ORDIN nr. 1.032 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare până la Directiva 2013/15/UE inclusiv, iar începând cu 1 ianuarie 2015 forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare până la Directiva 2014/44/UEinclusiv."2. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la Directiva 2002/24/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Directiva 2013/60/UE inclusiv."3. La secţiunea 1 capitolul III, punctul 25 se abrogă.4. La secţiunea 2 capitolul I punctul 9, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) RAR va acorda omologarea CE de tip pentru: a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune sau în apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE; b) un tip de vehicul special care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Cerinţele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienţilor din ambulanţe, prevăzute în apendicele 1 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum şi cerinţele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante şi a sistemului de reţinere a ocupanţilor acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE..................................................................................... (4) Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu pct. 20 sau pct. 21 sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menţionează restricţiile sau derogările respective. (5) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menţionează dispoziţiile respective."5. La secţiunea 2 capitolul I punctul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE sau în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate."6. La secţiunea 2 capitolul I punctul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleaşi condiţii ca directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale."7. La secţiunea 2 capitolul II punctul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) RAR acordă omologări naţionale de tip pentru vehiculele produse în serie mică care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, în conformitate cu prevederile pct. 21."8. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(9) Dacă pentru o anumită omologare naţională de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu procedura de derogare pentru tehnologiile şi conceptele noi sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare naţională de tip menţionează restricţiile sau derogările respective. (10) În cazul în care datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare naţională de tip menţionează dispoziţiile respective."9. La secţiunea 2 anexa nr. 2, tabelele 4-8^1 se abrogă.10. La secţiunea 2 anexa nr. 2, notele existente după tabelul 8^1 se abrogă.11. La secţiunea 2 anexa nr. 2, titlul tabelului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tabelul 9 - Lista Regulamentelor CEE-ONU recunoscute ca alternative la directivele sau regulamentele (CE)/(UE) menţionate în tabelele 1 şi 3"12. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 9, după punctul 57 se introduce un nou punct, punctul 58, care va avea următorul cuprins:
  "58. Protecţia pietonilor 127 00
  Sistem de frânare (asistenţă la frânare) 13-H 00 (suplimentul 9 şi suplimentele ulterioare"
  13. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 23.1, partea introductivă a subpunctului 23.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"23.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi sau a familiilor noi de motoare ori a tipurilor noi de vehicule echipate cu astfel de motoare trebuie respectate prevederile Directivei 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2011/72/UE şi prin Directiva 2011/87/UE, iar începând cu 1 ianuarie 2015 ale Directivei 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2014/43/UE, după cum urmează:"14. La secţiunea 3 anexa nr. 2, după subpunctul 23.1.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 23.1.71, cu următorul cuprins:"23.1.7^1. Începând cu 1 ianuarie 2015, RAR recunoaşte omologările acordate în conformitate cu prevederile anexei III la Directiva 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2014/43/UE, şi recunoaşte mărcile de omologare corespunzătoare ca fiind conforme cu prevederile subpct. 23.1.1."15. La secţiunea 4 capitolul I punctul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Certificatul de conformitate şi marca de omologare CE de tip (1) Pentru fiecare autovehicul produs în conformitate cu tipul care a fost omologat trebuie emis, de către producător, un CoC, al cărui model este prevăzut în partea A a anexei IV la Directiva 2002/24/CE. Acest certificat trebuie să însoţească fiecare autovehicul.Începând cu 1 iulie 2014, pentru autovehiculele care sunt conforme cu dispoziţiile din Directiva 97/24/CE, certificatele de conformitate se eliberează în formatul prevăzut în Directiva 2013/60/UE.CoC trebuie realizat în aşa fel încât să prevină orice posibilitate de falsificare. În acest scop, imprimarea trebuie efectuată pe hârtie protejată fie prin imagini grafice colorate, fie printr-un filigran care conţine marca de identificare a producătorului autovehiculului."16. La secţiunea 4 anexa nr. 2, poziţiile 29, 33, 37, 38 şi 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
  "29. Anvelope 97/24, cap. 1 30^(1), 54^(2), 64^(3), 75^(4)
     .............................................................. 
  33. Dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă 97/24, cap. 2 3^(5), 19^(6), 20^(7), 37^(8), 38^(9), 50^(10), 53^(11), 56^(12), 57^(13), 72^(14), 74^(15), 82^(16)
     .............................................................. 
  37. Nivel sonor şi sistem de evacuare**) semnalizare luminoasă 97/24, cap. 9 41^(17)
  38. Oglindă (oglinzi) retrovizoare 97/24, cap. 4 81^(18)
     .............................................................. 
  44. Puncte ancorare centuri de siguranţă şi centuri de siguranţă (pentru mopedele cu trei roţi, triciclurile şi cvadriciclurile carosate) 97/24, cap. 11 16^(19)"
  17. La secţiunea 4 anexa nr. 2, după tabel se introduc următoarele note:"(1) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 29 (2) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 53 (3) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 63 (4) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 74 (5) E/CEE/TRANS/324/ADD 2 (6) E/CEE/TRANS/324/REV 1/ADD 18 (7) E/CEE/TRANS/324/REV 1/ADD 19 (8) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 36 (9) E/CEE/TRANS/324/REV 1/ADD 37 (10) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 49 (11) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD52/Rev.2 (12) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 55 (13) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 56 (14) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 71 (15) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD73/Rev.2/Amend.1 (16) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 81 (17) E/CEE/TRANS/505/Rev.1/Add.40/Rev.2 (18) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 80 (19) E/CEE/TRANS/505/REV 1/ADD 15"18. La secţiunea 4 anexa nr. 2, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. Măsuri împotriva poluării atmosferice28.1. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule din categoria L trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2013/60/UE.28.1.1. În cazul autovehiculelor din categoriile L1e, L2e şi L6e, în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile-limită precizate în tabelul din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3.1 din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2013/60/UE (Euro 3).28.1.2. În cazul autovehiculelor din categoriile L3e şi L4e, în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile-limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2002/51/CE (Euro 3).28.1.2.1. La solicitarea producătorului, procedura de încercare stabilită prin Regulamentul tehnic mondial (RTM) CEE-ONU nr. 2 poate fi aplicată în cazul autovehiculelor din categoriile L3e şi L4e în locul procedurii de încercare stabilite pentru încercarea de tip I din cap. 5, anexa II. În cazul aplicării procedurii stabilite prin RTM CEE-ONU nr. 2, autovehiculul va trebui să respecte valorile-limită ale emisiilor poluante precizate la linia C a tabelului din cap. 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5, precum şi celelalte dispoziţii ale directivei, cu excepţia pct. 2.2.1.1.1-2.2.1.1.4 din anexa II din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2006/72/UE (Euro 3).28.1.3. În cazul autovehiculelor din categoriile L5e şi L7e, în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile-limită precizate la linia A a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2002/51/CE.28.2. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea autovehiculelor noi din categoria L trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2006/72/CE.28.2.1. În cazul autovehiculelor din categoriile L1e, L2e şi L6e, în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile-limită precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din Directiva 97/24/CEE cap. 5 (Euro 2).28.2.2. În cazul autovehiculelor din categoriile L3e şi L4e, în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile-limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2002/51/CE (Euro 3).28.2.2.1. La solicitarea producătorului, procedura de încercare stabilită prin Regulamentul tehnic mondial (RTM) CEE-ONU nr. 2 poate fi aplicată în cazul autovehiculelor din categoriile L3e şi L4e în locul procedurii de încercare stabilite pentru încercarea de tip I din cap. 5, anexa II. În cazul aplicării procedurii stabilite prin RTM CEE-ONU nr. 2, autovehiculul va trebui să respecte valorile-limită ale emisiilor poluante precizate la linia C a tabelului din cap. 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5, precum şi celelalte dispoziţii ale directivei, cu excepţia pct. 2.2.1.1.1-2.2.1.1.4 din anexa II din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2006/72/UE ( (Euro 3).28.2.3. În cazul autovehiculelor din categoriile L5e şi L7e, în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile-limită precizate la linia A a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva 2002/51/CE.28.3. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de catalizatoare de schimb trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2006/27/CE.28.4. La introducerea pe piaţă, comercializarea sau instalarea catalizatoarelor de schimb noi trebuie respectate prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2005/30/CE, astfel cum a fost rectificată şi modificată prin Directiva 2006/120/CE."19. La secţiunea 4 anexa nr. 2 punctul 32, după subpunctul 32.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 32.5, cu următorul cuprins:"32.5. Începând cu 1 iulie 2014, la omologarea CE de tip a tipurilor noi de autovehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/67/CE, modificată prin Directiva 2013/60/UE."
   +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.*Prezentul ordin transpune:- Directiva 2013/60/UE a Comisiei din 27 noiembrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind unele componente şi caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roţi, a Directivei 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi şi a Directivei 2009/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind montarea dispozitivelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013;- Directiva 2014/43/UE a Comisiei din 18 martie 2014 de modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole şi forestiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 82 din 20 martie 2014;- Directiva 2014/44/UE a Comisiei din 18 martie 2014 de modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 82 din 20 martie 2014.p. Ministrul transporturilor,Istvan Zoltan,secretar de statBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 1.032.-------