HOTĂRÂRE nr. 535 din 26 iunie 2014privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014    În temeiul art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Grupul interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare GIS.  +  Articolul 2GIS funcţionează în subordinea prim-ministrului şi este coordonat de către viceprim-ministrul pentru securitate naţională.  +  Articolul 3GIS asigură cooperarea eficientă a structurilor statului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale din responsabilitatea instituţiilor guvernamentale, realizează evaluări multisectoriale ale vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor din domeniul de competenţă, informează Guvernul cu privire la disfuncţiile constatate şi propune măsuri pentru remedierea acestora.  +  Articolul 4GIS are următoarele atribuţii principale în domeniul securităţii naţionale din responsabilitatea instituţiilor guvernamentale: a) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii interinstituţional necesar procesului decizional la nivel guvernamental; b) coordonează activitatea structurilor guvernamentale pentru cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii ce constituie ameninţări în domeniul securităţii naţionale; c) realizează analize cu privire la cauzele şi condiţiile care pot genera ameninţări în domeniul securităţii naţionale la nivel guvernamental, precum şi la structura şi dinamica acestora; d) evaluează efectele măsurilor legislative şi ale măsurilor de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii ce constituie ameninţări în domeniul securităţii naţionale la nivel guvernamental; e) acordă asistenţă autorităţilor competente pentru elaborarea strategiilor sectoriale specifice; f) identifică metodele şi mijloacele care pot fi folosite de către autorităţile competente la nivel guvernamental în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii ce constituie ameninţări în domeniul securităţii naţionale; g) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele şi condiţionalităţile asumate de Guvern în relaţia cu organizaţiile internaţionale; h) înaintează informări prim-ministrului şi autorităţilor competente potrivit legii, cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute de GIS.  +  Articolul 5 (1) Componenţa GIS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Ministerele sunt reprezentate la activităţile GIS la nivel de ministru, iar celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora. În raport cu sarcinile concrete ce revin GIS, la activitatea acestuia pot participa şi specialişti în domeniul de activitate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor reprezentate. (3) La lucrările GIS participă, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. (4) La lucrările GIS pot fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Public, ai altor autorităţi ale administraţiei publice, ai mediului academic, precum şi ai organizaţiilor societăţii civile, care pot contribui la soluţionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.  +  Articolul 6 (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor, la propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, cu aprobarea prim-ministrului, în cadrul GIS se pot constitui subgrupuri, platforme, birouri operaţionale specializate, echipe în sistem task-force (echipe mixte) sau alte forme de lucru, sub coordonarea operaţională a viceprim-ministrului pentru securitate naţională, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Mecanismele operaţionale subsecvente prevăzute la alin. (1) reprezintă componenta de securitate naţională a Guvernului României şi sunt reglementate în Regulamentul GIS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Ministerele şi instituţiile reprezentate în GIS pun la dispoziţia structurilor operaţionalizate potrivit alin. (1) capabilităţi, date şi informaţii, urmând să fie exploatate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7GIS asigură integrarea rapoartelor de activitate periodice ale instituţiilor şi autorităţilor reprezentate în acesta şi prezintă prim-ministrului informări privind riscurile în domeniul criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale din responsabilitatea instituţiilor guvernamentale.  +  Articolul 8GIS îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de viceprim-ministrul pentru securitate naţională. Asistenţa tehnică a funcţionării GIS este asigurată de către secretariat, a cărui organizare este prevăzută în Regulamentul GIS.  +  Articolul 9GIS se reuneşte în şedinţe convocate şi prezidate de către prim-ministru sau de viceprim-ministrul pentru securitate naţională.  +  Articolul 10De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, grupurile de lucru constituite prin acte ale autorităţilor sau instituţiilor guvernamentale cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale îşi desfăşoară activitatea în coordonarea strategică a GIS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul economiei,Constantin Niţăp. Ministrul apărării naţionale,Otilia Sava,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Mihail Fâcă,secretar de statMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul pentru societatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 535.  +  Anexa COMPONENŢAGrupului interministerial strategic pentru creştereacapacităţii de acţiune a instituţiilorguvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii cese circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Apărării Naţionale3. Ministerul Justiţiei4. Ministerul Afacerilor Externe5. Ministerul Finanţelor Publice6. Ministerul Fondurilor Europene7. Ministerul Economiei8. Ministerul Sănătăţii9. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice10. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale11. Ministerul pentru Societatea Informaţională12. Secretariatul General al Guvernului13. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor14. Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF15. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor16. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice------