei autonome "Multiproduct"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 februarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Regia autonomă "Multiproduct", cu sediul în municipiul Bucureşti.Regia autonomă "Multiproduct" se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Regia autonomă "Multiproduct" are ca scop asigurarea condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru ca persoanele condamnate, din penitenciare, să poată desfăşura o activitate productiva şi pentru calificarea acestora în meserii utile, în vederea reintegrarii lor sociale după executarea pedepsei privative de libertate.Obiectul de activitate al regiei este producerea şi valorificarea pe piaţa interna şi la export, de produse industriale şi executarea de lucrări.  +  Articolul 3Patrimoniul Regiei autonome "Multiproduct", în valoare de 231,5 milioane lei, stabilit pe baza bilanţului contabil din 30 septembrie 1990, este format din activul şi pasivul preluate de la Întreprinderea de metalurgie prelucratoare Aiud, Fabrica de mobila Gherla, Fabrica de mobila I. L. Caragiale, Întreprinderea de impletituri şi confecţii metalice Poarta Alba, Întreprinderea de confecţii Tirgsor şi Întreprinderea de încălţăminte Craiova, care se desfiinţează.Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completa a evaluărilor acestuia, în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărîri.  +  Articolul 4În structura Regiei autonome "Multiproduct" funcţionează, ca subunitati: Întreprinderea de metalurgie prelucratoare Aiud, Fabrica de mobila Gherla, Fabrica de mobila I. L. Caragiale, Întreprinderea de impletituri şi confecţii metalice Poarta Alba, Întreprinderea de confecţii Tirgsor şi Întreprinderea de încălţăminte Craiova.Regia autonomă "Multiproduct" poate înfiinţa în structura sa secţii şi ateliere.  +  Articolul 5Personalul trecut la regie şi la subunitatile sale, de la Direcţia generală a penitenciarelor şi de la unităţile economice desfiinţate, este considerat transferat în interesul serviciului.Ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Regiei autonome Multiproduct" şi în subunitatile din structura acesteia îşi menţin toate drepturile ce decurg din calitatea de militar, potrivit legii.  +  Articolul 6Pe data prezentei hotărîri se abroga H.C.M. nr. 516/1963 privind înfiinţarea întreprinderilor economice subordonate Ministerului de Interne.PRIM-MINISTRU ○PETRE ROMAN  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionarea a Regiei autonome "Multiproduct"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia autonomă "Multiproduct" este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 2Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, sectorul 2, strada Maria Ghiculeasa nr. 47.  +  Capitolul 2 Scopul, obiectul de activitate şi atribuţiile regiei  +  Articolul 3Regia are ca scop asigurarea condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru ca persoanele condamnate, din penitenciare, să poată desfăşura o activitate productiva şi pentru calificarea acestora în meserii utile, în vederea reintegrarii lor sociale după executarea pedepsei privative de libertate.  +  Articolul 4Regia are ca obiect de activitate producerea şi valorificarea, pe piaţa interna şi la export, de produse industriale şi executarea de lucrări.  +  Articolul 5Principalele atribuţii ale regiei autonome sînt următoarele:- asigura programarea şi urmărirea producţiei, precum şi a lucrărilor de menţinere a capacităţilor de producţie şi crearea de noi capacităţi;- urmăreşte conducerea proceselor tehnologice şi de muncă pentru utilizarea raţională a forţei de muncă, a utilajelor şi instalaţiilor din dotare în condiţii de siguranţă deplina de funcţionare;- asigura coordonarea activităţii de calificare a forţei de muncă specială şi de pregătire profesională a personalului militar şi civil de specialitate, precum şi a măsurilor de protecţie socială a forţei de muncă;- studiază piaţa interna şi externa pentru cunoaşterea tehnologiilor moderne, în vederea orientarii dezvoltării tehnologice, a aprovizionarii şi desfacerii produselor;- asigura finanţarea şi executarea lucrărilor de investiţii şi construcţii-montaj;- reprogramează, coordonează şi urmăreşte activitatea organizatorică în vederea asigurării reparaţiilor şi întreţinerii utilajelor din dotare;- efectuează export de produse din nomenclatorul propriu de fabricaţie, precum şi importul de maşini, utilaje, materii prime, piese de schimb necesare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, organizindu-şi compartiment specializat în comerţul exterior, marketing şi conjunctura;- întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare şi analizează modul de execuţie a acestora;- urmăreşte rentabilizarea continua a întregii activităţi desfăşurate.  +  Articolul 6Regia autonomă "Multiproduct" poate beneficia de credite bancare şi îşi constituie fonduri proprii, potrivit legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 7Regia autonomă "Multiproduct" are un patrimoniu în valoare de 231,5 milioane lei, conform bilanţului contabil întocmit la data de 30 septembrie 1990. Patrimoniul constituit se transmite regiei prin hotărîrea privind înfiinţarea Regiei autonome "Multiproduct".ART.8Regia autonomă "Multiproduct" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniul sau şi culege fructele, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 9Regia autonomă "Multiproduct" are în structura sa organizatorică întreprinderi şi fabrici necesare realizării obiectului sau de activitate. De asemenea, regia autonomă poate înfiinţa, în structura sa, secţii şi ateliere.  +  Articolul 10Subunitatile din structura regiei funcţionează pe bază de gestiune economică  +  Articolul 11În cadrul regiei se constituie servicii şi birouri.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 12Conducerea Regiei autonome "Multiproduct" se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al regiei.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului justiţiei şi este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.Din Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Multiproduct" fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Oficiului central de stat pentru probleme speciale şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei. Ceilalţi membri vor fi numiţi din personalul militar şi civil, ingineri, economişti şi jurişti, specialişti în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Multiproduct" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 15Atribuţiile Consiliului de administraţie al Regiei autonome "Multiproduct" sînt următoarele:- aproba structura organizatorică, funcţională şi de personal a regiei şi subunitatilor acesteia;- aproba politica de dezvoltare;- hotărăşte asupra constituirii de noi subunitati, realizării şi dezvoltării activităţii productive şi comerciale, precum şi creşterii numărului de deţinuţi ce pot fi calificaţi în meserii specifice;- aproba delegarile de atribuţii şi limitele de competenţa pe domenii de activitate, pentru subunitatile din structura regiei;- aproba politica de vinzari;- examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi;- aproba utilizarea fondului valutar;- asigură realizarea dispoziţiilor în vigoare privind protecţia mediului înconjurător;- stabileşte nivelul de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;- hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  +  Articolul 16Activitatea curenta a Regiei autonome "Multiproduct" este condusă de un director general, numit de consiliul de administraţie, cu acordul ministrului justiţiei.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Multiproduct" se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi la cererea preşedintelui sau a unei treimi din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie, în prima luna a anului următor, prezintă ministrului justiţiei un raport asupra activităţii regiei pe anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 20Organele de conducere ale întreprinderilor şi fabricilor din structura regiei sînt:- comitetul de direcţie;- directorul.  +  Articolul 21Directorul general al regiei angajează, încadrează şi concediază personalul din aparatul funcţional al regiei, precum şi personalul din conducerea subunitatilor din structura sa, exclusiv personalul militar. Personalul din cadrul subunitatilor se angajează, se încadrează şi se concediază de către directorul acestora.Numirea şi schimbarea din funcţie a personalului militar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul regiei sau subunitatilor din structura se fac de şeful Direcţiei generale a penitenciarelor, la propunerea directorului general al regiei.Nivelul de salarizare a personalului regiei se stabileşte de consiliul de administraţie în funcţie de studii şi munca prestată, cu respectarea limitei minime pe economie.  +  Articolul 22Componenta, atribuţiile, competentele şi împuternicirile directorului şi comitetului de direcţie ale subunitatilor din structura se stabilesc de consiliul de administraţie al regiei.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 23Regia autonomă "Multiproduct" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.  +  Articolul 24Regia autonomă "Multiproduct" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, precum şi alte fonduri necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 25Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Capitolul 7 Relaţiile regiei  +  Articolul 26Relaţiile comerciale ale regiei cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se desfăşoară pe baza contractuală.Pentru asigurarea forţei de muncă din penitenciare, subunitatile din structura regiei încheie contracte cu acestea, în limitele şi condiţiile stabilite în acest scop de regie şi, respectiv, de Direcţia generală a penitenciarelor.  +  Articolul 27În relaţiile cu terţi, regia practica preţuri libere, negociate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 28Avînd în vedere caracterul special al activităţii sale, Regia autonomă "Multiptoduct" nu se poate asocia cu alte regii sau societăţi comerciale.  +  Articolul 29Litigiile de orice fel în care sînt implicate Regia autonomă "Multiproduct" şi subunitatile din structura să se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 30Pînă la eliminarea totală a sistemului de repartiţie a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, regia autonomă asigura legătură cu Oficiul central de stat pentru probleme speciale, Ministerul Resurselor şi Industriei, precum şi cu celelalte departamente din economia naţionala, şi asigura repartiţiile necesare subunitatilor din componenta sa.  +  Articolul 31Regia autonomă este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloace adecvate în acest scop.  +  Articolul 32Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.-------------