ORDIN nr. 465 din 26 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iulie 2014  Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.093 din 26 iunie 2014,având în vedere prevederile:- titlului II şi titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."2. În tot cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2, denumirea "Programul naţional de oncologie" se înlocuieşte cu denumirea "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice".3. În anexa nr. 1, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 1.4. În anexa nr. 1, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT se introduc pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare tabelul 1 "Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)" prevăzute în anexa nr. 2.5. În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" de la Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 3.6. În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)" de la Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 4.7. În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis), tabelul 2 "Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis), tabelul 3 "Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)" de la Programul naţional de tratament pentru boli rare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-3, prevăzute în anexa nr. 5.8. În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului", tabelul 2 "Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)", tabelul 3 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" şi tabelul 4 "Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare" de la Programul naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4, prevăzute în anexa nr. 6.9. În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" de la Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 7.10. În anexa nr. 1, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative", prevăzut în anexa nr. 8.11. În anexa nr. 2, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 9.12. În anexa nr. 2, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT se introduce pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare tabelul 1 "Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)", prevăzute în anexa nr. 10.13. În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" de la Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 11.14. În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)" de la Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 12.15. În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis), tabelul 2 "Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)", tabelul 3 "Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)" şi tabelul 4 "Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)" de la Programul naţional de tratament pentru boli rare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4, prevăzute în anexa nr. 13.16. În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului", tabelul 2 "Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)", tabelul 3 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" şi tabelul 4 "Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare" de la Programul naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4, prevăzute în anexa nr. 14.17. În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" de la Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2, prevăzute în anexa nr. 15.18. În anexa nr. 2, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" prevăzut în anexa nr. 16.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 iulie 2014.  +  Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  Bucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 465.  +  Anexa 1    UNITATEA SANITARĂ: ......................................................    Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei    bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT    Raportare pentru .......................................................                     [Se completează luna sau perioada de raportare, conform                       Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări                                     de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin              PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. bolnavi cu monitorizare a evoluţiei│ Cheltuieli pentru bolnavii cu ││ bolii prin PET-CT │ monitorizare a evoluţiei bolii ││ │ prin PET-CT │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2    UNITATEA SANITARĂ: ..................................................    Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după    afecţiuni oncologice prin endoprotezare    Raportare pentru ....................................................                     [Se completează luna sau perioada de raportare, conform                      Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări                                  de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni              oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnave cu reconstrucţie mamară │ Cheltuieli pentru bolnavele cu ││ │ reconstrucţie mamară │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Tabel 2 - Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│Valoare endoproteze│Valoare endoproteze│Valoare endoproteze│Valoare endoproteze││ mamare în stoc la │ mamare intrate în │ mamare consumate │ mamare în stoc la ││începutul perioadei│ cursul perioadei │în cursul perioadei│sfârşitul perioadei││ de raportare │ de raportare │ de raportare │ de raportare │├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘C3 = C2 din tabelul 1  +  Anexa 3*Font 8*   UNITATEA SANITARĂ: .......................................................   Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive   implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)   Raportare pentru .........................................................                    [Se completează luna sau perioada de raportare, conform                     Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de                                    Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de: │ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │├───────┬────────────────┬───────────────┬───────────┼──────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤│implant│proteze auditive│ proteză │ │implanturi│ proteze │ proteză │ ││cohlear│ cu ancorare │ implantabilă │ TOTAL │cohleare │ auditive │implantabilă│ TOTAL ││ │ osoasă BAHA │de ureche medie│ │ │cu ancorare│ de ureche │ ││ │ │ │ │ │osoasă BAHA│ medie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6+C7 │├───────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────┘    Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Materiale sanitare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ │ sanitare │ sanitare │ sanitare │ sanitare ││ │ în stoc la │ intrate în │consumate în │ în stoc la ││ │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul ││ │perioadei de │ perioadei de│ perioadei de│perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│implanturi cohleare │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│proteze auditive cu │ │ │ │ ││ancorare osoasă BAHA │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│proteză implantabilă │ │ │ │ ││de ureche medie │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 1C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C6 din tabelul 1C3 implantabilă de ureche medie = C7 din tabelul 1C3 TOTAL = C8 din tabelul 1  +  Anexa 4*Font 7*    UNITATEA SANITARĂ: ................    Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei    Raportare pentru ..........................................................                         (Se completează luna sau perioada de raportare,                       conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                             Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:│ Total │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru │Cheltuieli│├───────────────────────────────────────────────────┬─────┤bolnavi ├───────────────────────────────────────────────────┬─────┤ totale ││ Hemofilie │Tala-│benefi- │ Hemofilie │Tala-│ │├─────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┤semie│ciari ai├─────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┤semie│ ││între 1 │ cu │ cu │ cu │ cu │ Total │ │progra- │între 1 │ cu │ cu │ cu │ cu │ Total │ │ ││şi 18 │substi-│inhibi-│substi- │substi- │bolnavi│ │mului │şi 18 │substi-│inhibi-│substi- │substi- │bolnavi│ │ ││ani cu │tuţie │tori cu│tuţie │tuţie │ cu │ │ │ani cu │tuţie │tori cu│tuţie │tuţie │ cu │ │ ││substitu-│"on │substi-│ pentru │ pentru │hemo- │ │ │substitu-│"on │substi-│ pentru │ pentru │hemo- │ │ ││ţie │demand"│tuţie │interven│interven│filie │ │ │ţie │demand"│tuţie │interven│interven│filie │ │ ││profilac-│ │pentru │ţiile │ţiile │ │ │ │profilac-│ │pentru │ţiile │ţiile │ │ │ ││tică │ │acciden│chirur- │chirur- │ │ │ │tică │ │acciden│chirur- │chirur- │ │ │ ││ │ │te │gicale │gicale, │ │ │ │ │ │te │gicale │gicale, │ │ │ ││ │ │hemora-│ortope- │altele │ │ │ │ │ │hemora-│ortope- │altele │ │ │ ││ │ │gice │dice │ decât │ │ │ │ │ │gice │dice │ decât │ │ │ ││ │ │ │ majore │ cele │ │ │ │ │ │ │ majore │ cele │ │ │ ││ │ │ │ │ortope- │ │ │ │ │ │ │ │ortope- │ │ │ ││ │ │ │ │dice │ │ │ │ │ │ │ │dice │ │ │ ││ │ │ │ │ majore │ │ │ │ │ │ │ │ majore │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7│ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14=C9+│ C15 │C16=C14+ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...+C13│ │ C15 │├─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────┴──────────┘    Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente (lei)┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Medicamente pentru: │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente │ medicamente │ medicamente │ medicamente ││ │ în stoc la │ intrate în │consumate în │ în stoc la ││ │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul ││ │perioadei de │ perioadei de│ perioadei de│perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Hemofilie │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Talasemie │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘C3 hemofilie = C14C3 talasemie = C15C3 TOTAL = C16  +  Anexa 5    UNITATEA SANITARĂ: ................    Programul naţional de tratament pentru boli rare    Raportare pentru ..........................................................                          (Se completează luna sau perioada de raportare,                        conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                             Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)Tabel 3 - Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)*Font 7*┌─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│Medicamente/materiale│Valoare medicamente/ │Valoare medicamente/ │Valoare medicamente/ │Valoare medicamente/ ││sanitare pentru: │materiale sanitare │materiale sanitare │materiale sanitare │materiale sanitare ││ │în stoc la începutul │intrate în cursul │consumate în cursul │în stoc la sfârşitul ││ │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 = C1 + C2 - C3 │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Boli neurologice │ │ │ │ ││degenerative/ │ │ │ │ ││inflamator-imune │ │ │ │ ││forme cronice │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Boli neurologice │ │ │ │ ││degenerative/ │ │ │ │ ││inflamator-imune │ │ │ │ ││forme acute │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Boala Fabry │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Boala Pompe │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Tirozinemie │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Micopolizaharidoză │ │ │ │ ││tip II (sindromul │ │ │ │ ││Hunter) │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Micopolizaharidoză │ │ │ │ ││tip I (sindromul │ │ │ │ ││Hurler) │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Afibrinogenemie │ │ │ │ ││congenitală │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Sindrom de │ │ │ │ ││imunodeficienţă │ │ │ │ ││primară │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│HTPA │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Polineuropatie │ │ │ │ ││familială amiloidă cu│ │ │ │ ││transtiretină │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Scleroză sistemică şi│ │ │ │ ││ulcerele digitale │ │ │ │ ││evolutive │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Purpură trombocito- │ │ │ │ ││penică imună cronică │ │ │ │ ││la adulţii │ │ │ │ ││splenectomizaţi şi │ │ │ │ ││nesplenectomizaţi │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Hiperfenilalaninemie │ │ │ │ ││la bolnavii │ │ │ │ ││diagnosticaţi cu │ │ │ │ ││fenilcetonurie sau │ │ │ │ ││deficit de │ │ │ │ ││tetrahidrobiopterină │ │ │ │ ││(BH4) │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Scleroză tuberoasă │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Osteogeneză │ │ │ │ ││imperfectă - │ │ │ │ ││medicamente │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Osteogeneză │ │ │ │ ││imperfectă-materiale │ │ │ │ ││sanitare │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Epidermoliză buloasă │ │ │ │ ││- medicamente │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Epidermoliză buloasă │ │ │ │ ││- materiale sanitare │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2C3 Micopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2C3 Micopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2C3 HTPA = C10 din tabelul 2C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2C3 Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive = C12 din tabelul 2C3 Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2C3 Scleroză tuberoasă = C15 din tabelul 2C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2C3 Epidermoliză buloasă - medicamente = C19 din tabelul 2C3 Epidermoliză buloasă - materiale sanitare = C20 din tabelul 2C3 TOTAL = C22 din tabelul 2  +  Anexa 6    UNITATEA SANITARĂ: ...................................................    Programul naţional de ortopedie    Raportare pentru .....................................................                     (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                      Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)Tabel 3 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)*Font 8*┌──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐│Materiale sanitare│Valoare materiale│Valoare materiale│ Valoare materiale │Valoare materiale││ │sanitare în stoc │sanitare intrate │sanitare consumate │sanitare în stoc ││ │ la începutul │ în cursul │în cursul perioadei│ la sfârşitul ││ │ perioadei de │ perioadei de │ de raportare │ perioadei ││ │ raportare │ raportare │ │ de raportare │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4 = C1 + C2 - C3│├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│endoproteze + │ │ │ │ ││ciment │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│endoproteze │ │ │ │ ││tumorale │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│implant segmentar │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│chirurgie spinală │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│instrumentaţie │ │ │ │ ││specifică │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘C3 endoproteze = (C18 + C19) din tabelul 2C3 endoproteze tumorale = (C20 + C21) din tabelul 2C3 implant segm = (C22 + C23) din tabelul 2C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2C3 TOTAL = C26 din tabelul 2  +  Anexa 7    UNITATEA SANITARĂ: ..................................................    Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii    de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională    Raportare pentru ....................................................                     (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                      Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)*Font 8*┌──────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐│Tratament pentru │Valoare materiale│ Valoare materiale │ Valoare materiale │Valoare materiale││ │sanitare în stoc │ sanitare intrate │sanitare consumate │sanitare în stoc ││ │ la începutul │în cursul perioadei│în cursul perioadei│ la sfârşitul ││ │ perioadei de │ de raportare │de raportare │ perioadei de ││ │ raportare │ │ │ raportare │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4 = C1 + C2 - C3│├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni │ │ │ │ ││cerebrovasculare │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│stimulatoare │ │ │ │ ││cerebrale │ │ │ │ ││implantabile │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│pompe implantabile│ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni │ │ │ │ ││vasculare │ │ │ │ ││periferice │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni ale │ │ │ │ ││coloanei │ │ │ │ ││vertebrale │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni │ │ │ │ ││oncologice │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│hemoragii acute │ │ │ │ ││sau cronice │ │ │ │ ││trataţi │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C10 din tabelul 1C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C11 din tabelul 1C3 pompe implantabile = C12 din tabelul 1C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C13 din tabelul 1C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C14 din tabelul 1C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C15 din tabelul 1C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C16 din tabelul 1C3 TOTAL = C17 din tabelul 1  +  Anexa 8*Font 7*    UNITATEA SANITARĂ: .....................................................    Raportare pentru .......................................................                       (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                           Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)    Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Program/Subprogram de │ Indicatori fizici │ Indicatori de eficienţă ││ sănătate curativ ├───────────────────────────────┬─────────┼────────────────────────────────────────┬─────────┤│ │ Denumire indicator fizic │ Valoare │ Denumire indicator de eficienţă │ Valoare ││ │ │ (nr.) │ │ (lei) │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Program naţional de boli │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin proceduri │ ││cardiovasculare │proceduri de dilatare percutană│ │de dilatare percutană │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin proceduri │ ││ │proceduri terapeutice de │ │terapeutice de electrofiziologie │ ││ │electrofiziologie │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin implantare│ ││ │implantare de stimulatoare │ │de stimulatoare cardiace │ ││ │cardiace │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin implantare│ ││ │implantare de defibrilatoare │ │de defibrilatoare interne │ ││ │interne │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin │ ││ │implantare de stimulatoare de │ │implantare de stimulatoare de │ ││ │resincronizare cardiacă │ │resincronizare cardiacă │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi (copii) │ │cost mediu/bolnav (adult) tratat prin │ ││ │trataţi prin intervenţii de │ │intervenţii de chirurgie cardiovasculară│ ││ │chirurgie cardiovasculară │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi (adulţi) │ │cost mediu/bolnav (copil) tratat prin │ ││ │trataţi prin intervenţii de │ │chirurgie vasculară │ ││ │chirurgie cardiovasculară │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi (adulţi) │ │cost mediu/bolnav (copil) tratat prin │ ││ │trataţi prin chirurgie │ │intervenţii de chirurgie cardiovasculară│ ││ │vasculară │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de tratament│număr bolnavi trataţi │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││al bolnavilor cu │ │ │ │ ││afecţiuni oncologice │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/investigaţie PET-CT │ ││monitorizare a evoluţiei │monitorizare a evoluţiei bolii │ │ │ ││bolii la pacienţii cu │prin PET-CT │ │ │ ││afecţiuni oncologice prin│ │ │ │ ││PET-CT │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de │număr de bolnave cu │ │Cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie │ ││reconstrucţie mamară după│reconstrucţie mamară │ │mamară │ ││afecţiuni oncologice prin│ │ │ │ ││endoprotezare │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr de implanturi cohleare │ │cost mediu/implant cohlear │ ││tratament al surdităţii ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│prin proteze auditive │număr de proteze auditive cu │ │cost mediu/proteză auditivă cu ancorare │ ││implantabile (implant │ancorare osoasă BAHA │ │osoasă BAHA │ ││cohlear şi proteze ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│auditive) │număr de proteze implantabile │ │cost mediu/proteză implantabile de │ ││ │de ureche medie │ │ureche medie │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi cu diabet │ │cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ ││diabet zaharat │zaharat trataţi │ │tratat │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de persoane cu diabet │ │cost mediu/dozare de hemoglobină │ ││ │evaluaţi prin dozarea HbA1c │ │glicozilată │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu diabet zaharat│ │cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ ││ │beneficiari de pompe de │ │beneficiar de pompă de insulină │ ││ │insulină │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu diabet zaharat│ │cost mediu/bolnav beneficiar de │ ││ │beneficiari de materiale │ │materiale consumabile pentru pompa de │ ││ │consumabile pentru pompele de │ │insulină/an │ ││ │insulină │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Program naţional de │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă │ ││tratament al bolilor │multiplă trataţi │ │tratat │ ││neurologice │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Program naţional de │număr de bolnavi cu hemofilie │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 │ ││tratament al hemofiliei │între 1 şi 18 ani cu │ │şi 18 ani cu substituţie profilactică │ ││şi talasemiei │substituţie profilactică │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │cu substituţie "on demand" │ │substituţie "on demand" │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │cu inhibitori cu substituţie │ │inhibitori cu substituţie pentru │ ││ │pentru accidente hemoragice │ │accidente hemoragice │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │cu substituţie pentru │ │substituţie pentru intervenţiile │ ││ │intervenţiile chirurgicale │ │chirurgicale ortopedice majore │ ││ │ortopedice majore │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │cu substituţie pentru │ │substituţie pentru intervenţii │ ││ │intervenţii chirurgicale, │ │chirurgicale, altele decât cele │ ││ │altele decât cele ortopedice │ │ortopedice majore │ ││ │majore │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu talasemie │ │cost mediu/bolnav cu talasemie │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi cu boli │ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ ││tratament pentru boli │neurologice degenerative/ │ │degenerative/inflamator-imune forme │ ││rare │inflamator-imune forme cronice │ │cronice │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu boli │ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ ││ │neurologice degenerative/ │ │degenerative inflamator-imune forme │ ││ │inflamator-imune forme acute │ │acute │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu boala Fabry│ │cost mediu/bolnav cu boala Fabry │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu boala Pompe│ │cost mediu/bolnav cu boala Pompe │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu Tirozinemie│ │cost mediu/bolnav cu Tirozinemie │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză │ ││ │mucopolizaharidoză tip II │ │tip II (sindromul Hunter) │ ││ │(sindromul Hunter) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză │ ││ │mucopolizaharidoză tip I │ │tip I (sindromul Hurler) │ ││ │(sindromul Hurler) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie │ ││ │afibrinogenemie congenitală │ │congenitală │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu sindrom de │ │cost mediu/bolnav cu sindrom de │ ││ │imunodeficienţă primară │ │imunodeficienţă primară │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu HTPA │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu polineuropatie │ ││ │polineuropatie familială │ │familială amiloidă cu transtiretină │ ││ │amiloidă cu transtiretină │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică │ ││ │sistemică şi ulcerele digitale │ │şi ulcerele digitale evolutive │ ││ │evolutive │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │Purpură trombocitopenică imună │ │cost mediu/bolnav cu Purpura │ ││ │cronică la adulţii │ │trombocitopenică imună cronică la │ ││ │splenectomizaţi şi │ │adulţii splenectomizaţi şi │ ││ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hiperfenilalaninemie la │ │hiperfenilalaninemie la bolnavii │ ││ │bolnavii diagnosticaţi cu │ │diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau │ ││ │fenilcetonurie sau deficit de │ │deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) │ ││ │tetrahidrobiopterină (BH4) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă │ ││ │tuberoasă │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu osteogeneză│ │cost mediu/bolnav cu osteogeneză │ ││ │imperfectă - medicamente │ │imperfectă - medicamente │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu osteogeneză│ │cost mediu/bolnav cu osteogeneză │ ││ │imperfectă - materiale sanitare│ │imperfectă - materiale sanitare │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu epidermoliză │ ││ │epidermoliză buloasă │ │buloasă │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Program naţional de │număr de bolnavi în tratament │ │cost mediu/bolnav cu tratament de │ ││sănătate mintală │substitutiv │ │substituţie cu metadonă │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de teste pentru │ │cost mediu pe test rapid de depistare a │ ││ │depistarea prezenţei drogurilor│ │drogurilor în urină │ ││ │în urina bolnavilor │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi cu osteoporoză│ │cost mediu/bolnav cu osteoporoză │ ││boli endocrine ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ ││ │tireomegalie datorată carenţei │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ ││ │de iod │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ ││ │tireomegalie datorată │ │tireomegalie datorată proliferării │ ││ │proliferării maligne │ │maligne │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr bolnavi copii │ │cost mediu/bolnav copil endoprotezat │ ││ortopedie │endoprotezaţi │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi adulţi │ │cost mediu/bolnav adult endoprotezat │ ││ │endoprotezaţi │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi copii cu │ │cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare│ ││ │endoprotezare articulară │ │articulară tumorală │ ││ │tumorală │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi adulţi cu │ │cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare│ ││ │endoprotezare articulară │ │articulară tumorală │ ││ │tumorală │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi copii cu implant │ │cost mediu/bolnav copil cu implant │ ││ │segmentar │ │segmentar de coloană │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi adulţi cu implant│ │cost mediu/bolnav adult cu implant │ ││ │segmentar │ │segmentar de coloană │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi adulţi trataţi │ │cost mediu/bolnav adult tratat prin │ ││ │prin chirurgie spinală │ │chirurgie spinală │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi copii trataţi │ │cost mediu/bolnav copil tratat prin │ ││ │prin instrumentaţie specifică │ │instrumentaţie specifică │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr bolnavi cu transplant │ │cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva│ ││transplant de organe, │hepatic trataţi pentru recidiva│ │hepatitei cronice cu VHB │ ││ţesuturi şi celule de │hepatitei cronice cu VHB │ │ │ ││origine umană │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodializă │ ││supleere a funcţiei │hemodializă convenţională │ │convenţională │ ││renale la bolnavii cu ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│insuficienţă renală │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare │ ││cronică │hemodiafiltrare intermitentă │ │intermitentă on-line │ ││ │on-line │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ ││ │dializă peritoneală continuă │ │peritoneală continuă │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ ││ │dializă peritoneală automată │ │peritoneală automată │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Program naţional de │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin epurare │ ││terapie intensivă a │epurare extrahepatică │ │extrahepatică │ ││insuficienţei hepatice │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de │număr bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni │ ││radiologie │cerebrovasculare trataţi │ │cerebrovasculare tratat │ ││intervenţională ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu stimulatoare │ │cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral│ ││ │cerebrale implantabile │ │implantabil │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu pompe │ │cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă │ ││ │implantabile │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare│ ││ │vasculare periferice trataţi │ │ periferice tratat │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu afecţiuni ale │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale │ ││ │coloanei vertebrale trataţi │ │coloanei vertebrale trataţi │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau│ ││ │oncologice trataţi │ │cronice trataţi │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu hemoragii │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni │ ││ │acute sau cronice trataţi │ │oncologice trataţi │ ││ ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu servicii prin │ │cost mediu/bolnav cu servicii prin │ ││ │tratament Gamma-Knife │ │tratament Gamma-Knife │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de │număr bolnavi cu epilepsie │ │cost mediu/bolnav cu epilepsie │ ││diagnostic şi tratament │rezistentă la tratament │ │rezistentă la tratament medicamentos │ ││al epilepsiei rezistente │medicamentos trataţi prin │ │trataţi prin proceduri microchirurgicale│ ││la tratamentul │proceduri microchirurgicale │ │ │ ││medicamentos ├───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │număr bolnavi cu epilepsie │ │cost mediu/bolnav cu epilepsie │ ││ │rezistentă la tratament │ │rezistentă la tratament medicamentos │ ││ │medicamentos trataţi prin │ │trataţi prin implant de stimulator al │ ││ │implant de stimulator al │ │nervului vag │ ││ │nervului vag │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de tratament│număr bolnavi copii cu │ │cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie │ ││al hidrocefaliei │hidrocefalie congenitală sau │ │congenitală sau dobândită tratat │ ││congenitale sau dobândite│dobândită trataţi │ │ │ ││la copil │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤│Subprogramul de tratament│număr bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin implant │ ││al durerii neuropate prin│implant neuromodulator │ │neuromodulator │ ││implant de │ │ │ │ ││neurostimulator medular │ │ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 9    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........................................    Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a    evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT    Raportare pentru .....................................................                        (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                             Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin              PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu monitorizare │Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a ││a evoluţiei bolii prin PET-CT│ evoluţiei bolii prin PET-CT │├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 10    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...................................    Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după    afecţiuni oncologice prin endoprotezare    Raportare pentru ......................................................                        (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                            Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavelor cu reconstrucţie mamară după afecţiuni              oncologice şi a cheltuielilor aferente (lei)┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Nr. bolnave cu reconstrucţie mamară│Cheltuieli pentru bolnavele││ │ cu reconstrucţie mamară │├───────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ C1 │ C2 │└───────────────────────────────────┴───────────────────────────┘    Tabel 2 - Situaţia stocului de endoproteze mamare (lei)┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│Valoare endoproteze│Valoare endoproteze│Valoare endoproteze│ Valoare ││ mamare în stoc la │mamare intrate în │mamare consumate în│endoproteze mamare││începutul perioadei│ cursul perioadei │cursul perioadei de│ în stoc la ││ de raportare │ de raportare │ raportare │ sfârşitul ││ │ │ │ perioadei de ││ │ │ │ raportare │├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 = C1 + C2 - C3│├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘C3 = C2 din tabelul 1  +  Anexa 11*Font 7*    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................................    Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile    (implant cohlear şi proteze auditive)    Raportare pentru ...........................................................                         (Se completează luna sau perioada de raportare,                       conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                           Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de: │ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │├─────────┬────────────────┬────────────┬───────────┼──────────┬────────────────┬────────────┬───────────┤│ implant │proteze auditive│ proteză │ TOTAL │implanturi│proteze auditive│ proteză │ TOTAL ││ cohlear │ cu ancorare │implantabilă│ │ cohleare │ cu ancorare │implantabilă│ ││ │ osoasă BAHA │ de ureche │ │ │ osoasă BAHA │ de ureche │ ││ │ │ medie │ │ │ │ medie │ │├─────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│├─────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘    Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Materiale sanitare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ │ sanitare │ sanitare │ sanitare │ sanitare ││ │ în stoc la │ intrate în │consumate în │ în stoc la ││ │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul ││ │perioadei de │ perioadei de│ perioadei de│perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│implanturi cohleare │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│proteze auditive cu │ │ │ │ ││ancorare osoasă BAHA │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│proteză implantabilă │ │ │ │ ││de ureche medie │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 1C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C6 din tabelul 1C3 implantabilă de ureche medie = C7 din tabelul 1C3 TOTAL = C8 din tabelul 1  +  Anexa 12*Font 7*    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............................................    Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei    Raportare pentru ...........................................................                     (Se completează luna sau perioada de raportare,                     conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                     Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)    Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:│ Total │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru │Cheltuieli│├───────────────────────────────────────────────────┬─────┤bolnavi ├───────────────────────────────────────────────────┬─────┤ totale ││ Hemofilie │Tala-│benefi- │ Hemofilie │Tala-│ │├─────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┤semie│ciari ai├─────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┤semie│ ││între 1 │ cu │ cu │ cu │ cu │ Total │ │progra- │între 1 │ cu │ cu │ cu │ cu │ Total │ │ ││şi 18 │substi-│inhibi-│substi- │substi- │bolnavi│ │mului │şi 18 │substi-│inhibi-│substi- │substi- │bolnavi│ │ ││ani cu │tuţie │tori cu│tuţie │tuţie │ cu │ │ │ani cu │tuţie │tori cu│tuţie │tuţie │ cu │ │ ││substitu-│"on │substi-│ pentru │ pentru │hemo- │ │ │substitu-│"on │substi-│ pentru │ pentru │hemo- │ │ ││ţie │demand"│tuţie │interven│interven│filie │ │ │ţie │demand"│tuţie │interven│interven│filie │ │ ││profilac-│ │pentru │ţiile │ţiile │ │ │ │profilac-│ │pentru │ţiile │ţiile │ │ │ ││tică │ │acciden│chirur- │chirur- │ │ │ │tică │ │acciden│chirur- │chirur- │ │ │ ││ │ │te │gicale │gicale, │ │ │ │ │ │te │gicale │gicale, │ │ │ ││ │ │hemora-│ortope- │altele │ │ │ │ │ │hemora-│ortope- │altele │ │ │ ││ │ │gice │dice │ decât │ │ │ │ │ │gice │dice │ decât │ │ │ ││ │ │ │ majore │ cele │ │ │ │ │ │ │ majore │ cele │ │ │ ││ │ │ │ │ortope- │ │ │ │ │ │ │ │ortope- │ │ │ ││ │ │ │ │dice │ │ │ │ │ │ │ │dice │ │ │ ││ │ │ │ │ majore │ │ │ │ │ │ │ │ majore │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7│ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14=C9+│ C15 │C16=C14+ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...+C13│ │ C15 │├─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────┴──────────┘    Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente (lei)┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Medicamente pentru: │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente │ medicamente │ medicamente │ medicamente ││ │ în stoc la │ intrate în │consumate în │ în stoc la ││ │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul ││ │perioadei de │ perioadei de│ perioadei de│perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Hemofilie │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Talasemie │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘C3 hemofilie = C14C3 talasemie = C15C3 TOTAL = C16  +  Anexa 13    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............................................    Programul naţional de tratament pentru boli rare    Raportare pentru ...........................................................                            (Se completează luna sau perioada de raportare,                    conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări                                        de Sănătate nr. 190/2013.)Tabel 3 - Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)*Font 9*┌──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Medicamente/materiale │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ sanitare pentru: │medicamente/ │medicamente/ │medicamente/ │medicamente/ ││ │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ │ sanitare │ sanitare │ sanitare │ sanitare ││ │ în stoc la │ intrate în │consumate în │ în stoc la ││ │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul ││ │perioadei de │ perioadei de│ perioadei de│perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Boli neurologice degenerative/│ │ │ │ ││inflamator-imune forme cronice│ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Boli neurologice degenerative/│ │ │ │ ││inflamator-imune forme acute │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Boala Fabry │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Boala Pompe │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Tirozinemie │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Micopolizaharidoză tip II │ │ │ │ ││(sindromul Hunter) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Micopolizaharidoză tip I │ │ │ │ ││(sindromul Hurler) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Afibrinogenemie congenitală │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Sindrom de imunodeficienţă │ │ │ │ ││primară │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│HTPA │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Polineuropatie familială │ │ │ │ ││amiloidă cu transtiretină │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Scleroză sistemică şi ulcerele│ │ │ │ ││digitale evolutive │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Purpură trombocitopenică imună│ │ │ │ ││cronică la adulţii │ │ │ │ ││splenectomizaţi şi │ │ │ │ ││nesplenectomizaţi │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Hiperfenilalaninemie la │ │ │ │ ││bolnavii diagnosticaţi cu │ │ │ │ ││fenilcetonurie sau deficit de │ │ │ │ ││tetrahidrobiopterină (BH4) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Scleroză tuberoasă │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Osteogeneză imperfectă - │ │ │ │ ││medicamente │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Osteogeneză imperfectă - │ │ │ │ ││materiale sanitare │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Epidermoliză buloasă - │ │ │ │ ││medicamente │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│Epidermoliză buloasă - │ │ │ │ ││materiale sanitare │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2C3 Micopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2C3 Micopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2C3 HTPA = C10 din tabelul 2C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2C3 Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive = C12 din tabelul 2C3 Purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2C3 Scleroză tuberoasă = C15 din tabelul 2C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2C3 Epidermoliză buloasă - medicamente = C19 din tabelul 2C3 Epidermoliză buloasă - materiale sanitare = C20 din tabelul 2C3 TOTAL = C22 din tabelul 2Tabel 4 - Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele pentru: │Cheltuieli││ medicamente pentru: │ │ totale │├─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────┼─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────┤ ││Mucoviscidoză│Mucoviscidoză│ Scleroză │Epidermoliză│Sindrom│Mucoviscidoză│Mucoviscidoză│ Scleroză │Epidermoliză│Sindrom│ ││ copii │ adulţi │ laterală │ buloasă │ Prader│ copii │ adulţi │ laterală │ buloasă │ Prader│ ││ │ │amiotrofică│ │ Willi │ │ │amiotrofică│ │ Willi │ │├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │C11=C6+...││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + C10 │├─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────┴──────────┘NOTĂ:În coloana C4 Epidermoliză buloasă se va raporta numărul de bolnavi cu Epidermoliză buloasă beneficiari de tratament eliberat prin farmaciile cu circuit deschis în perioada ianuarie-mai 2014.În coloana C9 Epidermoliză buloasă se vor raporta cheltuielile aferente medicamentelor eliberate bolnavilor cu Epidermoliză buloasă prin farmaciile cu circuit deschis în perioada ianuarie-mai 2014.  +  Anexa 14    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................    Programul naţional de ortopedie    Raportare pentru ......................................................                        (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                             Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)Tabel 3 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)*Font 8*┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│Materiale sanitare│Valoare materiale │Valoare materiale │Valoare materiale │Valoare materiale││ │sanitare în stoc │ sanitare intrate │sanitare consumate│sanitare în stoc ││ │ la începutul │în cursul perioadei│ în cursul │ la sfârşitul ││ │ perioadei de │ de raportare │ perioadei de │ perioadei de ││ │ raportare │ │ raportare │ raportare │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4 = C1 + C2 - C3│├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│endoproteze+ciment│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│endoproteze │ │ │ │ ││tumorale │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│implant segmentar │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│chirurgie spinală │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│instrumentaţie │ │ │ │ ││specifică │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘C3 endoproteze = (C18 + C19) din tabelul 2C3 endoproteze tumorale = (C20 + C21) din tabelul 2C3 implant segmentar = (C22 + C23) din tabelul 2C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2C3 TOTAL = C26 din tabelul 2  +  Anexa 15    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................    Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii    de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională    Raportare pentru ......................................................                     (Se completează luna sau perioada de raportare,                      conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de                      Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)*Font 8*┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐│Tratament pentru │Valoare materiale│ Valoare materiale │ Valoare materiale │Valoare materiale││ │sanitare în stoc │ sanitare intrate │ sanitare consumate│sanitare în stoc ││ │ la începutul │în cursul perioadei│în cursul perioadei│ la sfârşitul ││ │ perioadei de │ de raportare │ de raportare │ perioadei ││ │ raportare │ │ │ de raportare │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4 = C1 + C2 - C3│├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni │ │ │ │ ││cerebrovasculare │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│stimulatoare │ │ │ │ ││cerebrale │ │ │ │ ││implantabile │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│pompe │ │ │ │ ││implantabile │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni │ │ │ │ ││vasculare │ │ │ │ ││periferice │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni ale │ │ │ │ ││coloanei │ │ │ │ ││vertebrale │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│afecţiuni │ │ │ │ ││oncologice │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│hemoragii acute │ │ │ │ ││sau cronice │ │ │ │ ││trataţi │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C10 din tabelul 1C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C11 din tabelul 1C3 pompe implantabile = C12 din tabelul 1C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C13 din tabelul 1C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C14 din tabelul 1C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C15 din tabelul 1C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C16 din tabelul 1C3 TOTAL = C17 din tabelul 1C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C17 din tabelul 1C3 TOTAL = C17 din tabelul 1  +  Anexa 16*Font 7*    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................................    Raportare pentru ...................................................................                              (Se completează luna sau perioada de raportare,                     conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări                                        de Sănătate nr. 190/2013.)                   Situaţia indicatorilor specifici aferenţi                programelor/subprogramelor naţionale de sănătate                                cu scop curativ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Program/Subprogram de sănătate│ Indicatori fizici │ Indicatori de eficienţă ││ ├────────────────────────────────────┬───────┼───────────────────────────────────────┬───────┤│ │ Denumire indicator fizic │Valoare│ Denumire indicator de eficienţă │Valoare││ │ │ (nr.) │ │ (lei) │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de boli │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin proceduri│ ││cardiovasculare │proceduri de dilatare percutană │ │de dilatare percutană │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin proceduri│ ││ │proceduri terapeutice de │ │terapeutice de electrofiziologie │ ││ │electrofiziologie │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin │ ││ │implantare de stimulatoare cardiace │ │implantare de stimulatoare cardiace │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin │ ││ │implantare de defibrilatoare interne│ │implantare de defibrilatoare interne │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin │ ││ │implantare de stimulatoare de │ │implantare de stimulatoare de │ ││ │resincronizare cardiacă │ │resincronizare cardiacă │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi (copii) trataţi │ │cost mediu/bolnav (adult) tratat prin │ ││ │prin intervenţii de chirurgie │ │intervenţii de chirurgie │ ││ │cardiovasculară │ │cardiovasculară │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi (adulţi) trataţi │ │cost mediu/bolnav (copil) tratat prin │ ││ │prin intervenţii de chirurgie │ │chirurgie vasculară │ ││ │cardiovasculară │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi (adulţi) trataţi │ │cost mediu/bolnav (copil) tratat prin │ ││ │prin chirurgie vasculară │ │intervenţii de chirurgie │ ││ │ │ │cardiovasculară │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de tratament al │ │ │ │ ││bolnavilor cu afecţiuni │ │ │ │ ││oncologice │număr de bolnavi trataţi │ │cost mediu/bolnav tratat │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de monitorizare a│număr de bolnavi cu monitorizare a │ │cost mediu/investigaţie PET-CT │ ││evoluţiei bolii la pacienţii │evoluţiei bolii prin PET-CT │ │ │ ││cu afecţiuni oncologice prin │ │ │ │ ││PET-CT │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de reconstrucţie │ │ │ │ ││mamară după afecţiuni │număr de bolnave cu reconstrucţie │ │Cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie │ ││oncologice prin endoprotezare │mamară │ │mamară │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de │număr de implanturi cohleare │ │cost mediu/implant cohlear │ ││tratament al surdităţii prin ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│proteze auditive implantabile │număr de proteze auditive cu │ │cost mediu/proteză auditivă cu ancorare│ ││(implant cohlear şi proteze │ancorare osoasă BAHA │ │osoasă BAHA │ ││auditive) ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de proteze implantabile de │ │cost mediu/proteză implantabilă de │ ││ │ureche medie │ │ureche medie │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de diabet │număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │ │ ││zaharat │trataţi │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ ││ │evaluaţi prin dozarea HbA1c │ │evaluat prin dozarea HbA1c │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ ││ │beneficiari de pompe de insulină │ │beneficiar de pompă de insulină │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav beneficiar de │ ││ │beneficiari de materiale consumabile│ │materiale consumabile pentru pompa de │ ││ │pentru pompele de insulină │ │insulină/an │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de copii cu diabet zaharat │ │cost mediu/copil cu diabet zaharat │ ││ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de adulţi cu diabet zaharat │ │cost mediu/adult cu diabet zaharat │ ││ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de │ │ │ │ ││tratament al bolilor │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă │ ││neurologice │multiplă trataţi │ │tratat │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi cu hemofilie între │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie între │ ││tratament al hemofiliei şi │1 şi 18 ani cu substituţie │ │1 şi 18 ani cu substituţie profilactică│ ││talasemiei │profilactică │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie cu │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │substituţie "on demand" │ │substituţie "on demand" │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie cu │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │inhibitori cu substituţie pentru │ │inhibitori cu substituţie pentru │ ││ │accidente hemoragice │ │accidente hemoragice │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie cu │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │substituţie pentru intervenţiile │ │substituţie pentru intervenţiile │ ││ │chirurgicale ortopedice majore │ │chirurgicale ortopedice majore │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu hemofilie cu │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ ││ │substituţie pentru intervenţii │ │substituţie pentru intervenţii │ ││ │chirurgicale, altele decât cele │ │chirurgicale, altele decât cele │ ││ │ortopedice majore │ │ortopedice majore │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu talasemie │ │cost mediu/bolnav cu talasemie │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi cu boli neurologice│ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ ││tratament pentru boli rare │degenerative/inflamator-imune forme │ │degenerative/inflamator-imune forme │ ││ │cronice │ │cronice │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu boli neurologice│ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ ││ │degenerative/inflamator-imune forme │ │degenerative/inflamator-imune forme │ ││ │acute │ │acute │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu boala Fabry │ │cost mediu/bolnav cu boala Fabry │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu boala Pompe │ │cost mediu/bolnav cu boala Pompe │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu tirozinemie │ │cost mediu/bolnav cu tirozinemie │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză│ ││ │mucopolizaharidoză tip II │ │tip II (sindromul Hunter) │ ││ │(sindromul Hunter) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză│ ││ │mucopolizaharidoză tip I (sindromul │ │tip I (sindromul Hurler) │ ││ │Hurler) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu afibrinogenemie │ │cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie │ ││ │congenitală │ │congenitală │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu sindrom de │ │cost mediu/bolnav cu sindrom de │ ││ │imunodeficienţă primară │ │imunodeficienţă primară │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu HTPA │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu polineuropatie │ │cost mediu/bolnav cu polineuropatie │ ││ │familială amiloidă cu transtiretină │ │familială amiloidă cu transtiretină │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică│ ││ │sistemică şi ulcere digitale │ │şi ulcere digitale evolutive │ ││ │evolutive │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │Purpură trombocitopenică imună │ │cost mediu/bolnav cu Purpura │ ││ │cronică la adulţii splenectomizaţi │ │trombocitopenică imună cronică la │ ││ │şi nesplenectomizaţi │ │adulţii splenectomizaţi şi │ ││ │ │ │nesplenectomizaţi │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hiperfenilalaninemie la bolnavii │ │hiperfenilalaninemie la bolnavii │ ││ │diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau │ │diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau │ ││ │deficit de tetrahidrobiopterină │ │deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) │ ││ │(BH4) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă│ ││ │tuberoasă │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu osteogeneză │ │cost mediu/bolnav cu osteogeneză │ ││ │imperfectă - medicamente │ │imperfectă - medicamente │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu osteogeneză │ │cost mediu/bolnav cu osteogeneză │ ││ │imperfectă - materiale sanitare │ │imperfectă - materiale sanitare │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu epidermoliză │ │cost mediu/bolnav cu epidermoliză │ ││ │buloasă │ │buloasă │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu mucoviscidoză │ │cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză │ ││ │copii │ │copii │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu mucoviscidoză │ │cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză │ ││ │adulţi │ │adulţi │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză laterală │ ││ │laterală amiotrofică │ │amiotrofică │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu sindrom Prader │ │cost mediu/bolnav cu sindrom Prader │ ││ │Willi │ │Willi │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de sănătate│număr de bolnavi în tratament │ │cost mediu/bolnav cu tratament de │ ││mintală │substitutiv │ │substituţie cu metadonă │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de teste pentru depistarea │ │cost mediu pe test rapid de depistare a│ ││ │prezenţei drogurilor în urina │ │drogurilor în urină │ ││ │bolnavilor │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de boli │număr de bolnavi cu osteoporoză │ │cost mediu/bolnav cu osteoporoză │ ││endocrine ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ ││ │tireomegalie datorată carenţei de │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ ││ │iod │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ ││ │tireomegalie datorată proliferării │ │tireomegalie datorată proliferării │ ││ │maligne │ │maligne │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi copii endoprotezaţi│ │cost mediu/bolnav copil endoprotezat │ ││ortopedie ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi adulţi │ │ │ ││ │endoprotezaţi │ │cost mediu/bolnav adult endoprotezat │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi copii cu │ │cost mediu/bolnav copil cu │ ││ │endoprotezare articulară tumorală │ │endoprotezare articulară tumorală │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi adulţi cu │ │cost mediu/bolnav adult cu │ ││ │endoprotezare articulară tumorală │ │endoprotezare articulară tumorală │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi copii cu implant │ │cost mediu/bolnav copil cu implant │ ││ │segmentar │ │segmentar de coloană │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi adulţi cu implant │ │cost mediu/bolnav adult cu implant │ ││ │segmentar │ │segmentar de coloană │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi adulţi trataţi prin│ │cost mediu/bolnav adult tratat prin │ ││ │chirurgie spinală │ │chirurgie spinală │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi copii trataţi prin │ │cost mediu/bolnav copil tratat prin │ ││ │instrumentaţie specifică │ │instrumentaţie specifică │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de │număr de bolnavi trataţi pentru │ │cost mediu/bolnav tratat pentru stare │ ││transplant de organe, ţesuturi│stare posttransplant │ │posttransplant │ ││şi celule de origine umană ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu transplant │ │cost mediu/bolnav tratat pentru │ ││ │hepatic trataţi pentru recidiva │ │recidiva hepatitei cronice cu VHB │ ││ │hepatitei cronice cu VHB │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de supleere│număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodializă │ ││a funcţiei renale la bolnavii │hemodializă convenţională │ │convenţională │ ││cu insuficienţă renală cronică├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare │ ││ │hemodiafiltrare intermitentă on-line│ │intermitentă on-line │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ ││ │dializă peritoneală continuă │ │peritoneală continuă │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ ││ │dializă peritoneală automată │ │peritoneală automată │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Programul naţional de terapie │ │ │ │ ││intensivă a insuficienţei │număr de bolnavi trataţi │ │cost mediu/bolnav trataţi prin epurare │ ││hepatice │prin epurare extrahepatică │ │extrahepatică │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de radiologie │număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni │ ││intervenţională │cerebrovasculare trataţi │ │cerebrovasculare tratat │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu stimulatoare │ │cost mediu/bolnav cu stimulator │ ││ │cerebrale implantabile │ │cerebral implantabil │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu pompe │ │ │ ││ │implantabile │ │cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă│ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni │ ││ │vasculare periferice trataţi │ │vasculare periferice tratat │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu afecţiuni ale │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale │ ││ │coloanei vertebrale trataţi │ │coloanei vertebrale trataţi │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav cu hemoragii acute │ ││ │oncologice trataţi │ │sau cronice trataţi │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu hemoragii acute │ │cost mediu/bolnav cu afecţiuni │ ││ │sau cronice trataţi │ │oncologice trataţi │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu servicii prin │ │cost mediu/bolnav cu servicii prin │ ││ │tratament Gamma-Knife │ │tratament Gamma-Knife │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de diagnostic şi │număr de bolnavi cu epilepsie │ │cost mediu/bolnav cu epilepsie │ ││tratament al epilepsiei │rezistentă la tratament medicamentos│ │rezistentă la tratament medicamentos │ ││rezistente la tratamentul │trataţi prin proceduri │ │trataţi prin proceduri │ ││medicamentos │microchirurgicale │ │microchirurgicale │ ││ ├────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│ │număr de bolnavi cu epilepsie │ │cost mediu/bolnav cu epilepsie │ ││ │rezistentă la tratament medicamentos│ │rezistentă la tratament medicamentos │ ││ │trataţi prin implant de stimulator │ │trataţi prin implant de stimulator al │ ││ │al nervului vag │ │nervului vag │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de tratament al │număr de bolnavi copii cu │ │ │ ││hidrocefaliei congenitale sau │hidrocefalie congenitală sau │ │cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie│ ││dobândite la copil │dobândită trataţi │ │congenitală sau dobândită tratat │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┤│Subprogramul de tratament al │ │ │ │ ││durerii neuropate prin implant│număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin implant │ ││de neurostimulator medular │implant neuromodulator │ │neuromodulator │ │└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────┴───────┘--------