ORDIN nr. 1.033 din 18 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014    În temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDINpentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1"2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, autovehiculelor cu şenile, tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală."3. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera c), punctele iii) şi iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"iii) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepţia maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h; iv) remorci şi semiremorci cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg, cu următoarele excepţii:- remorci şi semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;- remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulote, pentru care periodicitatea este de 3 ani."4. În anexă, la articolul 5 alineatul (3), litera d) se abrogă.5. În anexă, la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepţia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii), la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR."6. În anexă, la articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La ITP, vehiculele supuse agreării pentru transportul de mărfuri perisabile trebuie să corespundă cerinţelor aplicabile din prezentele reglementări, precum şi cerinţelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevăzute prin reglementările specifice în vigoare."7. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 3, subpunctul 3.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5 Pentru clasa a III-a, dispozitivul pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor trebuie să aibă lungimea de minimum 2,5 m."8. În anexă, la articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În cazul aparaturii de măsurare pentru care este necesară imprimarea rezultatelor, furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie să pună la dispoziţia RAR un model al buletinului de probă, în limba română, care va fi folosit în SITP din România, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispoziţia RAR un model al noului buletin de probă. RAR poate verifica în cadrul SITP folosirea exclusivă a buletinului de probă şi a versiunii de soft declarate."9. În anexă, la articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) SITP trebuie să asigure posibilitatea imprimării certificatului de inspecţie tehnică periodică."10. În anexă, la articolul 10, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată şi pusă la dispoziţia RAR pe perioada de valabilitate a ITP."11. În anexă, la articolul 11 alineatul (1) litera b), punctul i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i)pentru clasa I - permis de conducere categoriile A şi B1;"12. În anexă, la articolul 11 alineatul (1) litera c), după a doua liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- în activitatea de ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), desfăşurată în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii."13. În anexă, la articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat sau i-a fost retras permisul de conducere îşi pierde dreptul de a efectua ITP."14. În anexă, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), inspectorul tehnic trebuie să aducă la cunoştinţa RAR anularea sau retragerea permisului de conducere."15. În anexă, la articolul 12 alineatul (1) litera g), punctul vii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"vii) schiţa fluxului de efectuare a ITP;"16. În anexă, la articolul 16, alineatele (2), (6), (7), (8) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Defectele constatate în cadrul ITP se încadrează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR în una dintre următoarele grupe: defect minor (DMi), defect major (DMa) sau defect periculos (DP), definite în conformitate cu planurile de operaţiuni prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 2^1 la reglementări. Este obligatorie menţionarea pe raportul de ITP a tuturor defectelor constatate, indiferent de grupa în care a fost încadrat defectul.................................................................... (6) În continuare se procedează după cum urmează: a) Dacă vehiculul corespunde cerinţelor tehnice precizate în planul de operaţiuni corespunzător sau prezintă numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR: i) consemnează în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR «Bun tehnic» sau «Bun tehnic cu DMi»; ii) semnează şi ştampilează raportul, îl înregistrează în baza naţională de date cu inspecţii tehnice periodice şi aplică pe raport matca elementului de securizare;iii) consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data-limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează şi ştampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacţie/numărul de înregistrare al ITP şi aplică pe anexă elementul de securizare corespunzător; iv) emite certificatul de inspecţie tehnică periodică, îl semnează, îl ştampilează şi îl înmânează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP; v) aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din faţă ecusonul corespunzător ITP, cu excepţia remorcilor, a autovehiculelor cu două sau 3 roţi şi a cvadriciclurilor, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate; vi) arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare.Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat transportului de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menţiona textul «ITP TAXI». Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învăţarea conducerii auto, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menţiona textul «ITP ŞCOALĂ».Nu se va efectua pentru acelaşi autovehicul simultan ITP pentru activităţile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) şi, respectiv, de învăţare a conducerii auto (ŞCOALĂ). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare pentru ambele activităţi, ultima menţiune din anexa la certificatul de înmatriculare fiind cea valabilă şi care le anulează pe precedentele. b) În cazul în care vehiculul este prezentat la una dintre reprezentanţele RAR pentru inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defectele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul corespunde cerinţelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecte sau prezintă numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul RAR: i) consemnează în raportul de verificare RAR «Bun tehnic» sau «Bun Tehnic cu DMi pentru... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecte]»; ii) semnează şi ştampilează raportul şi aplică pe raport matca elementului de securizare;iii) consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare «Bun tehnic» sau «Bun tehnic cu DMi pentru... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecte]»; iv) semnează şi ştampilează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, notează numărul de înregistrare al activităţii şi aplică elementul de securizare; v) înmânează dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare persoanei care a prezentat vehiculul la inspecţia tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare; în acest caz nu se fac menţiuni în anexa la certificatul de înmatriculare; vi) arhivează raportul de verificare RAR completat, menţionându-se la rubrica «Defecte constatate» numărul, seria şi emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataşează, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare.În cazul în care se constată alte defecte conform prevederilor art. 18 alin. (4), se procedează la reverificarea vehiculului, conform prevederilor art. 18.În vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează întreaga ITP dacă certificatul de înmatriculare a fost reţinut ca urmare a constatării lipsei ITP sau a expirării valabilităţii acesteia ori dacă valabilitatea ITP a expirat în intervalul de timp scurs de la data reţinerii certificatului de înmatriculare până la data prezentării vehiculului la una dintre reprezentanţele RAR. În acest caz se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerinţele precizate anterior, iar elementul de securizare se va aplica pe anexa la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificatul de înmatriculare, se va elibera şi completa în mod corespunzător anexa la certificatul de înmatriculare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări. c) Se efectuează întreaga ITP la una dintre reprezentanţele RAR şi în cazul în care ITP a fost anulată în condiţiile prevăzute de Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se cerinţele precizate anterior. d) Dacă vehiculul inspectat nu corespunde cerinţelor tehnice precizate, prezentând defecte din grupele DMa şi/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează defectele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica «Defecte constatate» şi marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit şi amănunţit pe raport neconformităţile constatate la postul curent. La finalizarea ITP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP. (7) În cadrul ITP va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată RAR şi existentă în dosarul de autorizare al SITP. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată RAR. Inspectorul tehnic nu va începe o altă ITP până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator şi, după caz, completarea anexei la certificatul de înmatriculare şi eliberarea certificatului de inspecţie tehnică periodică. (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP, ambele urmând a fi salvate în calculatorul SITP. Suplimentar, pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. În cazul inspecţiei pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR.................................................................... (13) Datele de identificare şi rezultatele ITP se înregistrează în calculator."17. În anexă, articolul 17^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) După finalizarea ITP se eliberează prezentatorului vehiculului un certificat de inspecţie tehnică periodică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5^1 la reglementări. (2) Certificatul de inspecţie tehnică periodică nu se eliberează pentru vehiculele înmatriculate în alte state. (3) Clasele de vehicule menţionate la pct. 5 din certificatul de inspecţie tehnică periodică sunt prevăzute în anexa nr. 5^2 la reglementări. (4) La cerere, la schimbarea numărului de înmatriculare al vehiculului, se eliberează un certificat de inspecţie tehnică periodică nou, cu menţionarea noului număr de înmatriculare, dar cu respectarea periodicităţii certificatului iniţial. (5) Un nou certificat de inspecţie tehnică periodică, cu respectarea periodicităţii certificatului iniţial, se eliberează la cerere şi în cazul în care certificatul iniţial a fost eliberat de către RAR pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă şi din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menţionat în certificat. (6) În cazul eliberării unui duplicat al anexei la certificatul de înmatriculare, se eliberează şi se completează în mod corespunzător un nou certificat de inspecţie tehnică periodică, cu respectarea periodicităţii certificatului precedent, precedentul certificat de inspecţie tehnică periodică eliberat pentru respectivul vehicul pierzându-şi valabilitatea."18. În anexă, la articolul 18, alineatul (2) se abrogă.19. În anexă, la articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Stabilirea oportunităţii reverificării unui vehicul, precum şi reverificarea acestuia se efectuează numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP."20. În anexă, la articolul 21, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Lăţimea spaţiului delimitat în care se desfăşoară activitatea de ITP, măsurată în orice punct pe lungimea acestuia, cu excepţia stâlpilor din structura de rezistenţă, nu trebuie să fie mai mică de 2,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa I de ITP, de 4,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a II-a de ITP şi de 5,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a III-a de ITP. Această prevedere nu se aplică SITP ce au fost autorizate înainte de 31 decembrie 2012 inclusiv şi nici SITP pentru care a fost obţinută autorizaţia de construire a halei până la 31 decembrie 2012 inclusiv."21. În anexă, la articolul 21, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) În scopul asigurării efectuării ITP în mod corespunzător în spaţiul precizat la alin. (2^1) pentru vehiculele din clasa de ITP pentru care se solicită autorizarea, indiferent de dimensiunile de gabarit ale acestora, se recomandă centrarea canalului de vizitare, elevatorului şi a standului de frânare pe axa de simetrie a spaţiului dedicat activităţii de ITP."22. În anexă, la articolul 21, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Pe autorizaţia tehnică eliberată se vor menţiona clasele de ITP pentru care a fost autorizată SITP, precum şi eventualele interdicţii, limitări sau observaţii referitoare la efectuarea ITP din motive tehnice, constructive sau administrative."23. În anexă, după articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, operatorul economic autorizat trebuie să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condiţiile în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică."24. În anexă, la articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Atestarea inspectorilor care efectuează controlul tehnic în trafic al vehiculelor în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare este condiţionată de absolvirea unui program de atestare suplimentar, în condiţiile prevăzute la alin. (1). Această atestare va fi consemnată în mod expres în certificatul de atestare menţionat la alin. (3)."25. În anexă, la articolul 24, alineatul (6) se abrogă.26. În anexă, la articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În vederea atestării ca inspector tehnic, persoana care solicită atestarea va prezenta la RAR un dosar care va conţine următoarele: a) cerere de atestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea operatorului economic sau a instituţiei publice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea; b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesională, după caz; c) copie de pe permisul de conducere sau de pe dovada înlocuitoare a permisului de conducere emisă de autoritatea competentă;d)în cazul persoanelor care, conform art. 11 alin. (1) lit. c), trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani, documentele care atestă îndeplinirea acestei condiţii, după cum urmează: copie de pe contractul individual de muncă, extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă, copie de pe carnetul de muncă, copie de pe fişa postului şi/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă, după caz;e)copie de pe actul de identitate."27. În anexă, la articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Copiile menţionate la alin. (1) lit. b)-e) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.(1^2) La prezentarea la programul de atestare, solicitantul trebuie să prezinte în original documentele valabile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e)."28. În anexă, la articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Inspectorul tehnic va solicita reatestarea prin depunerea unei cereri de reatestare. La prezentarea la programul de reatestare, acesta trebuie să prezinte permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emisă de autoritatea competentă, în original, actul de identitate valabil, în original, precum şi certificatul de atestare, în original, dacă acesta este în termen de valabilitate."29. În anexă, la articolul 29 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) cerinţa privind menţinerea în incinta SITP a unei temperaturi de minimum 10°C şi maximum 30°C [art. 21 alin. (6)] se aplică de la 1 ianuarie 2018;"30. În anexă, la articolul 29 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) cerinţa privind echiparea cu sistem video [art. 10 alin. (9^1)] se aplică de la 1 ianuarie 2017."31. În anexa nr. 1 la reglementări, la litera A, după tabel, definiţia DMi se modifică şi va avea următorul cuprins:"DMi (defect minor) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecţiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timp."32. În anexa nr. 2^1 la reglementări, litera b) a punctului 1.2.2 şi litera b) a punctului 1.3.2 se abrogă.33. În anexa nr. 2^1 la reglementări, punctele 5.2.1 şi 7.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:┌───────┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬─┬──┬─┐│"5.2.1.│Stare, fixare│Inspecţie vizuală pe ambele│Prezon sau piuliţă │ │X │X││ │butuci roţi │părţi ale fiecărei roţi cu │lipsă ori slăbit(ă)│ │ │ ││ │ │vehiculul pe sol │(în funcţie de │ │ │ ││ │ │ │număr) │ │ │ │└───────┴─────────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴─┴──┴─┘    .........................................................................┌───────┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬─┬──┬─┐│7.5. │Vitezometru │Inspecţie vizuală şi │a) Nu funcţionează │ │X │ ││ │(dacă a fost │funcţională în timpul │sau lipseşte │ │X"│ ││ │prevăzut de │probei în parcurs │b) Nu este iluminat│ │ │ ││ │producător) │ │ │ │ │ │└───────┴─────────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴─┴──┴─┘34. După anexa nr. 5 la reglementări se introduc două noi anexe, anexele nr. 5^1 la reglementări şi nr. 5^2 la reglementări, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.35. Anexa nr. 10 la reglementări se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.36. În anexa nr. 11 la reglementări, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:"C. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcursVerificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcurs se aplică (semi)remorcilor care nu pot fi verificate, din motive constructive, pe standul de frânare. Pentru verificare se efectuează:- o frânare pe pistă a ansamblului autovehicul tractor - (semi)remorcă, verificându-se dacă sistemul de frânare de serviciu funcţionează, precum şi comportamentul la frânare (păstrarea traiectoriei);- acţionarea sistemului de frânare de staţionare al (semi)remorcii, verificându-se dacă sistemul de frânare de staţionare al (semi)remorcii funcţionează."37. În cuprinsul ordinului, sintagmele "locuri şezând" şi "siguranţa rutieră" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri pe scaune" şi "siguranţa circulaţiei rutiere".  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.p. Ministrul transporturilor,Istvan Zoltan,secretar de statBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 1.033.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 5^1 la reglementări)    [SIGLA] REGISTRUL            AUTO            ROMÂNCERTIFICAT DE INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)[Format A4 (210 x 297 mm)] (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) ................... (2) numărul de înmatriculare al vehiculului şi simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) ............./RO (3) locul şi data inspecţiei (place and date of the test) .................. (4) indicaţia contorului kilometric la data efectuării inspecţiei, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) .............. (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) ............. (6) defecte identificate şi categoria aferentă (identified defects and their category)    Cod (item) Denumire defect (identified defect) Categorie (category)    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................    ............................................................................ (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) ............... (8) data următoarei inspecţii tehnice periodice (date of next periodical test): conform anexei la certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate) (9) staţia de inspecţie tehnică periodică (name of the inspection organisation) ...........semnătura şi ştampila inspectorului responsabil de inspecţie (signature and stamp of the inspector responsible for the test)............................ (10) alte informaţii (other information)poziţia în baza naţională de date cu inspecţii tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) ......./...........*A se păstra la bordul autovehiculului.Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă şi din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menţionat în certificat).  +  Anexa 2 (Anexa nr. 5^2 la reglementări)Clasele de vehicule menţionate la pct. 5 din certificatul de inspecţie tehnică periodicăClasa 1 - autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scauneClasa 2 - autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA mai mare de 3.500 kgClasa 3 - remorci şi semiremorci cu MTMA mai mare de 3.500 kgClasa 4 - autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, autovehicule speciale ambulanţăClasa 5 - autovehicule cu cel puţin 4 roţi destinate transportului de mărfuri cu MTMA care nu depăşeşte 3.500 kg, cu excepţia tractoarelor şi a maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrăriClasa 6 - autovehicule cu cel puţin 4 roţi destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune  +  Anexa 3 (Anexa nr. 10 la reglementări)                                     (faţă)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│[SIGLA] REGISTRUL AUTO ROMÂN ││ RAR CERTIFICAT DE ATESTARE ││ Nr. ............ din ............... ││ ││Dl. (Dna.) _______________ născut(ă) în anul _______ luna ________ ziua ______││în localitatea __________________________________, jud. _____________________,││ CNP_____________, ││profesia (calificarea)____________________________________, ││ a absolvit programul de atestare organizat de Registrul Auto Român RA ││în perioada______________ cu o durată de___________ ore. ││ ││Este atestat(ă) să efectueze*) ││- ITP pentru clasele de ITP I/a II-a/ a III-a, inclusiv la autovehiculele ││echipate cu GPL/GNC conform RNTR 1 ││- controlul tehnic în trafic al vehiculelor conform reglementărilor aplicabile││Prezentul certificat de atestare este valabil până la data de ____________. ││ ││ DIRECTOR RAR, Responsabil program, ││ ││ ORIGINAL/DUPLICAT ││ ││OBSERVAŢIE: ││ Înscrierea în spaţiul corespunzător de pe verso a două abateri consecutive ││în mai puţin de 12 luni, anulează prezentul certificat de atestare care se ││află permanent la dosarul staţiei de inspecţie tehnică pentru a fi accesibil ││organelor de control pe durata programului de lucru. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    *) se barează menţiunile neaplicabile.    (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EVIDENŢA ABATERILOR │├────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬──────────────┤│Nr. │ Numele şi prenumele │ Abatere constatată │ Data │ Semnătura ││crt.│organului de control │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴──────────────┘---------