ORDIN nr. 490 din 29 martie 2013(*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile(actualizat până la data de 20 iunie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Nr. 490 din 29 martie 2013
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 407 din 29 martie 2013
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 365 din 19 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere dispoziţiile art. 4 şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, coroborate cu cele ale art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 2; b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3; c) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4; d) Cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 5; e) Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 6; f) Referat privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzut în anexa nr. 7. (2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Administraţia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu  +  Anexa 1 PROCEDURĂde restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrulde mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilitede instanţele de judecată prin hotărâri definitiveşi irevocabile  +  Capitolul I Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule1. Cadru general1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând: a) diferenţe între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule; b) diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia; c) valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.1.2. Stabilirea diferenţelor de sume de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) şi b), denumite în continuare diferenţe de sume plătite, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.1.3. Prin organ fiscal competent se înţelege: a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.1.4. În vederea stabilirii diferenţelor de sume plătite şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri.1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.1.6. Calculul timbrului de mediu pentru autovehicule, în baza elementelor de calcul prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţă, se face cu ajutorul aplicaţiei informatice suport, realizată şi implementată de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.1.7. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină prin referatul întocmit de organul fiscal competent, prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, şi se restituie şi/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.1.8. În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării.1.9. În conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.1.10. În temeiul dispoziţiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului legal de soluţionare a cererii. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, după caz, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.1.11. În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea diferenţei de sume plătite ori a valorii reziduale a timbrului nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferenţă între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în cuantumul stabilit conform prevederilor legale şi care solicită restituirea diferenţei de sume plătite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.2.2. La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.2.3. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează documentele prevăzute la pct. 2.2, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii.2.4. În cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, contribuabilul va depune, în original şi în copie, un document din care să rezulte data primei înmatriculări sau anul fabricaţiei, după caz.2.5. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora şi certificarea lor "conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate.2.6. Compartimentul de specialitate procedează la verificarea operaţiunii de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, după caz.2.7. Concomitent, în vederea stabilirii diferenţei de sume plătite, potrivit prevederilor art. 12 din ordonanţă, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale o copie a cererii de restituire, însoţită de documentaţia depusă de contribuabil.2.8. Pe baza elementelor de calcul prevăzute de ordonanţă şi de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale stabileşte valoarea timbrului de mediu pentru autovehicule şi întocmeşte în acest scop un referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. În vederea calculării diferenţei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite de contribuabil şi timbrul de mediu pentru autovehicule, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.2.9. În vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.2.10. În situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se confirmă virarea sumei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite de contribuabil, precum şi existenţa unor obligaţii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilită prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la ordin se compensează cu obligaţiile de plată restante, în conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop se întocmeşte, în 3 exemplare, decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale.2.11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa celei mai mici sume, iar pentru diferenţă întocmeşte atât nota de restituire, cât şi decizia de restituire a acestor sume.2.12. Decizia de restituire şi nota de restituire se întocmesc şi în cazul restituirii integrale a diferenţei dintre cele două taxe, atunci când, în urma verificărilor efectuate potrivit pct. 2.9, nu se constată în sarcina contribuabilului obligaţii fiscale restante.2.13. Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire ori în numerar, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".2.14. În situaţia în care sumele prevăzute la pct. 2.13 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată, din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).2.15. Restituirea diferenţei de taxă specială pentru autoturisme şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.2.16. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.2.17. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite şi valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 2.14, când programarea se realizează în cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare de către Trezoreria Statului Sector 6. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înştiinţării de restituire şi/sau ale deciziei de compensare, după caz.2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al înştiinţării de restituire şi/sau al deciziei de compensare, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.2.21. În situaţia în care contribuabilul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.2.22. După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al deciziei de compensare şi/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile lucrătoare.2.23. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al deciziei de compensare şi/sau al notei de restituire pentru înregistrarea operaţiunilor în evidenţa analitică pe plătitori şi îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile lucrătoare.2.24. Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a diferenţelor de sume plătite se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.2.25. Cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.2.26. În vederea realizării unei baze de date centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 4 la ordin, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare de către această instituţie a unor eventuale sume.3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a timbrului, prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanţă.3.2. Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto naţional.3.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.2, valoarea reziduală a timbrului nu se restituie în situaţia în care autovehiculul pentru care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului.3.4. Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.3.5. Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.3.6. La cererea de restituire se anexează următoarele documente: a) copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export; b) certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în original şi copie; c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.3.7. În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului, în limita sumei achitate.3.8. În vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi valoarea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, şi aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25.4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferenţe de timbru rezultate în urma contestării acestuia, potrivit prevederilor art. 9 din ordonanţă.4.2. Contribuabilul care a plătit timbrul de mediu pentru autovehicule şi care face dovada faptului că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţă, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", poate solicita organului fiscal competent restituirea diferenţei de timbru rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.4.3. La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente: a) dovada plăţii timbrului; b) documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.4.4. În vederea restituirii diferenţei de taxă rezultate în urma contestării, procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, precum şi cheltuieli băneşti stabilite de aceste instanţe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită5.1. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.5.3. În situaţia în care, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, instanţele judecătoreşti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată, se va proceda astfel: a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile; b) în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.5.4. Sumele de restituit stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din taxa încasată în conturile organului fiscal competent sau din taxa/timbrul virată/virat la bugetul Fondului pentru mediu, după caz.5.5. Procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul III Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/20136.1. În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, organul fiscal competent eliberează o adeverinţă care atestă această situaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.6.2. În vederea eliberării adeverinţei prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz.6.3. Compartimentul de specialitate verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.6.4. În situaţia în care nu poate fi identificat documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate nu eliberează adeverinţa prevăzută la pct. 6.1, înştiinţând contribuabilul în acest sens.6.5. După verificarea plăţii potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi valoarea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate.6.6. După verificările efectuate potrivit pct. 6.3 şi 6.5, compartimentul de specialitate eliberează adeverinţa prevăzută la pct. 6.1, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.  +  Capitolul IV Procedura de restituire în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat7.1. În situaţia în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.7.2. Contribuabilul îndreptăţit să solicite restituirea taxei neutilizate în condiţiile prevăzute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei, document pe care este înscrisă menţiunea "taxă neutilizată" şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.7.3 După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plăţii şi a eventualelor restituiri aprobate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 6.3-6.5 şi la restituirea sumei potrivit art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7.4. Procedura prevăzută la pct. 2.9-2.25 se aplică în mod corespunzător.  +  Anexa 2 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice................../Administraţia Finanţelor Publice......................../Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.............Str. ................... nr. ......., localitatea.................ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIREa unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoareareziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite deinstanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabileNr........./data.........Către .......................................(numele şi prenumele contribuabilului)C.N.P./NIF...........Localitatea .........................., str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......., judeţul/sectorul .........Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ........... din data de .........., conform dispoziţiilor*):----------*) Vor fi indicate dispoziţiile legale pe care s-a întemeiat cererea de restituire.( ) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;( ) art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013;( ) art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013;( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile,şi a compensării sumei de ......... lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ......... lei.În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi în data de ........ la Trezoreria .................., cu sediul în str................ nr......., judeţul/sectorul................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.                                      ┌───────────────────────────────────────┐                                      │ │                                      │ Unitatea Trezoreriei Statului │                                      │ ............................. │                                      │ │                                      │ Aprobat programare pentru ridicarea │                                      │ numerarului în data de │                                      │ .................................. │                                      │ │                                      │ Conducătorul unităţii │    Conducătorul unităţii fiscale, │ Trezoreriei Statului, │    .............................. │ ........................ │                                      │ │                                      │ │                                      │ Data .......... │                                      │ │                                      │ │                                      │ Sef compartiment, │                                      │ ................... │                                      │ │                                      │ │                                      └───────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 CERERE DE RESTITUIREa sumelor stabilite de instanţelejudecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabileNr........./data.........Către .............................(organul fiscal competent)Subsemnatul/Subscrisa,....................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul.............., având C.N.P./C.U.I........................, în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de..........., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule*), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../.........., în cuantum de ......... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ................, fabricat în anul........., având numărul de înmatriculare.................., numărul de identificare........, seria cărţii de identitate................, precum şi a cheltuielilor băneşti în cuantum de ......... lei şi cheltuielilor ocazionate de executarea silită în cuantum de ............ lei, potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ...../...... emise de .................., definitivă şi irevocabilă, anexată în copie legalizată la prezenta.--------*) Va fi indicată/indicat taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti.Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze**):---------**) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.( ) în contul bancar nr. .........., deschis la .................;( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,.......................(numele şi prenumele)Semnătura..............L.S...............Data .........  +  Anexa 4 EVIDENŢAcererilor de restituire şi a sumelor aprobate larestituire reprezentând diferenţe de sumeplătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelorstabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executoriiSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantuluiB - Codul de identificare fiscalăC - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire**)D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituireE - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituireF1...F5 - sume aferente fiecărei tranşe, din care:F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă+cheltuieli de judecată+alte sume***)F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC****)F1.3 - dobânda aferentă tranşei I****)...........................................................................F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă+cheltuieli de judecată+alte sumeF5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPCF5.3 - dobânda aferentă tranşei VG - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)H - ObservaţiiI - Nr.J - DataK - MarcaL - Tipul/VariantaM - Anul fabricaţieiN - Nr. de înmatriculareO - Nr. de identificareP - Seria cărţii de identitate*Font 7* ┌────┬─┬─┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬──┬──┬──┬─────────────────┬───────────┬─────────────────┬──┬──┐ │ │ │ │Cereri de │ Natura │Datele de identificare│ │ │ │ F1 │ │ F1 │ │ │ │ │ │ │restituire│ sumei │ ale autovehiculelor │ │ │ │ │...........│ │ │ │ │Nr. │A│B├────┬─────┤ aprobate ├───┬───┬───┬───┬───┬──┤C │D │E ├─────┬─────┬─────┼───┬───┬───┼─────┬─────┬─────┤G │H │ │crt.│ │ │ I │ J │ la │ K │ L │ M │ N │ O │P │ │ │ │F.1.1│F.1.2│F.1.3│...│...│...│F.5.1│F.5.2│F.5.3│ │ │ │ │ │ │ │ │restituire*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼─┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼──┼──┤ │ 0 │1│2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│11│12│13│14│ 15 │ 16 │ 17 │ 18│ 19│ 20│ 21 │ 22 │ 23 │24│25│ ├────┼─┼─┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼──┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─┴─┴────┴─────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴──┴──┘-------*) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:- taxă pe poluare pentru autovehicule;- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;- timbrul de mediu pentru autovehicule;- taxă neutilizată;- diferenţe de sume plătite;- valoarea reziduală a timbrului;- cheltuieli băneşti;- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;- actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum;- dobânda calculată conform hotărârilor judecătoreşti.**) Se vor menţiona sumele stabilite în vederea restituirii, respectiv:- Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile sau prin Decizia de restituire prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;- Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.***) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.****) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 11 din ORDINUL nr. 365 din 19 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, potrivit art. 7 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5 CEREREde eliberare a adeverinţei prin care seatestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluarepentru autovehicule/taxei speciale pentruautoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluanteprovenite de la autovehicule/timbrului de mediupentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbruluiNr........./data.........Către ............................(organul fiscal competent)Subsemnatul/Subscrisa, ............................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ................., având C.N.P./C.U.I. ....................., în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului pentru autoturismul/autovehiculul marca .........., tipul/varianta ................, fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ................., numărul de identificare .............., seria cărţii de identitate............Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,.......................(numele şi prenumele)Semnătura..............L.S...............Data .........  +  Anexa 6 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................./Administraţia Finanţelor Publice ......................./Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili .............Str. ....................... nr. ......., localitatea ...........ADEVERINŢĂprin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pepoluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturismeşi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenitede la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehiculesau a valorii reziduale a timbruluiNr........./data.........Către ........................................(numele şi prenumele contribuabilului)C.N.P./NIF.........................Localitatea ......................., str. .................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......., judeţul/sectorul ...............În urma Cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ........., conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se atestă, în baza datelor deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la data de ............, faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca ............, tipul/varianta ................., fabricat în anul......, având numărul de înmatriculare ..............., numărul de identificare ..............., seria cărţii de identitate ................., a fost/nu a fost*) restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului.------------*) Se atestă dacă a fost sau nu a fost restituită taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţii fiscale,..............................  +  Anexa 7 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................./Administraţia Finanţelor Publice ......................./Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili .............Str. .................... nr. ......., localitatea ...........Aprob-------Conducătorul unităţii fiscale,................................REFERATprivind determinarea diferenţei de sumeplătite sau a valorii reziduale a timbrului,precum şi a sumelor stabilite de instanţele dejudecată prin hotărâri definitive şi irevocabileNr........./data..............În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013, şi având în vedere Cererea de restituire nr. ...... din data de .......... depusă de către ...................., CIF ......................., însoţită de documentaţia prevăzută în anexă, precum şi*):-----------*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferenţei de taxe plătită/plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.( ) Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ......... din data de .........., a fost achitată ...........**), în cuantum de ...... lei, în cazul înmatriculării/transcrierii autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ..................., fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ....................., numărul de identificare ................, seria cărţii de identitate ...................;----------**) Va fi indicată taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule care a fost plătită/plătit prin documentul menţionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule.( ) Referatul privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule nr. ........ din data de ............, potrivit căruia taxa este în cuantum de .............. lei;( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice nr. ....... din data de ............./Documentul eliberat de Corpul experţilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului nr. ........ din data de ...........***),-----------***) Se va indica unul dintre cele două documente, după caz.( ) Hotărârea judecătorească nr. ....... din data de .........., emisă de ................., definitivă şi irevocabilă, propunem aprobarea sumei de ......... lei, reprezentând****):----------****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;( ) diferenţe de sume plătite;( ) valoare reziduală a timbrului;( ) cheltuieli băneşti;( ) alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligaţii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.          Şeful compartimentului, Întocmit la data de ..........          .......................          Semnătura .............. Inspector,                                                  ................-------