LEGE nr. 88 din 1 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti."2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Controlul realizării măsurilor de protecţie a spaţiilor verzi, în funcţie de locaţia acestora, este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, autorităţile administraţiei publice locale şi de unităţile fitosanitare locale pentru protecţia plantelor."3. La articolul 23 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5) şi (6);"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 1 iulie 2014.Nr. 88.--------